Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, je to možné u občanskoprávních řízeních před všemi soudy a odvolacími soudy. Naopak o povinnost se jedná v případě předběžných opatření (ingiunzioni ante-causam) u všech soudů.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Ve sporných a nesporných občanskoprávních řízeních, řízeních o výkonu rozhodnutí před soudy a odvolacími soudy mohou obhájci stran předložit procesní písemnosti pouze elektronicky. Totéž platí i pro předkládání písemností a dokumentů osobami, které jmenoval nebo pověřil soud. U ostatních dokumentů je elektronické podávání vždy povoleno.

Předběžná opatření jsou druh právní věci, která se projednává výhradně prostřednictvím internetu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Služba pro elektronické podávání dokumentů je dostupná nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Ano, technické specifikace, které je třeba dodržet, jsou stanoveny v opatření ze dne 16. dubna 2014. Jsou k dispozici na internetu na adrese:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

„Elektronická obálka“ (busta telematica) obsahující soudní písemnost a případné přílohy je zakódována, aby bylo zajištěno, že její obsah může prohlížet pouze soud, jemuž je určena.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Vyžaduje se elektronický podpis; záznam o čase není nutný.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Jednotný poplatek stanovený v zákoně (contributo unificato) lze uhradit elektronicky, prostřednictvím zvláštního on-line postupu, který vyžaduje autentizaci pomocí italské smartkarty. Poplatek je stejný jako u neelektronických řízení.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, elektronickým dokumentem, který je rovnocenný papírovému dokumentu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Pokud jde o samotné podání žaloby (comparsa di costituzione), žalovaný může odpovědět způsobem, kterému dává přednost; je však povinné předkládat písemnosti a dokumenty elektronicky v průběhu řízení před soudy a odvolacími soudy.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Platí stejná pravidla jako u řízení na základě papírových písemností. Žalovaný se může proti žalobě bránit elektronicky pouze v případě, může-li soud přijímat elektronická podání pro dotyčný druh řízení a písemností.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Platí stejná pravidla jako u řízení na základě papírových písemností.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpovědi na otázky č. 1 a 2.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Sdělení a oznámení pro právní zástupce stran jsou zasílána pouze elektronicky (podle italských předpisů certifikovaná elektronická pošta (PEC))

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano, je. Rozhodnutí o předběžných opatřeních se doručují pouze v elektronické podobě (od 30/6/2014).

Každý měsíc vydávají občanskoprávní soudy přibližně 300 000 rozhodnutí v elektronické podobě.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, opravný prostředek lze podat prostřednictvím internetu. Rozhodnutí o opravném prostředku je oznámeno pouze elektronicky (podle italských předpisů certifikovaná elektronická pošta (PEC)).

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, je.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ano, po autentizaci (pomocí italské smartkarty) na schváleném přístupovém místě nebo na portálu elektronických služeb Ministerstva spravedlnosti.

Související odkazy

https://pst.giustizia.it/PST/

Poslední aktualizace: 21/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.