Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Elektronisk sagsbehandling - Belgien

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Dette forhold er omfattet af de såkaldte "lois Phenix" og mere specifikt af:

 • lov af 10. juli 2006 om elektronisk sagsbehandling (Moniteur belge af 7. september 2006)
 • lov af 5. august 2006 om ændring af visse bestemmelser i retsplejeloven vedrørende elektronisk sagsbehandling (Moniteur belge af 7. september 2006).

Phenix-lovene har fået deres navn fra det elektroniske projekt af samme navn, der skal digitalisere alle Belgiens domstole, således at al sagsbehandling på sigt kan foregå elektronisk.

Siden den 31. december 2012 er to love gradvist trådt i kraft ud over de nævnte Phenix-love, nemlig:

 • lov af 31. december 2012 om forskellige bestemmelser, navnlig på det retslige område
 • lov af 31. december 2012 om forskellige bestemmelser på det retslige område

Den gradvise ikrafttræden medfører dog endnu ikke digitalisering af sagsbehandlingen, da der hovedsagelig er tale om bestemmelser, som ligeledes kan finde anvendelse på en skriftlig sagsbehandling. Den "normale", ikke-digitaliserede procedure er derfor fortsat hovedreglen.

Indtil da har dommerkontoret og anklagemyndighedens sekretariat et sagsstyringssystem, så de kan behandle samtlige oplysninger og dokumenter. Desuden undersøges forskellige muligheder for elektronisk at formidle retsdokumenter og bevismateriale til dommerkontoret.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Artikel 32b i retsplejeloven (Code judiciaire) bestemmer, at enhver meddelelse eller underretning, der gives til domstolene og retterne, anklagemyndigheden eller retsinstanser, herunder dommerkontorer og anklagemyndighedens sekretariat, eller enhver meddelelse eller underretning til en advokat, foged eller notar fra domstolene eller retterne, anklagemyndigheden eller retsinstanser, herunder dommerkontorer og anklagemyndighedens sekretariat, eller fra en advokat, en notar eller en foged, kan ske gennem retsvæsenets elektroniske system.

På grundlag af denne bestemmelse har man indført netværket e-Box til indgivelse og registrering af meddelelser og underretninger, og systemet e-Deposit, der mere specifikt er rettet mod indgivelse af konklusioner, indlæg og bevismateriale i civil- og strafferetlige sager.

Disse værktøjer kan alene anvendes i de domstole og retter, der er omfattet af en ministeriel bekendtgørelse.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke relevant.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ikke relevant.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 04/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Bulgarien

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Der findes ingen sådanne bestemmelser i bulgarsk ret. Stævninger indsendes skriftligt til et justitskontor og skal være affattet på bulgarsk. De kan sendes pr. post, men ikke pr. fax eller e-mail.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Efter bulgarsk ret anses processkridt, der iværksættes af parter i civile sager og handelssager, ikke for gyldige, hvis de udføres elektronisk og underskrives med en digital signatur. En part indbringer en sag for en domstol ved hjælp af en stævning affattet på bulgarsk og forsynet med dennes underskrift. Den kan indleveres til den relevante justitssekretær på dennes kontor eller sendes til retten med posten.

I henhold til artikel 184 i den civile retsplejelov (GBK) kan både elektroniske dokumenter og fysiske dokumenter fremlægges som beviser i civile sager og handelssager. Det elektroniske dokument kan fremlægges for retten i papirform. Såfremt modparten gør indsigelser, bør dokumentet fremlægges på et elektronisk medium. I mangel af udstyr og personale til at gengive det elektroniske dokument under et retsmøde, kan retten kræve, at den part, som har fremlagt det elektroniske dokument, skal fremskaffe en elektronisk kopi til de andre parter.

Proceduren for at gøre indsigelse mod et elektronisk dokument og i særdeleshed den digitale signatur, som er et obligatorisk element ved et elektronisk dokument, er fastsat i lov om elektroniske dokumenter og digitale signaturer.

Den eneste bestemmelse i den civile retsplejelov om processkridt online går ud på, at debitors krav skal vedlægges i fogedforretninger. Denne retlige ramme er en del af fogedforretningen, og processkridtet udføres af en foged.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til artikel 42, stk. 4, i den civile retsplejelov kan meddelelser forkyndes pr. e-mail for en part i en civil sag eller en handelssag. Meddelelser anses for at være forkyndt, når de er indlæst i det angivne informationssystem, og forkyndelsen er attesteret af en kopi af den relevante elektroniske registrering i overensstemmelse med lovens artikel 44, stk. 3.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Der henvises til svaret på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Der findes ingen sådanne bestemmelser i bulgarsk ret. Se sidste afsnit i svaret på spørgsmål 12.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Offentlig adgang til retsafgørelser er mulig (uden at skulle registreres) via hjemmesiden for det øverste retsråd i Bulgarien: Link åbner i nyt vinduehttp://legalacts.justice.bg/. Retsafgørelser kan søges ved hjælp af en række kriterier, nemlig "ret", "type sag", "år", "sagsnummer" og "søgeord". Det er også muligt at foretage avancerede søgninger med mere specifikke kriterier. Som et resultat af søgningen kan en part i sagen eller dennes repræsentant downloade retsafgørelsen i .doc-format. Afgørelserne offentliggøres, så snart de er truffet, med forbehold af kravene i lov om beskyttelse af personoplysninger og lov om beskyttelse af klassificerede oplysninger. Afgørelserne offentliggøres på en sådan måde, at de fysiske og juridiske personer i dem ikke kan identificeres. Afgørelser i sager om personers civilstand eller sundhedstilstand offentliggøres uden begrundelser.

Desuden giver de enkelte retsinstansers websteder mulighed for at følge udviklingen i sagerne og de dermed forbundne retsafgørelser. Retsafgørelser og oplysninger om udviklingen i sager kan findes ved hjælp af ovennævnte søgekriterier, og afgørelser offentliggøres på den beskrevne måde. Som et resultat af søgningen kan en part i sagen eller dennes repræsentant downloade retsafgørelsen i .doc-format.

Sidste opdatering: 25/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Elektronisk sagsbehandling - Tjekkiet

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, alle krav kan fremsendes elektronisk i Tjekkiet.

