Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, je to možné. Podrobná pravidla komunikace se soudy elektronickými prostředky jsou k dispozici na adrese https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato a souvisejících odkazech.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Důležitou změnou oproti předchozí úpravě řízení, která lze zahájit přes internet, je skutečnost, že u určitých sporných a nesporných řízení, která byla zahájena dne 1. ledna 2018 nebo posléze, mají účastníci řízení nejen možnost postupovat v řízení elektronicky, nýbrž i povinnost tak činit. Povinnost vést řízení elektronicky tudíž mají zpravidla všechny hospodářské subjekty, stát, obce, rozpočtové organizace, státní zástupci, notáři, veřejné subjekty, jiné správní orgány jednající jako klienti a právní zástupci těchto klientů.

Určité druhy řízení lze mimoto vést pouze elektronicky bez ohledu na to, zda účastníci řízení jednají v rámci některé z výše uvedených funkcí. Například řízení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku (nebo o změně údajů společnosti) lze zahájit pouze elektronicky a v řízení o osobním stavu lze návrh podat pouze elektronicky například tehdy, pokud navrhovatel požaduje zjednodušené řízení o registraci (změně údajů) nebo pokud určitá organizace podá návrh za účelem toho, aby se považovala za veřejně prospěšnou společnost, přičemž subjekty, které se již pokládají za veřejně prospěšné společnosti, mohou po tomto datu svá podání předkládat pouze elektronicky.

Nemusí-li navrhovatel používat elektronické prostředky, může se přesto rozhodnout, že návrh podá elektronicky.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Ano, služba je dostupná nepřetržitě s výjimkou období plánované údržby a nepředvídaných poruch ve fungování systému. Do lhůt ve dnech a v pracovních dnech stanovených právními předpisy nebo soudem se nezapočítává den (nebo v případě lhůt stanovených v měsících a rocích poslední den lhůty), v němž došlo k poruše nebo přerušení služby, jak jsou vymezeny v právních předpisech, po dobu delší než čtyři hodiny. Má-li lhůta stanovená v hodinách uplynout v době poruchy nebo přerušení služby, jak jsou vymezeny v právních předpisech, uplyne lhůta na konci první hodiny po začátku úředních hodin příští pracovní den. Je-li přerušení elektronických služeb delší než jeden pracovní den, musí subjekt, který poskytuje služby elektronické správy, zajistit příjem a zpracování podání klientů způsobem, který nevyžaduje elektronické prostředky, a to i v případech, kdy příslušné právní předpisy povolují u daného druhu řízení pouze elektronické zpracování.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Pokud existuje pro předkládání návrhu (podání) nebo jeho přílohy standardní formulář, není možné jej měnit, nelze tudíž upravovat ani formát údajů. Formuláře jsou k dispozici na adrese https://birosag.hu/ a lze je vyplnit pomocí programu Általános Nyomtatványkitöltő Program (rámcový program pro vyplňování formulářů). Podle nařízení vlády č. 451/2016 ze dne 19. prosince 2016 o podrobných pravidlech elektronické správy a usnesení Národní justiční kanceláře lze do zvláštních soudních elektronických formulářů vkládat tyto formáty souborů: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. K formulářům lze připojit přílohy ve formátu .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic nebo .asice. Je důležité, aby velikost jednotlivých souborů připojených k formulářům nepřekročila 150 MB, přičemž celková velikost všech příloh připojených k formulářům nesmí přesáhnout 300 MB. Pokud však celková velikost příloh, které mají být připojeny k formuláři nebo podání, překračuje limit velikosti příloh ve výši 300 MB, lze soubory, které mají být připojeny, poskytnout na paměťovém médiu jako přílohu zvláštního formuláře č. 28 určeného k tomuto účelu, přičemž počet kopií odpovídá počtu dotčených účastníků řízení, plus jedna kopie navíc. Soud akceptuje pouze podání na CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ a USB jakožto paměťových médiích.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

U řízení vedeného elektronickou cestou zajišťují bezpečný přenos a uchovávání údajů nástroje IT sloužící k ochraně komunikace, doručování a vnitřních administračních systémů. Řízení lze provést on-line pouze prostřednictvím „brány pro klienty“ („ügyfélkapu“), „brány pro společnosti“ („cégkapu“) nebo „brány pro úřady“ („hivatali kapu“), a to po předchozí registraci. Předávání a uchovávání údajů je zajištěno například prostřednictvím služeb elektronické identifikace, služeb bezpečného předávání a služeb elektronického podpisu, jakož i prostřednictvím striktních ustanovení obsažených v zákoně L z roku 2013 o bezpečnosti elektronických informací státu a místních samospráv a jiných souvisejících předpisů.

