Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Byla vytvořena a funguje aplikace pro elektronické podávání právních písemností řecké Státní radě a soudu prvního stupně v Aténách. Dosud jsou poskytovány: a) informace z monitorování právních písemností podaných elektronicky i konvenčně soudu prvního stupně v Aténách, b) možnost sledovat pohyb právní písemnosti elektronicky, a to i v případě, je-li podán konvenčními způsoby, na internetových stránkách soudů prvního stupně v Pireu a Soluni. Mimoto byla vytvořena aplikace pro elektronické podávání právních písemností správním soudům (dioikitika dikastiria) a podobná aplikace bude vytvořena pro Účetní dvůr (Elenktiko Synedrio).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Právní písemnosti lze podávat elektronicky ve všech občanských soudních řízeních, která jsou postupně zapojována do online funkce. Pohyb písemností lze u všech řízení sledovat elektronicky. V současnosti nelze žádné řízení zahájit pouze prostřednictvím internetu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Pohyb právních písemností lze sledovat elektronicky nepřetržitě. V současnosti lze právní písemnosti podávat soudu prvního stupně v Aténách během pracovní doby a v pracovních dnech, brzy však bude tato možnost dostupná nepřetržitě po celý týden.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Za účelem podání právní písemnosti elektronickými prostředky vyplní uživatel systému (právník) elektronický formulář a odešle jej soudu spolu s úplným zněním žalobního nároku v souboru WORD. Po dokončení postupu podání je zaslán odesílateli zpět ve stejném „uzamčeném“ formátu s označením „podáno“.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Pro přístup do systému se používají zvláštní hesla a elektronické podpisy, a to nyní a i poté, co bude systém plně funkční.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Do systému bylo začleněno používání elektronických podpisů.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky se obvykle hradí elektronicky, což je krok zahrnutý do aplikace pro elektronické podávání právních písemností. Poplatky jsou stejné jako v případě konvenčního podání.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nikoli. Stažení právní písemnosti dokumentu je možné pouze v souladu s ustanoveními, která se vztahují na právní písemnosti podávané konvenčně, a to na základě pravidel stanovených v občanském soudním řádu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nařízení prezidenta republiky č. 142/2013 umožňuje elektronické podávání návrhů a souvisejících písemností civilním soudům. Tato možnost není dosud technicky dostupná. Vytvořením vhodného technického rámce se v současnosti zabývá pracovní skupina. Pro žalované není povinné odpovědět výhradně prostřednictvím internetu.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Všechny právní a ostatní písemnosti v dané věci jsou soudu poskytnuty během jednání.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nepředloží-li žalovaný žádné návrhy, a to jakýmkoli způsobem, je věc projednána v jeho nepřítomnosti.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Nařízení prezidenta republiky č. 142/2013 umožňuje (kromě elektronického podávání návrhů) i elektronické podávání souvisejících písemností civilním soudům.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Dosud nikoli. Tato možnost se zkoumá.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Dosud nikoli. Tato možnost se zkoumá.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Dosud nikoli. Tato možnost se zkoumá.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nikoli.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Viz odpověď na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 02/05/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.