Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, v Portugalsku lze podat žalobu k soudu prostřednictvím internetu, a pro tento účel byly vytvořeny zvláštní IT aplikace: systém Citius a Platforma pro správu řízení o soupisu majetku.

Citius

V občanskoprávních řízeních je v zásadě možné předkládat procesní písemnosti (například žaloby) a dokumenty elektronicky prostřednictvím platformy Citius na adrese http://citius.tribunaisnet.mj.pt/, a to v souladu s postupy a pokyny, které jsou na těchto stránkách uvedeny.

PlatformaCitius poskytuje specifické moduly pro soudce, žalobce a soudní úředníky, které se týkají zpracování soudních řízení a předkládání formálních dokumentů, a moduly pro právní zástupce, které se týkají předkládání formálních dokumentů a nahlížení do spisů týkajících se soudních řízení (článek 3 ministerského prováděcího nařízení (Portaria) č. 280/2013).

Právníci, právní koncipienti a advokáti se pro získání přístupu do této platformy musí registrovat u subjektu pověřeného správou přístupu k systému. Přístup je založen na informacích poskytnutých příslušnými profesními sdruženími ohledně platnosti členské registrace.

Po zaregistrování obdrží uživatelé důvěrné, osobní a nepřenosné údaje umožňující přístup do vyhrazené části platformy.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Pokud jde o záležitosti týkající se dědictví, od 2. září 2013 si mohou zúčastněné strany v případech sporných dědických řízení o sdílení majetku zvolit notářský úřad, u kterého chtějí zahájit řízení o soupisu majetku, za předpokladu, že existuje důvodné propojení sdílení majetku s místem, kde bylo zahájeno dědické řízení, kde se nachází většina nemovitostí nebo obchodních zařízení, která tvoří součást dědictví, nebo místem bydliště většiny přímých zúčastněných stran v uvedeném sdílení majetku.
Řízení je v určité fázi předáno soudu, aby soudce vydal rozhodnutí, včetně potvrzení rozdělení majetku.

Řízení o soupisu majetku by mělo být přednostně vedeno elektronickými prostředky notáři v souladu s ministerským prováděcím nařízení č. 278/2012 ze dne 26. srpna 2013 (článek 2 zákona č. 117/2019).

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Citius

Veškerá právní řízení, tedy hlavní řízení, předběžná opatření, podpůrná řízení, individuální soudní oznámení a jakákoli jiná řízení, ať už společná či samostatná, včetně odvolání, nyní probíhají elektronicky a zpracovávají se v platformě Citius (článek 3 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013).

Pokud jde o případy předložené soudům, umožňuje platformaCitius podávat a dále vyřizovat podání v těchto věcech:

a) občanskoprávní určovací žaloby, předběžná opatření a individuální soudní oznámení, s výjimkou řízení na ochranu dětí a nároků na občanskoprávní náhradu škody nebo občanskoprávních vykonávacích řízení v souvislosti s trestními řízeními;

b) občanskoprávní vykonávací řízení a všechna podpůrná řízení spojená s vymáháním (v tomto případě by k vykonávacímu řízení a tisku jakýchkoli dokumentů pokládaných za nezbytné mělo dojít až poté, co soud obdrží návrh nebo informace vyžadující jeho zásah).

Totéž platí pro řízení o platebním rozkazu. Viz příslušný informační přehled.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Podání návrhu na soupis majetku u notáře či jakýchkoli námitek a veškerá následná opatření je pokud možno třeba provést prostřednictvím platformy pro správu řízení o soupisu majetku (článek 6 zákona č. 23/2013).

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Popsané služby jsou zpravidla k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Citius

Procesní písemnosti by se měly podávat vyplněním formulářů, které jsou k dispozici na internetové stránce uvedené v odpovědi na otázku 1 a k nimž by měly být přiloženy:

a) soubory s ostatními zákonem vyžadovanými údaji, obsahem žaloby a ostatními informacemi, které právní zástupce považuje za relevantní a které nelze uvést do jiných polí formuláře; a

b) dokumenty, které jsou povinnou přílohou žaloby.

Pokud jsou procesní písemnosti a dokumenty podány uvedeným způsobem, musí být v platformě Citius digitálně podepsány elektronickým podpisem, který trvale zaručuje profesní status podepisující osoby.

Soubory a dokumenty musí být ve formátu PDF (.pdf), nejlépe ve verzi PDF/A, a jejich obsah musí být možné prohledávat (článek 8 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013).