Krav kan fremsættes a) pr. elektronisk post med certificeret digital signatur eller b) via et særligt elektronisk arkiv til levering og gennemførelse af retshandler i forhold til en offentlig myndighed. Disse procedurer har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. Et krav kan også fremsættes med almindelig e-mail uden digital signatur, men i så fald skal dette senest tre dage efter følges op af den samme tekst i almindelig, skriftlig form eller ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i a) og b) ovenfor. Nærmere oplysninger om alle disse procedurer findes i svaret på spørgsmål 6.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Et krav kan i alle tilfælde fremsættes elektronisk. Et elektronisk betalingspåbud kan kun udstedes elektronisk.

Der er en særlig kort procedure for elektroniske betalingspåbud. Et krav kan fremsættes ved at udfylde et elektronisk skema, som findes på webstedet ePodatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/, hvor det skal underskrives med digital signatur. Der kan fremsættes krav på op til 1 mio. CZK , og for at kunne udstede et elektronisk betalingspåbud skal skemaet udfyldes korrekt, og der skal betales et retsgebyr. Hvis alle betingelserne er opfyldt, kan retten udstede et elektronisk betalingspåbud. Heri bestemmer retten, at sagsøgte skal betale kravet og sagsomkostningerne senest 15 dage efter modtagelsen eller indgive en appel til den ret, der har udstedt det. Et elektronisk betalingspåbud, der ikke appelleres, får retsvirkning. Hvis en af de sagsøgte indgiver appel inden for den fastsatte frist, annulleres det elektroniske påbud i sin helhed, og der indkaldes til et retsmøde.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Et elektronisk krav kan fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt.

Webstedet Podatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/ (der dog kun er tilgængeligt på tjekkisk) kan bruges til at fremsætte et krav via elektronisk post med certificeret digital signatur. Et krav kan også sendes til det relevante dommerkontors e-mailadresse. E-mailadresser findes på Link åbner i nyt vinduehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

Hvis et krav fremsættes via en domstols elektroniske arkiv, kan identifikatoren for det relevante arkiv findes på den offentlige forvaltnings portal i listen over indehavere af elektroniske arkiver (Link åbner i nyt vinduehttp://seznam.gov.cz/ i sektionen om statslige forvaltningsorganer eller på justitsministeriets websted Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/ under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Som hovedregel kan dokumenter fremsendes i et hvilket som helst format, medmindre det ved lov er bestemt, at der skal bruges et særligt format. Det vigtigste er, at oplysningerne er forståelige og klare.

I visse elektroniske procedurer kan sagsøger være begrænset af de tekniske parametre for forskellige kommunikationsmidler. Bruges portalen ePodatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/ (se spørgsmål 2, 3 og 6), må vedhæftede filer f.eks. maksimalt fylde 10 MB, og dokumentet skal fremsendes i et af formaterne pdf, rtf, xls, doc eller txt. På samme måde må meddelelser, der fremsendes til elektroniske arkiver, ikke fylde mere end 10 MB, og meddelelser hertil skal fremsendes i et af formaterne pdf, PDF/A, xml (hvis det svarer til det offentligt tilgængelige XSD Schema offentliggjort af modtageren af den elektroniske meddelelse), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn eller gml/gfs/xsd. Meddelelser til en e-mailadresse skal fremsendes i HTML-format, PLAIN TEXT med kodet tekst – ISO-8559-2, ISO 8559-1 (LATIN-1), Unicode eller UTF-8. E-mailens størrelse inklusive bilag er begrænset til 5 MB. Understøttede operativsystemer: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (i forbindelse med Windows Vista et der konstateret et problem med visse former for lagring af digitale kvalificerede certifikater (f.eks. kan elektroniske dokumenter i øjeblikket ikke underskrives eller afsendes med Smart Card Reader SCR3320; dog kan et dokument underskrives og sendes, hvis pfx-filen (p 12) er angivet i Java Applet, og der angives en adgangskode til en privat nøgle). En sagsøger, som beslutter at anvende ePodatelna-portalen eller et elektronisk arkiv, henvises til instrukserne og brugervejledningen på de relevante websider.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Domstole og fogeder arbejder i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger (især lov nr. 101/2000 om beskyttelse af personoplysninger) og andre relevante lovbestemmelser.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der kan bruges tre forskellige elektroniske procedurer til at fremsætte et krav i en almindelig civil sag:

For det første kan det indgives pr. elektronisk post med digital signatur. En digital signatur er defineret i artikel 11 i lov nr. 227/2000 om digitale signaturer; det er a) en garanteret underskrift baseret på et kvalificeret certifikat udstedt af en tjekkisk akkrediteret udbyder af certificeringstjenester og indeholder oplysninger, der gør det muligt entydigt at identificere den, der underskriver (listen over akkrediterede udbydere i Tjekkiet findes på det tjekkiske indenrigsministeriums websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspxeller b) en garanteret digital signatur baseret på et kvalificeret certifikat udstedt af en udbyder af certificeringstjenester med hjemsted uden for Tjekkiets område, hvor det kvalificerede certifikat er udstedt som led i de ydelser, der er opført på listen over pålidelige certificeringstjenester som en ydelse, som leverandøren af certificerede tjenester er akkrediteret til at levere, eller som en ydelse, hvis levering kontrolleres i overensstemmelse med den relevante EU-forordning. Disse procedurer har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. En sagsøger, som ønsker at fremsætte et krav på denne måde, bør konsultere webstedet ePodatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/ Et krav kan også sendes til det relevante dommerkontors e-mailadresse. E-mailadresser over dommerkontorer findes på Link åbner i nyt vinduehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

For det andet kan man bruge et særligt elektronisk arkiv, der har til formål at levere og sikre udførelse af visse retshandler i forhold til en offentlig myndighed i Tjekkiet. Elektroniske arkiver er primært reguleret ved lov nr. 300/2008 om elektroniske retshandler og godkendt udveksling af dokumenter. Denne procedure har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. Nærmere oplysninger om elektroniske arkiver findes på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.datoveschranky.info/, og brugeradgang til kontoen sker via webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Alle domstole har et elektronisk arkiv. Identifikatorerne for de enkelte domstoles elektroniske arkiver findes på den offentlige forvaltnings portal i listen over indehavere af elektroniske arkiver (Link åbner i nyt vinduehttp://seznam.gov.cz/) i sektionen om statslige forvaltningsorganer eller på kustitsministeriets websted Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/ under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

For det tredje kan et krav også fremsættes ved at sende en almindelig e-mail uden sikring af underskrift. Dette skal dog senest tre dage efter følges op med fremsendelse af en identisk tekst i skriftlig standardform eller ved hjælp af de ovenfor beskrevne metoder, idet retten ellers ikke vil antage det fremsatte krav til behandling (afsnit 42 i den civile retsplejelov).

