Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, i henhold til den civile retsplejelov (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) kan stævninger i civilretlige sager indgives i elektronisk format, og sager anlægges via internettet.

Nærmere bestemt fastsættes det i artikel 105b, at stævninger i civilretlige sager skal indgives skriftligt, hvor der ved skriftlig stævning forstås en stævning, der er håndskrevet eller udskrevet og underskrevet af sagsøgeren (stævning i fysisk form), eller en stævning i elektronisk form, som er underskrevet med en elektronisk signatur, hvilket svarer til en håndskreven underskrift. En stævning i fysisk form indgives pr. post, ved hjælp af kommunikationsteknologi, direkte til instansen eller af en person, der som erhverv indgiver stævninger (erhvervsudbyder/postlovni ponudnik). En stævning i elektronisk format indgives ved indgivelse til retsinformationssystemet, hvor informationssystemet automatisk bekræfter, at stævningen er modtaget.

Uanset de gældende lovbestemmelser (retsakter og gennemførelsesbestemmelser) vedrørende alle civil‑ og handelsretlige procedurer er det på nuværende tidspunkt kun sager, som er opført på e-retspleje-webstedet (e-Sodstvo), der kan indledes via internettet eller elektronisk: I fuldbyrdelsessager er det muligt at indgive anmodninger om fuldbyrdelse og andre anmodninger i elektronisk form samt udstede og forkynde retslige dokumenter i de tilfælde, hvor det er obligatorisk for visse adressater (notarer og advokater). Det er desuden muligt at indgive stævninger og udstede afgørelser i forbindelse med insolvensbehandling og indgive anmodninger om tinglysning og udstede afgørelser i tinglysningssager.

Til dette formål har Slovenien e-retspleje-webstedet, som gør det muligt at indsende materiale i elektronisk format: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Indgivelse af elektroniske stævninger og elektronisk forkyndelse af dokumenter er mulig i civilretlige sager og i andre civilretlige procedurer, hvor reglerne i den civile retsplejelov finder anvendelse.

En tinglysningssag kan kun indledes online, eftersom artikel 125a i loven om tinglysning (Zakon o zemljiški knjigi) indeholder bestemmelser om obligatorisk elektronisk indgivelse af dokumenter. Ikke desto mindre kan en sagsøger også indgive en anmodning om registrering af en ejendomsret til sin fordel i prioritetsorden med henblik på registrering af anmodningen i retsregistrene ved personligt at møde op i kontortiden ved den tinglysningsret, som dækker det område, hvor den ejendom, der er genstand for anmodningen, er beliggende, hvis sagsøgeren fremsender alle de dokumenter til tinglysningsretten, der ligger til grund for anmodningen om tinglysning som omhandlet i denne lovs artikel 142, stk. 1, og hvis han eller hun samtidig betaler de retsafgifter, der gælder for anmodningen. En person, der selv har indgivet en elektronisk anmodning om tinglysning, og en notar, en advokat, et ejendomsselskab eller et statsligt advokatkontor, der repræsenterer en part i en tinglysningssag, skal indsende alle anmodninger elektronisk (artikel 125a, stk. 4, i den civile retsplejelov).

I forbindelse med andre sager, der kan indledes elektronisk, giver lovgivningen stadig mulighed for at indgive anmodninger i fysisk form (papirformat).

Fuldbyrdelse: Artikel 29, stk. 2, i loven om fuldbyrdelse og sikring af fordringer (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) fastsættes det, at justitsministeren skal foreskrive de former for fuldbyrdelsesprocedurer, hvor anmodninger om fuldbyrdelse og andre anmodninger kan indgives elektronisk og behandles automatisk i informationssystemet, samt forløbet af sådanne procedurer. I henhold til ovennævnte artikel fremgår det af bilag 5 til reglerne om formularer, typer fuldbyrdelsesprocedurer og den automatiserede fuldbyrdelsesprocedure, hvilke elektroniske anmodninger der kan indgives via e-retspleje-webstedet (på det underordnede websted om e-fuldbyrdelse (e-Izvrišba)). Parterne kan indgive alle anmodninger i elektronisk format via e-fuldbyrdelse-webstedet på e-retspleje-webstedet.

