Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Soudní řízení lze zahájit prostřednictvím internetu, resp. elektronicky je možné podávat žalobní návrhy nebo jiná podání, pokud jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Elektronické podání je možné u všech druhů žalob a veškerých podání. Je-li podání ve věci samé učiněno v elektronické podobě bez autorizace (zaručeného elektronického podpisu), je nutné je dodatečně doručit v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní, v opačném případě soud k podání nepřihlíží. Soud dotčeného účastníka řízení nevyzývá k dodatečnému doručení podání.

V nesporných věcech lze učinit podání na každém okresním soudě, který je povinen podání zaevidovat a neprodleně je postoupit příslušnému soudu. Toto podání má stejné účinky, jako kdyby bylo vyhotoveno na příslušném soudě.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Nepřetržitě.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Konkrétní formát se nevyžaduje, podání se posuzuje podle obsahu. Neobsahuje-li podání určitou náležitost, vydá soud usnesení, jímž účastníka vyzve k jeho opravě nebo doplnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dní.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Podmínky uchovávání a předávání údajů jsou obsaženy v zákoně č. 543/2005 o jednacím a kancelářském řádu pro okresní soudy, krajské soudy, Speciální soud a vojenské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků (zák. č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších zmien a doplnení) (dále jen „jednací a kancelářský řád“).

a) Při přijímání podání elektronickými prostředky podepsanými zaručeným elektronickým podpisem se postupuje podle zákona č. 215/2002 o elektronickém podpisu a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 o způsobu a postupu používání elektronického podpisu v obchodním a administrativním styku (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku). Takto přijaté podání se odevzdá na podatelně, přičemž se dále postupuje podle § 129 jednacího a kancelářského řádu. Podatelna soudu eviduje podání pomocí softwarové aplikace.

b) Při přijímání podání bez zaručeného elektronického podpisu se podání ihned po přijetí odevzdá podatelně za účelem dalšího postupu podle § 129 jednacího a kancelářského řádu.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Podání, které je učiněno elektronicky a není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, je nutné doručit v listinné podobně nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní, jinak k němu soud nepřihlíží. Pokud podání obsahuje zaručený elektronický podpis, není třeba je doplnit. Eviduje a zaznamená se přesný čas doručení podání.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Ano, hradí se soudní poplatky, za vyhotovení opisu podání a jeho příloh, které tvoří soudní spis, a opisu podání a jeho příloh doručovaných účastníkům, pokud bylo podání učiněné elektronickými prostředky podepsáno zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 215/2002 o elektronickém podpisu a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 679/2004 a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 o způsobu a postupu používání elektronického podpisu v obchodním a administrativním styku, se hradí za každou stranu 0,10 EUR, nejméně však 10 EUR za podání, které představuje žalobu nebo návrh na zahájení řízení, a jeho přílohy a nejméně 3 EUR za ostatní podání s přílohami (položka 20a přílohy zákona č. 71/1992 o soudních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Ano, každé podání lze vzít zpět bez ohledu na to, jakým způsobem bylo podáno, a to zpětvzetím návrhu – částečně nebo v celém rozsahu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Žalovaný tak může, avšak nemusí učinit.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Postup při elektronickém podaní stanoví zákon č. 543/2005 o jednacím a kancelářském řádu pro okresní soudy, krajské soudy, Speciální soud a vojenské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Postup při elektronickém podání stanoví zákon č. 543/2005 o jednacím a kancelářském řádu pro okresní soudy, krajské soudy, Speciální soud a vojenské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Důkaz představují všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, důkazním prostředkem může být jakýkoli prostředek, kterým lze zjistit stav věci. Jsou přípustné ve všech druzích řízení. Soudu lze písemnosti předložit za podmínek stanovených v § 125 občanského soudního řádu (Civilný sporový poriadok).

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ve smyslu § 105 občanského soudního řádu lze písemnosti doručovat i elektronickými prostředky. Soudní písemnost se považuje za doručenou pátý den od jejího odeslání, i když ji adresát nečetl.

Doručování elektronickými prostředky je však vyloučeno při doručování rozsudků, jiných soudních rozhodnutí, předvolání na jednání a jiných písemností, které se podle zákona doručují do vlastních rukou. Rozsudek lze doručit pouze do vlastních rukou; doručování prostřednictvím internetu není přípustné.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Nikoli. Písemné vyhotovení rozsudku se sepisuje pomocí výpočetní techniky s použitím šablony s předtisknutým státním znakem Slovenské republiky a textem: „Rozsudek jménem Slovenské republiky“. Písemné vyhotovení rozsudku podepisuje předseda senátu nebo samosoudce.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Opravný prostředek lze podat elektronicky. Je-li opravný prostředek podán v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné jej dodatečně doručit v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní. Pokud tak odvolávající se strana neučiní, k podání se nepřihlíží. Rozhodnutí o opravném prostředku nelze učinit prostřednictvím internetu; musí být vyhotoveno výhradně v listinné podobě.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Návrh na výkon rozhodnutí lze podat elektronicky. Je-li podán v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné jej dodatečně doručit v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem do 10 dní. Pokud tak účastník řízení neučiní, k podání se nepřihlíží.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Účastníci řízení a jejich právní zástupci mohou nahlížet do spisu pouze osobně, výlučně za účasti zaměstnance soudu.

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) existuje možnost vyhledávání v databázi soudních rozhodnutí. Každý může vyhledávat a konzultovat soudní rozhodnutí, přičemž má možnost soudní rozhodnutí vyhledat podle data jeho vydání, soudu, který je vydal, spisové značky, formy rozhodnutí, povahy rozhodnutí, oblasti právní úpravy, použitých zákonných ustanovení a jména a příjmení soudce či soudního úředníka, který rozhodnutí vydal, případně má možnost vyhledávat i podle slov použitých v rozhodnutí (tzv. fulltextové vyhledávání).

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.