Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det er i Portugal muligt at anlægge sag online, og der er oprettet specifikke IT-applikationer til formålet: Citius og platformen til forvaltning af bodelingssager (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário).

Citius

I civilretlige sager er det i princippet muligt at indgive processkrifter og dokumenter elektronisk via Citius-platformen på http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ i overensstemmelse med de procedurer og instrukser, der er fastsat dér.

Citius-platformen indeholder specifikke moduler for dommere, anklagere og retsmedarbejdere til behandling af retssager og indgivelse af formelle dokumenter og til retlige repræsentanters indgivelse af formelle dokumenter og konsultation af sager (artikel 3 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 280/2013).

For at få adgang til systemet skal advokater, advokatfuldmægtige og juridiske rådgivere lade sig registrere hos den enhed, som har ansvaret for forvaltningen af adgangen hertil. Adgangen er baseret på oplysninger fra de relevante faglige sammenslutninger med hensyn til gyldigheden af medlemsregistreringen.

Efter registreringen udstedes der hemmelige, personlige og uoverdragelige oplysninger, som giver adgang til platformens adgangsbegrænsede område.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

I arvesager har parterne siden den 2. september 2013 i sager, hvor arven anfægtes, kunnet vælge behandling ved et notarkontor, som efter parternes ønske skal behandle bodelingssagen, forudsat at der er en relevant forbindelse til arven, navnlig under hensyntagen til det sted, hvor arvesagen behandles, omstændighederne for de fleste af de faste ejendomme eller virksomheder, der indgår i arven, eller bopælen for flertallet af de parter, der er direkte involveret i arvesagen. Sagen henvises i visse faser til domstolene med henblik på en afgørelse, herunder bekræftelse af bodelingen.

Bodelingssager bør fortrinsvis behandles elektronisk af notarer, jf. ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 278/2013 af 26. august (artikel 2 i lov nr. 117/2019).

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Citius

Som regel behandles alle retssager, dvs. hovedsager, sikrende retsmidler, accessoriske procedurer, forkyndelser af individuelle retslige dokumenter og alle andre sager, uanset om der er tale om forenede eller selvstændige sager, herunder appelsager, nu elektronisk i Citius (artikel 3 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 280/2013).

I sager, der indbringes for domstolene, gør Citius-platformen det muligt at iværksætte og behandle:

a) civilretlige anerkendelsessøgsmål, sikrende retsmidler og forkyndelser af individuelle retslige dokumenter med undtagelse af sager vedrørende beskyttelse af børn og unge og påstande om erstatning eller sager om civilretlig fuldbyrdelse anlagt i forbindelse med en straffesag

b) civilretlige fuldbyrdelsessager og alle accessoriske procedurer, der er knyttet til fuldbyrdelsen (i dette tilfælde bør fuldbyrdelsessagen, samt trykning af alle dokumenter, der anses for væsentlige, først finde sted, når retten har modtaget en begæring eller oplysninger, der kræver dens indgriben).

Det samme gælder betalingspåkravssager. Se det relevante faktablad.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Indgivelse af en anmodning om bodeling til en notar, eventuelle indsigelser og alle efterfølgende foranstaltninger skal så vidt muligt foretages via platformen til forvaltning af bodelingssager (artikel 6 i lov nr. 23/2013).

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Som regel er de nævnte tjenester tilgængelige hele døgnet og alle ugens dage.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Citius

Processkrifter skal indgives ved at udfylde de tilgængelige formularer på den webside, der er anført i svaret på spørgsmål 1, og hertil vedhæfte:

a) filer med de øvrige lovpligtige oplysninger, indholdet af processkriftet og øvrige oplysninger, den retlige repræsentant anser for at være relevante, og som ikke passer ind i formularens øvrige rubrikker, og

b) de dokumenter, der skal vedlægges processkriftet.

Processkrifter og dokumenter, som indgives på denne måde, skal underskrives digitalt med et certifikat for elektronisk signatur, som til stadighed garanterer underskriverens erhvervsmæssige status. Der underskrives i Citius-systemet, når processkrifterne indgives.

Filer og dokumenter skal være i PDF-format — helst PDF/A-format — og have søgbart indhold (artikel 8 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 280/2013).