Pokud jde o řízení o platebním rozkazu, měly by soubory být ve formátu XML (.xml), jehož specifikace lze nalézt na adrese: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Návrh na zahájení řízení o soupisu majetku může podat:
a) zúčastněná strana nebo její právní zástupce vyplněním elektronického formuláře pro zahájení řízení o soupisu majetku, který je k dispozici v platformě, a připojením příslušných dokumentů v souladu s danými postupy a pokyny;
b) zúčastněná strana na úřadu notáře předložením šablony návrhu na zahájení řízení o soupisu majetku stanovené v předešlém článku, a to na fyzickém médiu a společně s příslušnými dokumenty. (článek 4 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013).

Přístup na výše zmíněné internetové stránky probíhá následovně prostřednictvím elektronického certifikátu:
a) v případě občanů prostřednictvím digitálního certifikátu integrovaného do jejich průkazů totožnosti;
b) v případě právníků a právních poradců prostřednictvím digitálního certifikátu potvrzujícího jejich profesní status.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Osobní údaje shromážděné soudy při výkonu zákonných funkcí zpracovává IT platforma Citius, vytvořená a spravovaná Institutem finančního řízení a infrastruktury spravedlnosti, I.P., (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (dále jen „IGFEJ, I.P.“), za kterou je odpovědné ministerstvo spravedlnosti, které působí jako subdodavatel nejvyššího orgánu právního systému (v souladu s čl. 4 odst. 8 a článkem 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). tj. Nejvyšší soudní rady.

IGFEJ, I.P. je povinen zaručit, že budou provedena všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby byly údaje zpracovávány v souladu s nařízením a aby byla chráněna práva subjektů údajů. V souladu s článkem 37 GDPR jmenovalo ministerstvo spravedlnosti jediného pověřence pro ochranu údajů pro orgány, které spadají do jeho působnosti, včetně IGFEJ, I.P.

Rozhodnutí o přístupu k osobním údajům a jejich přenosu v soudních věcech je odpovědností soudce v konkrétní věci. Tento soudce přijme toto rozhodnutí v souladu s procesními právními předpisy, které se vztahují na konkrétní věc, a s následujícími údaji stanovenými v GDPR: zpracování osobních údajů soudy umožňuje, aby se uplatňování nařízení omezilo na konkrétní operace a postupy, které je třeba dodržovat (čl. 23 odst. 1 písm. d) a f) GDPR); dozorový orgán není příslušný k dozoru nad operacemi zpracování, které provádějí soudy jednající v rámci svých soudních pravomocí (omezení stanovené v čl. 55 odst. 3 GDPR). Na právní rozhodnutí v této věci se vztahuje postup odvolání stanovený vnitrostátním procesním právem.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Citius

Procesní písemnosti a dokumenty předložené právními zástupci musí být digitálně podepsány pomocí elektronického podpisu, který trvale zaručuje totožnost a profesní status podepisující osoby.

Platforma Citius zajišťuje:

a) potvrzení data a času doručení;

b) že odesílatel obdrží kopii žaloby a podaných dokumentů opatřenou datem a časem potvrzeného doručení;

c) jestliže podání nelze doručit, je odesílateli zaslána zpráva, která jej informuje, že žalobu nebo dokumenty nebylo možné prostřednictvím platformy podat.

Soudci a státní zástupci vždy podávají formální dokumenty elektronicky prostřednictvím IT systému Citius s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem.

V případech, které nevyžadují právní zastoupení a kde zúčastněná strana nemá právníka, je procesní písemnost možné podat i u soudu jedním z následujících způsobů [čl. 144 odst. 7 občanského soudního řádu]:

a) doručení osobně do soudní kanceláře, přičemž datum předání dokumentů se počítá jako datum podání písemnosti;

b) doporučenou poštou, přičemž datum poštovní registrace se počítá jako datum podání písemnosti;

c) faxem, přičemž datum, kdy jsou dokumenty odeslány, se počítá jako datum, k němuž je písemnosti podána.

Pokud má zúčastněná strana právní zastoupení a elektronickému podání dokumentů brání odůvodněná překážka, mohou být podány pomocí výše uvedených metod.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Po podání návrhu požadovaným postupem poskytne platforma nebo notář žadateli potvrzení o podání, které podrobně uvádí: 
a) datum a čas, kdy byl návrh podán;
b) kód a pokyny k přístupu na internetové stránky https://www.inventarios.pt/ za účelem konzultace v dané věci;

c) odkaz na bankomat Multibanco pro zaplacení první splátky notářských poplatků a příslušnou částku;
d) číslo, které bude věci přiděleno po zaplacení první splátky notářských poplatků.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Citius

Ano, soudní poplatky je třeba uhradit.