Insolvensbehandling: En officiel modtager er forpligtet til at indsende sine rapporter, lister over bekræftede krav og andre dokumenter til domstolen i elektronisk format, underskrevet med en sikker elektronisk signatur, som er verificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat (artikel 98 i loven om finansielle transaktioner, insolvens og tvangsopløsning/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). En advokat, der repræsenterer en part i en insolvenssag, er forpligtet til at indgive anmeldelser af krav og andre anmodninger i elektronisk format med en sikker elektronisk signatur, der er verificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat (artikel 123a i ZFPPIPP). I modsat fald afviser domstolen anmodningen. Alle dokumenter afleveres til den advokat, der repræsenterer parten i en insolvensbehandling, og til den officielle modtager elektronisk til en sikker e-mailadresse.

På samme måde udsteder en domstol en oprindelig afgørelse eller kendelse i insolvenssager i elektronisk format underskrevet af dommeren med en sikker elektronisk signatur, som er verificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat. (Artikel 124 i ZFPPIPP).

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

E-retspleje-informationssystemet skal gøre det muligt at gennemføre elektroniske transaktioner hver arbejdsdag mellem kl. 8 og kl. 20. I princippet kan brugerne af e-retspleje-informationssystemet foretage elektroniske transaktioner på et hvilken som helst tidspunkt og alle ugens dage, da ovennævnte begrænsninger gælder for tilfælde, hvor systemet undergår en teknisk opgradering.

I artikel 112 i den civile retsplejelov fastsættes det, at når en anmodning sendes elektronisk, betragtes det tidspunkt, hvor den blev modtaget af informationssystemet, som tidspunktet for indgivelse til den domstol, som den er rettet til. Som en gennemførelsesbestemmelse fastsætter reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager, at hvis der gælder en frist for indgivelse af en elektronisk anmodning, anses anmodningen for at være indgivet på det tidspunkt, hvor den modtages af den server, hvorpå det elektroniske register for den civilretlige procedure, som ansøgningen indgives til via e-retspleje-informationssystemet, kører (artikel 18 i disse regler).

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Hvis den ikke-standardiserede del af teksten i den elektroniske anmodning oprindeligt er udarbejdet som et elektronisk dokument, skal den vedlægges den elektroniske transaktion i PDF/A-form. Brugeren skal konvertere den ikke-standardiserede del af teksten i en elektronisk anmodning, der oprindeligt er udarbejdet som et skriftligt dokument, og ethvert bilag, der udgør et skriftligt dokument i elektronisk format, ved at scanne dokumentet og vedhæfte det til den elektroniske transaktion. Et elektronisk dokument, der udarbejdes på denne måde, skal opfylde følgende krav:

  • Det skal være i PDF/A-form og i sort/hvid.
  • Opløsningen skal være på mellem 240 dpi og 300 dpi.
  • Hvis det skriftlige dokument indeholder flere sider, skal alle sider være indeholdt i én enkelt PDF-fil uden mellemliggende tomme sider.
  • Hvis der vedhæftes to eller flere dokumenter, skal hvert dokument være indeholdt i sin egen PDF-fil.

Hvis et elektronisk dokument, der er vedhæftet en elektronisk transaktion, ikke opfylder disse betingelser, anses den elektroniske anmodning for at være ufuldstændig. (Artikel 19 i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager).

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

E-retspleje-informationssystemet findes i det sikre offentlige netværk (HKOM), og dataene lagres på HKOM-netværkets centrale server.