I forbindelse med betalingspåbud skal filer være i XML-format. Specifikationerne findes her: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platformen til forvaltning af bodelingssager

En anmodning om bodeling kan indgives: 
a) af den interesserede part eller af den retlige repræsentant ved at udfylde den elektroniske formular via platformen for indledning af en bodelingssag og vedlægge de relevante dokumenter i overensstemmelse med de anførte procedurer og instrukser
b) af den interesserede part på notarkontoret, i fysisk format, ved at aflevere den standardansøgningsformular, der er omhandlet i ovenstående punkt, sammen med de relevante dokumenter (artikel 4 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 278/2013).

Der gives adgang til ovennævnte websted ved elektronisk certificering som følger:   
a) af borgere via det digitale certifikat, der er integreret i deres identitetskort
b) af advokater og juridiske rådgivere via det digitale certifikat, der bekræfter deres erhvervsmæssige status.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Behandlingen af personoplysninger, der indsamles af domstolene i forbindelse med udøvelsen af den dømmende magt, foretages via IT-platformen Citius, som er oprettet og forvaltes af Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ, I.P.), under tilsyn af justitsministeriet, der har status som registerfører i forhold til retsvæsenets øverste organ (i henhold til artikel 4, stk. 8 og 28, i den generelle forordning om databeskyttelse), som er det øverste retsråd.

IGFEJ, I.P. sørger for, at der gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med reglerne, og at rettighedshavernes rettigheder beskyttes. I overensstemmelse med artikel 37 i den generelle forordning om databeskyttelse har justitsministeriet udpeget en fælles databeskyttelsesansvarlig for de organer, der er under dens tilsyn, herunder IGFEJ, I.P.

Afgørelsen om adgang til og fremsendelse af personoplysninger i forbindelse med en retssag tilkommer dommeren i den pågældende sag, der træffer afgørelse i overensstemmelse med de procedureregler, der finder anvendelse på sagen, og har følgende særlige kendetegn, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse: Domstolenes behandling af personoplysninger gør det muligt at begrænse anvendelsen af forordningen til visse aktiviteter og procedurer (artikel 23, stk. 1, litra d) og f), i den generelle forordning om databeskyttelse). Tilsynsmyndigheden kan ikke føre tilsyn med de behandlingsaktiviteter, der udføres af domstole i forbindelse med udøvelsen af domstolsfunktionen (begrænsning i henhold til artikel 55, stk. 3, i den generelle forordning om databeskyttelse). Retsafgørelser på dette område er således omfattet af den klageadgang, der er fastsat i de nationale retsplejeregler.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Citius

Processkrifter og dokumenter, der indgives af retlige repræsentanter, skal underskrives digitalt ved hjælp af et certifikat for elektronisk signatur, som til stadighed garanterer underskriverens identitet og erhvervsmæssige status.

Citius-platformen sikrer:

a) certificering af afsendelsesdato og -tidspunkt

b) at afsenderen får en genpart af de indsendte processkrifter og dokumenter med påsat dato og tidspunkt for certificeret afsendelse

c) at afsenderen, hvis modtagelse ikke er mulig, får tilsendt en meddelelse om, at det ikke var muligt at sende processkriftet eller dokumenterne til platformen.

Dommere og offentlige anklagere indgiver altid formelle dokumenter elektronisk via IT-systemet Citius med en kvalificeret eller avanceret elektronisk signatur.

I sager, der ikke kræver advokatbistand, og hvor parten ikke har en advokat, kan der endvidere indgives processkrifter til domstolen på en af følgende måder (artikel 144, stk. 7, i den civile retsplejelov (Código de Processo Civil)):

a) fysisk til justitskontoret, idet datoen for indleveringen af dokumenterne regnes som datoen for indgivelsen af processkriftet

b) pr. anbefalet brev, idet datoen for registreringen af forsendelsen regnes som datoen for indgivelsen af processkriftet

c) pr. telefax, idet datoen for afsendelsen af dokumenterne regnes som datoen for indgivelsen af processkriftet.

Hvis parten har en retlig repræsentant, og der foreligger en begrundet hindring for elektronisk fremsendelse af dokumenterne, kan de indgives på en af ovennævnte måder.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Når begæringen er indsendt behørigt, sender platformen eller notaren rekvirenten en bekræftelse af indgivelsen med angivelse af: 
a) dato og tidspunkt for indgivelse af begæringen
b) adgangskode og vejledning i adgang til webstedet https://www.inventarios.pt/ med henblik på adgang til sagsakterne

c) en ATM-reference med henblik på betaling af første rate af retsafgiften og det relevante beløb
d) det nummer, sagen vil blive tildelt efter betaling af første rate af retsafgiften.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Citius

Ja, der skal betales retsafgifter.

