Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, men det afhænger af, hvilken ret der behandler sagen.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Følgende sager kan indledes via internettet:

  • sager ved retten for småkrav
  • sager ved forvaltningsretten
  • sager ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans.

Der findes ingen sagstyper, som kun kan anlægges via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er tilgængelig døgnet rundt, syv dage om ugen, men stævningen/anmodningen behandles i rettens åbningstid, dvs. i tidsrummet kl. 9-15 (fra 1. oktober til 15. juni) og kl. 8-12 (fra 16. juni til 30. september). Hvis stævningen/anmodningen indgives uden for dette tidsrum, anses den for at være indgivet den følgende arbejdsdag inden for ovennævnte tidsrum.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ved retten for småkrav indledes sagen ved at udfylde en ad hoc-onlineformular, som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for registreringen.

I forbindelse med søgsmål ved forvaltningsretten og ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans angives oplysningerne i givet fald i en elektronisk formular, og en skannet kopi af stævningen vedlægges i det format, der er fastsat i lovgivningen, eventuelt ledsaget af de relevante dokumenter.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Oplysningerne overføres i krypteret form, og de lagres i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Når der anlægges en sag ved retten for småkrav, er det ikke nødvendigt at anvende elektronisk signatur. Replikker, modkrav og appeller indbragt for denne ret underskrives dog elektronisk, da de skal knyttes til et e-ID.

Når der anlægges en sag ved forvaltningsretten eller ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans, underskrives stævningen automatisk elektronisk, da denne tjeneste kun tilbydes advokater, når de har tilmeldt sig denne tjeneste med et e-ID.

Dato og klokkeslæt genereres automatisk, så snart der registreres en stævning/anmodning.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, gebyrerne ved onlineregistrering betales ligeledes online. Gebyrerne adskiller sig ikke fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Dette kan ikke gøres via internettet, og enhver, der ønsker at frafalde en sag, skal henvende sig personligt til justitskontoret.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

I forbindelse med sager ved retten for småkrav, ved forvaltningsretten og ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans kan onlinetjenesten kun anvendes til indledning af sagen. Det er endnu ikke muligt at reagere på procedurer af denne karakter via internettet.

I forbindelse med sager ved retten for småkrav er det ud over at anlægge sagen også muligt at indgive en replik, et modkrav og en appel via internettet.

Sagsøgte har ikke pligt til at reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der fastsættes en dato for retsmødet, uanset om der er afgivet replik eller ej.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Efter udløbet af fristen for afgivelse af en replik fastsættes en dato for retsmødet, uanset om der er afgivet replik eller ej.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Det er muligt at indgive dokumenter elektronisk, når de vedhæftes den oprindelige stævning, der ligeledes indgives elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ifølge maltesisk ret skal domme ikke forkyndes.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Under retsmødet oplæses alle foreløbige eller endelige domme, og der udleveres en kopi til parterne eller til den retlige repræsentant, der er til stede under retsmødet. Det er imidlertid muligt at indhente en elektronisk kopi af dommen, jf. nedenfor.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er kun muligt at indgive en appel via internettet i forbindelse med appel af en afgørelse truffet af retten for småkrav, men dommen kan ikke forkyndes via internettet.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Retlige repræsentanter og den brede offentlighed har gratis onlineadgang til afgørelser via webstedet for domstolstjenester.

Ud over dette websted kan jurister bruge deres e-ID til at abonnere på eCourts-tjenesten, hvor de har adgang til retssager, retshandler og afgørelser.

Sidste opdatering: 09/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.