Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov kan en begæring om sagsanlæg indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller den kan scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Begæringer kan indgives ved at scanne dokumentet og indsende det pr. e-mail eller som elektroniske dokumenter i civile sager. Der findes ingen procedurer, som udelukkende er tilgængelige via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov kan en begæring om sagsanlæg indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller den kan scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument. Den registreres, og datoen påstemples. Efter registrering udleveres begæringen og de dokumenter, der er vedlagt den, samt i påkommende tilfælde dokumentation for, hvordan de er fremsendt til retten, til retsformanden eller en person udpeget af denne. Den pågældende træffer straks de nødvendige foranstaltninger til at sammensætte retsinstansen efter lovens forskrifter.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Den civile retsplejelov indeholder ingen bestemmelser om brugen af standardiserede formularer til fremsættelse af krav. Indholdet af nogle af de civile krav (f.eks. begæring, svarskrift og replik) er fastlagt i sædvanerettens retsplejeregler.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Datatransmission og -lagring sikres ved hjælp af it-værktøjer i e-mailsystemet, såsom firewalls, certifikater, antivirus og rollebaseret adgangskontrol, samt af anvendelse af god praksis på området.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

I henhold til artikel 148, stk. 2 og 5, i den civile retsplejelov kan begæringer, der sendes til domstolene, også indgives som elektroniske dokumenter, forudsat at de lovmæssige betingelser er opfyldt. Begæringen skal også indeholde en underskrift. Et dokument kan underskrives, scannes og sendes pr. e-mail. Underskriften kan være digital, hvis anmodningen er et elektronisk dokument, som fremsendes pr. e-mail.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der betales retsafgifter efter statens hastebekendtgørelse nr. 80/2013 om domstolenes stempelafgifter, men beløbet er det samme. Stempelafgifter til retsvæsenet indbetales af den person, der skylder afgiften, enten kontant, ved bankoverførsel eller online, til en særlig lokal budgetkonto for stempelafgifter til retsvæsenet eller andre stempelafgifter, som åbnes af den territoriale forvaltningsenhed det sted, hvor den juridiske person har bopæl eller opholder sig, eller evt. det sted hvor den retlige enhed har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Hvis den person, der skal betale stempelafgiften til retsvæsenet, hverken har sit hjemsted eller bopæl eller, alt efter omstændighederne, vedtægtsmæssige hjemsted i Rumænien, betales stempelafgiften til en lokal budgetkonto tilhørende den territoriale forvaltningsenhed det sted, hvor den ret, sagen indbringes for eller begæringen indsendes til, er beliggende.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, på samme betingelser som sagsøger kan trække sig ud af retssagen. I henhold til artikel 406 i den civile retsplejelov kan sagsøger til enhver tid trække sig ud af sagen, enten mundtligt under et retsmøde eller i form af en skriftlig begæring.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte har ikke pligt til at bruge internettet.

I henhold til artikel 149, stk. 4, og artikel 154, stk. 6 og 6a, i den civile retsplejelov skal stævninger og alle processkrifter forkyndes af rettens ledende medarbejdere eller enhver anden medarbejder, samt ansatte ved eller medarbejdere ved andre domstole i områder, hvor den person, som dokumentet skal forkyndes for, er bosat. Forkyndelse af stævninger og andre processkrifter kan foretages af retssekretæren og kan også ske pr. fax, e-mail eller ved hjælp af andre midler, der sikrer, at dokumentet sendes og modtagelsen bekræftes, forudsat at den pågældende part har givet retten de relevante oplysninger hertil. For at få en bekræftelse skal retten sammen med processkriftet sende en formular, der indeholder: navnet på retten, dato for fremsendelse af stævningen samt navnet på den sagsbehandler, der har ansvaret for fremsendelse af og information om fremsendte dokumenter. Formularen udfyldes af modtageren med angivelse af modtagelsesdatoen, tydeligt navn på og underskrift af den person, der har ansvaret for modtagelsen, og den sendes til retten pr. fax, e-mail eller på anden måde. Når begæringen er sendt i overensstemmelse med lovens bestemmelser pr. fax eller e-mail, skal retssekretæren tage kopier af den. Omkostningerne herved bæres af den part, der har pligt til at tilvejebringe kopierne. Stævninger og andre processkrifter anses for at være forkyndt, når der fra det anvendte system er modtaget meddelelse om, at de er nået frem til modtageren i overensstemmelse med de oplysninger, som denne har angivet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Svarskriftet skal fremsendes på samme måde som ved forkyndelse af processkrifter. Se svaret på spørgsmål 9.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

I overensstemmelse med artikel 208 i den civile retsplejelov er sanktionen for, at svarskrifter ikke fremsendes inden for den frist, der er fastsat i lovgivningen, den samme, uanset fremsendelsesmetoden. Fremsendes svarskriftet ikke, fortaber sagsøgte sin ret til at fremlægge yderligere dokumentation eller gøre andre indsigelser end indsigelser vedrørende den offentlige orden, medmindre andet er anført i lovgivningen.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svaret på spørgsmål 9.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Se svaret på spørgsmål 9.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Se svaret på spørgsmål 9.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Se svaret på spørgsmål 1 og 9.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Retslige dokumenter udstedt i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er underlagt de samme almindelige regler som processkrifter. Se svaret på spørgsmål 1.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

På domstolenes websider ( https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspxeller på visse domstoles informationskontor kan man få adgang til en oversigt over afgørelser, baseret på sagens nummer, dens genstand og parternes navne. Der er også planer om på sigt at give adgang til sagsakter hjemmefra mod betaling af et gebyr.

Sidste opdatering: 19/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.