Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Není to možné. Podle lucemburského práva musí být písemnosti, které představují návrh na zahájení řízení, předloženy v papírové podobě.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Tato možnost neexistuje.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato možnost neexistuje.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Tato možnost neexistuje.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Tato možnost neexistuje.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Tato možnost neexistuje.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Tato možnost neexistuje.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Tato možnost neexistuje.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Tato možnost neexistuje.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Tato možnost neexistuje.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Tato možnost neexistuje.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Není to možné.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Není to možné, v závislosti na konkrétním případě musí být buď doručeny soudním doručovatelem (do vlastních rukou nebo poštou), nebo oznámeny soudní kanceláří (poštou).

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Není to možné. Soudní rozhodnutí předává soudní kancelář účastníkům řízení prostřednictvím jejich advokátů. Zpravidla k tomu dochází tak, že soudní kancelář vloží rozhodnutí do „boxu“ příslušné advokátní kanceláře. Každá advokátní kancelář má totiž v soudní budově svůj „box“, jímž je poštovní schránka, kterou lze zamykat na klíč. K přímému předání rozhodnutí účastníkům řízení se využívá služeb pošty.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Tato možnost neexistuje.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Tato možnost neexistuje.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Tato možnost neexistuje.

Související odkazy

http://www.legilux.lu/

Poslední aktualizace: 09/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.