På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det er muligt at indlede retssager via internettet gennem enten Money Claim Online (MCOL) for pengekrav eller Possession Claim Online (PCOL) for besiddelseskrav. I begge systemer er der adgang til en helpdesk, som kan yde bistand (men ikke juridisk rådgivning). Helpdesken kan kontaktes på 0845 601 5935 (for opkald inden for Det Forenede Kongerige) og + 44 1604 619 402 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige).

Endvidere kan krav, der er indgivet til de forskellige jurisdiktioner i Rolls Building i London (Chancery Division of the High Court, the Commercial and Technology and Construction Courts, Mercantile Court og Admiralty Court) administreres ad elektronisk vej i henhold til domstolenes elektroniske arbejdssystem, CE-file.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

MCOL er tilgængelig for krav i County Court på et fast beløb på under 100 000 GBP (ca. 125 000 EUR), inklusive retsafgifter og advokatsalærer. Kravet må højst stilles til to personer, og den eller de personer, der sagsøges, skal have adresse i England og Wales. Sagsøger skal også have adresse i England og Wales.

PCOL kan anvendes til at fremsætte besiddelseskrav vedrørende jord (herunder bygninger eller dele af bygninger). Det kan f.eks. være en udlejer, der af en lejer kræver igen at få besiddelse af en bolig, alene fordi lejeren er i restance med huslejen (men ikke krav om fortabelse af en lejekontrakt) eller en pantedebitors krav over for panthaver, der alene er baseret på sidstnævntes misligholdelse med hensyn til betaling af skyldige beløb som følge af pant i fast ejendom. Det omfatter ikke krav om noget andet retsmiddel bortset fra betaling af forfaldne lejebeløb eller forfaldne beløb i forbindelse med pant i fast ejendom, renter og omkostninger. Som for MCOL skal alle sagsøgte have adresse med henblik på forkyndelse i England og Wales, og kreditor skal have en adresse i England eller Wales, hvor dokumenter kan afleveres. Sagsøger skal også kunne oplyse om et postnummer for den omhandlede ejendom samt en e-mailadresse.

For både MCOL og PCOL skal kreditorer være fyldt 18 år, have deres fulde åndsevner, må ikke få juridisk bistand som omhandlet i lov om retshjælp, Legal Aid Act 1988, og må ikke forvolde unødig trætte (dvs. have fået forbud af en dommer ved en High Court mod at anlægge en sag ved en byret i England og Wales uden tilladelse). Der kan ikke fremsættes krav over for staten eller kongehuset.

Disse typer krav behøver ikke at blive fremsat via internettet.

CE-systemet kan bruges til alle krav (undtagen krav, der vedrører fritagelse for afgifter), som ellers ville blive fremsat i Rolls Building. Sager, der ikke anlægges i CE-systemet, kan anlægges i begge systemer.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Både MCOL og PCOL er tilgængelige døgnet rundt. Hvis kravet modtages inden kl. 9.00 en dag, hvor retten er åben, behandles det samme dag. Hvis det modtages efter kl. 9.00, vil det blive behandlet den næste dag, hvor retten er åben. Kravet udskrives normalt og sendes til sagsøgte den dag, hvor det behandles.

CE-systemet er også tilgængeligt 24/7, dog med undtagelse af perioder med rutinemæssig vedligeholdelse.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

For både MCOL og PCOL vil en sagsøger blive bedt om at udfylde en række skærmbilleder. Hvert skærmbillede omhandler en specifik oplysning, der er påkrævet — f.eks. kreditors fulde navn og adresse, sagsøgtes navn og adresse og det beløb, der stilles krav om, samt nærmere oplysninger om kravet.

MCOL-systemet og PCOL-systemet vil automatisk gemme oplysninger, i takt med at de udfyldes på skærmen. Hvis kun en del af felterne på skærmbilledet er udfyldt, kan kreditor få gemt oplysningerne ved at trykke på gem-knappen øverst og nederst på hvert skærmbillede. I MCOL gemmes disse oplysninger i 28 dage for at give kreditor tilstrækkelig tid til at indhente yderligere påkrævede oplysninger. PCOL gemmer et udkast til kravsfremstillingen på ubestemt tid, indtil brugeren indgiver eller sletter kravet.

De oprindelige oplysninger om parterne og deres advokater indgives via en onlineformular. CE-systemet sætter parten i stand til at uploade dokumenter, ganske som hvis de blev indleveret personligt. Den eneste begrænsning er størrelsen. Hvis et dokument er for stort, skal det indsendes i flere dele.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Sikkerhed er af afgørende betydning i både MCOL-systemet og PCOL-systemet. Fordi nogle af de oplysninger, som en kreditor afgiver, kan være af følsom karakter, sikres de gennem et unikt brugernavn og kodeord. Webstedet har også sikkerhedsbeskyttelse og krypterer data, der transmitteres via internettet. Parterne bør dog bemærke, at e-mails, der sendes eller modtages, ikke kan betragtes som sikre.

