Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anlægge en retssag via internettet. En stævning skal indgives skriftligt og underskrives af sagsøgeren eller dennes repræsentant. Kravet om underskrift er til hinder for, at en stævning kan indgives elektronisk.

Inden for rammerne af den summariske procedure kan en begæring om udstedelse af et betalingspåkrav indgives til fogedretten (Kronofogdemyndigheten) via internettet.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, er dette kun muligt inden for rammerne af den summariske procedure.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

En elektronisk begæring til fogedretten (Kronofogdemyndigheten) om at udstede et betalingspåkrav skal underskrives i form af en avanceret elektronisk signatur som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og ophævelse af direktiv 1999/93/EF. Fogedretten kan fravige kravet om underskrift, hvis en rekvirent må antages på betryggende vis og på en teknisk forsvarlig måde at skulle indgive en lang række begæringer. Hvis en tvist om et betalingspåkrav overgår til behandling i retten som et almindeligt civilt søgsmål, er det ikke nødvendigt at forsyne en elektronisk begæring med en underskrift på papir.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager. Som det fremgår af svaret på spørgsmål 12, er det dog som regel muligt at indgive svarskrift og andre processkrifter via internettet, der ikke skal være underskrevet personligt.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Dokumenter, som ikke skal underskrives personligt, kan indgives elektronisk. Dette indebærer, at det som udgangspunkt er muligt at indgive alle processkrifter elektronisk, bortset fra stævninger. Retten kan imidlertid i en konkret sag bestemme, at et processkrift, der er indgivet elektronisk, skal bekræftes af afsenderen i form af et personligt underskrevet dokument.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der er intet til hinder for, at en myndighed fremsender et dokument elektronisk, og at modtagelsen af dokumentet bekræftes pr. e-mail, hvis det skønnes at være forsvarligt henset til de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger mv.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

En retsafgørelse sendes pr. post, medmindre parten udtrykkeligt har anmodet om, at det sker på anden vis. Når det er hensigtsmæssigt, navnlig henset til de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, kan dokumenter i stedet sendes pr. fax eller e-mail eller på anden måde fremsendes i elektronisk form.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er muligt at indsende en ankestævning pr. e-mail. Retten kan om nødvendigt anmode afsenderen om, at appellen bekræftes i form af et personligt underskrevet dokument.

Vedrørende forkyndelse, se svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En begæring om tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes mundtligt eller skriftligt af den berettigede selv eller af dennes repræsentant. En mundtlig begæring forudsætter, at rekvirenten (den, som begærer tvangsfuldbyrdelse) møder op i fogedretten (Kronofogdemyndigheten). Alle skriftlige begæringer skal være underskrevet af rekvirenten eller dennes repræsentant. Fogedretten kan dog give en person, som agter at indgive en lang række begæringer, adgang til at gøre det elektronisk.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.

Sidste opdatering: 02/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.