Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, občanský soudní řád (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) umožňuje podávat v občanském soudním řízení návrhy i v elektronické podobě a zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu.

Článek 105b konkrétně stanoví, že v občanském soudním řízení je nutno návrhy podávat písemně, přičemž se má za to, že písemným návrhem je návrh psaný ručně nebo vytištěný návrh, který je vlastnoručně podepsaný navrhovatelem (návrh ve fyzické podobě), nebo návrh v elektronické podobě, který je opatřen elektronickým podpisem rovnocenným vlastnoručnímu podpisu. Návrh ve fyzické podobě se zasílá poštou, s použitím prostředků komunikačních technologií, doručuje se přímo orgánu nebo se doručuje osobou, která předávání žádostí zprostředkovává profesionálně (poslovni ponudnik). Návrh v elektronické podobě se podává jeho vložením do informačního systému soudu, přičemž informační systém automaticky potvrdí jeho přijetí.

Bez ohledu na stávající právní předpisy (zákony a prováděcí předpisy) týkající se všech občanských a obchodních soudních řízení lze v současnosti prostřednictvím internetu nebo elektronicky zahájit pouze řízení uvedená na portálu e-justice (e Sodstvo): v rámci exekučního řízení je možné podávat návrhy na exekuci a jiné návrhy v elektronické podobě a vydávat a doručovat soudní písemnosti v elektronické podobě, přičemž pro některé adresáty je elektronické doručování povinné (notáři, advokáti), lze podávat návrhy a vydávat rozhodnutí v insolvenčním řízení, podávat návrhy na zápis do katastru nemovitostí a doručovat rozhodnutí v řízeních o vkladu do katastru nemovitostí.

K tomuto účelu je v Republice Slovinsko k dispozici portál e-justice, který umožňuje předkládat písemné materiály v elektronické podobě: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Podávat elektronické návrhy a elektronicky doručovat písemnosti je možné v občanském soudním řízení a jiných civilních soudních řízeních, přičemž se uplatní pravidla obsažená v ZPP.

Řízení o vkladu do katastru nemovitostí může být zahájeno pouze prostřednictvím internetu, jelikož článek 125a zákona o katastru nemovitostí (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) stanoví povinné elektronické podání písemností; navrhovatel však může o zápis vlastnického práva ve svůj prospěch v přednostním pořadí požádat zanesením žádosti do spisu, a to tak, že se v úředních hodinách dostaví osobně ke katastrálnímu soudu, v jehož obvodu se nachází nemovitost, jíž se žádost týká, a katastrálnímu soudu předloží všechny doklady, které jsou základem pro požadovaný zápis podle čl. 142 odst. 1 uvedeného zákona, a současně uhradí soudní poplatek za návrh. Navrhovatel, který sám podal návrh na zápis do katastru nemovitostí elektronicky, a notář, advokát, realitní společnost nebo státní zastupitelství zastupující účastníka řízení o vkladu do katastru nemovitostí musí předkládat veškeré návrhy elektronicky (čl. 125a odst. 4 ZZK).

U ostatních řízení, která lze zahájit elektronicky, právní předpisy umožňují, aby byly návrhy předkládány i ve fyzické (listinné) podobě.

Exekuce: V čl. 29 odst. 2 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) je stanoveno, že ministr spravedlnosti určí způsoby výkonu, v nichž mohou být návrhy na exekuci a jiné návrhy podány elektronickými prostředky a zpracovány informačním systémem automaticky, a průběh těchto řízení. Podle výše uvedeného ustanovení příloha 5 předpisu o formulářích, druzích exekučních řízení a automatickém exekučním řízení stanoví, které elektronické návrhy může navrhovatel podat prostřednictvím portálu e-justice (stránka věnovaná elektronické exekuci / e-Izvršba).  Strany mohou prostřednictvím části věnované elektronické exekuci na portálu e-justice podávat všechny návrhy v elektronické podobě.