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, retssager pålægges et gebyr. Sagsøger kan betale gebyret, som er baseret på en tarif, ved enten at indsætte det på den pågældende domstols konto i den tjekkiske nationalbank eller – hvis beløbet er lavere end 5 000 CZK – ved at købe et afgiftsstempel. Er gebyret ikke betalt, når kravet fremsættes, vil retten kræve, at sagsøger betaler det, fastsætte en tidsfrist herfor og oplyse vedkommende om konsekvenserne af manglende betaling. Ved fristens udløb suspenderes sagen.

Gebyrer og betalingsmetode i forbindelse med sager, der indledes elektronisk, adskiller sig ikke fra betalingsmetoden for sager, der indledes efter standardmetoden. Undtagelsen er proceduren med elektronisk betalingspåbud, hvor retsgebyret er lidt lavere end for almindelige civile sager.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja. En fremsendelse via internettet kan trækkes tilbage på samme måde som fremsendelser, der sker efter standardmetoden. De kan trækkes tilbage enten elektronisk eller efter standardmetoden.

Sagsøger kan trække et krav helt eller delvist tilbage, indtil rettens dom er blevet endelig. Hvis kravet trækkes tilbage, suspenderer retten sagen helt eller på grundlag af anmodningen om tilbagetrækning. Hvis begæringen om at indlede en sag trækkes tilbage, efter at retten har truffet afgørelse i sagen, men dommen endnu ikke er endelig, beslutter retten på grundlag af anmodningen om tilbagetrækning, om dens afgørelse skal trækkes tilbage. Kan de øvrige parter med skellig grund ikke tilslutte sig tilbagetrækningen af begæringen, beslutter retten, at tilbagetrækningen af begæringen ikke er retsgyldig, undtagen i visse specifikke sager. (Artikel 96 i den civile retsplejelov).

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte kan, men skal ikke kommunikere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte reagerer på et elektronisk betalingspåbud inden for den fastsatte frist, ophæves det i sin helhed, retten indkalder til et retsmøde, og sagen gennemføres på normal vis, dvs. som en standardcivilsag i første instans.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke reagerer på et elektronisk betalingspåbud inden for den fastsatte frist, bliver dommen endelig.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Dokumenter kan indgives til retten i elektronisk form i alle typer sager. De tekniske detaljer findes i svaret på spørgsmål nr. 4.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Retten fremsender dokumenter til det elektroniske arkiv hos enheder, der har indført et sådant. Yderligere oplysninger om elektroniske arkiver findes i svaret på spørgsmål nr. 6.

Retten kan også fremsende dokumenter og domme pr. elektronisk post med en digital signatur til en e-mailadresse, som modtageren har oplyst til retten, hvis modtageren har anmodet om eller givet sit samtykke til, at retten fremsender materiale på denne måde, og forudsat at den har fundet en godkendt leverandør af certificeringstjenester, der har udstedt et kvalificeret certifikat og fører register herover, eller den pågældende har fremsendt sin egen gyldige kvalificerede certificering. Yderligere oplysninger om kvalificerede certifikater findes i svaret på spørgsmål nr. 6. For at fremsendelsen skal være gyldig, skal modtageren bekræfte modtagelsen elektronisk, senest tre dage efter at dokumentet er fremsendt (f.eks. til den relevante rets e-mailadresse), med sin digitale signatur.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Rettens afgørelser fremsendes til det elektroniske arkiv hos enheder, der har indført et sådant. Yderligere oplysninger om elektroniske arkiver findes i svaret på spørgsmål nr. 6.

Rettens afgørelser kan også fremsendes elektronisk med en digital signatur til en e-mailadresse, som modtageren har givet til retten, forudsat at modtageren har anmodet om eller givet sit samtykke til, at retten fremsender materiale på denne måde, og forudsat at den har en godkendt leverandør af certificeringstjenester, der har udstedt et kvalificeret certifikate og fører register herover, eller den pågældende har fremsendt sin egen gyldige kvalificerede certificering. Yderligere oplysninger om kvalificerede certifikater findes i svaret på spørgsmål nr. 6. For at fremsendelsen skal være gyldig, skal modtageren bekræfte modtagelsen elektronisk, senest tre dage efter at dokumentet er fremsendt (f.eks. til den relevante rets e-mailadresse), med sin digitale signatur.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, en appel kan indgives elektronisk på samme måde som et krav. Se spørgsmål nr. 6.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, fuldbyrdelsessager kan iværksættes elektronisk på samme måde som et krav.

Vælger sagsøger at fuldbyrde betalingen med hjælp fra en foged, gælder svaret på spørgsmål nr. 6. Listen over fogeder, deres e-mailadresser og identifikatorer for elektroniske arkiver kan findes på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.ekcr.cz/

I tilfælde af retslig fuldbyrdelse henvises der til svaret på spørgsmål nr. 6.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

De tjekkiske dommerkontorer kommunikerer normalt med parterne og deres retlige repræsentanter via e-mail eller pr. telefon, når de behandler forespørgsler om deres sag.

Grundlæggende oplysninger om spørgsmål, der er opstået under sagen (uden personoplysninger) findes også online på webstedet InfoSoud: Link åbner i nyt vinduehttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (kun på tjekkisk). Oplysninger om kommende sager kan findes på webstedet InfoJednání: Link åbner i nyt vinduehttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp For at få adgang til systemet skal rettens navn og journalnummer indtastes.

