Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov kan en stævning indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller den kan scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

En stævning kan indgives ved at scanne dokumentet og indsende det pr. e-mail eller som elektronisk dokument i civile sager. Der findes ingen procedurer, som udelukkende er tilgængelige via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov vil en stævning, der indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller som scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument, blive registreret og forsynet med datostempel. Efter registrering overdrages stævningen og de ledsagende dokumenter sammen med eventuel dokumentation for, hvordan de er blevet fremsendt til domstolen, til domstolens præsident eller den person, der er udnævnt af denne, som omgående træffer foranstaltninger for at nedsætte et dommerpanel i overensstemmelse med loven.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Den civile retsplejelov indeholder ikke regler om brugen af standardblanketter til processkrifter. I de almindelige bestemmelser om civile retssager fastlægges indholdet af visse processkrifter (f.eks. stævning, svarskrift og modkrav).

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Datatransmission og -lagring sikres ved hjælp af IT-værktøjer i e-mailsystemet, f.eks. firewalls, certifikater, antivirusprogrammer og rollebaseret adgangskontrol, samt ved anvendelse af god praksis på området.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

I henhold til artikel 148, stk. 2 og 5, i den civile retsplejelov kan begæringer, der sendes til domstolene, også indgives som elektroniske dokumenter, forudsat at de lovmæssige betingelser er opfyldt. Begæringen skal også være forsynet med underskrift. Et dokument kan underskrives, scannes og sendes pr. e-mail. Underskriften kan være digital, hvis stævningen er et elektronisk dokument, som fremsendes pr. e-mail.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der betales sagsomkostninger efter statens hastebekendtgørelse nr. 80/2013 om domstolenes stempelafgifter, men beløbet er det samme. Stempelafgiften indbetales af den afgiftspligtige enten kontant, ved bankoverførsel eller online til en konto benævnt "stempelafgifter, herunder hidrørende fra domstolene", der er adskilt fra de øvrige indtægter, der indgår i det lokale budget hos den forvaltningsmyndighed, der er beliggende på det område, hvor den fysiske person har bopæl eller opholder sig, eller den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Hvis den afgiftspligtige hverken har bopæl, ophold eller vedtægtsmæssigt hjemsted i Rumænien, skal stempelafgiften indbetales til den forvaltningsmyndighed, der er beliggende i den retskreds, hvor sagen er anlagt, idet beløbet indgår i denne myndigheds budget.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, under de samme betingelser som dem, der gælder, hvis sagsøger trækker sig fra sagen. I henhold til artikel 406 i den civile retsplejelov kan sagsøger når som helst trække sig fra sagen, enten mundtligt under et retsmøde eller skriftligt.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte har ikke pligt til at bruge internettet.

I henhold til artikel 149, stk. 4, og artikel 154, stk. 6 og 6a, i den civile retsplejelov forkyndes processkrifter og andre procesdokumenter uden videre af embedsmænd eller andre medarbejdere ved retten, men også af embedsmænd eller medarbejdere ved andre domstole, der er beliggende i modtagerens retskreds. Processkrifter og andre procesdokumenter kan forkyndes af justitssekretæren pr. fax, e-mail eller med andre midler, som sikrer overførslen af dokumentets indhold og bekræftelse af modtagelsen, hvis den pågældende part har meddelt retten sine kontaktoplysninger. Forkyndelsen af procesdokumenter ledsages af en avanceret elektronisk underskrift fra retten som erstatning for rettens stempel og justitssekretærens underskrift i de obligatoriske angivelser i processkriftet. Den enkelte ret har kun én avanceret elektronisk underskrift til processkrifter og procesdokumenter. Disse dokumenter anses som forkyndt, så snart det anvendte system har givet meddelelse om, at de er kommet frem til modtageren i overensstemmelse med dennes kontaktoplysninger.

Retsafgørelser forkyndes uden videre pr. e-mail, hvis den pågældende part har givet sine kontaktoplysninger til retten, umiddelbart eller efter udtrykkelig anmodning fra retten i løbet af retssagen. Forkyndelsen ledsages af en avanceret elektronisk underskrift fra retten som erstatning for rettens stempel og justitssekretærens underskrift. Retsafgørelser anses som forkyndt, så snart det anvendte system har givet meddelelse om, at de er kommet frem til modtageren i overensstemmelse med dennes kontaktoplysninger.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Svarskriftet skal fremsendes på samme måde som ved forkyndelse af processkrifter. Se svaret på spørgsmål 9.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

I henhold til artikel 208 i den civile retsplejelov vil straffen i tilfælde af manglende reaktion på den anlagte sag inden for den lovfæstede frist være den samme, uanset hvordan forsvaret fremlægges. Hvis sagsøgte ikke reagerer på den anlagte sag, vil vedkommendes ret til at fremlægge nye beviser og fremsætte indsigelser bortfalde, medmindre der er tale om almindelige retsprincipper, og medmindre andet er fastsat ved lov.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svaret på spørgsmål 9.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Se svaret på spørgsmål 9.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Se svaret på spørgsmål 9.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Se svarene på spørgsmål 1 og 9.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Retsdokumenter, der udstedes i forbindelse med fuldbyrdelsesforanstaltninger, er underlagt de samme almindelige regler vedrørende forkyndelse af procesdokumenter. Se svaret på spørgsmål 1.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant. Domstolsportalen eller visse domstoles opslagstavler giver imidlertid adgang til et resumé af afgørelserne baseret på sagsnummer, sagsgenstand og parternes navne. Det er planen, at der fremadrettet skal være adgang fra hjemmet til domstolenes sagsakter mod betaling af et gebyr.

Sidste opdatering: 01/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.