Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, v Portugalsku lze podat žalobu k soudu prostřednictvím internetu a pro tento účel byly vytvořeny zvláštní IT aplikace: Citius (IT platforma pro podporu činnosti soudů) a platforma pro správu řízení o soupisu majetku.

Další informace o výše uvedených platformách najdete na následujících odkazech:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Citius

Pravidlem je, že veškerá právní řízení, tedy hlavní řízení, řízení o předběžných opatřeních, podpůrná řízení, individuální soudní oznámení a jakákoli další řízení, společná či samostatná, včetně odvolání, nyní probíhají elektronicky a zpracovávají se v rámci platformy Citius (článek 1 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Pokud jde o věci zahájené u soudů, umožňuje platforma Citius podávat a vyřizovat návrhy v těchto věcech:

a) občanskoprávní určovací žaloby, předběžná opatření a individuální soudní oznámení, s výjimkou řízení na ochranu dětí a nároků na občanskoprávní náhradu škody nebo občanskoprávních vykonávacích řízení zahájených v souvislosti s trestním řízením;

b) občanskoprávní vykonávací řízení a všechna podpůrná řízení spojená s vymáháním (v tomto případě by k vykonávacímu řízení spolu s tiskem jakýchkoli dokumentů pokládaných za nezbytné mělo dojít až poté, co soud obdrží návrh nebo informace vyžadující jeho zásah).

Totéž platí pro řízení o platebním rozkazu. Viz příslušný informační přehled.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Podání návrhu na soupis majetku u notáře, jakýchkoli námitek a veškeré následné úkony je třeba pokud možno provést prostřednictvím platformy pro správu řízení o soupisu majetku (čl. 2 odst. 2 právního rámce pro notářský soupis majetku, zveřejněného v příloze zákona č. 117/2019 ze dne 13. září 2019).

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Popsané služby jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (pokud není server mimo provoz).

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Citius

Procesní písemnosti by se měly podávat vyplněním formulářů, které jsou k dispozici na internetové stránce uvedené v odpovědi na otázku 1, k nimž by měly být přiloženy:

a) soubory s ostatními zákonem vyžadovanými údaji, věcným obsahem podání a ostatními informacemi, které právní zástupce považuje za relevantní a které nelze uvést do jiných polí formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. a) ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013);

b) v jednotlivých případech dokumenty, které musí být k podání připojeny (čl. 6 odst. 1 písm. b) ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Pokud jsou procesní písemnosti a dokumenty podány uvedeným způsobem, musí být v platformě Citius digitálně podepsány pomocí certifikátu pro elektronický podpis, který trvale zaručuje profesní postavení podepisující osoby (čl. 6 odst. 3 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Soubory a dokumenty musí být v přenosném formátu dokumentu (.pdf), nejlépe ve verzi PDF/A, a písemné dokumenty musí mít obsah, v němž lze vyhledávat (čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení ministerstva č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Pokud jde o řízení o platebním rozkazu, soubory by měly být v rozšiřitelném značkovacím jazyce (.xml), jehož specifikace lze nalézt na adrese https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Návrh na zahájení řízení o soupisu majetku může podat:
a) zúčastněná strana nebo její právní zástupce, a to vyplněním elektronického formuláře pro návrh na zahájení řízení o soupisu majetku, dostupného v platformě, s připojením příslušných dokumentů v souladu s danými postupy a pokyny (čl. 5 odst. 1 písm. a) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013);
b) zúčastněná strana v papírové podobě na úřadu notáře, předložením šablony návrhu na soupis majetku uvedené v předešlém článku, společně s příslušnými dokumenty (čl. 5 odst. 1 písm. b) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Přístup k výše uvedeným internetovým stránkám je možný prostřednictvím elektronického certifikátu tímto způsobem:
a) v případě občanů prostřednictvím digitálního certifikátu integrovaného do jejich občanských průkazů (čl. 2 odst. 4 písm. a) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013);
b) v případě právníků a advokátů prostřednictvím digitálního certifikátu potvrzujícího jejich profesní postavení (čl. 2 odst. 4 písm. b) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Osobní údaje shromažďované soudy při výkonu zákonných funkcí zpracovává IT platforma Citius vytvořená a spravovaná Institutem pro finanční a majetkové řízení soudních služeb (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (dále jen „IGFEJ, I.P.“), podléhající působnosti Ministerstva spravedlnosti, které jedná jako zpracovatel pro nejvyšší orgán právního systému, tj. Nejvyšší soudní radu (Conselho Superior da Magistratura) (v souladu s články 4, 8 a 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

Institut IGFEJ, I. P. je povinen zaručit, že budou provedena všechna vhodná technická a organizační opatření s cílem zajistit, že údaje budou zpracovávány v souladu s tímto nařízením a práva subjektů údajů budou chráněna, jak určila Nejvyšší soudní rada, která soudce ustanovila pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Ministerstvo spravedlnosti následně v souladu s článkem 37 nařízení GDPR jmenovalo jediného pověřence pro ochranu údajů pro orgány, které spadají pod jeho působnost, včetně institutu IGFEJ, I. P. (viz legislativní nařízení č. 5643/2018 ze dne 7. června 2018).