Sidste opdatering: 25/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Tyskland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I princippet er det muligt ifølge lovgivningen. Muligheden eksisterer faktisk, men endnu ikke overalt i alle delstater og til dels i forbindelse med forskellige sager. Lovligheden afhænger af, om og i hvilken udstrækning en delstat har gjort brug af en anordning (Verordnung). Yderligere oplysninger kan fås hos justitsmyndighederne i de enkelte delstater.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Lovligheden afhænger af, om og i hvilken udstrækning en delstat har gjort brug af en anordning (Verordnung). Yderligere oplysninger kan fås hos justitsmyndighederne i de enkelte delstater. Der er også sager, som udelukkende kan afvikles elektronisk, f.eks. registrerings- og betalingspåkravssager; delvis også sager vedrørende småkriminalitet (Ordnungswidrigkeiten).

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Hvis elektroniske retsforhold er indledt ved en af delstaterne udstedt anordning (se spørgsmål 1), kan elektroniske dokumenter indleveres til enhver tid.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

De tekniske rammebetingelser fremgår af delstaternes anordninger (se spørgsmål 1).

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

De tekniske rammebetingelser fremgår af delstaternes anordninger (se spørgsmål 1). Overførsel sker normalt i OSCI-format (Online Services Computer Interface), hvilket er en del af den anvendte softwareløsning EGVP (elektronisk domstols- og forvaltningspostkasse).

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Selve meddelelsen behøver ikke nødvendigvis at være undertegnet, men de enkelte anmodninger skal være forsynet med den signatur, der kræves i den relevante administrative procedure, dvs. normalt en kvalificeret elektronisk signatur.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der betales afgifter afhængig af sagens art. Der er forskellige betalingsmuligheder: Regning, direkte debitering og e-betaling.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, dette er muligt. De almindelige regler finder anvendelse.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der er ikke nogen forpligtelse til at anvende internettet. De almindelige regler finder anvendelse.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

De almindelige regler finder anvendelse.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

De almindelige regler finder anvendelse.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

I princippet er det muligt ifølge lovgivningen. Muligheden eksisterer faktisk, men endnu ikke overalt i alle delstater og til dels i forbindelse med forskellige sager. Lovligheden afhænger af, om og i hvilken udstrækning en delstat har gjort brug af en anordning (Verordnung). Yderligere oplysninger kan fås hos justitsmyndighederne i de enkelte delstater.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

ZPO § 174, stk. 3, første punktum, foreskriver, at afgørelser også kan forkyndes som elektronisk dokument til advokater, notarer, pantefogeder og skatterådgivere. Afgørelser kan kun forkyndes som elektronisk dokument til andre, hvis de udtrykkeligt har givet samtykke til overførsel af elektroniske dokumenter.

I praksis sker dette først og fremmest i registreringssager.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja, overførsel af en domstolsafgørelse i elektronisk form er principielt mulig. I praksis sker dette først og fremmest i registreringssager.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er muligt at appellere via internettet, hvis elektroniske retsforhold er indledt ved den pågældende ret ved en af delstaten udstedt anordning. § 174, stk. 3, første punktum, i ZPO foreskriver, at afgørelser også kan forkyndes som elektronisk dokument til advokater, notarer, pantefogeder og skatterådgivere. Afgørelser kan kun forkyndes som elektronisk dokument til andre, hvis de udtrykkeligt har givet samtykke til overførsel af elektroniske dokumenter.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej, dette er ikke muligt.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Normalt er dette ikke muligt. Enkelte delstater giver dog mulighed herfor, i det mindste i sager ved skatte- og forvaltningsdomstole og i øvrigt i nogle delstater i tinglysnings- og registreringssager. I civile sager kan man delvist få elektronisk oplysning om berammelsen af retsmøder.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Estland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja. Retssager kan anlægges via det elektroniske procesinformationssystem (det elektroniske procesinformationssystem).

Der er adgang til systemet via Link åbner i nyt vinduehttps://www-e-toimik.ee/.

Du kan se en video online, der forklarer, hvordan du kan bruge det elektroniske procesinformationssystem på: Link åbner i nyt vinduehttps://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s..

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Det elektroniske procesinformationssystem kan bruges af parterne i civile sager, forvaltningsretlige sager samt straffesager og sager vedrørende forseelser. Med hensyn til civile sager og forvaltningsretlige sager er det muligt at anlægge retssager og indgive processkrifter og appeller. I straffesager og sager vedrørende forseelser er det muligt at indgive et begrænset antal processkrifter vedrørende verserende retssager.

Betalingspåkrav i forbindelse med hasteproceduren for inddrivelse af gæld eller underholdsbidrag kan kun indgives via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ja, denne funktion er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

For at anlægge en retssag skal du angive de krævede oplysninger ved hjælp af de viste formularer og indsætte tekst og data. De varierer afhængigt af typen af retssag og begæring, men de har næsten samme format. Du skal angive generelle oplysninger om sagen, nærmere oplysninger om parterne, dokumenter vedlagt begæringen og detaljer vedrørende betalingen af det statslige gebyr.

Formularen til begæring om hasteproceduren for betalingspåkrav er mere detaljeret, og hele begæringen indtastes i form af metadata.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

For at det elektroniske procesinformationssystem kan genkende en person, der logger sig på, skal vedkommende logge sig på systemet ved hjælp af sit ID-kort eller sit mobil-id. Portalen er sikker. Når brugere logger sig på portalen (med et ID-kort eller mobil-id), får de kun adgang til sager og data, der vedrører dem. Personer, der ikke er involveret i sagen, får ikke adgang til andre personers retssager. Dataoverførslen sker ved hjælp af det nationale informationssystems dataudvekslingsfunktion, X-Road. Det er et teknisk og organisatorisk miljø, der muliggør sikker internetbaseret udveksling af data mellem statslige informationssystemer.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Hvis visse typer dokumenter skal underskrives ifølge loven, underskrives de elektronisk ved hjælp af et ID-kort. Processkrifter kan indgives via det elektroniske procesinformationssystem ved hjælp af en digital signatur. Hvis sagen indbringes for en domstol, gemmer det elektroniske procesinformationssystem automatisk datoen for sagsanlægget. En person, der indgiver et dokument om sagsanlæg eller et andet processkrift til en domstol via det elektroniske procesinformationssystem, modtager en automatisk bekræftelse eller kvittering pr. e-mail med angivelse af datoen og klokkeslættet for domstolens modtagelse af dokumentet.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Det statslige gebyr skal betales for udførelse af opgaver, som der ifølge lovgivningen skal betales et statsligt gebyr for. Generelt skal gebyret betales, inden der anmodes om gennemførelse af opgaven. Det statslige gebyr kan betales via et banklink i det elektroniske procesinformationssystem eller uden for systemet via netbank eller i en bankfilial.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

