Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, i Portugal er det muligt at anlægge sag online, og der er oprettet specifikke IT-applikationer til formålet: Citius og platformen til forvaltning af bodelingssager (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário).

Se følgende for yderligere oplysninger om disse platforme:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Citius

Som regel behandles alle retssager, dvs. hovedsager, sikrende retsmidler, accessoriske procedurer, forkyndelser af individuelle retslige dokumenter og alle andre sager, uanset om der er tale om forenede eller selvstændige sager, herunder appelsager, nu elektronisk i Citius (artikel 1 i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

I sager, der indbringes for domstolene, gør Citius-platformen det muligt at iværksætte og behandle:

a) civilretlige anerkendelsessøgsmål, sikrende retsmidler og forkyndelser af individuelle retslige dokumenter med undtagelse af sager vedrørende beskyttelse af børn og unge og påstande om erstatning eller sager om civilretlig fuldbyrdelse anlagt i forbindelse med en straffesag

b) civilretlige fuldbyrdelsessager og alle accessoriske procedurer, der er knyttet til fuldbyrdelsen (i dette tilfælde bør fuldbyrdelsessagen, samt trykning af alle dokumenter, der anses for væsentlige, først finde sted, når retten har modtaget en begæring eller oplysninger, der kræver dens indgriben).

Det samme gælder betalingspåkravssager. Se det relevante faktablad.

Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (Platformen til forvaltning af bodelingssager)

Indgivelse af en anmodning om bodeling til en notar, eventuelle indsigelser og alle efterfølgende foranstaltninger skal så vidt muligt foretages via platformen til forvaltning af bodelingssager (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário), jf. artikel 2, stk. 2, i lov nr. 117/2019 af 13. september).

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

De nævnte tjenester er tilgængelige hele døgnet og alle ugens dage (medmindre der er opstået en IT-fejl).

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Citius

Processkrifter skal indgives ved at udfylde de tilgængelige formularer på den webside, der er anført i svaret på spørgsmål 1., og hertil vedhæfte:

a) filer med de øvrige lovpligtige oplysninger, indholdet af processkriftet og øvrige oplysninger, den retlige repræsentant anser for at være relevante, og som ikke passer ind i formularens øvrige rubrikker (artikel 6, stk. 1, litra a), i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august)

b) på en individualiseret måde de dokumenter, der skal vedlægges indlægget (artikel 6, stk. 1, litra b), i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

Processkrifter og dokumenter, som indgives på denne måde, skal underskrives digitalt med et certifikat for elektronisk signatur, som til stadighed garanterer underskriverens erhvervsmæssige status. Dette sker i Citius, når processkriftet indleveres (artikel 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

Filer og dokumenter skal være i PDF-format (.pdf), og helst i PDF/A-format, og have søgbart indhold (artikel 8 i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

I forbindelse med betalingspåbud skal filer være i Extensible Markup Language (.xml). Specifikationerne findes her: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (Platformen til forvaltning af bodelingssager)

En anmodning om bodeling kan indgives:
a) af den berørte part eller af den retlige repræsentant ved at udfylde den elektroniske formular via platformen for indledning af en bodelingssag og vedlægge de relevante dokumenter i overensstemmelse med de anførte procedurer og instrukser (artikel 5, stk. 1, litra a), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august)
b) af den interesserede part på notarkontoret, i fysisk format, ved at aflevere den standardansøgningsformular, der er omhandlet i ovenstående punkt, sammen med de relevante dokumenter (artikel 5, stk. 1, litra b), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Der gives adgang til ovennævnte websted ved elektronisk certificering som følger:
a) af borgerne ved hjælp af det digitale certifikat på identitetskortet (artikel 2, stk. 4, litra a), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august)
b) af advokater og sagførere, der anvender det digitale bevis for deres erhvervsmæssige status (artikel 2, stk. 4, litra b), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Behandlingen af personoplysninger, der indsamles af domstolene i forbindelse med udøvelsen af den dømmende magt, foretages via IT-platformen Citius, som er oprettet og forvaltes af Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ, I.P.), under tilsyn af justitsministeriet, der har status som registerfører i forhold til retsvæsenets øverste organ (i henhold til artikel 4, stk. 8 og 28, i den generelle forordning om databeskyttelse), som er det øverste retsråd.

IGFEJ, I.P. skal sikre, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at behandlingen foretages i overensstemmelse med reglerne, og at de registreredes rettigheder beskyttes, hvilket dommerforeningen kan pålægge det, idet den har udpeget en dommer som databeskyttelsesansvarlig.