Rozhodnutí o přístupu k osobním údajům a jejich přenosu v soudním řízení je v pravomoci soudce v konkrétní věci. Soudce projednávající danou věc je odpovědný za přijetí uvedeného rozhodnutí v souladu s procesními právními předpisy, které se vztahují na konkrétní věc, a s nařízením GDPR, za těchto podmínek: zpracování osobních údajů soudem umožňuje omezit použití nařízení na konkrétní operace a postupy, které je třeba dodržovat (čl. 23 odst. 1 písm. d) a f) GDPR); kontrolní orgán nesmí kontrolovat operace zpracování prováděné soudy při výkonu zákonných povinností (omezení stanovené v čl. 55 odst. 3 GDPR). Na právní rozhodnutí v této věci se vztahuje postup odvolání stanovený vnitrostátním procesním právem.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Citius

Procesní písemnosti a dokumenty podané právními zástupci musí být digitálně podepsány pomocí certifikátu pro elektronický podpis, který trvale zaručuje totožnost a profesní postavení podepisující osoby (čl. 6 odst. 3 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Platforma Citius zajišťuje:

a) potvrzení data a času doručení (čl. 13 písm. a) ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013);

b) že odesílatel obdrží kopii procesní písemnosti a podaných dokumentů opatřenou datem a časem potvrzeného doručení (čl. 13 písm. b) ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013);

c) že pokud podání nelze doručit, je odesílateli zaslána zpráva, která jej informuje, že procesní písemnosti nebo dokumenty nebylo možné prostřednictvím platformy podat (čl. 13 písm. c) ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Soudci a státní zástupci vždy podávají formální dokumenty elektronicky prostřednictvím IT systému Citius s připojeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem (článek 19 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

V případech, které nevyžadují právní zastoupení a kde zúčastněná strana nemá právníka, lze procesní písemnost podat i u soudu jedním z následujících způsobů (čl. 144 odst. 7 občanského soudního řádu) (Código de Processo Civil)):

a) doručení osobně soudnímu úředníkovi, přičemž datum předání platí za datum podání písemnosti (čl. 144 odst. 7 písm. a) občanského soudního řádu);

b) doporučenou zásilkou, přičemž datum poštovní registrace platí za datum podání písemnosti (čl. 144 odst. 7 písm. b) občanského soudního řádu);

c) faxem, přičemž datum, kdy jsou dokumenty odeslány, platí za datum, k němuž jsou písemnosti podány (čl. 144 odst. 7 písm. c) občanského soudního řádu).

Pokud je zúčastněná strana právně zastoupena a elektronickému podání dokumentů brání odůvodněná překážka, mohou být podány výše uvedenými způsoby (čl. 144 odst. 8 občanského soudního řádu).

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Po podání návrhu požadovaným postupem poskytne platforma nebo notář žadateli potvrzení o podání, které podrobně uvádí:

a) potvrzení data a času podání návrhu (čl. 5 odst. 2 písm. a) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013);

b) kód a pokyny pro přístup na internetové stránky https://www.inventarios.pt/ za účelem nahlédnutí do spisu v dané věci (čl. 5 odst. 2 písm. b) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013);

c) odkaz na bankomat Multibanco pro zaplacení první splátky notářských poplatků a příslušnou částku (čl. 5 odst. 2 písm. c) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013);
d) číslo, které bude věci přiděleno po zaplacení první splátky notářských poplatků (čl. 5 odst. 2 písm. d) ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Citius

Ano, soudní poplatky je třeba uhradit.

Pro platbu je nejprve nutné vystavit „jednotný inkasní doklad“ (Documento Único de Cobrança – DUC), který je k dispozici na internetových stránkách institutu IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Za vystavení dokladu DUC je možné zaplatit:

  • prostřednictvím bankomatu Multibanco nebo internetového bankovniství (v oddíle „Platby ve prospěch státu“ (Pagamentos ao Estado)),
  • kartou Multibanco v soudní podatelně,
  • na pobočce vaší banky.