Například osoby, které komunikují elektronickými prostředky, mají možnost zaslat soudu svá podání zašifrovaná kromě použití šifrovacího klíče poskytnutého soudem i pomocí vlastního šifrovacího klíče. Šifrovací klíč je soudu zaslán jako součást podání osoby komunikující elektronickými prostředky a v těchto případech doručí soud soudní písemnosti osobě komunikující elektronickými prostředky zašifrované pomocí šifrovacího klíče dané osoby.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Podání předložené soudu elektronickými prostředky, musí být učiněno tak, že

  • podepisující se osoba připojí na elektronický dokument svůj kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis či elektronickou pečeť na základě kvalifikovaného certifikátu a rovněž časové razítko, je-li vyžadováno podle zákona,
  • podepisující se osoba potvrdí pravost elektronického dokumentu pomocí služby autentizace dokumentu na základě identifikace, nebo
  • elektronický dokument byl vytvořen v rámci služby, kdy poskytovatel služeb spojí dokument s osobou, která dokument vydala, prostřednictvím identifikace vydavatele, a spojení s touto osobou bylo autenticky potvrzeno informacemi, které lze jednoznačně vysledovat k vlastnoručnímu podpisu vydavatele, nebo na základě těchto informací, a poskytovatel služeb vydal certifikát, který jednoznačně spojuje dokument s dotyčnou osobou v doložce, která je připojena k elektronickému dokumentu a je jeho nedílnou součástí, a připojil k doložce spolu s dokumentem alespoň zaručenou elektronickou pečeť a zaručené časové razítko.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky a náklady soudního řízení se u řízení zahájených klasickým způsobem neliší od řízení zahájených na základě elektronického podání.

Existuje-li povinnost uhradit poplatek, je nutno kromě uvedení této skutečnosti v návrhu vyplnit rovněž v políčku „splatný poplatek“ (na formuláři, který má být podán) příslušnou částku a poté může být poplatek uhrazen na základě potvrzení o přijetí, které je automaticky obdrženo po podání formuláře. Poplatek lze uhradit pomocí elektronického platebního a zúčtovacího systému („elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer“ – EFER), který umožňuje splnit platební povinnost na portálu pro úhradu soudních poplatků („Igazságügyi Fizetési Portál“) z VPOS / bankovního rozhraní. Jiným způsobem úhrady poplatků je převod poplatků na účet krajského soudu vedený za tímto účelem u maďarské státní pokladny.

V případě řízení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku (nebo o změně údajů společnosti) jsou náklady řízení a náklady na zveřejnění splatné elektronickou cestou před podáním návrhu na zápis (nebo na změnu údajů), přičemž je nutno uvést číslo spisu pro platbu daných poplatků nebo nákladů, které lze stáhnout z internetových stránek informačního systému společností. Poplatky je nutno uhradit převodem na účet obchodního soudu zřízený za tímto účelem maďarskou státní pokladnou, zatímco náklady na zveřejnění se hradí na účet státní pokladny vedený ministerstvem spravedlnosti.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Již učiněné podání není technicky možné vzít zpět. Zastavit řízení (případně vzít zpět jiné návrhy nebo opravné prostředky) lze pouze striktně v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu. Účastníci řízení, kteří se rozhodnou zahájit řízení elektronickou cestou, mají stejná práva a povinnosti jako účastníci, kteří učiní podání klasickou cestou.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Elektronická správa nezávisí na formě, kterou žalobce zvolil pro správu svých záležitostí, nýbrž na tom, zda musí žalovaný vést své řízení elektronicky. Je-li žalovaným osoba, která musí vést řízení elektronicky, jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 2, může zpravidla učinit prohlášení týkající se žalobního nároku pouze prostřednictvím internetu a podle podmínek stanovených v právních předpisech, v opačném případě bude podání neplatné. V ostatních případech si může žalovaný svobodně zvolit, zda hodlá reagovat listinnou nebo elektronickou formou. Pokud žalovaný zvolí elektronickou cestu (předkládání písemností v elektronické podobě), musí se soudem během řízení komunikovat elektronicky a rovněž soud bude doručovat takovémuto účastníkovi řízení veškeré soudní písemnosti elektronickými prostředky. Pokud se účastník řízení bez právního zastoupení nebo zástupce účastníka řízení, který se nepovažuje za právního zástupce, zavázal komunikovat se soudem elektronicky, může soud poté požádat o povolení přechodu k listinné formě současně s předložením podání v listinné podobě. V návrhu musí být zdůvodněno, že kvůli změně situace účastníka řízení nebo jeho zástupce by další řízení elektronickou cestou znamenalo nepřiměřenou zátěž.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