En sagsøger kan frafalde sit krav indtil afslutningen af de indledende retsmøder, hvis han eller hun indgiver en begæring til retten om at hæve sagen. Med sagsøgtes samtykke kan en sag hæves, indtil rettens afgørelse i sagen får retskraft. Retten skal underrettes skriftligt om, at sagen hæves, eller det skal noteres i retsprotokollen. Begæringen kan også indgives via det elektroniske procesinformationssystem.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Modparten er ikke forpligtet til at svare via internettet. Sagsøgte kan svare via internettet, elektronisk eller skriftligt.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der er ingen forskel mellem sager, der er anlagt via internettet eller på anden måde. Hvordan retssagen håndteres, afhænger af den efterfølgende foranstaltning, der træffes af det organ, der gennemfører proceduren, og kan variere afhængigt af sagens og kravets type.

Hvis skyldneren under hasteproceduren for betalingspåkrav gør indsigelse, vil retten enten fortsat behandle sagen eller afbryde proceduren. Det afhænger af sagsøgerens ønsker.

Civile sager kan afgøres ved en skriftlig procedure, hvis parterne indgiver en begæring herom, eller retten kan beslutte, at sagen skal behandles i et retsmøde. Den procedure, der følges, afhænger af sagens art og af de indsigelser, der fremsættes af sagsøgte.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis skyldneren i tilfælde af et betalingspåkrav i forbindelse med en hasteprocedure ikke reagerer på opfordringen til at betale, dvs. ikke gør indsigelse, udsteder retten et påbud om betaling af det omhandlede beløb. Dette påbud kan straks fuldbyrdes, så retten skal sørge for, at sagsøgte har modtaget opfordringen til at betale.

Hvis retten i andre civile sager har fastsat en frist for sagsøgtes indgivelse af svarskrift, men sagsøgte ikke har reageret, kan retten i visse tilfælde afsige en udeblivelsesdom efter anmodning fra sagsøger. Hvis retten ikke finder dette muligt, kan den fastsætte en ny frist for sagsøgtes indgivelse af svarskrift eller beramme et retsmøde. En begæring om en udeblivelsesdom kan indgives sammen med stævningen. Retten vil ikke afsige udeblivelsesdomme i sager, hvor der ikke er adgang hertil efter loven.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Det er muligt at indgive begæringer og processkrifter til retten elektronisk via e-mail eller via det informationssystem (det elektroniske procesinformationssystem), der er udviklet med dette formål.

Alle dokumenter vedrørende civile sager og forvaltningssager kan indgives via det elektroniske procesinformationssystem, og det samme gælder et begrænset antal dokumenter i straffesager og sager om forseelser. Processkrifter kan indgives via det elektroniske procesinformationssystem ved hjælp af en digital signatur.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Rettens domme, kendelser og indkaldelser kan meddeles parterne i en retssag elektronisk via det elektroniske procesinformationssystem eller via parternes primære e-mailadresse eller en anden e-mailadresse, som retten har fået oplyst. Modtageren af et dokument skal informere retten om modtagelsen, hvis dokumentet er sendt via e-mail. Hvis dokumentet er meddelt via det elektroniske procesinformationssystem, registreres den dato, hvor modtageren modtager og åbner det, automatisk.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

I civile sager og forvaltningsretlige sager kan retten udarbejde en dom elektronisk og beskytte den med dommerens digitale signatur eller på en anden teknisk sikker måde.

Under hasteproceduren for et betalingspåkrav oprettes alle sagsakter, herunder afgørelser, automatisk i et informationssystem.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er muligt at indgive appel via det elektroniske procesinformationssystem og meddele relevante afgørelser, der er truffet i civile sager og forvaltningsretlige sager.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Retssager kan anlægges via det elektroniske procesinformationssystem. Det er muligt at søge i det elektroniske procesinformationssystem efter de supplerende dokumenter, der er omtalt i artikel 2, stk. 1, nr. 1-4, i Enforcement Act (fuldbyrdelsesloven) og herefter udfylde begæringen om fuldbyrdelse og om nødvendigt tilføje ekstra filer. Sagsøger skal underskrive en udfyldt fuldbyrdelsesbegæring digitalt. Begæringen sendes herefter sammen med det valgte supplerende dokument og de supplerende filer til "bailif's" e-mailadresse.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Det er muligt at følge sager online via det elektroniske procesinformationssystem. Brugeren skal være logget på systemet ved hjælp af et ID-kort eller en mobil-ID-app for at sikre, at identiteten kontrolleres. I civile sager og forvaltningsretlige sager kan parterne få vist alle dokumenter i systemet, der ikke er klassificeret som fortrolige på grund af personoplysninger, og som er gjort tilgængelige.

Hele hasteproceduren for betalingspåkrav kan følges via det elektroniske procesinformationssystem.

For straffesager og sager om forseelser vises der kun begrænsede oplysninger i det elektroniske procesinformationssystem.

Relevante links

Det elektroniske procesinformationssystem

Link åbner i nyt vinduehttps://www.e-toimik.ee/

Jurist Aitab portal – indgivelse af krav ved retten

Link åbner i nyt vinduehttps://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Det estiske retssystem

Link åbner i nyt vinduehttp://www.kohus.ee/2434

Riigi Teataja [statstidende]

