Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné zahájit soudní řízení prostřednictvím internetu?

Ano, částečně.

Pro procesní zástupce v soudním řízení (procuradores) a ostatní právní zástupce se jedná o závazný požadavek s výjimkou území, na nichž to není pro právní zástupce dosud možné.

Na některých územích je povinné i v případě soukromých osob a právních subjektů. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, není dosud možné zahájit on-line veškerá řízení, třebaže je případně možné/povinné zahájit tímto způsobem určitá řízení.

Ačkoli pro soukromé osoby to od 1. ledna 2017 představuje nepovinnou možnost, v oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, to ještě není možné.

Ministerstvo spravedlnosti vede rejstřík, který je dostupný elektronicky a který obsahuje údaje o příslušných zdrojích a adresy.

Aby byla zaručena pravost obsahu a poskytnut doklad o odeslání a přijetí, vyžaduje se zaručený elektronický podpis.

2 Pokud ano, pro jaké druhy právních věcí je možné je využít? Je možné určitá řízení zahájit pouze přes internet?

Je k dispozici pro všechna občanskoprávní řízení, ačkoli v některých oblastech a pro některá řízení jen omezeně.

Písemnost, na jejímž základě má být zahájeno řízení o evropském platebním rozkazu a řízení o drobných nárocích, může být v některých oblastech podána on-line; v jiných oblastech se systémy právě aktualizují.

Přístup pro soukromé osoby je stále v procesu zavádění a v některých oblastech může být dočasně omezen na vnitrostátní řízení, jako je řízení o platebním rozkazu nebo ústní jednání či na žaloby podané podle právních předpisů v oblasti sociálních věcí a nezahrnuje podávání procesních písemností.

Zástupci v soudním řízení a ostatní právní zástupci musí zahajovat veškerá řízení on-line a tento systém se, až na některé výjimky, zavádí na celostátní úrovni.

3 Je tato online služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo pouze ve stanovenou dobu? Pokud ano, jaké jsou tyto provozní hodiny?

Obvykle je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jelikož však některé dny nejsou pracovními dny, je v případě zahájení řízení v jiný než pracovní den postup dokončen další pracovní den.

Ve dnech, které nejsou pracovní, může být systém mimoto příležitostně mimo provoz z technických důvodů nebo za účelem údržby, zejména v měsíci srpnu.

4 Měly by podrobnosti žalobního nároku být podány v určitém formátu?

Doporučují se tyto formáty: pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Komprimované soubory .zip mohou obsahovat pouze dokumenty v těchto formátech: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. Prostřednictvím LexNET nebude v žádném případě možné zasílat zvukové záznamy, obrazové záznamy nebo komprimované soubory .zip obsahující dokumenty v jiných formátech, než je uvedeno výše.

Je-li elektronický dokument příliš velký a systém není schopen jej zpracovat, je třeba jej podat v tištěné podobě. Umělé spojování několika písemností do jednoho digitálního dokumentu není přípustné.

5 Jak je zabezpečeno předávání a uchovávání informací?

Za zřízení náležitých elektronických systémů odpovídají příslušné orgány veřejné správy. Bezpečnost je v celém systému zajištěna předchozím ověřením elektronických podpisů u právních zástupců a soukromých osob, přičemž oprávněným úředníkům je přístup umožněn prostřednictvím šifrovacích karet a digitálních osvědčení. Systém musí zaručovat pravost obsahu a poskytnout doklad o odeslání a přijetí.

6 Je zapotřebí použít určitého druhu elektronického podpisu a/nebo časového záznamu?

Ano, prostřednictvím systému předchozího ověření.

7 Je třeba zaplatit soudní poplatky? Pokud ano, jak je možné je zaplatit a liší se od soudních poplatků za podání, která nejsou učiněna elektronicky?

Soudní poplatky se hradí za žaloby podané právnickými osobami, nikoli však fyzickými osobami.

Platba musí být provedena elektronicky on-line a k žalobě musí být přiložen doklad o zaplacení (nesplnění tohoto požadavku lze napravit později).

8 Je možné vzít zpět podání, které bylo učiněno přes internet?

Jakmile byla žaloba podána, nelze ji zrušit.