Justitsministeriet har i overensstemmelse med artikel 37 i GDPR udpeget en ansvarlig for beskyttelse af oplysninger for de organer, der henhører under ministeriets ressort, herunder IGFEJ, I.P.(vide bekendtgørelse nr. 5643/2018 af 7. juni)

Afgørelsen om adgang til og fremsendelse af personoplysninger i forbindelse med en retssag tilkommer dommeren i den pågældende sag, der træffer afgørelse i overensstemmelse med de procedureregler, der finder anvendelse på sagen, og har følgende særlige kendetegn, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse: Domstolenes behandling af personoplysninger gør det muligt at begrænse anvendelsen af forordningen til visse aktiviteter og procedurer (artikel 23, stk. 1, litra d) og f), i den generelle forordning om databeskyttelse). Tilsynsmyndigheden kan ikke føre tilsyn med de behandlingsaktiviteter, der udføres af domstole i forbindelse med udøvelsen af domstolsfunktionen (begrænsning i henhold til artikel 55, stk. 3, i den generelle forordning om databeskyttelse). Retsafgørelser på dette område er således omfattet af den klageadgang, der er fastsat i de nationale retsplejeregler.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Citius

Processkrifter og dokumenter, der indgives af retlige repræsentanter, skal underskrives digitalt ved hjælp af et certifikat for elektronisk signatur, som til stadighed garanterer underskriverens identitet og erhvervsmæssige status (artikel 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

Citius-platformen sikrer:

a) at afsendelsesdato og -tidspunkt er attesteret (artikel 13, litra a), i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august)

b) at afsenderen får en genpart af de indsendte processkrifter og dokumenter med påsat dato og tidspunkt for certificeret afsendelse (artikel 13, litra b), i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august)

c) at afsenderen, hvis modtagelse ikke er mulig, får tilsendt en meddelelse om, at det ikke var muligt at sende processkriftet eller dokumenterne til platformen (artikel 13, litra c), i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

Dommere og offentlige anklagere indgiver altid formelle dokumenter elektronisk via IT-systemet Citius med en kvalificeret eller avanceret elektronisk signatur (artikel 19 i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

I sager, der ikke kræver advokatbistand, og hvor parten ikke har en advokat, kan der endvidere indgives processkrifter til retten på en af følgende måder (artikel 144, stk. 7, i den civile retsplejelov):

a) ved indlevering til rettens justitskontor, idet datoen for færdiggørelse af procesdokumentet er datoen for indleveringen af det pågældende dokument (artikel 144, stk. 7, litra a), i den civile retsplejelov)

b) ved anbefalet brev, idet datoen for færdiggørelsen af procesdokumentet er datoen for den respektive postregistrering (artikel 144, stk. 7, litra b), i den civile retsplejelov)

c) ved fremsendelse pr. telefax, idet datoen for færdiggørelse af procesdokumentet er afsendelsesdatoen (artikel 144, stk. 7, litra c), i den civile retsplejelov).

Hvis parten har en retlig repræsentant, og der foreligger en begrundet hindring for elektronisk fremsendelse af dokumenterne, kan de indgives på en af ovennævnte måder (artikel 144, stk. 8, i den civile retsplejelov).

Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (Platformen til forvaltning af bodelingssager)

Når begæringen er indsendt behørigt, sender platformen eller notaren rekvirenten en bekræftelse af indgivelsen med angivelse af:
a) at afsendelsesdato og -tidspunkt er attesteret (artikel 2, litra a), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august)
b) koden og instrukserne for adgang til webstedet https://www.inventarios.pt/ med henblik på borgerens søgning i sagen (artikel 5, stk. 2, litra b), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august)

c) Multibanco-referencen for betaling af den første betaling af notarens honorar og størrelsen af denne ydelse (artikel 5, stk. 2, litra c), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august)
d) det nummer, der skal tildeles proceduren i forbindelse med kontrollen med betalingen af den første betaling af notarens honorar (artikel 5, stk. 2, litra d), i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Citius

Ja, der skal betales retsafgifter.

Først udstedes der et "enhedsdokument til opkrævning" (Documento Único de Cobrança — DUC) med henblik på betaling. Det kan tilgås på IGFIJ's websted: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Retsafgifter kan betales via:

  • Multibanco-netværket eller netbank (under "Pagamentos ao Estado" (betalinger til staten))
  • på justitskontoret med debetkort
  • i din bank.

(artikel 17 i bekendtgørelse nr. 419-A/2009 af 17. april).

