Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

Begæringer, svarskrifter, retsmidler og andre erklæringer, forslag og meddelelser uden for retsmødet indgives skriftligt (indlæg). Parterne, dvs. deres retlige repræsentanter, underskriver indlæggene.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statstidende nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 og 70/19) giver mulighed for at fremsende dokumenter elektronisk via et IT-system. Elektronisk fremsendte dokumenter skal signeres med en kvalificeret elektronisk signatur i overensstemmelse med særlig lovgivning. Statslige organer, anklagemyndigheden, advokater, notarer, retssagkyndige, assessorer, retstolke, kuratorer, dommerfuldmægtige og retlige enheder skal dog altid fremsende dokumenter elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der er udviklet og indført en elektronisk opslagstavle (e-Oglasna ploča), som gør det muligt at forkynde retslige dokumenter for parterne i en sag elektronisk.

På den elektroniske opslagstavle offentliggøres domme i overensstemmelse med betingelserne i artikel 335 i den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statistidende nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 og 70/19) og alle dokumenter i henhold til artikel 8 i lov om fuldbyrdelse (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statstidende nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 og 73/17.

Desuden offentliggøres alle dokumenter, som offentliggøres efter de formelle regler, på rettens elektroniske opslagstavle.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, det er ikke muligt.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er ikke muligt at indgive en appel via internettet, men parten kan underrettes om afgørelsen via den elektroniske opslagstavle, hvis de påkrævede juridiske betingelser er opfyldt.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 21/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.