Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, alle krav kan fremsendes elektronisk i Tjekkiet.

Krav kan fremsættes a) pr. elektronisk post med certificeret digital signatur eller b) via et særligt elektronisk arkiv til levering og gennemførelse af retshandler i forhold til en offentlig myndighed. Disse procedurer har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. Et krav kan også fremsættes med almindelig e-mail uden digital signatur, men i så fald skal dette senest tre dage efter følges op af den samme tekst i almindelig, skriftlig form eller ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i a) og b) ovenfor. Nærmere oplysninger om alle disse procedurer findes i svaret på spørgsmål 6.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Et krav kan i alle tilfælde fremsættes elektronisk. Et elektronisk betalingspåbud kan kun udstedes elektronisk.

Der er en særlig kort procedure for elektroniske betalingspåbud. Et krav kan fremsættes ved at udfylde et elektronisk skema, som findes på webstedet ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/, hvor det skal underskrives med digital signatur. Der kan fremsættes krav på op til 1 mio. CZK , og for at kunne udstede et elektronisk betalingspåbud skal skemaet udfyldes korrekt, og der skal betales et retsgebyr. Hvis alle betingelserne er opfyldt, kan retten udstede et elektronisk betalingspåbud. Heri bestemmer retten, at sagsøgte skal betale kravet og sagsomkostningerne senest 15 dage efter modtagelsen eller indgive en appel til den ret, der har udstedt det. Et elektronisk betalingspåbud, der ikke appelleres, får retsvirkning. Hvis en af de sagsøgte indgiver appel inden for den fastsatte frist, annulleres det elektroniske påbud i sin helhed, og der indkaldes til et retsmøde.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Et elektronisk krav kan fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt.

Webstedet ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/, (der dog kun er tilgængeligt på tjekkisk) kan bruges til at fremsætte et krav via elektronisk post med certificeret digital signatur. Et krav kan også sendes til det relevante dommerkontors e-mailadresse. E-mailadresser findes på https://justice.cz/soudy.

Hvis et krav fremsættes via en domstols elektroniske arkiv, kan identifikatoren for det relevante arkiv findes på den offentlige forvaltnings portal i listen over indehavere af elektroniske arkiver (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) i sektionen om statslige forvaltningsorganer eller på justitsministeriets websted https://www.justice.cz/ under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

Det kan også fremsættes ved at udfylde formularen direkte på nettet https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – gå til afsnittet Podání k soudu (Indlevering til retten)

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Som hovedregel kan dokumenter fremsendes i et hvilket som helst format, medmindre det ved lov er bestemt, at der skal bruges et særligt format. Det vigtigste er, at oplysningerne er forståelige og klare.

I visse elektroniske procedurer kan sagsøger være begrænset af de tekniske parametre for forskellige kommunikationsmidler. Bruges portalen ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (se spørgsmål 2, 3 og 6), må vedhæftede filer f.eks. maksimalt fylde 10 MB, og dokumentet skal fremsendes i et af formaterne pdf, rtf, xls, doc eller txt. På samme måde må meddelelser, der fremsendes til elektroniske arkiver, ikke fylde mere end 10 MB, og meddelelser hertil skal fremsendes i et af formaterne pdf, PDF/A, xml (hvis det svarer til det offentligt tilgængelige XSD Schema offentliggjort af modtageren af den elektroniske meddelelse), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn eller gml/gfs/xsd. Meddelelser til en e-mailadresse skal fremsendes i HTML-format, PLAIN TEXT med kodet tekst – ISO-8559-2, ISO 8559-1 (LATIN-1), Unicode eller UTF-8. E-mailens størrelse inklusive bilag er begrænset til 5 MB. Understøttede operativsystemer: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (i forbindelse med Windows Vista et der konstateret et problem med visse former for lagring af digitale kvalificerede certifikater (f.eks. kan elektroniske dokumenter i øjeblikket ikke underskrives eller afsendes med Smart Card Reader SCR3320; dog kan et dokument underskrives og sendes, hvis pfx-filen (p 12) er angivet i Java Applet, og der angives en adgangskode til en privat nøgle). En sagsøger, som beslutter at anvende ePodatelna-portalen eller et elektronisk arkiv, henvises til instrukserne og brugervejledningen på de relevante websider.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Domstolene eller fogederne følger forskrifterne i lovgivningen om databeskyttelse [hovedsagelig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (den generelle forordning om databeskyttelse)] og andre relevante retsregler.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der kan bruges fire forskellige elektroniske procedurer til at fremsætte et krav i en almindelig civil sag:

