Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Nærmere regler for elektronisk kommunikation med domstolene findes på https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato og de tilknyttede links.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

En vigtig ændring i forhold til tidligere bestemmelser om sager, der kan indledes via internettet, er, at parterne i forbindelse med visse kontradiktoriske og ikkekontradiktoriske sager, der er indledt den 1. januar 2018 eller derefter, ikke blot har mulighed for at føre deres sag elektronisk, men faktisk har pligt til at gøre det. Som hovedregel er alle erhvervsdrivende, statslige myndigheder, kommunale myndigheder, budgetinstanser, offentlige anklagere, notarer, offentlige instanser og andre forvaltningsmyndigheder, der handler som kunde, og den retlige repræsentant for en sådan kunde forpligtede til at udøve deres virksomhed elektronisk.

Desuden kan visse typer sager kun føres elektronisk, uanset om parterne handler i en af ovenstående egenskaber. F.eks. kan en procedure om registrering af en virksomhed (eller ændring af selskabsdata) kun indledes elektronisk, og i civile registreringsprocedurer kan en ansøgning kun indgives elektronisk, hvis ansøgeren f.eks. anmoder om en forenklet procedure for registrering (ændring af data), eller en organisation indgiver en ansøgning om at opnå status som en almennyttig enhed, mens organer, der allerede er almennyttige enheder, fremover kun kan indgive deres indlæg elektronisk.

Hvis en ansøger ikke er forpligtet til at anvende elektroniske midler, kan vedkommende stadig vælge at indsende ansøgningen elektronisk.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ja, faciliteten er til rådighed til enhver tid, bortset fra perioder med planlagt vedligeholdelse og uforudsete funktionsfejl i systemet. Frister fastsat i dage og arbejdsdage i lovgivningen eller af domstolen omfatter ikke dage – eller ved frister fastsat i måneder og år datoen for fristen – hvor en fejl eller en driftsafbrydelse, som defineret i lovgivningen, varede mere end fire timer. Hvis en tidsfrist fastsat i timer udløber under en funktionsfejl eller en driftsafbrydelse, som defineret i lovgivningen, udløber fristen ved udgangen af den første time efter starten af kontortiden den næste arbejdsdag. Hvis afbrydelsen af elektroniske tjenester varer mere end én arbejdsdag, skal det organ, der leverer elektroniske forvaltningstjenester, sørge for modtagelse og behandling af kunders indlæg på en måde, der ikke kræver elektroniske midler, selv i tilfælde, hvor den relevante lovgivning kun tillader elektronisk behandling af den pågældende type procedure.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Hvis der findes en standardformular til indgivelse af en ansøgning (indlæg) eller dennes bilag, må den ikke ændres, og dataformatet må således heller ikke ændres. Formularerne findes på https://birosag.hu/ og kan udfyldes ved hjælp af Általános Nyomtatványkitöltő-programmet (rammeprogram for udfyldning af formularer). I overensstemmelse med regeringsdekret nr. 451/2016 af 19. december 2016 om de nærmere regler om elektronisk forvaltning og bekendtgørelsen fra det nationale kontor for retsvæsenet kan følgende filformater anvendes i specifikke domstoles elektroniske arkiver: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Bilag i følgende formater kan vedhæftes formularerne: .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic og .asice. Det er vigtigt, at størrelsen af de enkelte filer, der vedhæftes formularerne, ikke overstiger 150 MB, mens den samlede størrelse af alle bilag, der vedhæftes formularerne, ikke må overstige 300 MB. Hvis den samlede størrelse af de bilag, der skal vedlægges formularen eller indlægget, ikke desto mindre overstiger 300 MB, kan de filer, der skal vedlægges, indgives på et lagermedie som bilag til en særlig formular (nr. 28), der er beregnet til dette formål, i et antal eksemplarer på ét mere end antallet af parter i sagen. Domstolen accepterer kun indlæg på CD R‑, CD R+‑, DVD R‑, DVD R+‑ og USB-nøgle som lagermedier.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

I elektroniske procedurer sikres sikker transmission og lagring af data ved hjælp af IT-værktøjer til beskyttelse af kommunikation, levering og interne administrative systemer. Procedurer kan kun gennemføres online via en "kundegateway" ("ügyfélkapu"), "virksomhedsgateway" ("cégkapu") eller "officiel gateway" ("hivatali kapu") efter forudgående registrering. Overførsel og lagring af data sikres f.eks. ved hjælp af elektroniske identifikationstjenester, sikre leveringstjenester og elektroniske signaturtjenester samt de strenge bestemmelser i lov L af 2013 om statslige og lokale myndigheders elektroniske informationssikkerhed og anden relateret lovgivning.