Link åbner i nyt vinduehttps://www.riigiteataja.ee/

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Irland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja.  Det er muligt at indlede visse sager, dvs. om småkrav, via internettet.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Personer, der anlægger en sag om et småkrav (dvs. krav op til en værdi af 2 000 EUR), kan vælge at gøre det elektronisk. Link åbner i nyt vindueSmåkravsproceduren er en alternativ metode til indledning og behandling af en civil sag om et småkrav. Denne service tilbydes af dommerkontoret under District Courts og har til formål at behandle forbrugerkrav billigt og uden medvirken af en advokat.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Nej. Det eneste krav er, at beskrivelsen af kravet højst må fylde 1 500 ord.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Oplysningerne holdes fortrolige ved hjælp af firewalls, SSL (Secure Socket Layer) til kommunikation, et system til afsløring af ulovlig indtrængning på værtswebstedet og brugerkontosikring m.v.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Nej.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyret for et småkrav betales med kredit- eller debitkort, og gebyret (25 EUR i 2012) er det samme for elektroniske og ikke-elektroniske småkravsprocedurer.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja. Hvis sagen endnu ikke er berammet, kan den trækkes tilbage ved at sende en e-mail til småkravsregistratoren (Small Claims Registrar) med anmodning om at trække kravet tilbage.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ja, sagsøgte kan reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Småkravsregistratoren skal gøre sit bedste for at finde en mindelig løsning, før sagen bringes for en dommer.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Sagen behandles som ubestridt, og sagsøger kan begære en udeblivelsesdom.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Nej. Det er ikke muligt at sende dokumenter til en domstol elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne kan følge status for deres sag online.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Sidste opdatering: 17/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Grækenland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Der er indført et system til elektronisk fremsendelse af juridiske dokumenter til det græske statsråd og Athens domstol i første instans. Følgende skal stadig tilvejebringes: a) oplysninger om juridiske dokumenter, der fremsendes elektronisk og med almindelig post til Athens domstol i første instans, b) mulighed for at følge et juridisk dokument elektronisk, også selv om det er indsendt med traditionelle metoder, på webstedet for domstolen i første instans i henholdsvis Piræus og Thessaloniki. Desuden skal der fremsendes en begæring vedrørende elektronisk indgivelse af juridiske dokumenter til forvaltningsdomstole (dioikitika dikastiria), og en lignende begæring skal indsendes til Revisionsretten (Elenktiko Synedrio).

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Juridiske dokumenter kan fremsendes elektronisk i alle civile sager, som gradvist medtages i online-funktionen. Status for dokumenterne i alle sager kan følges elektronisk. I øjeblikket kan ingen sager indledes udelukkende via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Status for juridiske dokumenter kan følges elektronisk døgnet rundt. Juridiske dokumenter kan i øjeblikket sendes elektronisk til Athens domstol i første instans på arbejdsdage og i arbejdstiden, men denne mulighed vil snart være tilgængelig døgnet rundt.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ved elektronisk fremsendelse af et juridisk dokument udfylder en systembruger (advokat) en elektronisk formular og sender den til retten sammen med en fuldstændig beskrivelse af kravet som i Word-format. Når forsendelsesproceduren er afsluttet, sendes det hele tilbage til afsenderen i samme "låste" format, mærket "Fremsendt".

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der anvendes særlige adgangskoder og digitale signaturer til at få adgang til systemet – både nu og når det bliver fuldt operationelt.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Systemet understøtter anvendelse af digital signatur.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyrer skal normalt betales elektronisk; betaling indgår i proceduren for elektronisk fremsendelse af juridiske dokumenter. Gebyrerne er de samme som ved almindelig fremsendelse.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Nej. Et juridisk dokument kan kun trækkes tilbage i overensstemmelse med de bestemmelser, der finder anvendelse på juridiske dokumenter forelagt traditionelt og på grundlag af bestemmelserne i den civile retsplejelov.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Præsidentielt dekret 142/2013 giver mulighed for elektronisk indgivelse af forslag og de hermed forbundne dokumenter til civile domstole. Denne mulighed er endnu ikke tilgængelig. En arbejdsgruppe er i færd med at etablere de relevante tekniske rammer. Sagsøgte har ikke pligt til at reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Alle juridiske og andre dokumenter i en sag stilles til rådighed for retten under retsmødet.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke fremsætter forslag, uanset hvordan, afgøres sagen ved udeblivelsesdom.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Præsidentielt dekret 142/2013 giver mulighed for (ud over elektronisk fremsendelse af forslag) elektronisk fremsendelse af hermed forbundne dokumenter til civile domstole.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke endnu. Det undersøges.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke endnu. Det undersøges.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke endnu. Det undersøges.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Se svaret på spørgsmål 1.

Sidste opdatering: 02/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Elektronisk sagsbehandling - Spanien

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, i et vist omfang.

For procesadvokater (procuradores) og andre juridiske repræsentanter er det et lovmæssigt krav undtagen i visse områder, hvor det endnu ikke er muligt, heller ikke for juridisk sagkyndige.

For juridiske personer er det et lovkrav i visse områder. Andre steder er det af tekniske årsager endnu ikke muligt. Fremgangsmåden er under udvikling og kan/skal kun bruges i bestemte sager.

For fysiske personer har det været valgfrit siden den 1. januar 2017. I visse områder er det dog endnu ikke muligt på grund af tekniske vanskeligheder, men fremgangsmåden er under udvikling.

Justitsministeriet fører et elektronisk register med oplysninger om relevante ressourcer og adresser.

Der kræves en registreret digital signatur for at sikre ægtheden af indholdet og bevis for afsendelse og modtagelse.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Den er tilgængelig for alle civilretlige procedurer, dog med begrænsninger i visse dele af landet og for visse procedurer.

Dokumentet, hvormed den europæiske betalingspåbudsprocedure og småkravsproceduren igangsættes kan indgives via internettet i visse dele af landet; i andre dele af landet er systemerne under ajourføring.

For private parter er den først ved at blive indført, så den kan være midlertidigt begrænset til nationale betalingspåbudsprocedurer, protokoller, begæringer og til socialretten og kan muligvis ikke anvendes til indgivelse af sagsakter.

Procesadvokater og andre juridiske repræsentanter skal indlede sager via internettet. Denne fremgangsmåde er med enkelte undtagelser generelt tilgængelig i hele landet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Systemet er generelt tilgængeligt døgnet rundt. Dog vil sager, som indledes i weekender og på helligdage, først blive færdigbehandlet næstkommende arbejdsdag.

Derudover er systemet nogle gange nede på helligdage af tekniske årsager eller på grund af vedligeholdelse, især i ferieperioden i august måned.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Følgende formater anbefales: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt og .zip. Komprimerede .zip-filer kan kun indeholde dokumenter i følgende formater: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff og .odt. Det er ikke muligt at indsende audio-, video- eller .zip-filer i andre formater via LexNET.

