Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Od 1. července 2013 je možné podávat občanskoprávní žaloby elektronicky pomocí informačního systému litevských soudů (LITEKO), jenž je dostupný prostřednictvím podsystému veřejných elektronických služeb na adrese https://www.teismai.lt/enhttp://www.epaslaugos.lt/, a to výběrem odkazu na portál elektronických služeb litevských soudů.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Elektronicky lze podávat žaloby v občanskoprávním řízení nebo stížnosti na jednotlivé úkony a návrhy ve správním řízení. Elektronické dokumenty lze soudu podávat ve vztahu k novým i existujícím spisům v papírové podobě. Jsou-li elektronické dokumenty podány ve vztahu k existujícímu spisu v papírové podobě, měl by žalobce poskytnout i požadovaný počet kopií v tištěné podobě (jedna kopie bude založena do spisu v papírové podobě a jednu kopii zašle soud každému účastníkovi řízení).

Od 1. ledna 2014 se používá výhradně elektronický formát v občanských věcech projednávaných okresními soudy ve věci vydání soudního příkazu, pokud byl návrh na zahájení soudního řízení podán pomocí informačních a komunikačních technologií po 1. lednu 2013;

1.2 občanských věcech projednávaných okresními soudy, pokud byla procesní písemnost, na níž se soudní řízení zakládá, podána pomocí informačních a komunikačních technologií 1. ledna 2014 nebo později;

1.3 občanských věcech projednávaných krajskými soudy jako soudy prvního stupně, správních věcech projednávaných správními soudy jako soudy prvního stupně, pokud byla procesní písemnost, na níž se soudní řízení zakládá, podána pomocí informačních a komunikačních technologií 1. července 2013 nebo později;

1.4 ve všech řízeních u soudů s obecnou příslušností a specializovaných soudů, které projednávají opravné prostředky nebo kasační návrhy na základě opravných prostředků podaných 1. ledna 2014 nebo později proti rozsudkům či rozhodnutím ve věcech, které byly vyřízeny výhradně v elektronickém formátu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato služba je dostupná nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Procesní písemnosti lze podat vyplněním šablon, jež jsou k dispozici v podsystému veřejných informačních služeb systému LITEKO, nebo nahráním existujících dokumentů ve formátech, které systém podporuje: formáty textových dokumentů: doc, docx, odt, rtf, txt.; formáty tabulkových procesorů: xls, xlsx, ods; formáty prezentací: ppt, pptx, ppsx, odp; formáty vektorových obrázků a textu: pdf, application/pdf, ADOC; formáty dot matrix obrázků: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video formáty: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; audio formáty: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Elektronické údaje týkající se soudního řízení jsou zpracovávány, doloženy a uchovávány pomocí informačních a komunikačních technologií v souladu s opatřeními stanovenými Soudní radou (Teisėjų taryba) a schválenými hlavním litevským archivářem (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Portál elektronických služeb je přístupný pomocí nástrojů, jež jsou k dispozici na portálu elektronické veřejné správy: pomocí elektronického bankovnictví, osobní identifikační karty nebo elektronického podpisu. Systém má rovněž funkci časového razítka.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Rezidenti, kteří podávají elektronické dokumenty, mají 25% slevu ze soudního poplatku; nemusí procesní písemnosti vytisknout ani je zaslat soudu, jít do banky a uhradit poplatek nebo předložit doklad o zaplacení.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Na podání učiněná přes internet se vztahují stejná procesní pravidla jako na běžná podání. V § 139 odst. 1 občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas) je stanoveno, že žalobce může žalobu vzít zpět, dokud soud nezaslal žalovanému její kopii. V pozdější fázi lze žalobu vzít zpět pouze tehdy, pokud s tím žalovaný souhlasí a pokud je žaloba vzata zpět před tím, než soud prvního stupně vydá rozhodnutí. Do doby jejího zaevidování lze žalobu vzít zpět pouhým výmazem. Po zaevidování lze žalobu v systému vzít zpět pouze podáním žádosti o zpětvzetí.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Soudu lze předkládat dokumenty v tištěné i elektronické podobě.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Použití elektronických komunikací během občanskoprávního řízení nemá vliv na procesní pravidla.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Použití elektronických komunikací během občanskoprávního řízení nemá vliv na procesní pravidla.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Elektronické dokumenty lze podávat ve vztahu k existujícím spisům v papírové podobě i elektronické podobě.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Elektronickými prostředky mohou být zpracovány věci týkající se vydání soudních příkazů, ostatní věci stanovené Soudní radou a informace týkající se soudního řízení. Pokud byl vytvořen elektronický spis, jsou veškeré tištěné informace, které soud obdrží nebo zašle, digitalizovány, zatímco vytištěné písemnosti jsou zpracovány, uchovávány nebo zničeny v souladu s opatřeními stanovenými Soudní radou a schválenými litevským hlavním archivářem.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, opravný prostředek lze podat elektronicky přes internet v občanskoprávních i správních řízeních. Soudní rozhodnutí mohou být doručena elektronicky i jinými způsoby stanovenými ve zvláštních právních předpisech.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Dne 1. července 2013 vstoupila v platnost novela občanského soudního řádu, která upravuje používání informačních a komunikačních technologií při výkonu činností soudního exekutora, možnost zahájit exekuční řízení prostřednictvím internetu však zavedena nebyla. Elektronický informační systém pro soudní exekutory by měl být funkční od dubna 2015.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Od 1. července 2013 mohou advokáti a jejich asistenti přijímat procesní soudní písemnosti za použití elektronických komunikací.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.