Insolvenční řízení: Insolvenční správce je povinen předkládat soudu zprávy, seznamy ověřených pohledávek a jiné dokumenty v elektronické podobě se zabezpečeným elektronickým podpisem, který je ověřen prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu (článek 98 zákona o finančních operacích, konkurzním řízení a nucené likvidaci (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Advokát, který zastupuje účastníka insolvenčního řízení, musí podat oznámení o přihlášených pohledávkách a jiné návrhy v elektronické podobě se zabezpečeným elektronickým podpisem ověřeným prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu (článek 123a ZFPPIPP); pokud tak neučiní, soud návrh odmítne. Veškeré dokumenty jsou advokátům zastupujícím stranu v insolvenčním řízení a insolvenčním správcům doručovány elektronicky na zabezpečenou e-mailovou adresu.

Soud obdobně vydává v insolvenčních řízeních originál rozhodnutí nebo příkazy v elektronické podobě, které jsou opatřeny zabezpečeným elektronickým podpisem soudce ověřeným prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu (článek 124 ZFPPIPP).

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Informační systém e-justice musí umožňovat provedení elektronických úkonů kdykoli během každého pracovního dne v době od 8:00 do 20:00 hodin. Uživatelé informačního systému e-justice mohou elektronické úkony v zásadě provádět v kteroukoli hodinu a kterýkoli den v týdnu, jelikož výše uvedená omezení se vztahují pouze na případy, kdy systém prochází technickou modernizací.

V článku 112 ZPP je stanoveno, že je-li návrh zaslán elektronickými prostředky, považuje se za okamžik jeho doručení soudu okamžik, kdy jej automatický systém obdržel. Jako prováděcí předpis pak předpis o elektronických úkonech v občanském soudním řízení stanoví, že pokud se na elektronický návrh vztahuje určitá lhůta, má se za to, že návrh byl podán v okamžiku, kdy jej obdržel server, na němž funguje modul elektronického registru pro typ občanského soudního řízení, v rámci kterého je návrh prostřednictvím informačního systému e-justice podáván (článek 18 předpisu).

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Pokud byla nestandardizovaná část textu elektronického návrhu původně vypracována jako elektronický dokument, musí být k elektronickému úkonu připojena ve formátu PDF/A. Uživatel musí nestandardizovanou část textu elektronického návrhu, která byla původně vypracována jako listina, a případnou písemnou přílohu převést do elektronické podoby tak, že je naskenuje, aby je bylo možné připojit k elektronickému úkonu. Elektronický dokument získaný tímto způsobem musí splňovat tyto požadavky:

  • musí být černobílý a ve formátu PDF/A,
  • rozlišení musí být mezi 240 dpi a 300 dpi,
  • obsahuje-li písemný dokument několik stran, musí být všechny strany uvedeny v jednom souboru PDF tak, aby v něm neexistovaly žádné vložené prázdné strany,
  • pokud jsou připojeny dva či více dokumentů, musí být každý dokument uveden ve vlastním souboru PDF.

Jestliže elektronický dokument připojený k elektronickému úkonu nesplňuje tyto požadavky, považuje se elektronický návrh za neúplný (článek 19 předpisu o elektronických úkonech v občanském soudním řízení).

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Informační systém e-justice se nachází v zabezpečené státní síti (HKOM) a údaje jsou uloženy na centrálním serveru sítě HKOM.

Práva na přístup k údajům jsou součástí systému práv, který spravuje centrum informačních technologií při Nejvyšším soudu Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) v souladu s předpisem o elektronických úkonech v občanském soudním řízení. Každý uživatel informačního systému e-justice a ostatních jeho tří podstránek se musí nejprve zaregistrovat v bezpečnostním systému. Uživatelské skupiny se rozlišují podle úrovně prezentace v informačním systému (běžní uživatelé, registrovaní uživatelé a kvalifikovaní uživatelé). Počet uživatelských práv (elektronické úkony), které lze na portálu a jeho podstránkách uplatnit, závisí na kategorii uživatelské skupiny, do níž dotyčný uživatel náleží.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Každý elektronický návrh musí být opatřen elektronickým podpisem navrhovatele (kvalifikovaný digitální certifikát). Informační systém e-justice opatřuje každý elektronický návrh, který obdrží, časovým razítkem a navrhovatel obdrží automaticky elektronické potvrzení, v němž je uveden čas vložení návrhu do informačního systému e-justice.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Obecným předpisem upravujícím soudní poplatky je zákon o soudních poplatcích (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), v kterém je uvedeno, že se soudům ve Slovinsku platí soudní poplatky podle ustanovení tohoto zákona. Zákon v zásadě nerozlišuje mezi elektronickými a neelektronickými řízeními, vybízí však k podávání elektronických návrhů v exekučním řízení, jelikož poplatek za podání návrhu je podle druhu exekuce o 20% nižší, je-li návrh podán v elektronické podobě.