Først udstedes der et "enhedsdokument til opkrævning" (Documento Único de Cobrança — DUC) med henblik på betaling. Det kan tilgås på IGFIJ's websted:  https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Retsafgifter kan betales via:

  • ATM eller netbank under "Pagamentos ao Estado" (betalinger til staten))
  • på justitskontoret med debetkort
  • i din bank.

Yderligere oplysninger findes her:

Tjenester — sagsomkostninger:   https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

I sager, hvor anvendelsen af elektroniske midler ikke er obligatorisk, nedsættes retsafgifterne til 90 % af beløbet, hvis parten indgiver alle processkrifter elektronisk (artikel 6 i forordningen om sagsomkostninger (Regulamento das Custas Processuais)).

Med hensyn til betalingspåbud henvises til det relevante faktablad.

Portugal accepterer også betaling af retsafgifter via udenlandske bankoverførsler.

En retsafgiftssimulator er tilgængelig på: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Omkostningerne i forbindelse med bodelingssager dækker notarens honorar og udgifter. Betaling sker via en ATM-reference, der genereres, når ansøgningen indgives.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, det er muligt at afbryde sagen eller trække begæringen tilbage på de betingelser, der er fastsat i de for de enkelte sager gældende nationale procedureregler.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Som regel indgives sagsøgtes processkrifter i retssager elektronisk, og datoen for indlevering af dokumenterne regnes som datoen for indleveringen af processkriftet (artikel 144 i den civile retsplejelov).

I sager, der ikke kræver advokatbistand, og hvor parten ikke har en advokat, kan processkrifter også afleveres personligt til justitskontoret eller sendes pr. anbefalet brev eller fax.

For så vidt angår bodelingssager henvises til svarene på spørgsmål 4 og 6.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Citius

Hvis sagsøgte ønsker at svare, behandles sagen stadig elektronisk, selv om visse dokumenter vil blive udskrevet. Der er stadig behov for papirdokumenter (f.eks. råder dommere ikke over materielle ressourcer, der giver dem mulighed for at analysere en sag og udarbejde en afgørelse på særskilte computere eller få adgang til den digitale proces i retslokalet, mens sagen behandles. I nogle tilfælde er det op til retten at afgøre, om en detaljeret analyse af visse dokumenter kræver, at de udskrives).

De fysiske sagsakter skal kun indeholde processkrifter og procesdokumenter, der er relevante for afgørelsen om sagens realitet som angivet af dommeren i en begrundet afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Det antages, at følgende ikke er relevante (artikel 28 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria ) nr. 280/2013):

a) anmodninger om ændring af datoen for et retsmøde

b) administrative meddelelser og meddelelser om fuldbyrdelse, der udelukkende vedrører tilrettelæggelsen af sagerne, og svarskrifterne, såsom:

i) bekendtgørelser om indkaldelse af eller forkyndelse for parterne

ii) meddelelser om planlægning af retsmøder

iii) meddelelser om fremsendelse af en sag til anklagemyndigheden

iv) meddelelser om undersøgelser foretaget af forskellige afdelinger som f.eks. kriminalpolitiet, registerkontorer, Portugals nationale retsmedicinske og kriminaltekniske institut (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forense I. P.), direktoratet for fængselsvæsen og social rehabilitering (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) eller direktoratet for socialsikring (Direcção-Geral da Segurança Social).

v) anklagemyndighedens og dommerens stempler

c) accept af udpegelsen af en foged til at forkynde en stævning

d) interne meddelelser

e) negative certifikater, der er et resultat af søgning i databaser i offentlige forvaltninger

f) særlige foranstaltninger, bekendtgørelser eller meddelelser fra fogeden.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Notaren skal registrere alle trin i proceduren via platformen, således at hvert trin kan identificeres, og en genpart heraf findes i de tilknyttede dokumenter og eventuelle vedhæftede dokumenter.

Enhver form for formelt søgsmål, der anlægges af enhver person, der er involveret i en retssag, og som ikke indgives elektronisk, skal scannes af en notar og registreres i den pågældende bodelingssag.

