Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

En retssag kan indledes via internettet, eller mere præcist kan krav og andre dokumenter fremsendes elektronisk, hvis de er forsynet med en certificeret digital signatur.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Alle former for krav og dokumenter kan indsendes elektronisk. Hvis et dokument i en sag indsendes elektronisk uden autorisation (dvs. uden en certificeret digital signatur), skal det efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur inden 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Retten opfordrer ikke udtrykkeligt den pågældende til at foretage denne efterfølgende indlevering eller indsendelse.

I sager, der hører under den frivillige retspleje, kan dokumentation fremsendes til enhver distriktsdomstol, der skal registrere det pågældende og straks sende det til den kompetente domstol. En sådan dokumentation har samme virkning, som hvis den var indgivet til den kompetente domstol.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

På alle tidspunkter.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der er ingen krav til format; krav vurderes ud fra deres indhold. Hvis et krav er mangelfuldt, bestemmer retten, at den pågældende part skal korrigere eller supplere det inden for en frist på ikke under 10 dage.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Betingelserne for opbevaring og overførsel af data er fastlagt i lov nr. 543/2005 om regler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole som ændret (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (i det følgende betegnet "PaOR").

a) Proceduren for godtagelse af indlæg fremsendt via internettet forsynet med en certificeret digital signatur er omfattet af lov nr. 215/2002 om digital signatur og om ændring af visse love, som ændret ved lov nr. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) og NBU-forordning nr. 542/2002 om anvendelse af digital signatur i erhvervs- og forvaltningsanliggender (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Indlæg, der modtages på denne måde, videresendes til postafdelingen, som videreformidler den i henhold til artikel 129 PaOR. En rets postafdeling anvender en softwareapplikation til at registrere indlæg

b) indlæg, der modtages uden certificeret digital signatur, overføres straks til postafdelingen, som behandler dem i overensstemmelse med artikel 129 i PaOR.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Et indlæg, der indsendes elektronisk uden certificeret digital signatur, skal efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur inden 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Hvis et indlæg er forsynet med en certificeret digital signatur, er der ikke behov for at gøre yderligere. Det nøjagtige tidspunkt for modtagelsen af indlægget noteres og registreres.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der skal betales retsgebyr for kopier af kravet og dets bilag (sagsakterne) og en kopi af kravet og dets bilag, der leveres til parterne, hvis kravet er indgivet elektronisk og underskrevet med en certificeret digital signatur i henhold til lov nr. 215/2002 om digital signatur og om ændring af visse love, som ændret ved lov nr. 679/2004 og en NBU-forordning nr. 542/2002 om anvendelse af digitale signaturer i erhvervs- og forvaltningsforbindelser på 0,1 EUR pr. side, dog mindst 10 EUR pr. indlæg, der udgør et krav eller en begæring om indledning af en retssag, samt bilag hertil, og mindst 3 EUR for alle andre indlæg og bilag hertil (punkt 20a i bilaget til lov nr. 71/1992 om retsgebyrer, som ændret (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, alle indlæg kan trækkes tilbage i forbindelse med hel eller delvis tilbagetrækning af et krav, uanset hvordan de er indgivet.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte har denne mulighed, men er ikke forpligtet til at udnytte den.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Den procedure, der finder anvendelse på elektronisk indgivelse af indlæg, er fastsat ved lov nr. 543/2005 , som ændret, samt forvaltnings- og kontorregler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Den procedure, der finder anvendelse på elektronisk indgivelse af indlæg, er fastsat ved lov nr. 543/2005 , som ændret, samt forvaltnings- og kontorregler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Bevismateriale er ethvert middel, hvorved sagens genstand kan fastslås. Bevismateriale er tilladt i alle typer sager. Dokumenter kan indgives til en domstol på de betingelser, der er fastsat i artikel 125 i den civile retsplejelov (Civilný sporový poriadok).

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til artikel 105 i den civile retsplejelov kan skriftlige dokumenter forkyndes via internettet. Et dokument fra retten anses for at være forkyndt den femte dag efter, at det er afsendt, også selv om modtageren ikke har læst det.

Forkyndelse via internettet er imidlertid ikke tilladt, hvis det, der skal forkyndes, er en dom, andre retsafgørelser, indkaldelser til retsmøder og andre skriftlige dokumenter, idet disse skal forkyndes personligt i henhold til loven. En dom kan kun forkyndes personligt og altså ikke via internettet.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej. Dommen affattes ved hjælp af it-teknologi efter en skabelon, hvorpå Slovakiets rigsvåben og følgende tekst er fortrykt: "Dom afsagt i Den Slovakiske Republiks navn". En skriftlig dom underskrives af formanden for retsinstansen eller dommeren, hvis der kun er en dommer.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

En appel kan indgives via internettet. Hvis en appel indgives elektronisk uden certificeret digital signatur, skal den efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur senest efter 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Hvis appellanten ikke gør det, vil appellen ikke blive behandlet. En afgørelse om en appel kan ikke formidles via internettet, men udelukkende i papirform.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En begæring om fuldbyrdelse af en afgørelse kan indgives via internettet. Hvis den indgives elektronisk uden certificeret digital signatur, skal den efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur efter senest 10 dage. Hvis den pågældende ikke gør det, vil begæringen ikke blive behandlet.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne og deres retlige repræsentanter kan udelukkende konsultere sagsakterne ved personligt fremmøde og kun under tilstedeværelse af en af rettens medarbejdere.

På webstedet for Slovakiets justitsministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) kan man søge i en database over retsafgørelser. Alle kan søge efter og konsultere domstolsafgørelser, idet der kan søges på dato, domstol, journalnummer, afgørelsens form og art, lovområde, anvendte lovbestemmelser samt for- og efternavn på den dommer eller retsmedarbejder, der har truffet afgørelsen, eller der kan søges på ord brugt i afgørelsen (en såkaldt fuldtekstsøgning).

Sidste opdatering: 06/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.