U řízení vedených elektronicky i u klasických řízení se uplatní stejná procesní pravidla.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Viz odpovědi na otázky č. 9 a č. 10.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Jestliže je v daném řízení pro účastníka povinné elektronické vedení řízení nebo pokud se účastník řízení rozhodl pro tuto formu jednání, musí být písemnost a její přílohy podány na standardním formuláři (je-li k dispozici) a formulář, který se v tomto případě použije, nelze upravovat. Není-li standardní formulář pro písemnosti nebo přílohy k dispozici, musí účastníci řízení tyto písemnosti a přílohy předkládat ve formátu, který odpovídá některému z formátů dokumentů schválených předsedou Národní justiční kanceláře a uvedených v odpovědi na otázku č. 4, a to podle popsaných pravidel. (Výjimky z povinnosti předkládat písemnosti v elektronické podobě jsou stanoveny v právních předpisech, v současnosti tudíž platí výjimka z povinnosti předkládat písemnosti v elektronické podobě tehdy, je-li nutné předložit a zkontrolovat písemnost v řízení v listinné podobě, k čemuž může dojít zejména tehdy, je-li zpochybněna pravost písemnosti v listinné podobě.)

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano, je to možné. Soud doručuje soudní písemnosti účastníkům řízení v elektronické podobě podle pravidel popsaných v odpovědích na otázky č. 2 a č. 9. Soudní písemnosti doručované v elektronické podobě jsou zasílány službě on-line uchovávání písemnosti odesílatele v rámci brány pro klienty, brány pro úřady nebo brány pro společnosti, kde lze písemnost obdržet otevřením internetového odkazu na danou písemnost. Písemnost se považuje za doručenou, je-li otevřena a vytvoří-li systém elektronické potvrzení o doručení, které je automaticky zasláno soudu.

Zásilky doručené na oficiální adresu se považují za doručené v době uvedené v potvrzení o odmítnutí převzetí zásilky i v případě, že poskytovatel služby oficiální adresy potvrdí, že adresát odmítl převzetí zásilky, nebo pátý pracovní den po dni uvedeném na druhém oznámení, pokud poskytovatel služby oficiální adresy potvrdí, že adresát zásilku nepřevzal navzdory skutečnosti, že byl dvakrát vyrozuměn.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano, viz odpověď na otázku č. 13.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Účastník řízení, který je povinen komunikovat elektronickými prostředky nebo který si předtím zvolil elektronickou komunikaci, musí podat elektronicky i opravné prostředky, zatímco účastník, který do doby podání opravného prostředku používal písemnosti v listinné podobě, může přejít na elektronickou správu dokonce i při podání opravného prostředku. Rozhodnutí soudu o opravném prostředku je účastníkovi řízení, který je povinen komunikovat elektronickými prostředky nebo který si předtím zvolil elektronickou komunikaci, rovněž doručeno elektronicky podle pravidel popsaných v odpovědi na otázku č. 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, je to možné. Je-li podle zákona povinné elektronické vedení řízení, je přirozeně povinné rovněž zahájení řízení tímto způsobem. Strana, na kterou se tato povinnost nevztahuje, má rovněž právo zahájit řízení elektronicky, nejprve však musí písemně uznat podmínky používání systému služeb maďarské Komory soudních vykonavatelů.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

V určitých řízeních, například v řízeních týkajících se společností, ano.

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.