Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I Letland findes der ingen særlige bestemmelser om anlæggelse af sager og indgivelse af civile søgsmål via internettet. Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

Elektroniske dokumenter kan sendes elektronisk.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Det er muligt at sende elektroniske dokumenter i Letland.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer har retterne pligt til at acceptere elektronisk signerede dokumenter.

I Letlands nationale lovgivning vedrørende elektroniske dokumenter (lov om elektroniske dokumenter) fastsættes det, at elektroniske dokumenter skal indeholde data til kontrol af dokumenters ægthed samt oplysninger om underskriverens identitet for at muliggøre en ægthedskontrol (autentificering). Dokumentet skal endvidere være forsynet med en sikker elektronisk signatur for at kunne anses for at være undertegnet af den relevante person. Datasikkerheden i forbindelse med anvendelse af elektroniske dokumenter varetages af leverandørerne af sikre elektroniske signaturtjenester i overensstemmelse med bestemmelserne i Letlands lov om elektroniske dokumenter og forskrifter om persondatabeskyttelse. En person skal give særligt samtykke til anvendelsen af elektronisk signatur i korrespondancen med retten. Dette betyder, at de af retten udarbejdede dokumenter vil blive sendt elektronisk.

Det skal tilføjes, at enhver sagstype kan indbringes for domstolene ved anvendelse af dokumenter, der er underskrevet med en sikker elektronisk signatur, medmindre der i loven er fastsat en særlig procedure for anlæggelse af sager. Proceduren for udveksling af elektroniske dokumenter finder ikke anvendelse på visse kontrakttyper vedrørende fast ejendom, familie- og arveret eller visse former for kautionskontrakter.

I visse tilfælde er det fastsat i loven, at et bestemt dokument kun får retskraft, hvis det ud over at opfylde de ovenstående betingelser også er beseglet. Når det drejer sig om et elektronisk dokument, er dette krav opfyldt, hvis det elektroniske dokument er forsynet med en sikker elektronisk signatur og et tidsstempel eller blot en elektronisk signatur, hvis parterne har indgået en skriftlig aftale om, at elektroniske dokumenter kan underskrives med en elektronisk signatur i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i lov om elektroniske dokumenter.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

Retsdokumenter kan forkyndes elektronisk, hvis sagsøgeren i anmodningen har tilkendegivet at være villig til at anvende elektronisk post samt andre forsendelsesformer i korrespondancen med retten.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Retsdokumenter, herunder afgørelser, kan forkyndes elektronisk, hvis sagsøgeren i anmodningen har tilkendegivet at være villig til at anvende elektronisk post samt andre forsendelsesformer i korrespondancen med retten.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

En person skal give særligt samtykke til anvendelsen af elektronisk signatur i korrespondancen med retten. Dette betyder, at de af retten udarbejdede dokumenter vil blive sendt elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

Man kan anvende elektronisk signerede dokumenter i korrespondancen med fogeden.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende. På domstolenes websted på internettet er det muligt at holde øje med status for behandlingen af en sag, idet der her er adgang til de oplysninger, som er offentligt tilgængelige.

Sagens parter kan høre lydoptagelser af retsmødet på domstolens websted https://tiesas.lv under menupunktet Manas lietas ("Mine sager"), hvis retten har lagt lydfilen ind i domstolenes informationssystem. Når lydfiler er lagt ind i domstolenes informationssystem, og data er synkroniseret, overføres filerne til datadistributionsfunktionen på webstedet https://tiesas.lv en gang i døgnet. Når man har registreret sig som bruger på webstedet, har man kun adgang til oplysninger om de sager, hvori man selv er registreret som part i sagen, og såfremt det er tilfældet, kan man åbne og lytte til de lydfiler, som er tilføjet sagsakterne. Parterne kan få adgang til menupunktet Manas lietas ("Mine sager") på webstedet https://tiesas.lv ved at anvende en elektronisk signatur eller et elektronisk id-kort eller ved at tilsende domstolskontoret (Tiesu administrācija) en anmodning om adgang.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.