Hvis scanningen af ovennævnte dokumenter ikke er mulig på grund af arten af processkriftet eller ethvert andet dokument, som den interesserede part har indgivet, skal notaren registrere handlingen via platformen til forvaltning af bodelingssager og anføre, at det pågældende dokument kan konsulteres på notarkontoret.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Svarer sagsøgte ikke, følger sagen den gældende procedure og behandles digitalt indtil den endelige afgørelse. Visse dokumenter vil blive udskrevet som forklaret i svaret på det foregående spørgsmål.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svarene på spørgsmål 2 og 4.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Citius

Oplysninger om, i hvilke tilfælde loven tillader forkyndelse via internettet, findes i faktabladet "Forkyndelse af dokumenter — Portugal", navnlig svarene på spørgsmål 5 og 6.

Når elektronisk forkyndelse er tilladt, sker det via Citius-platformen, som automatisk sikrer, at dokumenterne er tilgængelige og kan ses på http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Notarens forkyndelse af dokumenter for retlige repræsentanter for parter, der allerede er involveret i sagen, sker via platformen til forvaltning af bodelingssager på det sted i systemet, der er forbeholdt den retlige repræsentant. Forkyndelsen anses for at være foretaget på tredjedagen efter, at dokumentet er gjort tilgængeligt på det sted i systemet, der er forbeholdt den juridiske repræsentant, eller den næste arbejdsdag, hvis denne dag ikke er en arbejdsdag.

Når dokumentet er tilgængeligt på det sted i systemet, der er forbeholdt den juridiske repræsentant, sendes der samtidig en e-mail til den oplyste e-mailadresse om, at dokumentet er tilgængeligt på platformen.

Når dokumenterne forkyndes direkte for parterne, skal de forkyndes i papirform på de betingelser, der er fastsat i den civile retsplejelov, og registreres på platformen til forvaltning af bodelingssager med den respektive justitssekretærs elektroniske underskrift.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Oplysninger om, i hvilke tilfælde loven tillader forkyndelse af retsafgørelser via internettet, findes i faktabladet "Forkyndelse af dokumenter — Portugal", navnlig svarene på spørgsmål 5 og 6.

Retsafgørelser afsiges i Citius-Magistrados Judiciais-systemet, og afgørelserne er tilgængelige via Citius-platformen.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, følgende kan indsendes elektronisk: ansøgninger om tilladelse til at indgive klage, erklæringer om anbringender og svarskrifter samt klager over afvisning eller indbringelse af klager.

Med hensyn til forkyndelse af afgørelser om klager henvises til svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, det er muligt at indlede en fuldbyrdelsessag via internettet.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Citius

Med undtagelse af fuldbyrdelsessager, som parterne selv kan konsultere, kan alle andre retssager kun konsulteres online af repræsentanter (advokater og juridiske rådgivere), fogeder og kuratorer (i insolvensbehandlinger).

Fuldbyrdelsesforanstaltninger kan konsulteres af fordringshaver eller skyldner på https://processoexecutivo.justica.gov.pt med forudgående autentificering ved hjælp af det digitale autentificeringscertifikat, der er integreret i identitetskort, eller via den mobile digitale nøgle. Der gives adgang til sager i overensstemmelse med de procedurer og instrukser, der er angivet på webstedet.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Parterne og deres repræsentanter kan få adgang til bodelingssager via platformen til forvaltning af bodelingssager.

Parterne kan udelukkende få adgang til dette system ved at anvende en kode, der udleveres af notaren ved dennes første stævning eller forkyndelse af dokumenter for parterne, med henblik på adgang til sagsakterne.

Gældende lovgivning

Lov nr.º 41/2013 af 26. juni 2013Código de Processo Civil (den civile retsplejelov)

Bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august 2013Tramitação electrónica dos processos judiciais (elektronisk sagsbehandling)

Lov nr. 117/2019 af 13. september 2019Regime do Inventário Notarial (retlige rammer for notariel bodeling)

Bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august 2013 — retlige rammer for behandling af dokumenter og betingelser for bodelingssager

Relevante links

Citius-portalen

Justiça-portalen

Direcção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet for retlige anliggender)

Direcção-Geral da Política de Justiça (generaldirektoratet for retspolitik)

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça (institut for økonomisk forvaltning og infrastruktur under justitsministeriet)

Bemærk:

EJN-kontaktpunktet, domstolene eller andre enheder og myndigheder er ikke bundet af oplysningerne i dette faktablad. Det er stadig nødvendigt at læse gældende lovgivning, som kan være genstand for regelmæssige opdateringer eller ændringer i retspraksis.

Sidste opdatering: 15/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.