Retten til indsigt i dataene behandles som led i den ordning for rettigheder, der reguleres af IT-centret ved Republikken Sloveniens højesteret (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) i overensstemmelse med reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager. Alle brugere af e-retspleje-informationssystemet og de tre underordnede websteder skal registreres i sikkerhedsordningen, før de foretager elektroniske transaktioner. Der skelnes mellem brugergrupper efter præsentationsniveau i informationssystemet (almindelige brugere, registrerede brugere og kvalificerede brugere). Antallet af brugerrettigheder (elektroniske transaktioner) på webstedet og de underordnede websteder afhænger af, hvilken type brugergruppe brugeren tilhører.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Alle elektroniske anmodninger skal være underskrevet med anmoderens elektroniske signatur (kvalificeret digitalt certifikat). E-retspleje-informationssystemet fremsender alle elektroniske anmodninger, som er modtaget med et tidsstempel, samtidig med at anmoderen automatisk modtager et elektronisk certifikat med angivelse af det tidspunkt, hvor anmodningen blev indlæst i e-retspleje-informationssystemet.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Den almindelige lovgivning om betaling af retsafgifter er loven om retsafgifter (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), hvoraf det fremgår, at retsafgifter skal betales ved domstolene i Slovenien i henhold til bestemmelserne i denne lov. Loven sondrer i princippet ikke mellem elektroniske og ikke-elektroniske procedurer, men tilskynder til elektronisk indgivelse af anmodninger i forbindelse med fuldbyrdelsesprocedurer, idet afgiften for elektronisk indgivelse er 20% lavere end afgiften for en anmodning, der indgives i fysisk form (papirformat).

Fuldbyrdelsesprocedurer:

Ved den elektroniske indgivelse af en anmodning udstedes der et betalingspåbud, som pålægger sagsøgeren at betale retsafgiften inden for en frist på otte dage, efter at kendelsen er afsagt, ved at overføre beløbet til den relevante konto med det referencenummer, der er anført i påbuddet. Påbuddet om betaling af retsafgiften anses for at være forkyndt, når sagsøgeren eller dennes repræsentant har indgivet ansøgningen elektronisk.

Hvis sagsøgeren ikke betaler retsafgiften i overensstemmelse med betalingspåbuddet senest otte dage efter forkyndelsen af påbuddet, og betingelserne for fritagelse, udskydelse eller betaling af retsafgifter ikke er opfyldt, anses anmodningen for at være trukket tilbage. Den eneste undtagelse vedrører en elektronisk anmodning om fuldbyrdelse baseret på et officielt bekræftet dokument, hvor forpligtelsen til at betale afgiften opstår, når anmodningen registreres i informationssystemet. Sagsøgeren modtager ikke et betalingspåbud, men modtager de oplysninger, der er nødvendige for at betale retsafgiften. Hvis en sagsøger ikke betaler retsafgiften for en elektronisk anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et dokument, som er officielt bekræftet af afdelingen for officiel bekræftelse af dokumenter (centralni oddelek za verodstoojno listino, COVL), senest otte dage efter indgivelsen af begæringen, anses anmodningen for ikke at være indgivet.

Der skelnes ikke mellem betaling af retsafgifter generelt og betaling af retsafgifter for elektroniske anmodninger, der ikke er anmodninger om fuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument. Hvis en anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument indgives i fysisk form (papirformat), og hvis sagsøgeren ikke betaler retsafgifter i henhold til anmodningsformularen, fremsender domstolen et betalingspåbud til sagsøger.

Tinglysningssager: Hvis der skal betales en retsafgift for en anmodning om tinglysning eller en anden elektronisk anmodning, udstedes der ved den elektroniske indgivelse af anmodningen et påbud om, at sagsøgeren skal betale retsafgiften senest otte dage efter forkyndelsen af påbuddet ved at overføre beløbet til den relevante konto og med det referencenummer, der er anført i påbuddet. Påbuddet om betaling af retsafgiften anses for at være forkyndt, når sagsøgeren eller dennes repræsentant har indgivet ansøgningen elektronisk. Hvis sagsøger ikke betaler retsafgiften i overensstemmelse med betalingspåbuddet senest otte dage efter forkyndelsen af påbuddet, anses anmodningen for at være trukket tilbage.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

De samme regler gælder for tilbagetrækning af en anmodning, der indgives elektronisk med henblik på tilbagetrækning af en skriftlig anmodning. I forbindelse med computerbaserede procedurer for fuldbyrdelse, insolvensbehandling og tinglysning kan en indgivet anmodning også trækkes tilbage elektronisk.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Som nævnt i punkt 1 ovenfor er dette endnu ikke muligt i alle civilretlige sager, selv om der foreligger retlige bestemmelser om indgivelse af elektroniske anmodninger.