Hvis det elektroniske dokument er for stort og blokerer systemet, skal det fremsendes i papirform, og flere dokumenter må ikke samles kunstigt i ét digitalt dokument.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

De kompetente offentlige forvaltningsmyndigheder skal stille de rette elektroniske systemer til rådighed. Sikkerheden varetages ved hjælp af et system med forudgående godkendelse af digitale signaturer for advokater og privatpersoner, mens adgang for autoriserede tjenestemænd sker ved hjælp af kryptografiske kort og digitale certifikater. Systemet skal sikre ægtheden af indholdet og tilvejebringe bevis for afsendelse og modtagelse.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ja, gennem et system med forudgående godkendelse.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der skal betales gebyr for begæringer fra juridiske enheder, men ikke fra privatpersoner.

Betaling skal ske elektronisk via internettet, og begæringen skal ledsages af bevis for betalingen (dette krav kan om nødvendigt opfyldes på et senere tidspunkt).

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Når en begæring er indgivet, kan den ikke annulleres.

Der skal indgives en formel tilbagetrækning elektronisk.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Nej. Den enkelte part skal reagere ud fra sin egen situation, som nævnt ovenfor.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ingenting. Den elektroniske procedure gælder kun for fremsendelse af dokumenter og meddelelser, der forkyndes for parternes juridiske repræsentanter. Retssager behandles ikke automatisk.

Retten fremsender dokumentet i elektronisk format og/eller på papir, afhængigt af hvilke regler der gælder, og hvad de enkelte parter har valgt.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ingenting. Retssager behandles ikke automatisk. Retten fremsender dokumentet i elektronisk format og/eller på papir, og det forkyndes enten elektronisk eller fysisk, afhængigt af hvilke regler der gælder, og hvad de enkelte parter har valgt.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ja, på samme vilkår som for indgivelse af begæringer eller dokumenter som nævnt ovenfor. De eneste begrænsninger vedrører dokumentets format og størrelse.

Denne fremgangsmåde kan benyttes i alle sager, om end den for private parter først er ved at blive indført, så den i visse områder kan være midlertidigt begrænset og i andre områder endnu ikke er tilgængelig på grund af tekniske vanskeligheder, men der arbejdes på at få fremgangsmåden indført.

Forhåndsgodkendelse med advokatens digitale signatur er påkrævet.

Originaldokumentet skal forelægges på rettens anmodning og kan i dette tilfælde sendes med posten.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja. For parternes juridiske repræsentanter er det obligatorisk.

For juridiske personer er det endvidere et lovkrav i visse områder. Andre steder er det af tekniske årsager endnu ikke muligt, men fremgangsmåden er under udvikling.

For fysiske personer er det muligt efter forudgående godkendelse i de områder, hvor denne valgmulighed er indført.

Hvis parterne har indgivet deres begæringer og dokumenter via internettet, bliver de underrettet om rettens afgørelser ad samme vej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja. For parternes juridiske repræsentanter er det obligatorisk.

For juridiske personer er det endvidere et lovkrav i visse områder. Andre steder er det af tekniske årsager endnu ikke muligt, men fremgangsmåden er under udvikling.

For fysiske personer er det muligt efter forudgående godkendelse i de områder, hvor denne valgmulighed er indført.

Hvis parterne har indgivet deres begæringer og dokumenter via internettet, bliver de underrettet om rettens afgørelser ad samme vej.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja. For parternes juridiske repræsentanter er det obligatorisk.

For juridiske personer er det endvidere et lovkrav i visse områder. Andre steder er det af tekniske årsager endnu ikke muligt, men fremgangsmåden er under udvikling.

For fysiske personer er det muligt efter forudgående godkendelse i de områder, hvor denne valgmulighed er indført.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja. For parternes juridiske repræsentanter er det obligatorisk.

For juridiske personer er det endvidere et lovkrav i visse områder. Andre steder er det af tekniske årsager endnu ikke muligt, men fremgangsmåden er under udvikling.

For fysiske personer er det muligt efter forudgående godkendelse i de områder, hvor denne valgmulighed er indført.

Justitsministeriet fører et elektronisk register med oplysninger om relevante ressourcer og adresser.

Der kræves en registreret digital signatur for at sikre ægtheden af indholdet og bevis for afsendelse og modtagelse.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Kun i en del af landet.

I Aragon, Navarra, Cantabrien og den selvstyrende region Valencia har parternes juridiske repræsentanter adgang til retsafgørelser via internettet.

I Andalusien har parterne og juridisk sagkyndige begrænset adgang til visse oplysninger, nemlig sagens parter, status i sagen og berammelse af retsmøder.

I andre områder, f.eks. Balearerne og Catalonien, er dette ved at blive indført og vil inden for kort tid være tilgængeligt for juridisk sagkyndige.

I endnu andre områder er det heller ikke muligt for juridisk sagkyndige.

For øjeblikket har privatpersoner ikke elektronisk adgang til sagsakterne.

Sidste opdatering: 31/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Kroatien

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

Begæringer, svarskrifter, retsmidler og andre erklæringer, forslag og meddelelser uden for retsmødet indgives skriftligt (indlæg). Parterne, dvs. deres retlige repræsentanter, underskriver indlæggene.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statstidende nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 og 70/19) giver mulighed for at fremsende dokumenter elektronisk via et IT-system. Elektronisk fremsendte dokumenter skal signeres med en kvalificeret elektronisk signatur i overensstemmelse med særlig lovgivning. Statslige organer, anklagemyndigheden, advokater, notarer, retssagkyndige, assessorer, retstolke, kuratorer, dommerfuldmægtige og retlige enheder skal dog altid fremsende dokumenter elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der er udviklet og indført en elektronisk opslagstavle (e-Oglasna ploča), som gør det muligt at forkynde retslige dokumenter for parterne i en sag elektronisk.

På den elektroniske opslagstavle offentliggøres domme i overensstemmelse med betingelserne i artikel 335 i den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statistidende nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 og 70/19) og alle dokumenter i henhold til artikel 8 i lov om fuldbyrdelse (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statstidende nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 og 73/17.

