Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Der findes ingen sådanne bestemmelser i bulgarsk ret. Stævninger indsendes skriftligt til et justitskontor og skal være affattet på bulgarsk. De kan sendes pr. post, men ikke pr. fax eller e-mail.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Efter bulgarsk ret anses processkridt, der iværksættes af parter i civile sager og handelssager, ikke for gyldige, hvis de udføres elektronisk og underskrives med en digital signatur. En part indbringer en sag for en domstol ved hjælp af en stævning affattet på bulgarsk og forsynet med dennes underskrift. Den kan indleveres til den relevante justitssekretær på dennes kontor eller sendes til retten med posten.

I henhold til artikel 184 i den civile retsplejelov (GBK) kan både elektroniske dokumenter og fysiske dokumenter fremlægges som beviser i civile sager og handelssager. Det elektroniske dokument kan fremlægges for retten i papirform. Såfremt modparten gør indsigelser, bør dokumentet fremlægges på et elektronisk medium. I mangel af udstyr og personale til at gengive det elektroniske dokument under et retsmøde, kan retten kræve, at den part, som har fremlagt det elektroniske dokument, skal fremskaffe en elektronisk kopi til de andre parter.

Proceduren for at gøre indsigelse mod et elektronisk dokument og i særdeleshed den digitale signatur, som er et obligatorisk element ved et elektronisk dokument, er fastsat i lov om elektroniske dokumenter og digitale signaturer.

Den eneste bestemmelse i den civile retsplejelov om processkridt online går ud på, at debitors krav skal vedlægges i fogedforretninger. Denne retlige ramme er en del af fogedforretningen, og processkridtet udføres af en foged.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til artikel 42, stk. 4, i den civile retsplejelov kan meddelelser forkyndes pr. e-mail for en part i en civil sag eller en handelssag. Meddelelser anses for at være forkyndt, når de er indlæst i det angivne informationssystem, og forkyndelsen er attesteret af en kopi af den relevante elektroniske registrering i overensstemmelse med lovens artikel 44, stk. 3.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Der henvises til svaret på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Der findes ingen sådanne bestemmelser i bulgarsk ret. Se sidste afsnit i svaret på spørgsmål 12.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Offentlig adgang til retsafgørelser er mulig (uden at skulle registreres) via hjemmesiden for det øverste retsråd i Bulgarien: http://legalacts.justice.bg/. Retsafgørelser kan søges ved hjælp af en række kriterier, nemlig "ret", "type sag", "år", "sagsnummer" og "søgeord". Det er også muligt at foretage avancerede søgninger med mere specifikke kriterier. Som et resultat af søgningen kan en part i sagen eller dennes repræsentant downloade retsafgørelsen i .doc-format. Afgørelserne offentliggøres, så snart de er truffet, med forbehold af kravene i lov om beskyttelse af personoplysninger og lov om beskyttelse af klassificerede oplysninger. Afgørelserne offentliggøres på en sådan måde, at de fysiske og juridiske personer i dem ikke kan identificeres. Afgørelser i sager om personers civilstand eller sundhedstilstand offentliggøres uden begrundelser.

Desuden giver de enkelte retsinstansers websteder mulighed for at følge udviklingen i sagerne og de dermed forbundne retsafgørelser. Retsafgørelser og oplysninger om udviklingen i sager kan findes ved hjælp af ovennævnte søgekriterier, og afgørelser offentliggøres på den beskrevne måde. Som et resultat af søgningen kan en part i sagen eller dennes repræsentant downloade retsafgørelsen i .doc-format.

Sidste opdatering: 25/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.