Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Elektronisk sagsbehandling kan anvendes til indsendelse af ansøgninger om stævninger i forbindelse med ubestridte krav, ansøgninger om retshjælp (og ansøgninger om at få beskikket en forsvarer eller en offentligt beskikket advokat og advokaternes ansøgninger om godtgørelse af salærer og omkostninger fra staten) samt anmodninger om tvangsfuldbyrdelse (inden for privatretten anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af gæld, der tager udgangspunkt i en kendelse eller dom afsagt af distriktsdomstolen (käräjäoikeus).

I Finland er ingen procedurer udelukkende tilgængelige over internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Faciliteten er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der findes en XML-skabelon for sammenslutninger og organisationer, der ofte indgiver ansøgninger om stævninger, og en separat elektronisk online formular for borgere og virksomheder.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

De finske domstoles elektroniske sagsbehandlingsfacilitet er sikret af en krypteret https-filoverførselsprotokol. Data, som registreres af domstolene, opbevares på en sikker server, hvorfra parterne kan downloade deres dokumenter.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Brugerne skal logge på for at downloade filer fra den sikre server.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der skal betales de samme gebyrer for elektroniske procedurer som for ikkeelektroniske procedurer.  Distriktsdomstolene pålægger rekvirenter og sagsøgere gebyrer efter endt procedure. Gebyrernes størrelse afhænger af sagens karakter og procedurens kompleksitet.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

De elektroniske procedurer er omfattet af de samme principper som søgsmål indbragt ad konventionel, ikkeelektronisk vej.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte kan svare via internettet, men det er ikke obligatorisk at bruge internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

I civile sager er der ingen forskel på elektroniske og ikkeelektroniske procedurer.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

I civile sager er der ingen forskel på elektroniske og ikkeelektroniske procedurer.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ja.  Ansøgninger om stævninger, svar og andre domstolsdokumenter kan også sendes til domstolene pr. e-mail.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Dokumenter, der ikke kræver kvittering for modtagelsen (såsom svar, indkaldelser til indledende retsmøder og til retsmøder under sagens behandling samt domstolenes resuméer), kan sendes til parterne pr. e-mail.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Retsafgørelser kan på anmodning sendes til parterne elektronisk.  Modtageren eller dennes befuldmægtigede skal logge på for at downloade retsafgørelser fra den online facilitet.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er ikke på indeværende tidspunkt muligt at indgive appel elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af gæld, der er fastslået ved dom, kan indsendes elektronisk. Inden for privatretten kan elektronisk sagsbehandling anvendes til tvangsfuldbyrdelse af gæld, der er fastslået ved distriktsdomstolens kendelse eller dom.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja. Sagsøgere kan følge med i deres sager ved at logge på en online facilitet, hvis proceduren blev indledt via internettet.

Sidste opdatering: 10/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.