Exekuční řízení:

V případě elektronického podání návrhu se vydá platební rozkaz, v němž se navrhovatel vyzve k uhrazení poplatku do osmi dnů od obdržení platebního rozkazu převodem na účet a s uvedením referenčního čísla uvedeného v platebním rozkazu. Platební rozkaz týkající se soudního poplatku se pokládá za doručený v okamžiku, kdy navrhovatel nebo jeho zástupce podal návrh elektronicky.

Pokud navrhovatel do osmi dnů od doručení příkazu k zaplacení soudního poplatku tento poplatek neuhradí a neexistují podmínky pro osvobození od platby, odložení platby nebo postupné splácení soudního poplatku, považuje se návrh za stažený. Jediná výjimka se týká elektronické žádosti o exekuci na základě autentické listiny, kdy povinnost uhradit poplatek vzniká při vložení návrhu do informačního systému. Navrhovateli není vydán platební rozkaz, nýbrž obdrží údaje potřebné pro zaplacení soudního poplatku. Pokud navrhovatel neuhradí stanovenou výši soudního poplatku za elektronickou žádost o exekuci na základě autentické listin, za niž odpovídá centrální oddělení pro ověřování listin (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), do osmi dnů ode dne doručení žádosti, má se za to, že návrh nebyl podán.

U elektronických návrhů, které nežádají o exekuci na základě autentické listiny, neexistuje u placení soudních poplatků žádný rozdíl. Je-li návrh na exekuci na základě autentické listiny podán ve fyzické (papírové) podobě a neuhradí-li navrhovatel soudní poplatky podle údajů uvedených ve formuláři návrhu, zašle mu soud platební rozkaz.

Řízení o vkladu do katastru nemovitostí Je-li nutné uhradit za návrh na vklad do katastru nemovitostí nebo jiný elektronický návrh soudní poplatek, je při elektronickém podání návrhu vydán platební rozkaz, v němž je navrhovateli nařízeno uhradit soudní poplatek do osmi dnů ode dne doručení platebního rozkazu, a to poukázáním dotyčné částky na příslušný účet s referenčním číslem uvedeným v platebním rozkazu. Platební rozkaz týkající se soudního poplatku se pokládá za doručený v okamžiku, kdy navrhovatel nebo jeho zástupce podal návrh elektronicky. Pokud navrhovatel neuhradí soudní poplatek podle platebního rozkazu do osmi dnů ode dne jeho doručení, pokládá se návrh za stažený.

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Na stažení žádosti nebo návrhu podaného elektronicky se vztahují stejná pravidla jako na stažení návrhu v listinné podobě. V elektronickém exekučním řízení, insolvenčním řízení a řízení o vkladu do katastru nemovitostí lze podaný návrh rovněž elektronicky stáhnout.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Jak bylo uvedeno v bodě 1, navzdory existenci právních předpisů upravujících podávání elektronických návrhů to dosud není ve všech občanských soudních řízeních možné.

Předpis o formulářích, druzích exekuce a automatickém exekučním řízení obsahuje seznam návrhů a jiných dokumentů, které lze v exekučním řízení zaslat elektronickými prostředky. Pokud si v exekučním řízení dlužník přeje podat odpověď nebo elektronický návrh prostřednictvím portálu e-justice (podstránky o elektronické exekuci), musí splnit podmínky, které platí pro externího kvalifikovaného uživatele informačního systému e-justice (otevřená zabezpečená elektronická schránka, kvalifikovaný digitální certifikát od slovinského certifikačního orgánu spojený s daňovým identifikačním číslem), spolu s dalšími podmínkami podle jeho uživatelské skupiny (článek 12 předpisu o elektronických úkonech v občanském soudním řízení).