Kreditorer skal lade sig registrere i MCOL og PCOL, før de kan indgive krav online. Når de er registreret, anmodes de om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Både brugernavnet og adgangskoden skal være på mindst otte og højst 12 tegn og være en kombination af bogstaver og tal.

I MCOL og PCOL bliver en kreditor også bedt om at vælge et sikkerhedsspørgsmål og et svar på det, når han/hun registrerer sig. Dette skal bruges, hvis kreditor glemmer sit kodeord. Systemet sender så kodeordet pr. e-mail, forudsat at sikkerhedsspørgsmålet er besvaret korrekt. Hvis man glemmer sit brugernavn, er det gået uigenkaldeligt tabt.

CE-systemet er en sikker metode til at fremsende oplysninger mellem domstolene, parterne og deres bank.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Elektronisk underskrift er ikke påkrævet, selv om den login-procedure, der er beskrevet i svaret på spørgsmål 5, finder anvendelse. Det tidspunkt, hvor kravet fremsendes, vil som forklaret i besvarelsen af spørgsmål 3 være afgørende for, hvornår kravet behandles.

Da CE-systemet er en metode til at indgive dokumenter, kræves der ikke elektronisk underskrift. Tidspunktet for indgivelse af kravet er enten tidspunktet for betalingen af det pågældende gebyr eller den dato og det tidspunkt, der er fastsat i de relevante regler.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsafgiften på krav, der fremsættes online, er lavere end for krav, der fremsættes fysisk, da førstnævnte er mindre ressourcekrævende for rettens personale. Retsafgifterne for både MCOL og PCOL betales med kredit- eller debetkort, mens organisationer og advokater også kan betale med direkte debitering i PCOL. Personer, der har ret til at blive fritaget for retsafgifter, kan ikke anvende MCOL og PCOL. Hvis der ansøges om fritagelse for retsafgifter, skal der fremlægges dokumentation, som kontrolleres af en medarbejder ved retten. Derfor er ansøgninger om fritagelse for retsafgifter ikke tilgængelige online. Sagsøgere, der mener, at de er berettigede til fritagelse for retsafgifter, skal kontakte deres lokale domstol og fremsætte et krav personligt, samtidig med at de indgiver deres krav.

Afgifterne er de samme, som hvis sagen blev indgivet personligt, og afgiften betales enten via kreditkort eller på konto.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Det er muligt at slette krav og anmodninger registreret i MCOL og PCOL, før de er indgivet, men er de først indgivet, kan de ikke slettes. Det er muligt at annullere en sag, der er anlagt via MCOL eller PCOL, når de er udstedt, på samme måde som ved ikke-elektroniske procedurer. Retsafgifter kan ikke refunderes, hvis der fremsættes en annulleringsanmodning, efter at sagen er gået i gang.

En sag i CE-systemet kan trækkes tilbage på samme måde som sager, der registreres ved personlig henvendelse.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Hvis et krav er fremsat gennem MCOL eller PCOL, kan en sagsøgt indgive et elektronisk svar ved hjælp af den adgangskode, der står på forsiden af kravsformularen. Det er ikke obligatorisk at reagere via internettet.

Hvis der ikke findes andre regler, fortsætter en sag, der er registreret i CE-systemet, som en sag i dette system.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Sagsøgte kan reagere online på et krav, der er fremsat af MCOL, på fem måder. Han/hun kan:

 • betale hele kravet
 • erkende at skylde hele gælden
 • erkende at skylde en del af gælden
 • indgive en anerkendelse af forkyndelsen
 • forsvare sig mod kravet
 • fremsætte et modkrav mod sagsøger.

Når sagsøgte indgiver sit svarskrift, overføres sagen til sagsøgtes lokale domstol. Når der fremsættes modkrav, overføres sagen til en passende domstol. I begge tilfælde vil sagen gå videre, som om den var anlagt ikke-elektronisk.

Hvis sagsøgte delvist anerkender kravet, vil kreditor blive spurgt, om han/hun er villig til at acceptere dette. Hvis det accepteres, kan sagsøger anmode retten om at afsige dom over sagsøgte og sende en ordre om betaling. Hvis det ikke accepteres, vil sagen gå videre som en kontradiktorisk sag.

Hvis sagsøgte besvarer besiddelseskravet, forkyndes en kopi for sagsøger, der indleveres til retten på det indledende retsmøde. I PCOL-systemet kan sagsøgte udfylde svarformularen, der er en erklæring om midler, som skal indgives før et retsmøde.

