På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det er muligt at indlede civile retssager via internettet ved hjælp af Small Claims On Line (SCOL), online-proceduren for småkrav, som kan findes på https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Small Claims On Line (SCOL) kan benyttes til pengekrav på under 3 000 GBP, eksklusive retsafgifter, som ikke vedrører personskader, trafikulykker, injurier eller bagvaskelse, ejendomsret til jord, arv eller livrente eller ethvert formuegode hidrørende fra et ægteskab.

Den eller de personer, der sagsøges (sagsøgte), kan bo i Det Forenede Kongerige, så længe der opgives et anerkendt postnummer, som gør det muligt at identificere den korrekte adresse. Hvis sagsøgte har adresse i England, Skotland eller Wales, skal sagsøger bekræfte, at sagen ikke er indbragt for en anden domstol. Hvis sagsøgte har adresse uden for Det Forenede Kongerige, kan SCOL dog ikke anvendes.

Sagsøgere, der ønsker at anvende SCOL, skal være fyldt 18 år, have deres fulde åndsevner, må ikke få juridisk bistand som omhandlet i lov om retshjælp, Legal Aid Act 1988, og må ikke forvolde unødig trætte (dvs. have fået forbud af en dommer ved en High Court mod at anlægge en sag ved en byret i Nordirland uden tilladelse). Der kan ikke fremsættes krav over for staten eller kongehuset.

Småkrav kan indbringes for domstolene eller online ved hjælp af SCOL-processen.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

SCOL er tilgængelig 24/7.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

I SCOL vil sagsøgeren blive bedt om at udfylde en række skærmbilleder. På hvert skærmbillede skal der angives en bestemt oplysning — f.eks. sagsøgers fulde navn og adresse, navn og adresse på sagsøgte og det pengebeløb, kravet vedrører, samt oplysninger om kravet.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Sikkerhed er af afgørende betydning. Da nogle af de oplysninger, som sagsøger afgiver, kan være af følsom karakter, sikres disse gennem en unik bruger-ID og adgangskode. Webstedet har også sikkerhedsbeskyttelse og krypterer de data, der overføres via internettet.

Sagsøgere skal registrere sig på webstedet, inden de kan gøre småkrav gældende online. Under registreringen bliver de bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Adgangskoden skal være på mindst 7 tegn og være en kombination af store og små bogstaver og tal.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Elektroniske underskrifter er ikke påkrævet. Sagsøger skal udfylde en erklæring på tro og love.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der er ingen forskel på de retsafgifter, der skal betales for sager om krav, som indledes via internettet, og afgifter for ikke-elektroniske procedurer. Retsafgifterne kan betales med kredit- eller debetkort eller fra en forudbetalt konto. Personer med ret til fritagelse eller eftergivelse af retsafgifter kan ikke benytte SCOL.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Sagsøger kan anmode om at trække en fordring tilbage. Denne anmodning kan indgives online eller via kontoret, og sagens status ændres så til "afsluttet".

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Hvis et krav er fremsat via SCOL, kan sagsøgte svare elektronisk ved hjælp af de oplysninger om kravet, der er anført på formularens forside, eller alternativt kan sagsøgte svare til det relevante dommerkontor. Det er ikke obligatorisk at reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Sagsøgte kan reagere online på et krav, der er fremsat ved hjælp af SCOL, på tre måder. Han/hun kan reagere med følgende:

En accept af kravet — hvis han/hun anerkender kravet og ønsker at betale.

Sagsøgte skal udfylde og indgive dette dokument, hvis de erkender at skylde pengene og ønsker at betale det udestående beløb. Sagsøgte skal angive, om de har brug for ekstra tid til at betale, enten ved at anføre, at de kan betale et beløb pr. uge/måned, eller at de kan betale det fulde beløb inden en bestemt dato.

Meddelelse om indsigelse — hvis sagsøgte ønsker at anfægte det krav, der er fremsat over for ham/hende.

Hvis de ikke er enige i kravet, skal de udfylde og indgive en meddelelse om indsigelse og her angive grunden til, at de mener, at kravet skal anfægtes. Når dokumentet er verificeret, overføres sagen til den ret, der er anført i den oprindelige anmeldelse (sædvanligvis et lokalt dommerkontor) med henblik på registrering (dvs. tidsplanlægning) og retsmøde. De skal indgive kopier af alle dokumenter, der støtter deres sag, til det relevante dommerkontor mindst 10 dage før retsmødet.

Indsigelse og modkrav — hvis sagsøgte ønsker at anfægte kravet og at fremsætte et modkrav over for sagsøgeren. Der opkræves en afgift for dette dokument, som beregnes på grundlag af det beløb, sagsøgte ønsker at gøre krav på. Vedkommende skal betale for denne anmodning online med kredit- eller debetkort. Hvis han/hun ikke har et kredit- eller debetkort, skal de indsende dette dokument til rettens Civil Processing Centre og betale med kontanter, pengeoverførsel (postal order) eller check. Checks skal udstedes til Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Når dokumentet er verificeret i Civil Processing Centre, overføres det til det kontor, der er anført i den oprindelige anmodning (sædvanligvis et lokalt dommerkontor), med henblik på registrering og retsmøde. Sagsøgte skal indgive kopier af alle dokumenter, der støtter deres sag, til det relevante dommerkontor mindst 10 dage før retsmødet.

Når sagsøgte indgiver svarskrift, overføres sagen til dennes lokale domstol. Når der fremsættes modkrav, overføres sagen til en passende domstol. I begge tilfælde vil sagen gå videre, som om den var anlagt ikke-elektronisk.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Når fristen er udløbet, og sagsøgte ikke har svaret, kan sagsøger anmode om en udeblivelsesafgørelse med angivelse af beløb (Liquidated Default Decree) eller en udeblivelsesafgørelse med angivelse af et skønnet beløb (Unliquidated Default Decree). Anmodningen om et Default Decree kan udfyldes og indgives online.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Der findes ikke en generel onlinefunktion til elektronisk fremsendelse af dokumenter til en domstol, men retten kan på visse betingelser meddele, at den vil acceptere visse dokumenter elektronisk. Dokumenter accepteres, hvis de fremsendes mellem konti i Criminal Justice Secure eMail (CJSM), dvs. fra én CJSM-e-mailadresse til en anden. En protokol for elektronisk udveksling af oplysninger mellem Northern Ireland Courts & Tribunals Service og andre organisationer i sager i henhold til Children (Northern Ireland) Order 1995 indeholder nærmere oplysninger om parametrene for udveksling af den aftalte dokumentation.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.

Relevante links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.