Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, je to možné, ale záleží to na soudu/tribunálu, u kterého se zahajuje řízení.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Tato řízení lze zahájit podáním návrhu prostřednictvím internetu:

  • řízení před Tribunálem pro drobné nároky (Small Claims Tribunal);
  • řízení před Tribunálem pro správní přezkum (Administrative Review Tribunal) a
  • na Maltě řízení před smírčím soudem (Court of Magistrates) a na Gozu řízení před smírčím soudem (Court of Magistrates) v jeho nižší příslušnosti.

Neexistují řízení, která by byla dostupná pouze prostřednictvím internetu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato služba je k dispozici nepřetržitě po celý týden každý den, avšak návrh je zpracován během pracovní doby soudu, tj. od 9.00 do 15.00 (od 1. října do 15. června) a od 8.00 do 12.00 (od 16. června do 30. září). Návrh podaný mimo tuto pracovní dobu se považuje za podaný následující pracovní den v pracovní dobu.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Pokud jde o nároky uplatňované před Tribunálem pro drobné nároky, vyplní se příslušný formulář, který je dostupný na internetu a uvedou se veškeré podrobnosti nutné pro jeho zpracování.

V případě návrhu na správní přezkum a návrhů u smírčího soudu na Maltě a smírčího soudu na Gozu v jeho nižší příslušnosti, je nutné v elektronickém formuláři uvést podrobnosti a poté připojit naskenovanou kopii návrhu v zákonem předepsaném formátu, spolu s případnými podpůrnými dokumenty.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Přenos údajů je zašifrován a doba uchovávání se řídí politikou vlády.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Při uplatňování nároku před Tribunálem pro drobné nároky není nutné používat žádný druh elektronického podpisu. Žalobní odpovědi, odpovědi na protinároky a opravné prostředky podané před tribunálem se podepisují elektronicky, neboť k jejich uplatnění je nutné e-id.

V případě návrhu k Tribunálu pro správní přezkum, smírčímu soudu na Maltě a smírčímu soudu na Gozu v jeho nižší příslušnosti je automaticky elektronicky podepsán, neboť tato služba podávání je dostupná pouze advokátům a právním zástupcům až poté, co se k takové službě přihlásí pomocí e-id.

Pokud jde o čas, jakmile je návrh podán, vygenerují se čas a datum automaticky.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, poplatky za úkony podávané prostřednictvím internetu se rovněž hradí prostřednictvím internetu. Poplatky jsou totožné s poplatky, které se platí při neelektronickém podání.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Toto nelze učinit prostřednictvím internetu. Jestliže si někdo přeje vzít své podání zpět, musí se dostavit do podatelny příslušného soudu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

V případě řízení před Tribunálem pro drobné nároky, Tribunálem pro správní přezkum, smírčím soudem na Maltě a smírčím soudem na Gozu v jeho nižší příslušnosti jsou online služby dostupné pouze pro zahájení řízení. V tomto druhu řízení není možné podávat žalobní odpovědi prostřednictvím internetu.

V případě řízení před Tribunálem pro drobné nároky je kromě zahájení řízení rovněž možné i podat prostřednictvím internetu žalobní odpověď, odpověď na protinárok a opravné prostředky prostřednictvím internetu.

Žalovaný nemá povinnost odpovídat prostřednictvím internetu.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Bez ohledu na to, zda či není podána žalobní odpověď, bude nařízeno jednání.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Bez ohledu na to, zda či není podána žalobní odpověď, bude po marném uplynutí lhůty pro její podání nařízeno jednání.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Je možné podávat písemnosti elektronicky, jsou-li podávány společně s uplatněním nároku, které je činěno elektronicky.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Podle maltského práva není vyžadováno doručování.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Veškeré předběžné či konečné rozsudky jsou vyhlašovány veřejně u soudu a jejich vyhotovení je předáváno stranám nebo jejich právním zástupcům přítomným na jednání. Je však možné obdržet elektronickou kopii rozsudku, jak bude uvedeno níže.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Podání opravného prostředku prostřednictvím internetu je možné pouze v případě odvolání proti rozhodnutí Tribunálu pro drobné nároky, rozsudky však nelze oznamovat prostřednictvím internetu.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Toto není možné.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Internetové stránky týkající se služeb pro spravedlnost Justice Services poskytují internetové služby ohledně rozhodnutí, ke kterým mohou získat zdarma přístup právní zástupci, jakož i široká veřejnost.

Kromě této internetové stránky mohou právníci použít své e-id a přihlásit se elektronickým službám soudů https://ecourts.gov.mt/onlineservices/, kde mohou získat přístup k informacím o soudních věcech, justičních aktech a příkazech.

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.