Nejprve je nutné pro platbu vystavit „jednotný inkasní doklad“ (Documento Único de Cobrança – DUC), který je k dispozici na internetových stránkách IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Za vystavení dokladu DUC je možné zaplatit:

  • prostřednictvím bankomatu Multibanco nebo internetového bankovnictví (v oddíle „Platby ve prospěch státu“ (Pagamentos ao Estado)),
  • kartou Multibanco v soudní podatelně,
  • na pobočce vaší banky.

Další informace lze získat na těchto internetových stránkách:

Služby – Náklady soudního řízení: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

V řízeních, kde není použití elektronických prostředků povinné, jsou soudní poplatky sníženy na 90 % jejich hodnoty, pokud strana předloží veškeré procesní materiály pomocí elektronických prostředků (článek 6 nařízení o procesních nákladech).

Informace o platebních rozkazech viz příslušný informační přehled.

Portugalsko také přijímá úhrady soudních poplatků bankovním převodem ze zahraničí.

Simulátor soudních poplatků je k dispozici na adrese: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Náklady na řízení o soupisu majetku zahrnují notářské poplatky a výdaje. Platba probíhá prostřednictvím odkazu na elektronický převod bankomatu Multibanco, který se vygeneruje při podání návrhu.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, je možné vzít návrh na zahájení řízení zpět nebo stáhnout žádost, a to za podmínek stanovených ve vnitrostátních procesních pravidlech platných pro veškeré případy.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

V soudních řízeních jsou zpravidla procesní materiály ze strany žalované strany předávány soudu elektronicky a datum předání dokumentů počítá jako datum podání písemnosti (článek 144 občanského soudního řádu).

V případech, které nevyžadují právní zastoupení, a ve kterých zúčastněná strana nemá právníka, je také možné doručovat procesní materiály osobně do soudní kanceláře, případně zasílat doporučenou poštou či faxem.

Řízení o soupisu majetku viz odpovědi na otázky 4 a 6.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Citius

Jestliže si žalovaná strana přeje reagovat, je žaloba nadále zpracovávána elektronicky, přestože určité dokumenty budou vytištěny. Tištěné dokumenty jsou nadále zapotřebí (např. pokud soudci nemají materiální zdroje, které by jim umožnily analyzovat případ a připravit návrh rozhodnutí na samostatných monitorech nebo během slyšení k případu nahlížet do digitálního zpracování; v některých případech záleží rozhodnutí na soudu, zda je třeba podrobnou analýzu nebo určité dokumenty vytisknout).

Fyzický spis v dané věci musí zahrnovat pouze žalobu a procesní písemnosti, které jsou významné pro rozhodnutí ve věci samé, jak jsou uvedeny soudcem v odůvodněném rozhodnutí v každé věci. Předpokládá se, že následující záležitosti nejsou významné (článek 28 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013):

a) žádosti o změnu data slyšení;

b) administrativní sdělení a oznámení o nuceném výkonu, která se týkají pouze organizace řízení, a odpovědi na ně, například:

i) oznámení nařizující předvolání stran k soudu nebo doručení soudních obsílek stranám;

ii) oznámení o harmonogramu slyšení;

iii) oznámení o zaslání věci státnímu zástupci;

iv) oznámení o vyšetřování vedeném různými útvary, jako jsou orgány kriminální policie, rejstříkové úřady, portugalský Státní institut forenzní medicíny a forenzních věd (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Ředitelství pro vězeňské služby a společenskou rehabilitaci (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) nebo Generální ředitelství sociálního zabezpečení (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) validační známky vydávané státním zástupcem a soudcem;

c) souhlas se jmenováním soudního vykonavatele, který doručuje předvolání;

d) interní sdělení;

e) negativní osvědčení na základě nahlížení do databází vedených orgány veřejné správy;

f) konkrétní opatření, sdělení nebo oznámení soudního vykonavatele.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Notář musí zaznamenávat veškeré kroky v rámci řízení do platformy, aby bylo možné každý krok identifikovat a vyhledat opisy souvisejících dokumentů a veškerých průvodních dokumentů.

Veškeré právní úkony provedené jakoukoli osobou účastnící se řízení, které nejsou provedeny elektronicky, musí notář naskenovat a zaregistrovat ve složce pro účely souvisejících řízení o soupisu majetku.