For det første kan det indgives pr. elektronisk post med digital signatur. En digital signatur er defineret i artikel 11 i lov nr. 227/2000 om digitale signaturer; 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). det er a) en garanteret underskrift baseret på et kvalificeret certifikat udstedt af en tjekkisk akkrediteret udbyder af certificeringstjenester og indeholder oplysninger, der gør det muligt entydigt at identificere den, der underskriver (listen over akkrediterede udbydere i Tjekkiet findes på det tjekkiske indenrigsministeriums websted http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx ed-udelenych-akreditaci.aspx)eller b) en garanteret digital signatur baseret på et kvalificeret certifikat udstedt af en udbyder af certificeringstjenester med hjemsted uden for Tjekkiets område, hvor det kvalificerede certifikat er udstedt som led i de ydelser, der er opført på listen over pålidelige certificeringstjenester som en ydelse, som leverandøren af certificerede tjenester er akkrediteret til at levere, eller som en ydelse, hvis levering kontrolleres i overensstemmelse med den relevante EU-forordning. Disse procedurer har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. En sagsøger, som ønsker at fremsætte et krav på denne måde, bør konsultere webstedet ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Et krav kan også sendes til det relevante dommerkontors e-mailadresse. E-mailadresser over dommerkontorer findes på https://justice.cz/soudy under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

For det andet kan man bruge et særligt elektronisk arkiv, der har til formål at levere og sikre udførelse af visse retshandler i forhold til en offentlig myndighed i Tjekkiet. Elektroniske arkiver er primært reguleret ved lov nr. 300/2008 om elektroniske retshandler og godkendt udveksling af dokumenter. (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Disse procedurer har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. Nærmere oplysninger om elektroniske arkiver findes på webstedet http://www.datoveschranky.info/, og brugeradgang til kontoen sker via webstedet https://www.mojedatovaschranka.cz/. Alle domstole har et elektronisk arkiv. Identifikatorerne for de enkelte domstoles elektroniske arkiver findes på den offentlige forvaltnings portal i listen over indehavere af elektroniske arkiver (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) i sektionen om statslige forvaltningsorganer eller på kustitsministeriets websted https://www.justice.cz/ under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

For det tredje kan et krav også fremsættes ved at sende en almindelig e-mail uden sikring af underskrift. Dette skal dog senest tre dage efter følges op med fremsendelse af en identisk tekst i skriftlig standardform eller ved hjælp af de ovenfor beskrevne metoder, idet retten ellers ikke vil antage det fremsatte krav til behandling (afsnit 42 i den civile retsplejelov).

For det fjerde er det muligt at anlægge en sag ved retten og sende den de relevante bilag i elektronisk form, idet man udfylder formularen direkte på nettet https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Der er udarbejdet en vejledning til dette formål - se afsnittet Podání k soudu (Indlevering til retten). Vejledningen gør det muligt at udfylde en bestemt elektronisk formular og generere stævningen som et pdf. dokument. Afsenderen skal have Adobe Acrobat Reader og "råde over en anerkendt elektronisk signatur".

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, retssager pålægges et gebyr. Sagsøger kan betale gebyret, som er baseret på en tarif, ved enten at indsætte det på den pågældende domstols konto i den tjekkiske nationalbank eller – hvis beløbet er lavere end 5 000 CZK – ved at købe et afgiftsstempel. Er gebyret ikke betalt, når kravet fremsættes, vil retten kræve, at sagsøger betaler det, fastsætte en tidsfrist herfor og oplyse vedkommende om konsekvenserne af manglende betaling. Ved fristens udløb suspenderes sagen.

Gebyrer og betalingsmetode i forbindelse med sager, der indledes elektronisk, adskiller sig ikke fra betalingsmetoden for sager, der indledes efter standardmetoden. Undtagelsen er proceduren med elektronisk betalingspåbud, hvor retsgebyret er lidt lavere end for almindelige civile sager.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja. En fremsendelse via internettet kan trækkes tilbage på samme måde som fremsendelser, der sker efter standardmetoden. De kan trækkes tilbage enten elektronisk eller efter standardmetoden.