Personer, der kommunikerer elektronisk, har f.eks. mulighed for at sende deres indlæg til domstolen krypteret med deres egen krypteringsnøgle ud over den krypteringsnøgle, som domstolen har frigivet. Krypteringsnøglen sendes til domstolen som en del af indlægget fra den person, der kommunikerer elektronisk, og domstolen forkynder i givet fald sine dokumenter for den person, der kommunikerer elektronisk, krypteret med den pågældendes krypteringsnøgle.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Indlæg, der indgives elektronisk til domstolen, skal indgives på en sådan måde, at

  • underskriveren har forsynet det elektroniske dokument med sin kvalificerede elektroniske signatur eller avancerede elektroniske signatur eller avancerede elektroniske segl og forsynet det med et tidsstempel, hvis dette kræves i henhold til lovgivningen
  • underskriveren autentificerer det elektroniske dokument ved hjælp af en identifikationsbaseret dokumentautentificeringstjeneste, eller
  • det elektroniske dokument er oprettet inden for rammerne af en tjeneste, hvor tjenesteudbyderen har overdraget dokumentet til den udstedende person ved at identificere udstederen, og overdragelsen til den pågældende person er ægthedscertificeret med oplysninger, der klart kan spores tilbage til en underskrift fra udstederen, eller på grundlag af sådanne oplysninger, og tjenesteudbyderen har udstedt en attest, hvoraf det klart fremgår, at dokumentet er overdraget til personen, i en klausul, der er forbundet med og uadskillelig fra det elektroniske dokument, og tjenesteudbyderen har påført klausulen, sammen med dokumentet, mindst ét avanceret elektronisk segl og mindst ét avanceret tidsstempel.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsafgifterne og afgifterne for procedurer er de samme for papirbaserede og elektroniske procedurer.

Hvis der foreligger en forpligtelse til at betale en afgift, skal det fremgå af ansøgningen, feltet "afgift" (på den formular, der skal indsendes) skal udfyldes med det relevant beløb, og afgiften kan derefter betales i henhold til den kvittering for modtagelse, der automatisk modtages efter indgivelsen af formularen. Afgiften kan betales via det elektroniske system for betaling og afvikling ("Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer" – EFER), som gør det muligt at opfylde en betalingsforpligtelse på retsvæsenets betalingsportal ("Igazságügyi Fizetési Portál") via en VPOS‑/homebankinggrænseflade. En anden metode til betaling af afgifter er at overføre afgifterne til den regionale domstols konto i den ungarske statskasse til dette formål.

