V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, pouze v případě žalob projednávaných v rámci zjednodušeného řízení. Zjednodušené řízení je soudní řízení, jehož cílem je rychle, levně a neformálně vyřešit spory, u nichž peněžní hodnota nepřesahuje 5 000 GBP.

Více informací o aplikaci „Civil Online“ je uvedeno na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals) na odkazu Civil Online.

Dlouhodobým cílem Skotské soudní služby je poskytovat širší služby elektronicky, v současnosti však tuto funkci nezajišťuje jinak, než jak je popsáno výše. Zahájení různých soudních řízení na internetu bude klíčovým cílem v rámci přezkumu interních systémů a procesů.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Je k dispozici pouze pro věci projednávané v rámci zjednodušeného řízení; tato řízení nejsou vedena výhradně prostřednictvím internetu a věci mohou být i nadále předloženy soudu v papírové podobě.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

On-line nástroj je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Potvrzení o přijetí žaloby soudem je však omezeno na úřední hodiny, kdy jsou k dispozici zaměstnanci pro kontrolu způsobilosti a zpracování žaloby.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Ano, k dispozici jsou standardní formuláře, které jsou v souladu se soudním řádem a které lze vyplnit a předložit elektronicky.

Pravidla a formuláře pro zjednodušené řízení jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby v oddíle soudní řád (court rules).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Uživatelé musí před poskytnutím přístupu k jakýmkoli údajům prokázat svou totožnost. Během přenosu a uložení jsou údaje šifrovány. Aplikace byla zabudována do OWASP ASVS 3.0 úroveň 2.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Elektronický podpis se nevyžaduje.

Čas a datum podání žaloby a jiných písemností jsou zaznamenány v systému pro řízení případů.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Hradí se soudní poplatky, které jsou stanoveny v právních předpisech.

Poplatky lze v případě podání žaloby v rámci zjednodušeného řízení prostřednictvím aplikace Civil Online uhradit elektronicky kreditní nebo debetní kartou.

Pokud se použije postup předložení podání jinou než elektronickou cestou, lze poplatky uhradit také v hotovosti nebo šekem, jakož i debetní nebo kreditní kartou.

Více informací je uvedeno na internetových stránkách Skotské soudní služby v oddíle o soudních poplatcích.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Nikoli, žaloba podaná v rámci zjednodušeného řízení však může být zamítnuta nebo vyřešena podle soudního řádu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Je to možné, není to však povinné.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Je-li odpověď podána elektronicky, zašle soud elektronické potvrzení o přijetí odpovědi a bude informovat o dalším postupu zasláním elektronických oznámení.

Více informací je k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby v oddíle o odpovědi na žalobu.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Není-li obdržena žádná odpověď, soud nevydá žádné oznámení. Žalobce se v patřičné době obrátí na žalovaného, aby mu sdělil výsledek řízení.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Pokud byla podána žaloba v rámci zjednodušeného řízení pomocí aplikace Civil Online, budou veškeré důkazy podané soudu elektronicky předloženy u soudu elektronickou cestou – to platí pouze pro věci podané prostřednictvím aplikace Civil Online.

U všech ostatních druhů řízení je to možné pouze tehdy, jestliže se obě strany a soudce projednávající danou věc dohodnou na formátu.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Nikoli.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nikoli. Jestliže však řízení dospělo do fáze úplného projednání a vydání soudního rozhodnutí, může být následně stanovisko soudu zveřejněno na internetových stránkách Skotské soudní služby a/nebo na internetových stránkách skotských soudů.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Nikoli.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Nikoli.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Nikoli. Některá stanoviska soudu jsou však k dispozici na internetu. Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby a skotských soudů.

Poslední aktualizace: 16/04/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.