(článek 17 ministerského prováděcího nařízení č. 419-A/2009 ze dne 17. dubna 2009)

Další informace lze získat na těchto internetových stránkách:

Služby – Náklady soudního řízení: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

V řízeních, kde není použití elektronických prostředků povinné, jsou soudní poplatky sníženy na 90 % jejich hodnoty, pokud strana veškeré procesní materiály podá prostřednictvím elektronických prostředků (čl. 6 odst. 3 nařízení o procesních nákladech (Regulamento das Custas Processuais), zveřejněného v příloze legislativního nařízení č. 34/2008 ze dne 26. února 2008).

Informace o platebních rozkazech viz příslušný informační přehled.

Portugalsko také přijímá úhrady soudních poplatků bankovním převodem ze zahraničí.

Simulátor soudních poplatků je k dispozici na adrese:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Náklady na řízení o soupisu majetku zahrnují notářské poplatky a výdaje (článek 15 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013). Platba probíhá prostřednictvím odkazu na elektronický převod bankomatu Multibanco, který se vygeneruje při podání návrhu (článek 20 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, je možné vzít návrh na zahájení řízení zpět nebo vzít zpět žádost, a to za podmínek stanovených vnitrostátními procesními předpisy, vztahujících se na každý z uvedených případů.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

V soudních řízeních jsou písemnosti žalovanou stranou zpravidla soudu podávány elektronicky, přičemž datum podání dokumentů platí za datum podání písemnosti (čl. 144 odst. 1 občanského soudního řádu).

V případech, které nevyžadují právní zastoupení, a ve kterých daná strana nemá právníka, je také možné písemnosti předat osobně soudnímu úředníkovi nebo zaslat doporučenou zásilkou či faxem (čl. 144 odst. 7 občanského soudního řádu).

Řízení o soupisu majetku viz odpovědi na otázky 4 a 6.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Citius

Jestliže si žalovaná strana přeje reagovat, je žaloba nadále zpracovávána elektronicky, přestože určité dokumenty budou vytištěny.

Fyzický spis v dané věci musí zahrnovat pouze podání stran a procesní písemnosti, které jsou významné pro rozhodnutí ve věci samé, podle toho, co uvede soudce v odůvodněném rozhodnutí v každé věci. Předpokládá se, že následující písemnosti nejsou významné (čl. 28 odst. 1 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013):

a) žádosti o změnu data jednání;

b) administrativní sdělení a oznámení o nuceném výkonu, která se týkají pouze organizace řízení, a odpovědi na ně, například:

i) oznámení nařizující předvolání stran nebo doručení písemností stranám;

ii) oznámení o harmonogramu jednání;

iii) oznámení o zaslání věci státnímu zástupci;

iv) oznámení o vyšetřování vedeném různými útvary, jako jsou orgány kriminální policie, rejstříkové úřady, portugalský Státní institut forenzní medicíny a forenzních věd (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Ředitelství pro vězeňské služby a společenskou rehabilitaci (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) nebo Generální ředitelství sociálního zabezpečení (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) validační známky vydávané státním zástupcem a soudcem;

c) přijetí jmenování soudního exekutora k doručování předvolání;

d) interní sdělení;

e) negativní osvědčení na základě náhledu do databází vedených vládními orgány;

f) konkrétní úkony, sdělení nebo oznámení soudního exekutora.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Notář je povinen veškeré kroky provedené v řízení zaznamenat do platformy, aby bylo možné každý krok identifikovat a vyhledat opisy souvisejících dokumentů a veškerých připojených dokumentů (čl. 12 odst. 1 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Veškeré formální právní úkony provedené jakoukoli osobou účastnící se řízení, které nejsou podány elektronicky, musí notář naskenovat a zaregistrovat ve spisu pro účely souvisejících řízení o soupisu majetku (čl. 12 odst. 2 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Pokud by výše zmíněné naskenování dokumentů nebylo možné kvůli povaze procesních písemností nebo jakýchkoli jiných dokumentů předložených zúčastněnou stranou, musí notář úkon zaregistrovat do platformy pro řízení o soupisu majetku a uvést, že do příslušného dokumentu lze nahlédnout v kanceláři notáře (čl. 12 odst. 3 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Jestliže se žalovaná strana nevyjádří, žaloba se řídí platnými procesními předpisy a je digitálně zpracovávána až do rozhodnutí o ní. Jak bylo vysvětleno v odpovědi na předešlou otázku, budou některé dokumenty vytištěny.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpovědi na otázky 2 a 4.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Citius

Chcete-li zjistit, ve kterých případech zákon umožňuje doručování přes internet, nahlédněte do informačního přehledu „Doručování písemností – Portugalsko“, zejména do odpovědí na otázky 5 a 6.

Pokud je elektronické doručování přípustné, provádí se přes platformu Citius, která automaticky zajišťuje, že písemnosti jsou dostupné a lze do nich nahlížet na internetové stránce:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx.