Viz odpověď v bodě 2 ohledně povinností platících pro některé účastníky v souvislosti s podáváním dokumentů v elektronické podobě, a povinností účastníků insolvenčního řízení.

V řízení o vkladu do katastru nemovitostí a v některých druzích exekučního řízení lze prostřednictvím internetu podat rovněž námitku či jiný opravný prostředek. V řízení o vkladu do katastru nemovitostí musí někteří účastníci (advokáti, notáři, státní orgány, realitní společnosti) předkládat všechny dokumenty elektronicky.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Pokud protistrana neodpoví, pokračuje elektronické řízení stejným způsobem jako v případě písemného řízení. Po uplynutí lhůty, která byla žalovanému nebo dlužníkovi stanovena pro odpověď, vydá soud rozhodnutí.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Viz bod 10 – stejná otázka.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

V článku 16a ZPP je stanoveno, že elektronický formulář je rovnocenný tištěnému formuláři, pokud je soud schopen zpracovat údaje uvedené v elektronickém formuláři a pokud jsou údaje dostupné a vhodné pro následné použití. Dále je stanoveno, že na údaje v elektronickém formuláři nelze nahlížet jako na údaje bez důkazní hodnoty z důvodu elektronické podoby. Totéž je uvedeno v zákoně o elektronických úkonech a elektronickém podpisu (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, čl. 13 odst. 1).

V řízení o exekuci a zajištění pohledávek lze dokumenty a důkazy předložit v elektronické podobě. Pokud jde o splnění technických požadavků, které se vztahují na elektronický dokument (přílohu) a nikoliv na elektronický návrh, použijí se přiměřeně ustanovení prvního a druhého odstavce článku 19 předpisu o elektronických dokumentech. Viz rovněž odpověď v bodě 4.

Dokumenty lze předkládat také v elektronické podobě. Elektronickým návrhem je elektronický dokument, který obsahuje návrh účastníka občanského soudního řízení (předpis o elektronických úkonech v občanském soudním řízení).  Stejný předpis definuje rovněž elektronickou přílohu, tj. písemný dokument převedený do elektronické podoby a připojený k elektronickému návrhu.

Uživatel podává elektronický návrh tak, že na portálu e-justice zvolí příslušný elektronický úkon pro podání elektronického návrhu a v příslušném poli ve formuláři na obrazovce (on-line) zadá požadované informace do standardizované části textu návrhu. Pokud elektronický návrh obsahuje rovněž odůvodnění, a to podle zákona nebo dle uvážení navrhovatele, vytvoří uživatel (nestandardizovaná část textu elektronického návrhu) zvláštní elektronický dokument, který splňuje požadavky stanovené v článku 19 předpisu o elektronických úkonech v občanském soudním řízení, a připojí tento elektronický dokument k úkonu v rámci elektronické exekuce. Uživatel jej opatří svým zabezpečeným elektronickým podpisem. Totéž platí pro elektronické přílohy elektronického návrhu. Viz rovněž výše uvedené odpovědi.

Pro řízení o vkladu do katastru nemovitostí je v zájmu zajištění právní jistoty a vzhledem ke skutečnosti, že dokument převedený do elektronické podoby získává povahu (důkazní hodnotu) originálu, stanoveno zvláštní pravidlo, že soukromé listiny (smlouvy) může do elektronické podoby převést pouze notář jakožto osoba nadaná veřejnou mocí. Notář je podle předpisů o notářské úschově rovněž povinen uchovávat tento dokument do doby, než vklad nabude právní moci. Navrhovatelé mohou ostatní dokumenty, které jsou základem pro vklad (soudní rozhodnutí a jiná rozhodnutí státního orgánu), do elektronické podoby převést sami.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Podle ustanovení předpisu o elektronických úkonech v občanském soudním řízení se elektronické soudní rozhodnutí považuje za originál soudního rozhodnutí. Při elektronickém doručování soudního rozhodnutí se kopie elektronického soudního rozhodnutí zasílá jako elektronický dokument. Při doručování soudního rozhodnutí poštou se zasílá tištěná kopie elektronického soudního rozhodnutí.

