Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Dette forhold er omfattet af de såkaldte "lois Phenix" og mere specifikt af:

  • lov af 10. juli 2006 om elektronisk sagsbehandling (Moniteur belge af 7. september 2006)
  • lov af 5. august 2006 om ændring af visse bestemmelser i retsplejeloven vedrørende elektronisk sagsbehandling (Moniteur belge af 7. september 2006).

Phenix-lovene har fået deres navn fra det elektroniske projekt af samme navn, der skal digitalisere alle Belgiens domstole, således at al sagsbehandling på sigt kan foregå elektronisk.

Siden den 31. december 2012 er to love gradvist trådt i kraft ud over de nævnte Phenix-love, nemlig:

  • lov af 31. december 2012 om forskellige bestemmelser, navnlig på det retslige område
  • lov af 31. december 2012 om forskellige bestemmelser på det retslige område

Den gradvise ikrafttræden medfører dog endnu ikke digitalisering af sagsbehandlingen, da der hovedsagelig er tale om bestemmelser, som ligeledes kan finde anvendelse på en skriftlig sagsbehandling. Den "normale", ikke-digitaliserede procedure er derfor fortsat hovedreglen.

Indtil da har dommerkontoret og anklagemyndighedens sekretariat et sagsstyringssystem, så de kan behandle samtlige oplysninger og dokumenter. Desuden undersøges forskellige muligheder for elektronisk at formidle retsdokumenter og bevismateriale til dommerkontoret.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Artikel 32b i retsplejeloven (Code judiciaire) bestemmer, at enhver meddelelse eller underretning, der gives til domstolene og retterne, anklagemyndigheden eller retsinstanser, herunder dommerkontorer og anklagemyndighedens sekretariat, eller enhver meddelelse eller underretning til en advokat, foged eller notar fra domstolene eller retterne, anklagemyndigheden eller retsinstanser, herunder dommerkontorer og anklagemyndighedens sekretariat, eller fra en advokat, en notar eller en foged, kan ske gennem retsvæsenets elektroniske system.

På grundlag af denne bestemmelse har man indført netværket e-Box til indgivelse og registrering af meddelelser og underretninger, og systemet e-Deposit, der mere specifikt er rettet mod indgivelse af konklusioner, indlæg og bevismateriale i civil- og strafferetlige sager.

Disse værktøjer kan alene anvendes i de domstole og retter, der er omfattet af en ministeriel bekendtgørelse.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke relevant.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ikke relevant.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 04/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.