Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Der er indført et system til elektronisk fremsendelse af juridiske dokumenter til det græske statsråd og Athens domstol i første instans. Følgende skal stadig tilvejebringes: a) oplysninger om juridiske dokumenter, der fremsendes elektronisk og med almindelig post til Athens domstol i første instans, b) mulighed for at følge et juridisk dokument elektronisk, også selv om det er indsendt med traditionelle metoder, på webstedet for domstolen i første instans i henholdsvis Piræus og Thessaloniki. Desuden skal der fremsendes en begæring vedrørende elektronisk indgivelse af juridiske dokumenter til forvaltningsdomstole (dioikitika dikastiria), og en lignende begæring skal indsendes til Revisionsretten (Elenktiko Synedrio).

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Juridiske dokumenter kan fremsendes elektronisk i alle civile sager, som gradvist medtages i online-funktionen. Status for dokumenterne i alle sager kan følges elektronisk. I øjeblikket kan ingen sager indledes udelukkende via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Status for juridiske dokumenter kan følges elektronisk døgnet rundt. Juridiske dokumenter kan i øjeblikket sendes elektronisk til Athens domstol i første instans på arbejdsdage og i arbejdstiden, men denne mulighed vil snart være tilgængelig døgnet rundt.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ved elektronisk fremsendelse af et juridisk dokument udfylder en systembruger (advokat) en elektronisk formular og sender den til retten sammen med en fuldstændig beskrivelse af kravet som i Word-format. Når forsendelsesproceduren er afsluttet, sendes det hele tilbage til afsenderen i samme "låste" format, mærket "Fremsendt".

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der anvendes særlige adgangskoder og digitale signaturer til at få adgang til systemet – både nu og når det bliver fuldt operationelt.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Systemet understøtter anvendelse af digital signatur.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyrer skal normalt betales elektronisk; betaling indgår i proceduren for elektronisk fremsendelse af juridiske dokumenter. Gebyrerne er de samme som ved almindelig fremsendelse.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Nej. Et juridisk dokument kan kun trækkes tilbage i overensstemmelse med de bestemmelser, der finder anvendelse på juridiske dokumenter forelagt traditionelt og på grundlag af bestemmelserne i den civile retsplejelov.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Præsidentielt dekret 142/2013 giver mulighed for elektronisk indgivelse af forslag og de hermed forbundne dokumenter til civile domstole. Denne mulighed er endnu ikke tilgængelig. En arbejdsgruppe er i færd med at etablere de relevante tekniske rammer. Sagsøgte har ikke pligt til at reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Alle juridiske og andre dokumenter i en sag stilles til rådighed for retten under retsmødet.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke fremsætter forslag, uanset hvordan, afgøres sagen ved udeblivelsesdom.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Præsidentielt dekret 142/2013 giver mulighed for (ud over elektronisk fremsendelse af forslag) elektronisk fremsendelse af hermed forbundne dokumenter til civile domstole.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke endnu. Det undersøges.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke endnu. Det undersøges.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke endnu. Det undersøges.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Se svaret på spørgsmål 1.

Sidste opdatering: 02/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.