Sagsøger kan trække et krav helt eller delvist tilbage, indtil rettens dom er blevet endelig. Hvis kravet trækkes tilbage, suspenderer retten sagen helt eller på grundlag af anmodningen om tilbagetrækning. Hvis begæringen om at indlede en sag trækkes tilbage, efter at retten har truffet afgørelse i sagen, men dommen endnu ikke er endelig, beslutter retten på grundlag af anmodningen om tilbagetrækning, om dens afgørelse skal trækkes tilbage. Kan de øvrige parter med skellig grund ikke tilslutte sig tilbagetrækningen af begæringen, beslutter retten, at tilbagetrækningen af begæringen ikke er retsgyldig, undtagen i visse specifikke sager (artikel 96 i retsplejeloven).

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte kan, men skal ikke kommunikere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte reagerer på et elektronisk betalingspåbud inden for den fastsatte frist, ophæves det i sin helhed, retten indkalder til et retsmøde, og sagen gennemføres på normal vis, dvs. som en standardcivilsag i første instans.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke reagerer på et elektronisk betalingspåbud inden for den fastsatte frist, bliver dommen endelig.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Dokumenter kan indgives til retten i elektronisk form i alle typer sager. De tekniske detaljer findes i svaret på spørgsmål nr. 4.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Retten fremsender dokumenter til det elektroniske arkiv hos enheder, der har indført et sådant. Yderligere oplysninger om elektroniske arkiver findes i svaret på spørgsmål nr. 6.

Retten kan også fremsende dokumenter og domme pr. elektronisk post med en digital signatur til en e-mailadresse, som modtageren har oplyst til retten, hvis modtageren har anmodet om eller givet sit samtykke til, at retten fremsender materiale på denne måde, og forudsat at den har fundet en godkendt leverandør af certificeringstjenester, der har udstedt et kvalificeret certifikat og fører register herover, eller den pågældende har fremsendt sin egen gyldige kvalificerede certificering. Yderligere oplysninger om kvalificerede certifikater findes i svaret på spørgsmål nr. 6. For at fremsendelsen skal være gyldig, skal modtageren bekræfte modtagelsen elektronisk, senest tre dage efter at dokumentet er fremsendt (f.eks. til den relevante rets e-mailadresse), med sin digitale signatur.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Rettens afgørelser fremsendes til det elektroniske arkiv hos enheder, der har indført et sådant. Yderligere oplysninger om elektroniske arkiver findes i svaret på spørgsmål nr. 6.

Rettens afgørelser kan også fremsendes elektronisk med en digital signatur til en e-mailadresse, som modtageren har givet til retten, forudsat at modtageren har anmodet om eller givet sit samtykke til, at retten fremsender materiale på denne måde, og forudsat at den har en godkendt leverandør af certificeringstjenester, der har udstedt et kvalificeret certifikate og fører register herover, eller den pågældende har fremsendt sin egen gyldige kvalificerede certificering. Yderligere oplysninger om kvalificerede certifikater findes i svaret på spørgsmål nr. 6. For at fremsendelsen skal være gyldig, skal modtageren bekræfte modtagelsen elektronisk, senest tre dage efter at dokumentet er fremsendt (f.eks. til den relevante rets e-mailadresse), med sin digitale signatur.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, en appel kan indgives elektronisk på samme måde som et krav. Se spørgsmål nr. 6.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, fuldbyrdelsessager kan iværksættes elektronisk på samme måde som et krav.

Vælger sagsøger at fuldbyrde betalingen med hjælp fra en foged, gælder svaret på spørgsmål nr. 6. Listen over fogeder, deres e-mailadresser og identifikatorer for elektroniske arkiver kan findes på webstedet http://www.ekcr.cz/.

I tilfælde af retslig fuldbyrdelse henvises der til svaret på spørgsmål nr. 6.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

De tjekkiske dommerkontorer kommunikerer normalt med parterne og deres retlige repræsentanter via e-mail eller pr. telefon, når de behandler forespørgsler om deres sag.

Grundlæggende oplysninger om spørgsmål, der er opstået under sagen (uden personoplysninger) findes også online på webstedet InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (udelukkende tilgængeligt på tjekkisk). Oplysninger om kommende sager kan findes på webstedet InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. For at få adgang til systemet skal rettens navn og journalnummer indtastes.

Sidste opdatering: 19/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.