Pokud by výše zmíněné naskenování dokumentů nebylo možné kvůli povaze procesních písemností nebo jakýchkoli jiných dokumentů předložených zúčastněnou stranou, musí notář úkon zaregistrovat do platformy pro řízení o soupisu majetku a uvést, že do příslušného dokumentu lze nahlédnout v kanceláři notáře.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Jestliže žalovaná strana nezareaguje, žaloba se řídí platnými procesními podmínkami a je digitálně zpracovávána až do jejího rozhodnutí. Jak bylo vysvětleno v odpovědi na předešlou otázku, budou některé dokumenty vytištěny.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpovědi na otázky 2 a 4.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Citius

Chcete-li zjistit, ve kterých případech zákon umožňuje doručování přes internet, nahlédněte do informačního přehledu „Doručování písemností – Portugalsko“, zejména do odpovědí na otázky 5 a 6.

Pokud je elektronické doručování přípustné, probíhá přes platformu Citius, která automaticky zajišťuje, aby písemnosti byly k dispozici a bylo je možné prohlížet na adrese http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Doručování ze strany notáře právním zástupcům stran, které se již účastní řízení, probíhá prostřednictvím platformy pro správu řízení o soupisu majetku, a to ve vyhrazené části systému určené pro právní zástupce. Doručení je pokládáno za provedené třetího dne poté, co byl dokument zpřístupněn v části systému vyhrazené právním zástupcům, nebo následující pracovní den, pokud daný den není pracovním dnem.

Když je dokument zpřístupněn v části platformy vyhrazené právním zástupcům, je jim zároveň na e-mailovou adresu, kterou dříve uvedli, zaslán e-mail, který je upozorní na to, že dokument je v platformě k dispozici.

Pokud doručování probíhá přímo ve vztahu ke stranám, jsou dokumenty doručovány v tištěné formě za podmínek stanovených v občanském soudním řádu a zaregistrovány v platformě pro správu řízení o soupisu majetku, a to s připojeným elektronickým podpisem příslušného úředníka.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Chcete-li zjistit, ve kterých případech zákon povoluje doručování soudních rozhodnutí přes internet, nahlédněte do informačního přehledu „Doručování písemností – Portugalsko“, zejména do odpovědí na otázky 5 a 6.

Vynášení soudních rozhodnutí probíhá v systému CitiusMagistrados Judiciais a rozhodnutí jsou zpřístupňována v platformě Citius.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, elektronicky lze podávat tyto dokumenty:
odvolání, prohlášení o důvodech odvolání a odpovědi na ně, a dále stížnosti na zamítnutí nebo postoupení odvolání.

Pokud jde o doručení rozhodnutí o odvolání, viz odpověď na otázku 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, návrh na zahájení vykonávacího řízení lze podat prostřednictvím internetu.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Citius

S výjimkou vykonávacích řízení, v nichž mají strany samy povoleno nahlížet do spisů, mohou u veškerých ostatních soudních řízení nahlížet do spisů přes internet pouze právní zástupci (právníci a advokáti), soudní vykonavatelé a v případě insolvenčních řízení také insolvenční správci.

Do spisů v rámci vykonávacích řízení mohou nahlížet věřitelé nebo dlužníci na adrese https://processoexecutivo.justica.gov.pt, a to prostřednictvím předchozího ověření pomocí digitálního ověřovacího certifikátu integrovaného do občanských průkazů, případně prostřednictvím mobilního digitálního klíče. Nahlížení je v souladu s postupy a pokyny uvedenými na internetových stránkách.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Strany a jejich právní zástupci mohou do spisů v rámci řízení o soupisu majetku nahlížet v platformě pro správu řízení o soupisu majetku.

Strany mohou do tohoto systému získat přístup výhradně pro nahlížení, a to pomocí kódu poskytnutého notářem při prvním doručení dokumentů dotčenému účastníkovi.

Použitelné právní předpisy

Zákon č. 41/2013 ze dne 26. června 2013 – občanský soudní řád

Ministerské prováděcí nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013 – elektronické zpracování soudních případů

Zákon č. 117/2019 ze dne 13. září 2019 – právní režim pro řízení o soupisu majetku

Ministerské prováděcí nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013 – o zpracování dokumentů a podmínkách řízení o soupisu majetku

Užitečné odkazy:

Portál Citius

Portál justice

Generální ředitelství justiční správy

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti

Ústav pro finanční správu a infrastrukturu spravedlnosti při Ministerstvu spravedlnosti

Poznámka:

Kontaktní místo Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, soudy či jiné subjekty a orgány nejsou vázány informacemi obsaženými v tomto informačním přehledu. Je nadále nezbytné pročíst si platné právní předpisy, které mohou být pravidelně aktualizovány nebo se může měnit jejich výklad z hlediska judikatury.

Poslední aktualizace: 15/04/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.