Reglerne om formularer, typer fuldbyrdelsesprocedurer og den automatiserede fuldbyrdelsesprocedure indeholder en liste over anmodninger og andre dokumenter, der kan sendes elektronisk i en fuldbyrdelsessag. Hvis en skyldner i en fuldbyrdelsessag ønsker at indgive et svar eller en elektronisk anmodning via e-retspleje-webstedet (det underordnede websted om e-fuldbyrdelse), skal den pågældende opfylde de betingelser, der gælder for en ekstern kvalificeret bruger af e-retspleje-informationssystemet (åben, sikker elektronisk postkasse, kvalificeret digitalt certifikat fra et slovensk certificeringsorgan med et skatteregistreringsnummer), samt andre betingelser afhængigt af, hvilken brugergruppe den pågældende tilhører (artikel 12 i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager).

Se svaret under punkt 2 for så vidt angår de forpligtelser, der gælder for visse parter i forbindelse med indgivelse af dokumenter i elektronisk format og for parter i insolvenssager.

Der kan også indgives indsigelser eller andre retsmidler online i tinglysningssager og i visse typer fuldbyrdelsessager. Det er obligatorisk for nogle parter (advokater, offentlige notarer, statslige organer og ejendomsselskaber) at indsende alle dokumenter elektronisk i tinglysningssager.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Den elektroniske procedure i tilfælde af et manglende svar fra en modpart er den samme som den skriftlige procedure. Efter udløbet af den frist, der er fastsat for sagsøgtes eller skyldners svar, træffer retten en afgørelse.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Se punkt 10 – samme spørgsmål.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

I henhold til artikel 16a i den civile retsplejelov er en elektronisk formular lig med en skriftlig formular, hvis oplysningerne i den elektroniske formular kan behandles af domstolen og er tilgængelige og egnede til efterfølgende anvendelse, og data i elektronisk format må ikke anses for at være uden bevisværdi, fordi de er i elektronisk format. Det samme er fastsat i loven om elektroniske transaktioner og elektroniske signaturer (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, artikel 13, stk. 1).

Dokumenter og bevismateriale kan fremsendes elektronisk i sager om fuldbyrdelse og sikring af fordringer. For så vidt angår overholdelse af de tekniske krav, finder bestemmelserne i artikel 19, stk. 1 og 2, i reglerne om elektroniske dokumenter tilsvarende anvendelse, når de ikke henviser til en elektronisk anmodning, men til et elektronisk dokument (bilag). Se også svaret under punkt 4.

Dokumenter kan også indgives i elektronisk format. En elektronisk anmodning er et elektronisk dokument, der indeholder en parts anmodning i civilretlige sager (regler om elektroniske transaktioner i civilretlige sager). De samme regler definerer også et "elektronisk bilag", dvs. et skriftligt dokument, der er konverteret til et elektronisk dokument og vedlagt en elektronisk anmodning.

Brugeren indgiver en elektronisk anmodning ved at vælge den relevante elektroniske transaktion til indgivelse af en elektronisk anmodning på e-retspleje-webstedet og ved at indtaste de krævede oplysninger fra den standardiserede del af anmodningens tekst i det relevante felt i formularen på skærmen (online). Hvis en elektronisk anmodning også indeholder en forklarende del som påkrævet af lovgivningen eller efter sagsøgerens skøn, opretter brugeren et særskilt elektronisk dokument fra teksten i den forklarende del (den ikke-standardiserede del af teksten til den elektroniske anmodning), der opfylder betingelserne i artikel 19 i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager og vedhæfter dette elektroniske dokument til transaktionen på webstedet e-fuldbyrdelse. Brugeren underskriver den med sin egen sikre elektroniske signatur. Det samme gælder for elektroniske bilag til en elektronisk anmodning. Se også svarene ovenfor.

