Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Podle § 199 odst. 1 občanského soudního řádu lze žalobu podat osobně nebo prostřednictvím zástupce, poštou, kurýrní službou, faxem nebo ji lze naskenovat a zaslat e-mailem nebo podat elektronicky.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Naskenovat a zaslat e-mailem nebo podat elektronicky lze žaloby v občanskoprávních věcech. Neexistují žádné postupy, které by byly k dispozici výhradně na internetu.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Tato služba je dostupná nepřetržitě.

Podle § 199 občanského soudního řádu je návrh na zahájení řízení (ererea de chemare în judecată) podaný osobně nebo prostřednictvím zástupce, poštou, kurýrní službou, faxem nebo naskenovaný a zaslaný e-mailem nebo jako elektronický dokument zaevidován a označen datem přijetí. Po zaevidování jsou žaloba a připojené písemnosti spolu s případnými doklady toho, jak byly soudu doručeny, předány předsedovi soudu nebo osobě, kterou předseda určil, a předseda nebo dotyčná osoba podniknou okamžité kroky k ustavení senátu namátkou v souladu se zákonem.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Občanský soudní řád neurčuje používání standardních formulářů pro žaloby. Obecná pravidla občanskoprávního řízení stanoví obsah některých žalob podaných v občanskoprávních věcech (např. návrh na zahájení řízení, žalobní odpověď, protinávrh).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Zabezpečení přenosu a uchovávání dat se provádí pomocí nástrojů IT, které jsou součástí e-mailovému systému, jako jsou firewally, certifikáty, antivirové programy, kontrola přístupu založená na rolích atd., a dále uplatňováním osvědčených postupů v tomto odvětví.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

V souladu s čl. 148 odst. 2 a 5 občanského soudního řádu mohou být žaloby podávány k soudům rovněž elektronicky, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Žaloba musí být podepsána žalobcem (navrhovatelem). Podpis může být připojen k naskenovanému dokumentu zaslanému e-mailem. Podpis může být elektronický, pokud je žaloba zaslána e-mailem jako elektronický dokument.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, soudní poplatky se hradí v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích, jejich výše se však neliší. Soudní poplatky se hradí v hotovosti, bankovním převodem nebo online na zvláštní příjmový účet místního rozpočtu „soudní a jiné poplatky“, který je veden jménem územní správní jednotky, v níž má dotyčná fyzická osoba bydliště nebo pobyt nebo případně právnická osoba své sídlo. Nemá-li osoba, která má soudní poplatky uhradit, bydliště ani pobyt a případně sídlo v Rumunsku, je poplatek uhrazen do místního rozpočtu územní správní jednotky, v níž se nachází soud, u něhož je podána žaloba nebo návrh.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, za stejných podmínek, za kterých může navrhovatel upustit od soudního řízení. Podle § 406 občanského soudního řádu může navrhovatel kdykoli soudní řízení zastavit, a to buď ústně během soudního jednání, nebo prostřednictvím písemného návrhu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Pro žalovaného není použití internetu povinné.

V souladu s čl. 149 odst. 4, čl. 154 odst. 6 a 6.1 občanského soudního řádu doručují předvolání a všechny procesní písemnosti z moci úřední soudní vykonavatelé nebo jiní zaměstnanci dotčeného soudu, jakož i vykonavatelé nebo zaměstnanci jiných soudů, v jejichž obvodu má příjemce doručované písemnosti bydliště. Doručení předvolání k soudu a jiných procesních písemností může provést zaměstnanec soudu rovněž faxem, e-mailem nebo jiným způsobem, který zajišťuje odeslání textu písemnosti a potvrzení jejího přijetí, pokud účastník řízení poskytl soudu za tímto účelem příslušné údaje. Doručení procesních písemností je opatřeno rozšířeným elektronickým podpisem soudu, který nahrazuje soudní razítko a podpis soudního úředníka jako povinné náležitosti předvolání. Každý soud má jednotný rozšířený elektronický podpis pro předvolání a procesní písemnosti. Ty se považují za doručené, jakmile je ze systému, prostřednictvím něhož se doručuje, obdržena zpráva, že byly doručeny adresátovi podle jím poskytnutých údajů.

Soudní rozhodnutí jsou z moci úřední doručována e-mailem za předpokladu, že strana poskytla soudu za tímto účelem příslušné údaje buď přímo, nebo na výslovnou žádost soudu v průběhu řízení. Sdělení je opatřeno rozšířeným elektronickým podpisem soudu, který nahrazuje soudní razítko a podpis soudního úředníka. Rozhodnutí soudu se považují za doručená, jakmile je ze systému, prostřednictvím něhož se doručuje, obdržena zpráva, že byly doručeny adresátovi podle jím poskytnutých údajů.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Žalobní odpověď se doručuje stejným způsobem jako procesní písemnost. Viz odpověď na otázku č. 9.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

V souladu s § 208 občanského soudního řádu je sankce za nepodání žalobní odpovědi v zákonem stanovené lhůtě stejná bez ohledu na způsob podání. Pokud nebyla podána žalobní odpověď, žalovaný ztrácí právo předložit důkazy a tvrzení, s výjimkou důvodů veřejného pořádku, nestanoví-li zákon jinak.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Viz odpověď na otázku č. 9.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Viz odpověď na otázku č. 9.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Viz odpověď na otázku č. 9.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Viz odpovědi na otázku č. 1 a 9.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Pro soudní písemnosti vydané ve vykonávacím řízení platí stejná ustanovení jako pro doručování procesních písemností. Viz odpověď na otázku č. 1.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Není relevantní. Souhrny případů jsou však k dispozici na portálu soudů nebo na informačních přepážkách soudů, a to seřazené podle čísla spisu, předmětu a jmen účastníků řízení. Předpokládá se, že v budoucnu bude veřejnost moci za poplatek nahlížet do soudních spisů distančně.

Poslední aktualizace: 01/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.