Yderligere oplysninger findes her:

Tjenester — sagsomkostninger: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

I sager, hvor anvendelsen af elektroniske midler ikke er obligatorisk, nedsættes retsafgifterne til 90 % af beløbet, hvis parten indgiver alle processkrifter elektronisk, jf. artikel 6 i forordningen om sagsomkostninger (Regulamento das Custas Processuais), der blev offentliggjort som et bilag til lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar.

Med hensyn til betalingspåbud henvises til det relevante faktablad.

Portugal accepterer også betaling af retsafgifter via udenlandske bankoverførsler.

En retsafgiftssimulator er tilgængelig på:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (Platformen til forvaltning af bodelingssager)

Omkostningerne ved behandlingen af opgørelsesproceduren omfatter notargebyrer og omkostninger (artikel 15 i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august). Betalingen sker via referencen Multibanco, som blev genereret på tidspunktet for ansøgningens indgivelse (artikel 20 i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, det er muligt at afbryde sagen eller trække begæringen tilbage på de betingelser, der er fastsat i de for de enkelte sager gældende nationale procedureregler.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Som regel indgives sagsøgtes processkrifter i retssager elektronisk, og datoen for indlevering af dokumenterne regnes som datoen for indleveringen af processkriftet (artikel 144, stk. 1, i den civile retsplejelov).

I sager, der ikke kræver advokatbistand, og hvor parten ikke har en advokat, kan processkrifter også afleveres personligt til justitskontoret eller sendes pr. anbefalet brev eller fax (artikel 144, stk. 7, i den civile retsplejelov).

For så vidt angår bodelingssager henvises til svarene på spørgsmål 4 og 6.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Citius

Hvis sagsøgte ønsker at svare, behandles sagen stadig elektronisk, selv om visse dokumenter vil blive udskrevet.

De fysiske sagsakter skal kun indeholde processkrifter og procesdokumenter, der er relevante for afgørelsen om sagens realitet som angivet af dommeren i en begrundet afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Det antages, at følgende ikke er relevante (artikel 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august):

a) anmodninger om ændring af datoen for et retsmøde

b) administrative meddelelser og meddelelser om fuldbyrdelse, der udelukkende vedrører tilrettelæggelsen af sagerne, og svarskrifterne, såsom:

i) bekendtgørelser om indkaldelse af eller forkyndelse for parterne

ii) meddelelser om planlægning af retsmøder

iii) meddelelser om fremsendelse af en sag til anklagemyndigheden

iv) meddelelser om undersøgelser foretaget af forskellige afdelinger som f.eks. kriminalpolitiet, registerkontorer, Portugals nationale retsmedicinske og kriminaltekniske institut (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forense I. P.), direktoratet for fængselsvæsen og social rehabilitering (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) eller direktoratet for socialsikring (Direcção-Geral da Segurança Social)

v) anklagemyndighedens og dommerens stempler

c) accept af udpegelsen af en foged til at forkynde en stævning

d) interne meddelelser

e) negative certifikater, der er et resultat af søgning i databaser i offentlige forvaltninger

f) særlige foranstaltninger, bekendtgørelser eller meddelelser fra fogeden.

Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (Platformen til forvaltning af bodelingssager)

Notaren skal registrere alle trin i proceduren via platformen, således at hvert trin kan identificeres, og en genpart heraf findes i de tilknyttede dokumenter og eventuelle vedhæftede dokumenter (artikel 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Enhver form for formelt søgsmål, der anlægges af enhver person, der er involveret i en retssag, og som ikke indgives elektronisk, skal scannes af en notar og registreres i den pågældende bodelingssag (artikel 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Hvis scanningen af ovennævnte dokumenter ikke er mulig på grund af arten af processkriftet eller ethvert andet dokument, som den interesserede part har indgivet, skal notaren registrere handlingen via platformen til forvaltning af bodelingssager og anføre, at det pågældende dokument kan konsulteres på notarkontoret (artikel 12, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Svarer sagsøgte ikke, følger sagen den gældende procedure og behandles digitalt indtil den endelige afgørelse. Visse dokumenter vil blive udskrevet som forklaret i svaret på det foregående spørgsmål.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svarene på spørgsmål 2 og 4.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Citius

Oplysninger om, i hvilke tilfælde loven tillader forkyndelse via internettet, findes i faktabladet "Forkyndelse af dokumenter — Portugal", navnlig svarene på spørgsmål 5 og 6.

