Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

V Lotyšsku neexistuje zvláštní rámec pro zahajování řízení a podávání občanskoprávních žalob prostřednictvím internetu. Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

Elektronické dokumenty lze posílat prostřednictvím internetu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Neexistuje žádné zvláštní automatizované řízení ani internetové stránky pro vedení takových řízení v elektronickém prostředí.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

V Lotyšsku je možné posílat elektronické dokumenty.

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy jsou soudy povinny přijímat elektronicky podepsané listiny.

Vnitrostátní lotyšský právní předpis týkající se elektronických dokumentů, zákon o elektronických dokumentech, stanoví, že pro účely ověřování pravosti elektronických dokumentů je nutno poskytnout údaje pro ověření dokumentu a doložit totožnost podepisující osoby; má-li být listina považována za podepsanou příslušnou osobou, musí být kromě toho opatřena zabezpečeným elektronickým podpisem. Při používání elektronických dokumentů je bezpečnost údajů zajištěna poskytovateli služeb pro vytváření zabezpečeného elektronického podpisu v souladu s ustanoveními zákona o elektronických dokumentech a pravidly o ochraně osobních údajů v Lotyšsku. Osoba musí poskytnout zvláštní souhlas s korespondencí se soudem za použití elektronického podpisu. To znamená, že soud bude zasílat písemnosti, které vytvoří, v elektronické formě.

Je třeba dodat, že žaloby jakéhokoli druhu lze podat prostřednictvím listin, které jsou osvědčeny zaručeným elektronickým podpisem, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví pro zahájení řízení zvláštní postup. Elektronické řízení se nepoužívá u určitých typů smluv týkajících se nemovitostí, rodinného a dědického práva a některých typů mluv o zárukách.

Právní předpisy někdy stanoví, že konkrétní listina nabude právní účinnosti pouze v případě, že je kromě dalších náležitostí opatřena pečetí: u elektronických dokumentů je tento požadavek splněn, je-li takový dokument opatřen zaručeným elektronickým podpisem a časovým razítkem, nebo samotným elektronickým podpisem, pokud se strany písemně dohodly, že elektronické dokumenty mohou být podepsány elektronickým podpisem v souladu s postupy stanovenými v zákoně o elektronických dokumentech.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces.

Soudní písemnosti mohou být vydávány elektronicky, jestliže žalobce v žalobě uvedl, že je ochoten při korespondenci se soudem používat elektronickou poštu stejně jako běžnou poštu.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Soudní písemnosti včetně rozsudků mohou být vydávány elektronicky, jestliže žalobce v žalobě uvedl, že je ochoten při korespondenci se soudem používat elektronickou poštu stejně jako běžnou poštu.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces.

Osoba musí poskytnout zvláštní souhlas s korespondencí se soudem za použití elektronického podpisu. To znamená, že soud bude zasílat písemnosti, které vytvoří, v elektronické formě.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces.

Osoba může při korespondenci se soudním exekutorem používat elektronicky podepsané dokumenty.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Neexistují žádné zvláštní internetové stránky pro tento postup v elektronickém prostředí využívající jednotný proces. Průběh řízení je možné sledovat pomocí soudního internetového portálu, který poskytuje veřejně přístupné informace.

Strany řízení mohou poslouchat zvukové záznamy soudu na soudním internetovém portálu na adrese https://tiesas.lv v oddílu Manas lietas („Moje věci“) za předpokladu, že soud vložil soubor se zvukovým záznamem do soudního informačního systému: když jsou soubory do tohoto systému vloženy a data synchronizována, jsou každých 24 hodin převáděny do mechanismu pro šíření dat na portálu https://tiesas.lv. Jestliže se uživatel na portálu registruje, získá přístup pouze k těm informacím, které se týkají věcí, u nichž je registrován jako účastník řízení. Může si otevřít a poslouchat zvukové záznamy, které byly přidány do soudního spisu dané věci. Účastník řízení má přístup k oddílu Manas lietas („Moje věci“) na portálu https://tiesas.lv, pokud použije elektronický podpis nebo elektronický průkaz totožnosti nebo zašle žádost o udělení přístupových práv soudní kanceláři (Tiesu administrācija).

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.