Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Od 1. září 2017 je elektronické řízení povinné u občanskoprávních nároků s povinným právním zastoupením (nároky nad 25 000 EUR) podané okresnímu soudu Midden-Nederland (rechtbank Midden-Nederland) a okresnímu soudu Gelderland (rechtbank Gelderland) (viz internetové stránky nizozemského soudnictví De Rechtspraak).

Od 1. října 2019 je už elektronické řízení možné vést pouze ve věcech, které byly podány soudům Midden-Nederland a Gelderland po dni 1. září 2017. Od 1. října 2019 nelze těmto soudům podávat elektronicky podávat nové věci.

Administrátoři/správci mohou podávat účetní výkazy a potvrzení elektronicky prostřednictvím místních digitálních podatelen (digitaal loket kanton). Roční účetní výkaz a potvrzení (přehled příjmů, výdajů, majetku, pohledávek a dluhů za předchozí rok) je možné vyplnit za použití elektronického formuláře a zaslat elektronicky soudu pro místní věci (kantonrechter), pokud ten nerozhodne jinak. K předložení formuláře se vyžaduje digitální identifikace DigID.

Od listopadu 2017 mají profesionální správci povinnost ve správních věcech se soudy komunikovat elektronicky. Tento elektronický přístup se postupně zavádí na všech úřadech (viz internetové stránky nizozemského soudnictví De Rechtspraak).

V případě nejvyššího soudu (Hoge Raad) musí být kasační opravné prostředky týkající se sporných občanskoprávních věcí vždy podávány elektronicky (viz internetové stránky Nizozemského nejvyššího soudu Hoge Raad der Nederlanden).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Od 1. září 2017 do 1. října 2019 je elektronické řízení u soudů pro soudní okresy Midden-Nederland a Gelderland povinné u občanskoprávních žalob s povinným právním zastoupením. Podávání věcí elektronickými prostředky u jiných soudů není možné. Věci podané během uvedeného období soudům Midden-Nederland a Gelderland budou v zásadě uzavřeny elektronicky (viz rovněž bod 3 až 16).

Nizozemské soudnictví (De Rechtspraak) pracuje na zajištění nového digitálního přístupu pro občanskoprávní věci. Zprávy o pokroku budou zpřístupněny na internetových stránkách nizozemského soudnictví De Rechtspraak.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Ve věcech občanskoprávních nároků s povinným právním zastoupením podaných okresním soudům Midden-Nederland a Gelderland v období uvedeném v bodě 2 jsou elektronická řízení k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční službu střediska nizozemského soudnictví (rechtspraakservicecentrum) lze kontaktovat elektronicky a telefonicky mezi 8. a 20. hodinou.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Ano, řízení se zahajuje podáním procesní písemnosti (procesinleiding) prostřednictvím internetového portálu nizozemského soudnictví.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Viz technický řád na internetových stránkách nizozemského soudnictví De Rechtspraak.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ano, pro podání písemností je nutná elektronická identifikace. Advokáti používají k tomuto účelu průkaz advokáta. Občané tak mohou činit mimo jiné pomocí identifikační služby DigID nebo e-herkenning (právnické osoby). Zákon stanoví, které prostředky identifikace jsou přípustné.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, soudní poplatky se hradí ve všech řízeních. Advokáti mají u soudního systému zřízen běžný účet. V případě elektronického řízení se hradí soudní poplatky elektronicky. Není-li platba provedena, nemůže řízení po zahájení (dále) pokračovat.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, způsoby zpětvzetí podání stanoví právní předpisy a procesní pravidla soudního systému.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Ano, je-li použitelný právní předpis o elektronickém řízení, může žalovaný odpovědět online. Má-li žalovaný právního zástupce, musí být žalobní odpověď podána online. Může-li žalovaný jednat samostatně, je přípustná i žalobní odpověď v papírové podobě.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Elektronické řízení je vedeno zcela elektronicky. Žalovaný je e-mailem informován o každé nové písemnosti vložené do elektronického spisu. Žalovaný může sám elektronicky vkládat písemnosti do spisu a nahlížet do něj. Rozsudek se doručuje elektronicky.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Byla-li věc řádně doručena druhé straně, lze věc vyřídit v nepřítomnosti. Druhá strana je o procesních úkonech informována písemně.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpověď na otázku č. 1. Podávání zpráv a písemností elektronickou poštou není přípustné, jelikož nelze zaručit odpovídající bezpečnost.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nikoli, soudní písemnosti nemohou být doručovány nebo oznamovány přes internet. Mnoho rozsudků je však zveřejňováno na internetových stránkách nizozemského soudnictví De Rechtspraak, kde je jim přiděleno číslo ECLI, které umožňuje jejich snadné vyhledávání. O tom, zda musí být rozsudek vyvěšen na výše uvedené internetové stránce, rozhoduje zpravidla předseda senátu.  Na internetu nejsou vyvěšeny všechny rozsudky. Na výše uvedených internetových stránkách jsou vyvěšovány pouze vybrané rozsudky, které jsou relevantní pro soudy nebo které jsou předmětem značného (mediálního) zájmu.

Jména osob uvedená v rozsudku jsou z důvodu ochrany soukromí anonymizována. Názvy právnických osob a jména fyzických osob vystupujících u soudu v rámci výkonu svého povolání anonymizovány nejsou.

Pokud řízení může nebo musí být vedeno elektronicky, je rozsudek vložen do elektronického spisu. Tímto způsobem je rozsudek oznámen účastníkům řízení.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nikoli, k zveřejnění na internetu dochází po vyrozumění účastníků řízení, a tudíž po dni vynesení rozsudku. Viz rovněž odpověď na otázku č. 13.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ne, odvolání nelze podat elektronicky. Námitku je možné podat elektronicky pouze v elektronických řízeních, v nichž je vydáno rozhodnutí v nepřítomnosti.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nikoli.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Ne, v případech, kdy je řízení vedeno elektronicky, mohou do procesních písemností kdykoli nahlížet pouze právní zástupci.

Některé formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách nizozemského soudnictví De Rechtspraak ve formátu PDF, ale i tyto písemnosti však musí být poté soudům, u nichž má být řízení vedeno, zaslány běžnou poštou. K těmto písemnostem patří formuláře pro oddělení majetku a rozdělení starobního důchodu, formuláře pro změnu rodičovské odpovědnosti, opatrovnictví dospělé osoby, svěřenecké správy a poručnictví, formuláře prohlášení pro znalce a tlumočníky, formuláře pro insolvenční řízení, formuláře pro řízení o evropském platebním rozkazu, formuláře pro evropské řízení o drobných nárocích a formuláře stížností v řízení o opravném prostředku.

Údaje, které mohou být v soudním řízení důležité, a rovněž informace k zaručení nezávislosti soudců jsou registrovány centrálně a jsou veřejnosti k dispozici online na internetové stránce nizozemského soudnictví. To se týká centrálního registru opatrovnictví dospělých (Centraal Curateleregister), centrálního insolvenčního rejstříku (Centraal Insolventieregister), rejstříku listin o manželském majetkovém režimu (huwelijksgoederenregister) a rejstříku dalších funkcí zastávaných soudci (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), do nichž lze nahlížet online.

Poslední aktualizace: 09/02/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.