Der er fastsat en særregel for tinglysningsprocedurer med henblik på at garantere retssikkerheden, og fordi det dokument, der konverteres til et elektronisk dokument, får det oprindelige dokuments karakter (bevisværdi), må kun en notar i sin egenskab af en person, der nyder offentlighedens tillid, konvertere private dokumenter (kontrakter) til elektroniske dokumenter. En notar er også i henhold til reglerne om opbevaring hos en notar forpligtet til at opbevare dette dokument, indtil registreringen bliver endelig. En part/sagsøger må selv konvertere andre dokumenter, som danner grundlag for registrering (retsafgørelser og andre afgørelser truffet af en offentlig myndighed) til elektroniske dokumenter.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til bestemmelserne i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager betragtes en retsafgørelse i elektronisk format som en oprindelig retsafgørelse. Ved elektronisk forkyndelse af en retsafgørelse sendes et eksemplar af retsafgørelsen som et elektronisk dokument. Ved forkyndelse af en retsafgørelse pr. post sendes et udskrevet eksemplar af retsafgørelsen i elektronisk format.

* Det skal bemærkes, at det i praksis og på trods af de gældende lovbestemmelser endnu ikke er muligt at indsende dokumenter elektronisk i civil‑ og handelsretlige sager, med undtagelse af insolvenssager og tinglysningssager. Siden den 10. april 2014 er retsdokumenter også blevet udleveret til advokater og bobestyrere i elektronisk format, dvs. ad elektronisk vej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja. En dom eller en afgørelse, der er udstedt i elektronisk format, underskrives af formanden for dommerpanelet ved hjælp af formandens sikre elektroniske signatur og domstolens sikre elektroniske signatur, som verificeres ved hjælp af et kvalificeret certifikat. Hvis dommerpanelets formands sikre elektroniske signatur er certificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat, der også angiver domstolen, er domstolens sikre elektroniske signatur ikke påkrævet. Domme, der behandles automatisk i informationssystemet, kan være påført en faksimileunderskrift i stedet for en underskrift og et stempel.

En afgørelse, der er udstedt i fysisk eller elektronisk format, kan forkyndes for parterne som en bekræftet kopi eller som en elektronisk (scannet) kopi eller i elektronisk format. Se også bemærkning til svar 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Som allerede anført ovenfor kan der, på trods af at der foreligger retlige bestemmelser, ikke indgives elektroniske anmodninger, herunder klager, i alle sager. Det er dog muligt at indgive elektroniske anmodninger i sager om fuldbyrdelse, insolvensbehandling og tinglysning, hvis anmoderen opfylder de betingelser, der gælder for brugere af e-retspleje-informationssystemet. Se også svarene ovenfor.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, elektronisk fuldbyrdelse (e-fuldbyrdelse) er også mulig via e-retspleje-webstedet. En sagsøger kan indgive en anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument via e-retspleje-webstedet (det underordnede websted e-fuldbyrdelse) som registreret og ekstern kvalificeret bruger. En sagsøger kan kun indgive en anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et fuldbyrdelsesgrundlag og en anmodning om sikring af fordringer via det underordnede websted e-fuldbyrdelse som ekstern kvalificeret bruger. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der er tale om fuldbyrdelse og sikring af fordringer i overensstemmelse med de nationale forskrifter (ZIZ).

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne har ret til at få indsigt i og kopiere en fil i elektronisk format i informationssystemet. Parten skal bevise sin identitet ved hjælp af en elektronisk signatur med et kvalificeret certifikat.

Med henblik på fuldbyrdelse og sikring af fordringer ved lokale domstole (okrajna sodišče) kan brugere, der har indgivet en elektronisk anmodning via det underordnede websted e-fuldbyrdelse, få indsigt i deres egne dokumenter samt procedureakterne i den sag, som de har indgivet den elektroniske anmodning til, og hvori de er part. Reglerne om formularer, typer fuldbyrdelsesprocedurer og den automatiserede fuldbyrdelsesprocedure fastsætter, hvad en bruger fra en bestemt brugergruppe må få indsigt i.

Aktindsigt er også tilladt i tinglysningssager. En forskel mellem tinglysningssager og fuldbyrdelsessager er, at alle registrerede brugere (dvs. ikke blot sagsøgere og andre parter) har ret til indsigt, indtil registreringen i tingbogen bliver endelig. Af hensyn til beskyttelsen af personoplysninger er kun procedureakter (anmodning, retsafgørelse osv.) tilgængelige for alle – ikke bilag, dvs. dokumenter.

Relevante links

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Sidste opdatering: 10/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.