Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano.  Prostřednictvím internetu je možné zahájit některá řízení, například řízení o drobných nárocích.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Žalobci uplatňující drobné nároky (tj. některé nároky v maximální částce 2 000 EUR) se mohou rozhodnout svůj nárok vymáhat elektronicky. Alternativním způsobem zahájení a vedení občanskoprávního řízení ohledně drobného nároku je řízení o drobných nárocích. Jedná se o službu poskytovanou kancelářemi okresních soudů (District Court), která je určena k řešení spotřebitelských nároků levněji bez účasti advokáta.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tento nástroj je k dispozici nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Ne. Jediným požadavkem je, aby podrobné informace o  nároku nepřesáhly 1 500 slov.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Informace jsou bezpečně uchovávány při použití firewallů, SSL (Secure Socket Layer) pro komunikaci, systému detekce průniku na hostitelské straně a zabezpečení uživatelského účtu atd.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ne.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky u drobných nároků jsou hrazeny kreditní nebo debetní kartou a tento poplatek (25 EUR v roce 2012) je stejný pro elektronická i neelektronická řízení o drobných nárocích.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano. Pokud nárok ještě nebyl předán soudu, lze jej vzít zpět prostřednictvím e-mailu zaslaného soudnímu úředníkovi pro drobné nároky, ve kterém se požaduje zpětvzetí tohoto nároku.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Ano, je možné, aby žalovaný využil pro žalobní odpověď internet.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Soudní úředník pro drobné nároky musí maximálně usilovat o to, aby byl nárok uhrazen předtím, než je předán k projednání soudcem.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nárok je řešen jako nezpochybněný a žalobce může požádat o vydání rozhodnutí v nepřítomnosti žalovaného.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ne. Soudu není možné předkládat dokumenty v elektronické podobě.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ne.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ne.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ne.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ne.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Strany sporu mohou sledovat stav svého řízení on-line.

Související odkazy

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Poslední aktualizace: 26/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.