Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det er muligt at indlede en sag som en elektronisk procedure for betalingsordrer (elektroniczne Postępowanie upominawcze, EPU) via internettet. Første trin i denne procedure gennemføres uden deltagelse af skyldneren. Skyldneren kan først indgive sit svarskrift, når betalingspåbuddet er udstedt og forkyndt.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

En elektronisk procedure for betalingsordrer kan anvendes ved sager om pengekrav, uanset værdien af sagens genstand.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Sagsøgers påstand i en elektronisk procedure for betalingsordrer kan til enhver tid indgives til e-retten (e-sąd).

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Software, der er udviklet specielt til e-retten, konverterer automatisk tekstfilen med påstanden til det format og den datastruktur, som e-retten kræver.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Data sikres ved hjælp af en række avancerede it-løsninger, herunder CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA er en teknologi, der anvendes som sikkerhedsfunktion på websteder, og som kun tillader overførsel af data, der indtastes af mennesker. Her beskytter CAPTCHA-webportalen mod, at maskiner opretter konti. Det kontrollerer systemet ved at kræve, at brugeren indtaster den tekst, der vises i et billede. Teksten er bevidst fordrejet, så den ikke kan aflæses med OCR (optisk tegngenkendelse, der er en række teknologier eller software, der anvendes til genkendelse af tegn og hele tekster i en grafikfil, der indgår i billeder i rasterformat af bitmap-typen), men som stadig tydeligt kan læses af mennesker. Koden fra billedet indtastes i feltet med små eller store bogstaver.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der skal bruges digital signatur til at underskrive sagsfremstillinger og indlæg i en elektronisk procedure for betalingsordrer. Følgende typer signatur kan anvendes:

a) en almindelig digital signatur, som kan fås gratis på EPU-webstedet. Man skal dog først oprette en konto. Når kontoen er blevet aktiveret, skal man ansøge om et certifikat fra EPU-certificeringscentret og afvente bekræftelse af, at certifikatet er udstedt (ca. 2 timer). Derefter downloades certifikatet. Der skal bruges en adgangskode til at installere det pågældende certifikat korrekt i operativsystemet. Adgangskoden fremsendes pr. e-mail. - Hvis man mister certifikatet efter at have downloadet det, skal der genereres en ny ansøgning om et certifikat. En almindelig digital signatur kan kun bruges i e-sager. Certifikatet til en almindelig digital signatur er gyldigt i ét år

b) en kvalificeret elektronisk signatur. Når der er oprettet en brugerkonto, kan man automatisk anvende en kvalificeret digital signatur. Man skal dog selv først have en kvalificeret digital signatur.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyret i en elektronisk procedure for betalingsordrer kan kun betales ved hjælp af elektroniske midler gennem en udbyder af betalingstjenester. Den udgør en fjerdedel af det gebyr, der skal betales i en traditionel procedure for betalingsordrer.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøger trække sin påstand tilbage, indtil sagen er afsluttet med en endelig afgørelse. Der skal indsendes anmodning herom. En sådan anmodning skal indeholde sagsøgers erklæring om tilbagetrækning af kravet med angivelse af bankkontonummer. Sagsøgeren kan bringe sin ansøgning til ophør i sin helhed. I så fald giver denne afkald på retlig beskyttelse af alle kravene (deres fulde beløb) i påstanden. En påstand kan også trækkes delvist tilbage. Der er således tale om en delvis tilbagetrækning. Trækker sagsøger påstanden tilbage, kan denne samtidig give afkald på kravet. Når en påstand trækkes tilbage, skal der angives et kontonummer, som det erlagte retsgebyr kan indsættes på. Retsgebyret refunderes, hvis påstanden trækkes tilbage, før betalingspåbuddet er udstedt.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøgte ikke reagere via internettet. Det første dokument, der skal forkyndes for sagsøgte i en elektronisk procedure for betalingsordrer, er kendelsen om betalingspåbuddet. Sagsøgte kan appellere denne kendelse ved at indgive en indsigelse (traditionelt eller elektronisk).

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøgte ikke reagere på påstanden. Den eneste måde at appellere betalingspåbuddet på er at indgive en indsigelse til retten (på traditionel vis eller elektronisk). I så fald mister betalingspåbuddet sin retskraft og har ingen retsvirkning. Sagen henvises fra e-retten til den stedligt kompetente ret på sagsøgtes bopæl og behandles i en anden sag.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Et betalingspåbud, der er udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer, bliver endelig to uger efter forkyndelsen for sagsøgte. Et endeligt betalingspåbud udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer, som er indlæst i it-systemet, er en fuldbyrdelsesordre. Et betalingspåbud udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer erklæres eksigibel af retten ved hjælp af et elektronisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan dokumenter ikke vedlægges indlæg ad elektronisk vej.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer forkyndes retsprocessen for sagsøger ad elektronisk vej. Når sagen indledes ved indgivelse af en påstand via e-rettens websted, får sagsøger adgang til en særlig del af webstedet, hvor han eller hun kan korrespondere med retten. Retsprocessen forkyndes for sagsøger via det datatransmissionssystem, der understøtter den elektroniske procedure for betalingsordrer (elektronisk meddelelse af retsprocessen). Retsprocessen forkyndes kun for sagsøgte elektronisk, hvis denne har givet sit samtykke til denne form for forkyndelse.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer er retsafgørelser elektroniske.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, men kun i en elektronisk procedure for betalingsordrer.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Hvis tvangsfuldbyrdelsesdokumentet vedrører en retsafgørelse i en elektronisk procedure for betalingsordrer, kan der elektronisk indgives begæring om at indlede en fuldbyrdelsessag.
Denne skal indgives via det datatransmissionssystem, der understøtter den elektroniske procedure for betalingsordrer.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Under en elektronisk procedure for betalingsordrer har parterne fuld adgang til de processkrifter, der indgår i deres sag. Denne adgang sker via det datatransmissionssystem, der understøtter proceduren. Tilgængelige processkrifter kan også udskrives. I sager, som ikke er omfattet af den elektroniske procedure for betalingsordrer, er dette ikke muligt.

Sidste opdatering: 01/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.