Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, částečně.

Pro procesní zástupce v soudním řízení (procuradores) a ostatní právní zástupce se jedná o závazný požadavek s výjimkou některých územních jurisdikcí, kde to není pro právní zástupce dosud možné.

V některých jurisdikcích je to povinné pro soukromé i právnické osoby. V jiných jurisdikcích, kde se systém dosud vyvíjí, je možné/povinné zahájit on-line jen některá řízení, ale z technických důvodů dosud není možné zahájit všechna.

Ačkoli fyzické osoby mají tuto možnost od 1. ledna 2017, v regionech, v nichž se systém dosud vyvíjí, to ještě z technických důvodů není možné.

Ministerstvo spravedlnosti provozuje elektronický justiční portál „SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA“: (odkaz na portál), jehož součástí je elektronický rejstřík obsahující příslušné informace, zdroje a adresy.

Aby byla zaručena pravost obsahu a evidence odeslání a přijetí, vyžaduje se zaručený elektronický podpis.

Nově mohou v Galicii profesionálové a soukromé osoby tímto způsobem zahájit občanskoprávní a pracovněprávní řízení o platebním rozkazu. Zanedlouho to bude možné i v ústním řízení.

V Andalusii mohou fyzické a právnické osoby podávat žaloby a příslušné písemností pouze v rámci ústního řízení a občanskoprávního řízení o platebním rozkazu a v případě platebních rozkazů u soudů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení.

V Baskicku nelze zahájit řízení on-line.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Lze u všech občanskoprávních řízení, ačkoli v některých oblastech a pro některá řízení jen omezeně. Poměrně široce se používá u platebních rozkazů a ústního řízení.

Písemnost, na jejímž základě má být zahájeno řízení o evropském platebním rozkazu a řízení o drobných nárocích, může být v některých autonomních oblastech podána on-line; v jiných oblastech se systémy právě aktualizují.

Na přístupu pro soukromé osoby se stále pracuje. V některých oblastech může být dočasně omezen na vnitrostátní řízení, jako je řízení o platebním rozkazu nebo ústní jednání či žaloby podané podle právních předpisů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení nezahrnuje podávání procesních písemností.

Zástupci v soudním řízení a ostatní právní zástupci musí zahajovat veškerá řízení on-line a tento systém se až na některé výjimky, jako je Baskicko, zavádí na celostátní úrovni.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Obvykle je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jelikož však některé dny nejsou pracovními dny, je v případě zahájení řízení v jiný než pracovní den postup dokončen další pracovní den.

Ve dnech, které nejsou pracovní, může být systém mimoto příležitostně mimo provoz z technických důvodů nebo za účelem údržby, zejména v měsíci srpnu.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Doporučují se tyto formáty: pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Komprimované soubory .zip mohou obsahovat pouze dokumenty v těchto formátech: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

Prostřednictvím LexNET není v žádném případě možné zasílat zvukové záznamy, obrazové záznamy ani komprimované soubory .zip obsahující dokumenty v jiných formátech, než je uvedeno výše.

Je-li elektronický dokument příliš velký a systém není schopen jej zpracovat, je třeba jej podat v tištěné podobě. Umělé spojování několika písemností do jednoho digitálního dokumentu není přípustné.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Za zřízení náležitých elektronických systémů odpovídají příslušné orgány veřejné správy. Bezpečnost je v celém systému zajištěna předchozím ověřením elektronických podpisů u právních zástupců a soukromých osob, přičemž oprávněným úředníkům je přístup umožněn prostřednictvím šifrovacích karet a digitálních osvědčení. Systém musí zaručovat pravost obsahu a poskytnout doklad o odeslání a přijetí.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ano, prostřednictvím systému předchozího ověření.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky se hradí za žaloby podané právnickými osobami, nikoli však fyzickými osobami.

Platba musí být provedena elektronicky on-line a k žalobě musí být přiložen doklad o zaplacení (nesplnění tohoto požadavku lze napravit později).

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Jakmile byla žaloba podána, nelze ji zrušit.

Lze ji však vzít zpět podáním oznámení o oficiálním stažení v elektronickém formátu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nikoli, každý účastník řízení použije příslušný postup podle své konkrétní situace, jak bylo uvedeno výše.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nijak. Elektronicky lze pouze podat písemnosti a oznámení doručovaná právním zástupcům účastníků řízení. Soudní řízení není projednáváno elektronicky.

Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nijak. Soudní řízení není projednáváno elektronicky. Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě a tuto skutečnost oznámí elektronicky nebo v tištěné podobě podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano, předkládání písemností a doručování dokumentů probíhá za stejných podmínek jako v oddíle 1 (výše) o zahájení soudního řízení; jediná omezení se týkají pouze druhu dokumentu a jeho velikosti.

Systém lze použít ve všech řízeních. Přístup soukromých osob se však stále zprovozňuje, v některých oblastech může být dočasně omezen, v jiných se stále zavádí a není z technických důvodů možný.

V Baskicku musí procesní zástupci a jiní právní zástupci podávat všechny písemnosti kromě prvního podání v elektronické podobě. Soukromé osoby nemohou provádět úkony elektronicky.

Vyžaduje se předchozí ověření elektronického podpisu právního zástupce.

Pokud o to soud požádá, je třeba předložit originál písemnosti, který lze zaslat poštou.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné.

V některých oblastech je povinné i pro soukromé a právnické osoby. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě ověření nepovinné v oblastech, v nichž se systém zavádí.

Pokud účastníci řízení podali žalobu a příslušné písemnosti on-line, budou o soudních rozhodnutích vyrozuměni stejným způsobem.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné.

V některých oblastech je povinné i pro soukromé a právnické osoby. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě ověření nepovinné v oblastech, v nichž se systém zavádí.

Pokud účastníci řízení podali žalobu a příslušné písemnosti on-line, budou o soudních rozhodnutích vyrozuměni stejným způsobem.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné.

V některých oblastech je povinné i pro soukromé a právnické osoby. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě ověření nepovinné v oblastech, v nichž se systém zavádí.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano, za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v oddíle 1 pro zahájení řízení.

Na mnoha územích je to povinné pro právní zástupce účastníků řízení.

V některých oblastech je povinné i pro soukromé a právnické osoby. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě předchozího ověření možné v oblastech, v nichž je systém již zaveden.

V Baskicku nelze toto řízení on-line zahájit a návrh na výkon rozhodnutí musí být podán písemně.

Ministerstvo spravedlnosti provozuje elektronický justiční portál „SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA“ (odkaz na portál), jehož součástí je elektronický rejstřík obsahující příslušné informace, zdroje a adresy.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Pouze v některých oblastech.

Právní zástupci účastníků řízení mohou nahlédnout do soudního spisu on-line v těchto autonomních oblastech: Aragon, Navara, Kantábrie a Valencie.

V dalších oblastech, například na Baleárských ostrovech nebo v Katalánsku, se systém zavádí a bude pro právní zástupce přístupný v blízké budoucnosti.

V Andalusii mají účastníci řízení a jejich právní zástupci přístup k některým informacím (účastníci řízení, stav řízení a seznam věcí projednávaných soudem v daný den).

V Baskicku mají právní zástupci přístup pouze k videím se záznamem soudního řízení.

Naopak v jiných oblastech se umožnění tohoto přístupu neplánuje, a to ani pro právníky.

Soukromé osoby nemají v současné době přístup k soudnímu spisu.

Poslední aktualizace: 18/11/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.