Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Polsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Prostřednictvím internetu je možné zahájit elektronické řízení o platebním rozkazu (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). První fáze tohoto řízení se koná bez účasti dlužníka. Dlužníci se mohou hájit až po vydání a doručení platebního rozkazu.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Elektronické řízení o platebním rozkazu může být zahájeno ve věcech týkajících se peněžitých nároků bez ohledu na hodnotu předmětu sporu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu lze žalobu podat elektronickému soudu (e-sąd) kdykoli.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Speciální software vytvořený pro elektronický soud převede automaticky textový soubor obsahující žalobu na formát a datovou strukturu, kterou vyžaduje elektronický soud.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Údaje jsou zabezpečeny řadou sofistikovaných IT řešení, včetně systému CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Systém CAPTCHA je druh technologie, která se používá jako bezpečnostní prvek internetových stránek a která umožňuje pouze přenos údajů zadaných člověkem. Takto systém CAPTCHA chrání internetový portál před strojově vytvořenými účty. Systém toto ověřuje tak, že od uživatele vyžaduje, aby opsal text znázorněný na obrázku. Text je úmyslně zdeformován, aby jej nebylo možno přečíst pomocí technologie OCR (Optical Character Recognition) (soubor technologií nebo software používaný k rozpoznávání znaků a celého textu v grafickém souboru ve formě rastru), pro člověka je však dostatečně čitelný. Kód z obrázku je nutno do příslušného pole zadat pomocí malých nebo velkých písmen.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu je třeba k podpisu žaloby a procesních písemností použít elektronický podpis. Použít lze tyto druhy elektronického podpisu:

a) Běžný elektronický podpis, jenž lze získat zdarma na internetových stránkách EPU. Nejprve si však musíte vytvořit účet. Jakmile byl účet aktivován, musíte požádat o certifikát, který vydá certifikační centrum EPU, a pak počkat na potvrzení o vydání certifikátu (přibližně 2 hodiny). Poté musíte certifikát stáhnout. Pro správnou instalaci certifikátu v operačním systému potřebujete heslo k certifikátu. Heslo se zasílá e‑mailem. Pokud certifikát po jeho stažení ztratíte, musíte vytvořit novou žádost o certifikát. Běžný elektronický podpis lze použít pouze v elektronickém řízení. Certifikát pro běžný elektronický podpis je platný jeden rok.

b) Kvalifikovaný elektronický podpis. Po registraci uživatelského účtu budete moci používat kvalifikovaný elektronický podpis automaticky. Nejprve však musíte kvalifikovaný elektronický podpis sami získat.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatek, který se platí v elektronickém řízení o platebním rozkazu, lze uhradit pouze elektronickými prostředky, prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. Poplatek činí 1/4 poplatku splatného v tradičním řízení o platebním rozkazu.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu může žalobce žalobu vzít zpět, dokud není řízení ukončeno pravomocným rozhodnutím. Za tímto účelem je nutno podat procesní písemnost. Tato procesní písemnost by měla obsahovat důvod zpětvzetí podání a uvádět číslo bankovního účtu. Žalobce může žalobu vzít zpět v celém rozsahu – v tomto případě se žalobce vzdává právní ochrany veškerých nároků (v plné výši) uvedených v žalobě. Žalobu lze také vzít zpět pouze částečně, to se nazývá částečným zpětvzetím žaloby. Při zpětvzetí žaloby se může žalobce rovněž vzdát (zřeknout) souvisejícího nároku. Procesní písemnost, kterou se žaloba bere zpět, musí uvádět číslo bankovního účtu pro vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude vrácen, je-li žaloba vzata zpět před vydáním platebního rozkazu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu nemůže žalovaný odpovědět prostřednictvím internetu. První písemností, která je žalovanému v elektronickém řízení o platebním rozkazu doručena, je platební rozkaz. Žalovaný jej může napadnout podáním opravného prostředku (v tradiční nebo elektronické podobě).

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu nemůže žalovaný na žalobu odpovědět. Jedinou formou napadení platebního rozkazu je podání opravného prostředku (v tradiční nebo elektronické podobě). V tomto případě pozbývá platební rozkaz platnosti a nemá žádný právní účinek. Věc je z elektronického soudu postoupena místně příslušnému soudu v místě bydliště žalovaného a je projednána v jiném řízení.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Platební rozkaz vydaný v elektronickém řízení o platebním rozkazu nabývá právní moci dva týdny poté, co byl doručen žalovanému. Pravomocný platební rozkaz vydaný v elektronickém řízení o platebním rozkazu a zanesený v informačním systému představuje exekuční titul. Platební rozkaz vydaný v elektronickém řízení o platebním rozkazu prohlásí soud za vykonatelný prostřednictvím elektronického usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu nelze k procesním písemnostem podaným elektronickými prostředky připojit žádné dokumenty.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu jsou soudní písemnosti žalobci doručeny elektronickými prostředky. Po zahájení řízení podáním žaloby prostřednictvím internetové stránky elektronického soudu získá žalobce přístup k vyhrazenému oddílu na internetových stránkách elektronického soudu, který mu umožňuje přijímat korespondenci soudu. Soudní písemnosti jsou žalobci doručovány prostřednictvím systému předávání informací, který podporuje elektronické řízení o platebním rozkazu (elektronické doručování soudních písemností). Žalovanému je soudní písemnost doručena elektronicky pouze tehdy, pokud žalovaný s touto formou doručování soudních písemností souhlasil.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

V elektronickém řízení o platebním rozkazu jsou soudní rozhodnutí přijímána elektronickým postupem.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, pouze v elektronickém řízení o platebním rozkazu.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Pokud se usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí týká soudního rozhodnutí vydaného v elektronickém řízení o platebním rozkazu, lze návrh na zahájení řízení o výkonu rozhodnutí podat elektronickými prostředky. Návrh je nutno podat prostřednictvím systému předávání informací, který podporuje elektronické řízení o platebním rozkazu.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

V průběhu elektronického řízení o platebním rozkazu mají účastníci řízení úplný přístup ke soudnímu spisu v jejich věci. Tento přístup je umožněn prostřednictvím systému předávání informací, který řízení podporuje. Dostupné dokumenty lze rovněž vytisknout. V jiných řízeních než v elektronickém řízení o platebním rozkazu to možné není.

Poslední aktualizace: 01/09/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.