En sagsøgt i en sag i CE-systemet har samme muligheder som en sagsøgt i en sag, der ikke er registreret i CE-systemet.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke reagerer på et krav, kan kreditor anmode om et betalingspåbud online via MCOL. Der kan fremsættes en anmodning ved at vælge funktionen "Judgment Start". Kreditor bliver bedt om at oplyse, om han/hun ønsker, at sagsøgte betaler gælden i rater eller som et engangsbeløb. Hvis kreditor har krævet renter som led i det oprindelige krav, har han/hun ret til at kræve renter fra datoen for udstedelsen indtil den dato, hvor retten træffer sin afgørelse. Som ved fremsættelse af krav behandles en anmodning om dom, hvis den modtages via MCOL inden kl. 9.00, ved dagens slutning. Hvis anmodningen modtages efter kl. 9.00, vil den blive behandlet på den følgende dag, hvor retten er åben, og lægges først ud på MCOL den følgende dag.

PCOL kan anvendes til at anmode retten om at fastsætte en dato for besiddelse af genstanden for kravet, hvis sagsøgte ikke har overholdt betingelserne i en kendelse om besiddelse. Den krævede dokumentation skal dog indgives direkte til retten og kan ikke vedhæftes en onlineanmodning.

Undlader sagsøgte at deltage i en CE-registreret sag, bliver resultatet det samme, som var der tale om en CE-sag.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

PCOL giver sagsøgere mulighed for at indgive følgende elektronisk:

 • almindelig korrespondance
 • almindelige anmodninger
 • anmodning om udsættelse af retsmøde
 • tilbagetrækning af krav.

I MCOL kan sagsøger også gøre følgende elektronisk:

 • anføre dom, hvor sagsøgte erkender kravet, dom, hvor sagsøgte anerkender dele af kravet eller betalingspåbud
 • udstede en fuldbyrdelsesordre.

Sagsøger og sagsøgte kan indsende e-mail-korrespondance og forespørgsler via MCOL og PCOL. De kan dog ikke indsende almindelig korrespondance og ansøgninger elektronisk.

CE-systemet betyder, at alle dokumenter kan udfyldes elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Domme kan registreres i både MCOL og PCOL, men de skal forkyndes i henhold til den metode, der er fastsat i reglerne.

I sager i CE-systemet er det sagsøger, der er ansvarlig for forkyndelsen.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Dommerne har ikke mulighed for at sende afgørelser elektronisk til parterne.

CE-systemet har ingen betydning for afsigelsen af domme.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der kan indgives appel via PCOL på en almindelig formular, men der kan ikke indgives appeller elektronisk via PCOL eller MCOL. Afgørelser kan ikke forkyndes via internettet.

CE-systemet finder ikke anvendelse i appelsager.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Når en kreditor anmoder om et betalingspåbud med øjeblikkelig betaling via MCOL, kan han/hun anmode om en fuldbyrdelseskendelse, når status i MCOL viser, at der er afsagt dom, og når sagsøgte har misligholdt betingelserne i dommen (dette gælder, uanset om afgørelsen vedrører et betalingspåbud eller anerkendelse af kravet). Der betales en afgift for udstedelse af et betalingspåbud, som kreditor vil blive anmodet om at betale med enten debet- eller kreditkort. Denne retsafgift lægges oven i det skyldige beløb. For at anmode om et betalingspåbud online skal kreditor logge ind på systemet ved hjælp af sit brugernavn og sin adgangskode, vælge kravet og vælge "warrant of execution".

Betalingspåbuddet skal vedrøre:

enten den saldo, der skal betales i henhold til dommen

eller, hvis gælden skal betales i rater, et beløb på mindst 50 GBP eller en måneds rate, alt efter hvilket beløb der er størst.

Når påbuddet er udstedt, sendes det elektronisk til fogeden ved sagsøgtes lokale ret. Fogeden vil gøre flere forsøg på at inddrive kreditors penge.

Andre fuldbyrdelsesmetoder — detaljerede oplysninger herom findes i faktabladet om fuldbyrdelse for England og Wales — er ikke mulige via MCOL.

PCOL kan anvendes til at indgive en anmodning til retten om at udstede en besiddelseskendelse. Dette giver mulighed for at fuldbyrde en dom eller en kendelse om besiddelse af jord (hvorved forstås både bygninger og åbne arealer). Hvis beboerne i stedet ikke forlader stedet frivilligt, har en foged beføjelser til at udsætte dem. Der skal betales en afgift.

PCOL kan også anvendes til at indgive en anmodning til retten om at udstede en kendelse om tilbagegivelse. Kendelser om tilbagegivelse finder kun anvendelse i de tilfælde, hvor fogeden har gennemført fuldbyrdelseskendelsen, og den foregående beboer igen har fået besiddelse over ejendommen. Hvis en ansøgning er baseret på en særskilt vidneerklæring eller dokumentation, er det ikke muligt at indgive en ansøgning online. PCOL giver ikke mulighed for andre fuldbyrdelsesmetoder.

CE-systemet indeholder igen bestemmelser om fuldbyrdelse.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne kan se status for deres sag online og se historikken for sager, der er anlagt af eller mod dem.

Med forbehold af bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser kan der i CE-systemet søges via den terminal, der stilles til rådighed til dette formål.

Relevante links

Money Claim Online

Possession Claim Online

Civil Procedure Rules

Ministry of Justice

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.