V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, je možné zahájit soudní řízení na internetu prostřednictvím aplikace „Small Claims Online“ (SCOL), která je k dispozici na adrese https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Aplikace „Small Claims Online“ (SCOL) je k dispozici pro peněžité pohledávky s hodnotou nižší než 3 000 GBP kromě soudních poplatků a pro pohledávky, které nesouvisejí s újmou na zdraví, dopravními nehodami, urážkou na cti nebo pomluvou, vlastnickým právem k pozemku, odkazem nebo anuitou či jiným majetkem ve společném jmění manželů.

Žalovaná osoba nebo osoby (odpůrce) mohou mít bydliště ve Spojeném království, je-li poskytnuto uznané poštovní směrovací číslo, aby bylo možné určit správnou adresu pro doručování. Pokud má odpůrce adresu v Anglii, Skotsku nebo ve Walesu, musí žalobce potvrdit, že s ohledem na důvod žaloby, který uplatňují, nebyla podána žaloba u jiného soudu. Jestliže však má odpůrce adresu mimo území Spojeného království, nelze aplikaci SCOL použít.

Pokud jde o aplikaci SCOL, žalobci musí být nejméně ve věku 18 let, musí být dostatečně duševně způsobilí, nesmí jim být poskytnuta právní pomoc ve smyslu zákona o právní pomoci z roku 1988 (Legal Aid Act 1988) a nesmí být osobou vyvolávající časté soudní spory (jedná se o osobu, které soudce vrchního soudu (High Court) zakázal zahájit bez povolení soudní řízení u jakéhokoli soudu hrabství (County Coort) v Severním Irsku). Žaloby nelze podávat na vládu nebo monarchii.

Řízení o drobných nárocích lze zahájit v soudní kanceláři nebo na internetu prostřednictvím aplikace SCOL.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Aplikace SCOL je v současné době k dispozici 24 hodin denně sedm dnů v týdnu.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

V aplikaci SCOL bude žalobce požádán o vyplnění řady obrazovek. Každá obrazovka obsahuje konkrétní informace, které jsou požadovány – například celé jméno a adresu žalobce, jméno a adresu odpůrce nebo odpůrců a nárokovanou peněžní částku a podrobnosti o pohledávce.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Bezpečnost má prvořadý význam. Jelikož některé informace, které žalobce poskytne, mohou být citlivé, je bezpečnost zajištěna prostřednictvím jedinečného uživatelského jména a hesla. Internetové stránky mají rovněž bezpečnostní ochranu a šifrují údaje přenášené přes internet.

Žalobci se musí před zahájením řízení o drobném nároku zaregistrovat na internetové stránce. Při registraci jsou požádáni, aby si zvolili uživatelské jméno a heslo. Heslo musí mít nejméně 7 znaků a být kombinací velkých a malých písmen a číslic.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Elektronické podpisy se nevyžadují. Žalobce musí vyplnit prohlášení, že poskytnuté informace jsou pravdivé (Statement of Truth).

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Nerozlišuje se mezi soudními poplatky, které se hradí v případě zahájení soudního řízení prostřednictvím internetu a v případě podání, která nejsou učiněna elektronicky. Soudní poplatky lze uhradit kreditní nebo debetní kartou nebo předplaceným účtem. Osoby, které mohou uplatnit osvobození od poplatku nebo jeho prominutí, nemohou aplikaci SCOL využít.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Žalobce může podat oznámení o zpětvzetí podání; toto oznámení lze podat na internetu nebo prostřednictvím kanceláře, načež se stav dané věci změní na „projednána“.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Pokud bylo řízení zahájeno prostřednictvím aplikace SCOL, může odpůrce odpovědět elektronicky s použitím údajů o žalobním nároku uvedených na přední straně žalobního formuláře, nebo alternativně může podat žalobní odpověď příslušné soudní kanceláři. Není povinné odpovědět prostřednictvím internetu.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Odpůrce může na žalobu podanou pomocí aplikace SCOL odpovědět prostřednictvím internetu třemi způsoby. Může vyplnit:

Formulář pro uznání závazku – pokud uzná pohledávku a chce ji uspokojit.

Odpůrce by měl vyplnit a předložit tento dokument, pokud souhlasí s tím, že dotyčnou částku dluží a dlužnou částku uhradí. Měl by uvést, zda potřebuje dodatečnou lhůtu na zaplacení a zda může dotyčnou částku splácet týdně/měsíčně, nebo zda k určitému datu uhradí částku v plné výši.

Formulář oznámení o sporu – pokud chce odpůrce popřít nárok, který byl vůči němu uplatněn.

Jestliže odpůrce se žalobou nesouhlasí, měl by vyplnit a předložit formulář oznámení o sporu, a uvést důvod, proč se domnívá, že je třeba nárok popřít. Jakmile je dokument ověřen, věc je poté postoupena soudní kanceláři, která je uvedena v původní žalobě (obvykle místní soudní kancelář) za účelem zařazení na seznam (tj. naplánování soudního jednání) a projednání dané věci. Odpůrce musí předložit kopie všech dokumentů, které dokládají jeho tvrzení, příslušné soudní kanceláři nejméně 10 dnů přede dnem konání soudního jednání.

Formulář oznámení o sporu a protinároku – pokud odpůrce chce popřít nárok, který byl vůči němu uplatněn, a uplatit vůči žalobci protinárok. Za tento dokument bude účtován poplatek, který se vypočítá podle částky, kterou chce odpůrce uplatnit. Odpůrce bude muset zaplatit za tuto žalobu kreditní či debetní kartou na internetu. Jestliže kreditní nebo debetní kartu nemá, musí předložit tento dokument středisku pro zpracování občanskoprávních žalob (Civil Processing Centre) a provést platbu v hotovosti, poštovní poukázkou nebo šekem. Šeky by měly být uhrazeny Soudní službě Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Jakmile středisko dokument ověří, věc je poté postoupena soudní kanceláři uvedené v původní žalobě (obvykle místní soudní kancelář) za účelem zařazení na seznam a projednání dané věci. Odpůrce musí předložit kopie všech dokumentů, které dokládají jeho tvrzení, příslušné soudní kanceláři nejméně 10 dnů přede dnem konání soudního jednání.

Pokud žalovaný podá žalobní odpověď, je věc předána soudu v místě bydliště odpůrce. Je-li uplatněn protinárok, je věc postoupena příslušnému soudu. V obou případech bude věc dále projednána stejně jako v případě podání, která nebyla učiněna elektronicky.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Pokud po uplynutí lhůty pro odpověď není obdržena odpověď odpůrce, může žalobce podat návrh na vydání rozsudku pro zmeškání se stanovenou či nestanovenou částkou. Tento návrh na vydání rozsudku pro zmeškání lze vyplnit a podat na internetu.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Není k dispozici žádný obecný on-line nástroj pro předkládání písemností soudu v elektronické podobě, v určitých případech však soud může dle svého uvážení přijmout určité písemnosti v elektronické podobě. Písemnosti jsou přijaty, pokud jsou předány mezi účty zabezpečené elektronické pošty trestního soudnictví (Criminal Justice Secure eMail (CJSM)), tj. zaslány z jedné e-mailové adresy CJSM na jinou adresu. Protokol o elektronické výměně informací mezi Soudní službou Severního Irska a jinými organizacemi v řízeních podle vyhlášky Severního Irska o dětech z roku 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995) uvádí podrobnosti o parametrech pro výměnu dohodnutých písemností.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nikoli.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nikoli.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Nikoli.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nikoli.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nikoli.

Související odkazy

Soudní služba Severního Irska https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Poslední aktualizace: 19/04/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.