(článek 25 odst. 1 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013)

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Doručování ze strany notáře právním zástupcům stran, které se již účastní řízení, probíhá prostřednictvím platformy pro správu řízení o soupisu majetku, a to ve vyhrazené části systému určené pro právní zástupce. Doručení se považuje za provedené třetího dne poté, co byl dokument zpřístupněn v části systému vyhrazené právním zástupcům, nebo následující pracovní den, pokud uvedený den není pracovním dnem (čl. 9 odst. 1 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Když je dokument zpřístupněn v části platformy vyhrazené právním zástupcům, je jim zároveň na e-mailovou adresu, kterou dříve uvedli, zaslán e-mail s oznámením, že dokument je v platformě přístupný (čl. 9 odst. 2 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Pokud doručování stranám probíhá přímo, jsou dokumenty doručovány v tištěné podobě za podmínek stanovených v občanském soudním řádu (čl. 9 odst. 3 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013) a zaregistrovány v platformě pro řízení o soupisu majetku s připojeným elektronickým podpisem příslušného úředníka (čl. 9 odst. 4 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Chcete-li zjistit, ve kterých případech zákon povoluje doručování soudních rozhodnutí přes internet, nahlédněte do informačního přehledu „Doručování písemností – Portugalsko“, zejména do odpovědí na otázky 5 a 6.

Soudní rozhodnutí jsou zadávána do systému CitiusMagistrados Judiciais a rozhodnutí jsou zpřístupňována v platformě Citius.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano, elektronicky lze podávat tyto písemnosti: žádost o povolení odvolání, prohlášení o důvodech odvolání a odpovědi na ně a dále stížnosti proti zamítnutí nebo postoupení odvolání (článek 15 ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Pokud jde o doručení rozhodnutí o odvolání, viz odpověď na otázku 13.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, návrh na zahájení vykonávacího řízení lze podat prostřednictvím internetu.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Citius

Všichni účastníci řízení – žalobce, žalovaný, věřitel (strana, která žádá o vymáhání pohledávky prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí), dlužník (strana, proti níž byl vydán exekuční příkaz), obviněný, asistent, ostatní účastníci řízení atd. – mohou nahlížet do záznamů o řízeních, jichž jsou účastníky a která probíhají u soudů, správních a daňových soudů, z domova nebo z jakéhokoli jiného místa s přístupem k internetu, přičemž k ověření použijí občanský průkaz nebo mobilní digitální klíč (článek 27-A ministerského prováděcího nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Nahlížení je možné v mezích stanovených zákonem, pokud jde o veřejnost řízení (např. v souladu s pravidly o důvěrnosti soudního řízení).

Dokumenty jsou k nahlédnutí on-line na adrese:

https://processos.tribunais.org.pt/.

Soubor obecných otázek a odpovědí k využívání služby nahlížení do soudních záznamů je k dispozici na adrese:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes.

Platforma pro správu řízení o soupisu majetku

Strany a jejich právní zástupci mohou do spisů v řízení o soupisu majetku nahlížet v platformě pro řízení o soupisu majetku (čl. 13 odst. 1 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Strany mají do tohoto systému přístup výhradně pro účely nahlížení, a to pomocí kódu poskytnutého notářem při prvním doručování dokumentů dotčené straně (čl. 13 odst. 2 ministerského prováděcího nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Použitelné právní předpisy

zákon č. 41/2013 ze dne 26. června 2013 – občanský soudní řád

ministerské prováděcí nařízení č. 280/2013 ze dne 26. srpna 2013 – elektronické zpracování soudních řízení

zákon č. 117/2019 ze dne 13. září 2019 – právní rámec pro notářský soupis majetku

ministerské prováděcí nařízení č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013 – o zpracování dokumentů a podmínkách řízení o soupisu majetku

nařízení (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 – obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDRP)

ministerské prováděcí nařízení č. 419-A/2009 ze dne 17. dubna 2009 – o nákladech řízení, pokutách a dalších sankcích

legislativní nařízení č. 34/2008 ze dne 26. února 2008 – nařízení o nákladech řízení

Užitečné odkazy:

Portál Citius

Portál justice

Generální ředitelství justiční správy

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti

Institut pro finanční a majetkové řízení soudních služeb

Poznámka:

Kontaktní místo Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, soudy ani jiné subjekty a orgány nejsou vázány informacemi obsaženými v tomto informačním přehledu. Je nadále třeba si pročíst platné právní předpisy. Uvedené informace jsou pravidelně aktualizovány nebo se může měnit jejich výklad z hlediska judikatury.

Poslední aktualizace: 31/08/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.