Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Estland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja. Retssager kan anlægges via det elektroniske procesinformationssystem (det elektroniske procesinformationssystem).

Der er adgang til systemet via https://www-e-toimik.ee/.

Du kan se en video online, der forklarer, hvordan du kan bruge det elektroniske procesinformationssystem på: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s..

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Det elektroniske procesinformationssystem kan bruges af parterne i civile sager, forvaltningsretlige sager samt straffesager og sager vedrørende forseelser. Med hensyn til civile sager og forvaltningsretlige sager er det muligt at anlægge retssager og indgive processkrifter og appeller. I straffesager og sager vedrørende forseelser er det muligt at indgive et begrænset antal processkrifter vedrørende verserende retssager.

Betalingspåkrav i forbindelse med hasteproceduren for inddrivelse af gæld eller underholdsbidrag kan kun indgives via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ja, denne funktion er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

For at anlægge en retssag skal du angive de krævede oplysninger ved hjælp af de viste formularer og indsætte tekst og data. De varierer afhængigt af typen af retssag og begæring, men de har næsten samme format. Du skal angive generelle oplysninger om sagen, nærmere oplysninger om parterne, dokumenter vedlagt begæringen og detaljer vedrørende betalingen af det statslige gebyr.

Formularen til begæring om hasteproceduren for betalingspåkrav er mere detaljeret, og hele begæringen indtastes i form af metadata.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

For at det elektroniske procesinformationssystem kan genkende en person, der logger sig på, skal vedkommende logge sig på systemet ved hjælp af sit ID-kort eller sit mobil-id. Portalen er sikker. Når brugere logger sig på portalen (med et ID-kort eller mobil-id), får de kun adgang til sager og data, der vedrører dem. Personer, der ikke er involveret i sagen, får ikke adgang til andre personers retssager. Dataoverførslen sker ved hjælp af det nationale informationssystems dataudvekslingsfunktion, X-Road. Det er et teknisk og organisatorisk miljø, der muliggør sikker internetbaseret udveksling af data mellem statslige informationssystemer.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Hvis visse typer dokumenter skal underskrives ifølge loven, underskrives de elektronisk ved hjælp af et ID-kort. Processkrifter kan indgives via det elektroniske procesinformationssystem ved hjælp af en digital signatur. Hvis sagen indbringes for en domstol, gemmer det elektroniske procesinformationssystem automatisk datoen for sagsanlægget. En person, der indgiver et dokument om sagsanlæg eller et andet processkrift til en domstol via det elektroniske procesinformationssystem, modtager en automatisk bekræftelse eller kvittering pr. e-mail med angivelse af datoen og klokkeslættet for domstolens modtagelse af dokumentet.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Det statslige gebyr skal betales for udførelse af opgaver, som der ifølge lovgivningen skal betales et statsligt gebyr for. Generelt skal gebyret betales, inden der anmodes om gennemførelse af opgaven. Det statslige gebyr kan betales via et banklink i det elektroniske procesinformationssystem eller uden for systemet via netbank eller i en bankfilial.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

En sagsøger kan frafalde sit krav indtil afslutningen af de indledende retsmøder, hvis han eller hun indgiver en begæring til retten om at hæve sagen. Med sagsøgtes samtykke kan en sag hæves, indtil rettens afgørelse i sagen får retskraft. Retten skal underrettes skriftligt om, at sagen hæves, eller det skal noteres i retsprotokollen. Begæringen kan også indgives via det elektroniske procesinformationssystem.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Modparten er ikke forpligtet til at svare via internettet. Sagsøgte kan svare via internettet, elektronisk eller skriftligt.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der er ingen forskel mellem sager, der er anlagt via internettet eller på anden måde. Hvordan retssagen håndteres, afhænger af den efterfølgende foranstaltning, der træffes af det organ, der gennemfører proceduren, og kan variere afhængigt af sagens og kravets type.

Hvis skyldneren under hasteproceduren for betalingspåkrav gør indsigelse, vil retten enten fortsat behandle sagen eller afbryde proceduren. Det afhænger af sagsøgerens ønsker.