*V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že v praxi není v současnosti v občanských a obchodních soudních řízeních možné zasílat dokumenty elektronickými prostředky, navzdory tomu, že v platných právních předpisech tato možnost existuje, s výjimkou insolvenčního řízení a řízení o vkladu do katastru nemovitostí. Ode dne 10. dubna 2014 jsou soudní písemnosti právníkům a exekutorům doručovány rovněž v elektronické podobě, tj. elektronickými prostředky.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano. Rozsudek nebo rozhodnutí v elektronické podobě podepíše předseda senátu, a to pomocí vlastního zabezpečeného elektronického podpisu a zabezpečeného elektronického podpisu soudu, který je ověřen prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu. Je-li zabezpečený elektronický podpis předsedy senátu ověřen prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu, který obsahuje rovněž údaj o soudu, není zabezpečený elektronický podpis soudu nutný. Rozsudky zpracované v informačním systému automaticky mohou mít místo podpisu a razítka faksimile.

Rozhodnutí vydané ve fyzické nebo elektronické podobě může být účastníkům řízení doručeno jako ověřená kopie nebo jako elektronická (naskenovaná) kopie nebo v elektronické podobě. Viz rovněž poznámka v bodě 13.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Jak již bylo uvedeno výše, navzdory tomu, že v platných právních předpisech tato možnost existuje, nelze elektronické návrhy, včetně opravných prostředků, podávat ve všech řízeních. Elektronické podání je však možné v exekučním řízení, insolvenčním řízení a řízení o vkladu do katastru nemovitostí, pokud navrhovatel splní podmínky týkající se uživatelů informačního systému e-justice. Viz rovněž odpovědi výše.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, portál e-justice umožňuje rovněž elektronickou exekuci. Navrhovatel může prostřednictvím portálu e-justice (podstránky o elektronické exekuci) podat návrh na exekuci na základě autentické listiny jako registrovaný a externí kvalifikovaný uživatel. Navrhovatel může prostřednictvím podstránky o elektronické exekuci podat návrh na exekuci na základě exekučního titulu, přičemž návrh na zajištění pohledávek může podat pouze jako externí kvalifikovaný uživatel. Je třeba uvést, že se jedná o řízení o exekuci a zajištění pohledávek, které je vedeno podle vnitrostátních předpisů (ZIZ).

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Účastníci řízení jsou oprávněni nahlížet v informačním systému do spisu v elektronické podobě a pořizovat jeho kopie, přičemž se prokazují prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.

V řízení o exekuci a zajištění pohledávek u okresních soudů (okrajna sodišča) mohou uživatelé, kteří podali elektronický návrh prostřednictvím podstránky o elektronické exekuci, prohlížet své dokumenty a procesní písemnosti týkající se daného řízení, které bylo zahájeno na jejich elektronický návrh a jehož jsou účastníky. Předpis o formulářích, druzích exekuce a automatickém exekučním řízení stanoví, do kterých dokumentů může který druh uživatele nahlížet.

Nahlížení do spisu je přípustné rovněž v řízení o vkladu do katastru nemovitostí. Jediným rozdílem mezi řízením o vkladu do katastru nemovitostí a exekučním řízením je skutečnost, že nahlížet do spisu mohou všichni registrovaní uživatelé (tj. nikoli pouze navrhovatel a další účastníci), a to do doby, dokud vklad do registru nemovitostí nenabude právní moci. Pro nahlížení jsou všem přístupné pouze procesní písemnosti (návrhy, soudní rozhodnutí atd.), a nikoli přílohy, tj. dokumenty, a to z důvodu ochrany osobních údajů účastníků.

Související odkazy

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Poslední aktualizace: 10/02/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.