Når elektronisk forkyndelse er tilladt, sker det via Citius-platformen, som automatisk sikrer, at dokumenterne er tilgængelige og kan ses på:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(Artikel 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (Platformen til forvaltning af bodelingssager)

Notarens forkyndelse af dokumenter for retlige repræsentanter for parter, der allerede er involveret i sagen, sker via platformen til forvaltning af bodelingssager på det sted i systemet, der er forbeholdt den retlige repræsentant. Forkyndelsen anses for at være foretaget på tredjedagen efter, at dokumentet er gjort tilgængeligt på det sted i systemet, der er forbeholdt den juridiske repræsentant, eller den næste arbejdsdag, hvis denne dag ikke er en arbejdsdag (artikel 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Når dokumentet er tilgængeligt på det sted i systemet, der er forbeholdt den juridiske repræsentant, sendes der samtidig en e-mail til den tidligere oplyste e-mailadresse om, at dokumentet er tilgængeligt på platformen (artikel 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Når dokumenterne forkyndes direkte for parterne, skal de forkyndes i papirform på de betingelser, der er fastsat i den civile retsplejelov (artikel 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august) og registreres på platformen til forvaltning af bodelingssager med den respektive justitssekretærs elektroniske underskrift (artikel 9, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Oplysninger om, i hvilke tilfælde loven tillader forkyndelse af retsafgørelser via internettet, findes i faktabladet "Forkyndelse af dokumenter — Portugal", navnlig svarene på spørgsmål 5 og 6.

Retsafgørelser afsiges i Citius-Magistrados Judiciais-systemet, og afgørelserne er tilgængelige via Citius-platformen.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, følgende kan indsendes elektronisk: ansøgninger om tilladelse til at indgive klage, erklæringer om anbringender og svarskrifter samt klager over afvisning eller indbringelse af klager (artikel 9, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Med hensyn til forkyndelse af afgørelser om klager henvises til svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, det er muligt at indlede en fuldbyrdelsessag via internettet.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Citius

Enhver borger, der er part i sagen – uanset om der er tale om sagsøger, sagsøgt, fordringshaver (kreditor med henblik på inddrivelse af kravet ved fuldbyrdelse), skyldner (debitor, der er genstand for kravet om fuldbyrdelse), tiltalt, assistent, interesseret part osv. – kan få adgang til deres sager ved domstolene og forvaltnings- og skattedomstolene fra deres bopæl eller ethvert andet sted, hvor de har adgang til internettet, ved hjælp af deres identitetskort eller mobile digitale nøgle. (Artikel 27-A i bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august).

En sådan konsultation skal finde sted inden for de grænser, der er fastsat ved lov om sagens offentlighed (f.eks. i overensstemmelse med tavshedspligten i forbindelse med sagen).

Elektronisk adgang til sagerne opnås på følgende adresse:

https://processos.tribunais.org.pt/

På følgende adresse kan du finde en række generelle spørgsmål og svar vedrørende brugen af adgangsfunktionerne i forbindelse med retssager:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (Platformen til forvaltning af bodelingssager)

Parterne og deres repræsentanter kan få adgang til bodelingssager via platformen til forvaltning af bodelingssager (artikel 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Parterne kan udelukkende få adgang til dette system ved at anvende en kode, der udleveres af notaren ved dennes første stævning eller forkyndelse af dokumenter for parterne, med henblik på adgang til sagsakterne (artikel 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august).

Gældende lovgivning

Lov nr. 41/2013 af 26. juni – den civile retsplejelov

Bekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august – Tramitação electrónica dos processos judiciais (elektronisk behandling af retssager)

Lov nr. 117/2019 af 13. september– Regime do Inventário Notarial (retlige rammer for notariel bodeling)

Bekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august – indeholder regler om behandling af notarakter og notaropgørelser

Forordning (EU) nr. 679/2016 af 27. april– Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia (UE) (Den Europæiske Unions generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Bekendtgørelse nr. 419-A/2009 af 17. april – Custas Processuais, Multas e Outras Penalidades (sagsomkostninger, bøder og andre sanktioner)

Lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar – Regulamento das Custas Processuais (bekendtgørelse om sagsomkostninger)

Relevante links

Citius-portalen

Justiça-portalen

Direcção-Geral da Administração da Justiça (Generaldirektoratet for retlige anliggender)

Direcção-Geral da Política de Justiça (Generaldirektoratet for retspolitik)

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça (Institut for økonomisk forvaltning og infrastruktur under justitsministeriet)

Bemærk:

Hverken EJN-kontaktpunktet, domstolene eller andre enheder eller myndigheder er bundet af oplysningerne i dette faktablad. De fritager desuden ikke læseren fra at konsultere den til enhver tid gældende lovgivning. De ajourføres regelmæssigt med forbehold af udviklingen i fortolkningen af retspraksis.

Sidste opdatering: 31/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.