Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Siden den 1. juli 2013 har det været muligt at indgive civile krav elektronisk via det litauiske retsvæsens informationssystem (LITEKO), som kan tilgås via undersystemet for elektroniske tjenester på https://www.teismai.lt/en og http://www.epaslaugos.lt/ ved at klikke på linket til det litauiske retsvæsens portal for elektroniske tjenester.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Forskellige krav i civile sager eller klager over enkeltstående retshandler og begæringer i forbindelse med forvaltningssager kan indgives elektronisk. Elektroniske dokumenter kan fremsendes til retten i forbindelse med både nye og eksisterende papirdokumenter. Når der fremsendes elektroniske dokumenter, som også foreligger i papirform, skal sagsøger endvidere fremsende det påkrævede antal papirkopier (en kopi, som arkiveres i sagsmappen, og kopier, som retten sender til hver part i sagen).

Siden den 1. januar 2014 er det elektroniske format udelukkende blevet brugt i forbindelse med civile sager, der behandles ved distriktsdomstolene, hvor begæringen om at indlede retssagen er indgivet efter den 1. juli 2013 ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi:

1.2 civile sager, der behandles ved distriktsdomstolene, hvor det processkrift, som retssagen er baseret på, er indgivet den 1. januar 2014 eller senere ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi.

1.3 civile sager, der behandles af de regionale domstole som domstole i første instans, forvaltningssager, der behandles af forvaltningsdomstole som domstole i første instans, hvor det processkrift, som retssagen er baseret på, er indgivet den 1. juli 2013 eller senere ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi.

1.4 alle sager ved almindelige domstole og særlige domstole, der behandler appel- eller kassationssager på baggrund af appeller, der er indgivet den 1. januar 2014 eller senere, af domme eller kendelser i sager, som udelukkende er blevet behandlet i elektronisk format.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Processkrifter kan fremsendes ved at udfylde skemaerne i LITEKO PES eller ved at uploade eksisterende dokumenter i formater, som understøttes af systemet; formater for tekstdokumenter: doc, docx, odt, rtf og txt.; formater for regneark: xls, xlsx, ods; formater for præsentationer: ppt, pptx, ppsx, odp, vector graphics image og tekstformater: pdf, application/pdf, ADOC; dot matrix billedformater: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videoformater: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; lydformater: wav, aif, mp3, mid, wma, flac og aac.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Elektroniske data vedrørende retssager behandles, registreres og opbevares ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknolog i overensstemmelse med de nærmere regler, der fastsættes af dommerrådet (Teisėjų taryba) og efter aftale med Litauens statsarkivar (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Portalen for elektroniske tjenester kan tilgås via den offentlige e-forvaltningsportal ved brug af netbank, et personligt id-kort eller en digital signatur. Systemet har desuden en tidsstempelfunktion.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Borgere, der fremsender elektroniske dokumenter, får 25 % rabat på retsgebyret og behøver ikke udskrive processkrifter eller maile dem til retten, gå i banken for at betale gebyret eller fremlægge dokumentation for betaling.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Krav, der indgives via internettet, er underlagt samme retsplejeregler som almindelige krav. I artikel 139, stk. 1, i den civile retsplejelov (Civilinio proceso kodeksas) bestemmes det, at en sagsøger har ret til at trække sit krav tilbage, så længe retten ikke har sendt en kopi heraf til sagsøgte. Kravet kan trækkes tilbage på et senere tidspunkt, men kun hvis sagsøgte giver sit samtykke hertil, og kravet er trukket tilbage, før retten i første instans har truffet afgørelse. Indtil et krav er registreret, kan det trækkes tilbage ved simpelthen at slette det. Efter registrering kan det kun trækkes tilbage fra systemet, hvis der indgives en anmodning om tilbagetrækning.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Både papirdokumenter og elektroniske dokumenter kan indgives til retten.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Anvendelse af elektronisk kommunikation i civile sager har ingen betydning for retsplejereglerne.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Anvendelse af elektronisk kommunikation i civile sager har ingen betydning for retsplejereglerne.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Der kan indgives elektroniske dokumenter til retten i forbindelse med både sager, hvis dokumentation foreligger i papirform, og sager, hvis dokumentation er registreret elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Sager, hvor der skal afsiges kendelse, andre sager, som er nærmere angivet af retsrådet, og oplysninger om retssager kan behandles elektronisk. Er en sag oprettet elektronisk, bliver eventuel trykt information, som retten modtager eller afsender, digitaliseret, mens trykte dokumenter behandles, opbevares eller destrueres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af retsrådet og aftalt med Litauens statsarkivar.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, det er muligt at indgive en appel via internettet i både civile sager og forvaltningssager. Retsafgørelser kan fremlægges både elektronisk og på anden måde i henhold til specifikke love.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En ændring af den civile retsplejelov, der regulerer anvendelsen af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi i fogeders aktiviteter, trådte i kraft den 1. juli 2013, men det er endnu ikke muligt at indlede en fuldbyrdelsessag via internettet. Det elektroniske informationssystem for fogeder tages i brug i april 2015.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Fra den 1. juli 2013 kan advokater og advokatfuldmægtige modtage processkrifter elektronisk.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.