Civile sager kan afgøres ved en skriftlig procedure, hvis parterne indgiver en begæring herom, eller retten kan beslutte, at sagen skal behandles i et retsmøde. Den procedure, der følges, afhænger af sagens art og af de indsigelser, der fremsættes af sagsøgte.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis skyldneren i tilfælde af et betalingspåkrav i forbindelse med en hasteprocedure ikke reagerer på opfordringen til at betale, dvs. ikke gør indsigelse, udsteder retten et påbud om betaling af det omhandlede beløb. Dette påbud kan straks fuldbyrdes, så retten skal sørge for, at sagsøgte har modtaget opfordringen til at betale.

Hvis retten i andre civile sager har fastsat en frist for sagsøgtes indgivelse af svarskrift, men sagsøgte ikke har reageret, kan retten i visse tilfælde afsige en udeblivelsesdom efter anmodning fra sagsøger. Hvis retten ikke finder dette muligt, kan den fastsætte en ny frist for sagsøgtes indgivelse af svarskrift eller beramme et retsmøde. En begæring om en udeblivelsesdom kan indgives sammen med stævningen. Retten vil ikke afsige udeblivelsesdomme i sager, hvor der ikke er adgang hertil efter loven.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Det er muligt at indgive begæringer og processkrifter til retten elektronisk via e-mail eller via det informationssystem (det elektroniske procesinformationssystem), der er udviklet med dette formål.

Alle dokumenter vedrørende civile sager og forvaltningssager kan indgives via det elektroniske procesinformationssystem, og det samme gælder et begrænset antal dokumenter i straffesager og sager om forseelser. Processkrifter kan indgives via det elektroniske procesinformationssystem ved hjælp af en digital signatur.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Rettens domme, kendelser og indkaldelser kan meddeles parterne i en retssag elektronisk via det elektroniske procesinformationssystem eller via parternes primære e-mailadresse eller en anden e-mailadresse, som retten har fået oplyst. Modtageren af et dokument skal informere retten om modtagelsen, hvis dokumentet er sendt via e-mail. Hvis dokumentet er meddelt via det elektroniske procesinformationssystem, registreres den dato, hvor modtageren modtager og åbner det, automatisk.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

I civile sager og forvaltningsretlige sager kan retten udarbejde en dom elektronisk og beskytte den med dommerens digitale signatur eller på en anden teknisk sikker måde.

Under hasteproceduren for et betalingspåkrav oprettes alle sagsakter, herunder afgørelser, automatisk i et informationssystem.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er muligt at indgive appel via det elektroniske procesinformationssystem og meddele relevante afgørelser, der er truffet i civile sager og forvaltningsretlige sager.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Retssager kan anlægges via det elektroniske procesinformationssystem. Det er muligt at søge i det elektroniske procesinformationssystem efter de supplerende dokumenter, der er omtalt i artikel 2, stk. 1, nr. 1-4, i Enforcement Act (fuldbyrdelsesloven) og herefter udfylde begæringen om fuldbyrdelse og om nødvendigt tilføje ekstra filer. Sagsøger skal underskrive en udfyldt fuldbyrdelsesbegæring digitalt. Begæringen sendes herefter sammen med det valgte supplerende dokument og de supplerende filer til "bailif's" e-mailadresse.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Det er muligt at følge sager online via det elektroniske procesinformationssystem. Brugeren skal være logget på systemet ved hjælp af et ID-kort eller en mobil-ID-app for at sikre, at identiteten kontrolleres. I civile sager og forvaltningsretlige sager kan parterne få vist alle dokumenter i systemet, der ikke er klassificeret som fortrolige på grund af personoplysninger, og som er gjort tilgængelige.

Hele hasteproceduren for betalingspåkrav kan følges via det elektroniske procesinformationssystem.

For straffesager og sager om forseelser vises der kun begrænsede oplysninger i det elektroniske procesinformationssystem.

Relevante links

Det elektroniske procesinformationssystem

https://www.e-toimik.ee/

Jurist Aitab portal – indgivelse af krav ved retten

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Det estiske retssystem

http://www.kohus.ee/2434

Riigi Teataja [statstidende]

https://www.riigiteataja.ee/

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.