I forbindelse med procedurer for registrering af virksomheder (eller ændringer i selskabsdata) skal afgifterne for proceduren og udgifterne til offentliggørelse betales elektronisk før indgivelsen af ansøgningen om registrering (eller ændring af data) med angivelse af sagsnummer for betaling af afgifter og omkostninger, som kan downloades fra selskabsinformationssystemets websted. Afgifterne skal betales ved overførsel til handelsrettens konto i den ungarske statskasse, mens udgifterne til offentliggørelse indbetales til justitsministeriets løbende konto.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Det er ikke teknisk muligt at trække et dokument tilbage, når det er indgivet. Proceduren kan bringes til ophør (eller andre ansøgninger eller klager trækkes tilbage) efter den civile retsplejes regler. Parter, der vælger en elektronisk procedure, har de samme rettigheder og forpligtelser som parter, der indgiver deres ansøgninger i papirformat.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Den elektroniske forvaltning afhænger ikke af den form, hvori den pågældende har valgt at udøve sin virksomhed. Den afhænger derimod af, om sagsøgte er forpligtet til at udøve sin virksomhed elektronisk. Hvis sagsøgte er en person, der som hovedregel er forpligtet til at udøve sin virksomhed elektronisk (se spørgsmål 2), kan han eller hun kun fremsætte kravet via internettet og i henhold til de betingelser, der er fastsat i lovgivningen, idet hans eller hendes indlæg ellers vil være ugyldigt. I andre tilfælde kan sagsøgte frit vælge, om han eller hun ønsker at svare på papir eller elektronisk. Hvis sagsøgte vælger at anvende elektroniske midler (elektronisk indgivelse af dokumenter), skal vedkommende kommunikere med domstolen ad elektronisk vej, og domstolen vil også forkynde alle retsdokumenter elektronisk for den pågældende part. Hvis en part handler uden retlig repræsentation, eller dennes repræsentant, som ikke kan betragtes som en retlig repræsentant, har forpligtet sig til at kommunikere elektronisk med domstolen, kan domstolen efterfølgende anmodes om at godkende overgangen til en papirbaseret procedure, samtidig med at der indgives et papirbaseret indlæg. Anmodningen skal gøre det muligt at fastslå, at en fortsættelse af proceduren med elektroniske midler vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på grund af ændringer i partens eller dennes repræsentants situation.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der gælder samme procedureregler for elektroniske og papirbaserede procedurer.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Se svar på spørgsmål 9 og 10.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Hvis elektronisk forvaltning er obligatorisk for parten i en given sag, eller hvis parten har valgt denne form for forvaltning, skal dokumentet og dets bilag forelægges på en standardformular – hvis en sådan foreligger – og den formular, der skal anvendes i dette tilfælde, kan ikke redigeres. Hvis der ikke foreligger nogen standardformular for dokumenter eller bilag, skal parterne forelægge sådanne dokumenter og bilag i et format, der svarer til et hvilket som helst af de dokumentformater, der er godkendt af formanden for det nationale kontor for retsvæsenet og opført på listen under spørgsmål 4, i henhold til de regler, der er beskrevet der (undtagelser fra forpligtelsen til at indgive dokumenter elektronisk er fastsat i lovgivningen, og der foreligger derfor på nuværende tidspunkt en fritagelse for forpligtelsen til elektronisk indgivelse, hvis et dokument skal forelægges og inspiceres i papirform under proceduren, hvilket navnlig kan ske, hvis ægtheden af et papirbaseret dokument anfægtes).

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Domstolen forkynder retsdokumenter elektronisk for parter, der har valgt at føre sagen elektronisk, på grundlag af de regler, der er beskrevet under spørgsmål 2 og 9. Retsdokumenter, der forkyndes elektronisk, sendes til afsenders onlinedokumentlagringsfacilitet i kundegatewayen, den officielle gateway eller virksomhedsgatewayen, hvor dokumentet kan modtages ved at åbne linket til dokumentet. Dokumentet anses for forkyndt, når det er åbnet, og systemet genererer en elektronisk kvittering for forkyndelse, som automatisk sendes til domstolen.

Post, der forkyndes på den officielle adresse, anses for at være blevet forkyndt på det tidspunkt, der er anført på kvitteringen for afslaget, selv om tjenesteudbyderen på den officielle adresse bekræfter, at modtageren har nægtet at modtage den pågældende post, eller den femte arbejdsdag efter den frist, der er anført i den anden meddelelse, hvis tjenesteudbyderen på den officielle adresse bekræfter, at modtageren ikke har hentet posten, selv om den er forkyndt to gange.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja, se svaret på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

En part, der er forpligtet til at kommunikere elektronisk, eller som tidligere har valgt elektronisk kommunikation, skal også indgive en eventuel klage elektronisk, mens enhver part, der har anvendt papirbaserede dokumenter frem til indgivelsen af klagen, kan overgå til elektronisk forvaltning, selv på tidspunktet for indgivelsen af klagen. Domstolens afgørelse om klagen forkyndes også elektronisk for en part, der er forpligtet til at kommunikere elektronisk, eller som har valgt dette kommunikationsmiddel i overensstemmelse med de regler, der er beskrevet under spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Hvis den elektroniske forvaltning er obligatorisk i henhold til lovgivningen, er det naturligvis også obligatorisk at indlede proceduren på denne måde. En part, der ikke er omfattet af en sådan forpligtelse, har også ret til at indlede proceduren ad elektronisk vej. Han eller hun skal dog først skriftligt acceptere vilkårene og betingelserne for anvendelse af servicesystemet i det ungarske kammer for retsembedsmænd.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja, i visse sager, f.eks. i forbindelse med virksomhedsprocedurer.

Sidste opdatering: 15/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.