Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Podle § 199 odst. 1 občanského soudního řádu lze návrh podat osobně nebo prostřednictvím zástupce, poštou, kurýrní službou, faxem nebo jej lze naskenovat a zaslat e-mailem nebo jako elektronický dokument.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Návrhy lze v občanskoprávním řízení podat tak, že jsou naskenovány a zaslány e-mailem nebo jako elektronický dokument. Neexistují žádná řízení, která by bylo možné vést výhradně přes internet.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato služba je dostupná nepřetržitě.

Podle § 199 odst. 1 občanského soudního řádu je návrh podaný osobně nebo prostřednictvím zástupce, poštou, kurýrní službou, faxem nebo naskenovaný a zaslaný e-mailem nebo jako elektronický dokument zaevidován a pomocí vstupního razítka je mu přiděleno příslušné datum. Po zaevidování jsou návrh a připojené písemnosti spolu s případnými důkazy o způsobu doručení soudu předány předsedovi soudu nebo osobě, kterou předseda určil, a předseda nebo dotyčná osoba podniknou okamžité kroky k ustavení senátu namátkou v souladu se zákonem.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Občanský soudní řád nepředpokládá použití standardních formulářů pro žaloby. Právní úprava občanskoprávního řízení stanoví obsah některých podání v občanskoprávním řízení (např. žaloba, žalobní odpověď, vzájemná žaloba).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Bezpečné předávání a uchovávání údajů je zajištěno pomocí IT nástrojů systému elektronické pošty, jako jsou firewally, certifikáty, antivirové programy, kontrola přístupu na základě rolí atd., spolu s používáním osvědčených postupů v této oblasti.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Podle § 148 odst. 2 a 5 občanského soudního řádu lze návrhy zaslané soudům podat rovněž jako elektronické dokumenty, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Návrh by měl obsahovat také podpis. Podpis lze připojit na naskenovaný dokument zaslaný e-mailem. Podpis může být elektronický, je-li návrhem elektronický dokument zaslaný e-mailem.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, soudní poplatky se hradí v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích, jejich výše se však neliší. Soudní poplatky hradí poplatník v hotovosti, bankovním převodem nebo on-line na zvláštní příjmový účet místního rozpočtu „soudní a jiné poplatky“, který je veden jménem územní správní jednotky, v níž má dotyčná fyzická osoba bydliště nebo pobyt nebo případně právnická osoba své sídlo. Nemá-li osoba dlužící soudní poplatky bydliště ani pobyt případně sídlo v Rumunsku, je poplatek uhrazen do místního rozpočtu územní správní jednotky, v níž se nachází soud, jemuž je podána žaloba nebo návrh.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, za stejných podmínek, za jakých může žalobce vzít žalobu zpět. Podle § 406 občanského soudního řádu může žalobce kdykoli soudní řízení zastavit, a to buď ústně během soudního jednání, nebo prostřednictvím písemného návrhu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Pro žalovaného není použití internetu povinné.

Podle § 149 odst. 4 a § 154 odst. 6 a odst. 6 prvního pododstavce občanského soudního řádu zajišťují doručení předvolání a veškerých ostatních procesních písemností z úřední pravomoci soudní vykonavatelé nebo jiní zaměstnanci a rovněž zástupci nebo zaměstnanci jiných soudů v obvodě, ve kterém se nachází osoba, jíž je daná listina doručena. Doručení předvolání k soudu a jiných procesních písemností může provést zaměstnanec soudu rovněž telefaxem, e-mailem nebo jiným způsobem, který zajišťuje odeslání textu písemnosti a potvrzení jejího přijetí, pokud účastník řízení poskytl soudu za tímto účelem příslušné údaje. Za účelem potvrzení zašle soud spolu s procesní písemností formulář obsahující název soudu, datum doručení, jméno zaměstnance odpovědného za doručení a informace o doručených písemnostech. Formulář vyplní příjemce, přičemž uvede datum přijetí, čitelně jméno a podpis osoby odpovědné za přijímání korespondence a zašle jej soudu zpět telefaxem, e-mailem či jiným způsobem. Pokud by návrh zaslán v souladu se zákonem faxem nebo e-mailem, musí zaměstnanec soudu vyhotovit z úřední pravomoci kopie návrhu. Příslušné náklady hradí účastník řízení, který má povinnost kopie poskytnout. Předvolání a veškeré ostatní procesní písemnosti se považují za doručené po přijetí zprávy ze systému, že je příjemce obdržel v souladu s informacemi, které poskytl.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Žalobní odpověď se oznamuje stejnými způsoby jako se doručují procesní písemnosti. Viz odpověď na otázku č. 9.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

V souladu s § 208 občanského soudního řádu je sankce za nepodání žalobní odpovědi v zákonem stanovené lhůtě stejná bez ohledu na způsob podání. Nepodání žalobní odpovědi má za následek to, že žalovaný ztrácí právo předložit další důkazy nebo vznést jiné námitky než námitky související s veřejným pořádkem, nestanoví-li zákon jinak.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpověď na otázku č. 9.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 9.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Viz odpověď na otázku č. 9.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Viz odpovědi na otázku č. 1 a 9.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Pro soudní písemnosti vydané ve vykonávacím řízení platí obecně stejná ustanovení jako pro doručování procesních písemností. Viz odpověď na otázku č. 1.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Není použitelné.

Internetové stránky soudů ( https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) nebo informační tabule nacházející se na některých soudech však umožňují přístup ke shrnutí rozhodnutí podle čísla jednacího, předmětu sporu a jmen účastníků řízení. V budoucnu se rovněž plánuje, že do soudních spisů bude možné po uhrazení příslušného poplatku nahlížet z domova.

Poslední aktualizace: 19/11/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.