Lze ji však vzít zpět podáním oznámení o oficiálním stažení v elektronickém formátu.

9 Je možné, případně povinné, aby žalovaný odpověděl přes internet, pokud žalobce zahájil řízení přes internet?

Nikoli, každý účastník řízení použije příslušný postup podle své konkrétní situace, jak bylo uvedeno výše.

10 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu odpoví?

Nijak. Elektronické řízení se vztahuje pouze na podání písemností a oznámení doručovaných právním zástupcům účastníků řízení. Soudní řízení není projednáno elektronicky.

Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

11 Jak probíhá elektronické řízení, pokud žalobce na žalobu neodpoví?

Nijak. Soudní řízení není projednáno elektronicky. Soud poskytne písemnost v elektronickém formátu a/nebo v tištěné podobě a vydá oznámení v elektronickém formátu nebo v tištěné podobě podle toho, která pravidla se použijí a co si strany zvolily.

12 Je možné podávat soudu písemnosti v elektronické podobě a pokud ano, v rámci jakého druhu řízení a za jakých podmínek to je možné?

Ano, za stejných podmínek jako při podávání žalob a předkládání písemností, jak bylo uvedeno výše.

Jedinými omezeními jsou omezení, která se vztahují na druh dokumentu a jeho velikost. Systém lze použít ve všech řízeních, ačkoliv přístup soukromých osob se dosud zavádí a v některých oblastech může být dočasně omezen, zatímco v jiných nemusí být dosud možný.

Vyžaduje se předchozí ověření elektronického podpisu právního zástupce.

Pokud o to soud požádá, je třeba předložit originál písemnosti, přičemž v tomto případě jej lze zaslat poštou.

13 Mohou být soudní písemnosti a zejména rozsudky doručovány přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné.

Na některých územích je povinné i v případě fyzickými a právnických osob. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě ověření nepovinné v oblastech, v nichž se systém zavádí.

Pokud účastníci řízení podali žalobu a příslušné písemnosti on-line, budou o soudních rozhodnutích vyrozuměni stejným způsobem.

14 Je možné přijímat soudní rozhodnutí elektronicky?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné.

Na některých územích je povinné i v případě fyzickými a právnických osob. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě ověření nepovinné v oblastech, v nichž se systém zavádí.

Pokud účastníci řízení podali žalobu a příslušné písemnosti on-line, budou o soudních rozhodnutích vyrozuměni stejným způsobem.

15 Je možné podat opravný prostředek přes internet a rozhodnutí o něm doručit přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné.

Na některých územích je povinné i v případě fyzickými a právnických osob. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě ověření nepovinné v oblastech, v nichž se systém zavádí.

16 Je možné zahájit vykonávací řízení přes internet?

Ano. Pro právní zástupce účastníků řízení to je povinné.

Na některých územích je povinné i v případě fyzickými a právnických osob. V jiných oblastech, v nichž se systém dosud vyvíjí, nemusí být ještě možné.

Pro fyzické osoby je na základě ověření nepovinné v oblastech, v nichž se systém zavádí.

Ministerstvo spravedlnosti vede rejstřík, který je dostupný elektronicky a který obsahuje údaje o příslušných zdrojích a adresy.

Aby byla zaručena pravost obsahu a poskytnut doklad o odeslání a přijetí, vyžaduje se zaručený elektronický podpis.

17 Mohou se účastníci řízení nebo jejich právní zástupci online informovat o věcech, jež se projednávají prostřednictvím internetu? Pokud ano, jak?

Pouze v některých oblastech.

Právní zástupci účastníků řízení se mohou o věcech informovat prostřednictvím internetu v Aragonu, Navaře, Kantábrii a Valencii.

V Andalusii mají účastníci řízení a jejich právní zástupci přístup k některým informacím (účastníci řízení, stav řízení a seznam věcí projednávaných soudem v daný den).

V dalších oblastech, například na Baleárských ostrovech nebo v Katalánsku, se systém zavádí a bude pro právní zástupce přístupný v blízké budoucnosti.

Naopak v jiných oblastech se umožnění tohoto přístupu neplánuje, a to ani pro právníky.

Soukromé osoby nemají v současné době přístup k soudnímu spisu.

Poslední aktualizace: 31/08/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.