Desuden offentliggøres alle dokumenter, som offentliggøres efter de formelle regler, på rettens elektroniske opslagstavle.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, det er ikke muligt.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er ikke muligt at indgive en appel via internettet, men parten kan underrettes om afgørelsen via den elektroniske opslagstavle, hvis de påkrævede juridiske betingelser er opfyldt.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 03/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Italien

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det er muligt at anlægge civile retssager ved alle domstole og appeldomstole. Med henblik på udstedelse af et foreløbigt forbud ved enhver domstol er det obligatorisk.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ved civilretlige søgsmål og sager under den frivillige retspleje samt fuldbyrdelsessager ved domstole og appeldomstole kan advokaten for tidligere parter kun indgive processkrifter og dokumenter elektronisk. Det samme gælder for indgivelse af processkrifter og dokumenter af personer, som de retslige myndigheder har udpeget eller givet bemyndigelse hertil. For alle andre akter er elektronisk indgivelse altid tilladt.

Udstedelse af foreløbige forbud behandles udelukkende elektronisk.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Funktionen til elektronisk indsendelse af dokumenter kan benyttes døgnet rundt.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ja, formforskrifterne i bekendtgørelse (provvedimento) af 16. april 2014 skal overholdes. Læs mere om kravene ved at følge dette link:

Link åbner i nyt vinduehttp://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Den "elektroniske kuvert" (busta telematica), der indeholder processkriftet med eventuelle bilag, krypteres, således at kuvertens indhold kun kan læses af den ret, der modtager kuverten.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Det er nødvendigt at skrive under med digital signatur. Det er ikke nødvendigt at angive tidspunktet.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Det ved lov fastsatte "fælles retsgebyr" (contributo unificato) kan betales elektronisk ved anvendelse af en dertil beregnet onlineprocedure, som forudsætter bekræftelse med det italienske smartkort. Retsgebyret er det samme som i ikkeelektroniske procedurer.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, ved hjælp af et elektronisk dokument svarende til papirudgaven.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Med hensyn til indgivelse svarskriftet kan sagsøgte frit vælge, hvad de foretrækker; elektronisk indgivelse er dog obligatorisk under sager ved domstole og appeldomstole.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der gælder de samme regler som i papirbaserede procedurer. Sagsøgte kan alene fremsætte sine indsigelser elektronisk, hvis retten er godkendt til at modtage onlineanbringender i forbindelse med den pågældende sagstype og det pågældende dokument.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der gælder de samme regler som i papirbaserede procedurer.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svaret på spørgsmål 1 og 2.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Meddelelser og underretninger til parternes advokater sendes kun som autoriseret elektronisk post (posta elettronica certificata, PEC) efter de italienske regler.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja. Foreløbige forbud udstedes kun i elektronisk form (fra den 30. juni 2014).

Civile domstole udsteder omkring 300 000 afgørelser i elektronisk form hver måned.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

En appel kan indgives via internettet. Appelafgørelsen meddeles kun ved autoriseret elektronisk post (PEC) efter de italienske regler.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja, ved at identificere sig (ved anvendelse af et italiensk smartkort) på et autoriseret kontaktpunkt eller via justitsministeriets onlinetjenester.

Relevante Links

Link åbner i nyt vinduehttp://pst.giustizia.it/PST/

Sidste opdatering: 29/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Cypern

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ikke relevant.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke relevant.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ikke relevant.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 31/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Letland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I Letland findes der ingen særlige bestemmelser om anlæggelse af sager og indgivelse af civile søgsmål via internettet. Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

Elektroniske dokumenter kan sendes elektronisk.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Det er muligt at sende elektroniske dokumenter i Letland.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer har retterne pligt til at acceptere elektronisk signerede dokumenter.

I Letlands nationale lovgivning vedrørende elektroniske dokumenter (lov om elektroniske dokumenter) fastsættes det, at elektroniske dokumenter skal indeholde data til kontrol af dokumenters ægthed samt oplysninger om underskriverens identitet for at muliggøre en ægthedskontrol (autentificering). Dokumentet skal endvidere være forsynet med en sikker elektronisk signatur for at kunne anses for at være undertegnet af den relevante person. Datasikkerheden i forbindelse med anvendelse af elektroniske dokumenter varetages af leverandørerne af sikre elektroniske signaturtjenester i overensstemmelse med bestemmelserne i Letlands lov om elektroniske dokumenter og forskrifter om persondatabeskyttelse. En person skal give særligt samtykke til anvendelsen af elektronisk signatur i korrespondancen med retten. Dette betyder, at de af retten udarbejdede dokumenter vil blive sendt elektronisk.

Det skal tilføjes, at enhver sagstype kan indbringes for domstolene ved anvendelse af dokumenter, der er underskrevet med en sikker elektronisk signatur, medmindre der i loven er fastsat en særlig procedure for anlæggelse af sager. Proceduren for udveksling af elektroniske dokumenter finder ikke anvendelse på visse kontrakttyper vedrørende fast ejendom, familie- og arveret eller visse former for kautionskontrakter.

I visse tilfælde er det fastsat i loven, at et bestemt dokument kun får retskraft, hvis det ud over at opfylde de ovenstående betingelser også er beseglet. Når det drejer sig om et elektronisk dokument, er dette krav opfyldt, hvis det elektroniske dokument er forsynet med en sikker elektronisk signatur og et tidsstempel eller blot en elektronisk signatur, hvis parterne har indgået en skriftlig aftale om, at elektroniske dokumenter kan underskrives med en elektronisk signatur i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i lov om elektroniske dokumenter.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

Retsdokumenter kan forkyndes elektronisk, hvis sagsøgeren i anmodningen har tilkendegivet at være villig til at anvende elektronisk post samt andre forsendelsesformer i korrespondancen med retten.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Retsdokumenter, herunder afgørelser, kan forkyndes elektronisk, hvis sagsøgeren i anmodningen har tilkendegivet at være villig til at anvende elektronisk post samt andre forsendelsesformer i korrespondancen med retten.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

En person skal give særligt samtykke til anvendelsen af elektronisk signatur i korrespondancen med retten. Dette betyder, at de af retten udarbejdede dokumenter vil blive sendt elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

Man kan anvende elektronisk signerede dokumenter i korrespondancen med fogeden.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende. På domstolenes websted på internettet er det muligt at holde øje med status for behandlingen af en sag, idet der her er adgang til de oplysninger, som er offentligt tilgængelige.

Sagens parter kan høre lydoptagelser af retsmødet på domstolens websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.tiesas.lv/ under menupunktet Manas lietas ("Mine sager"), hvis retten har lagt lydfilen ind i domstolenes informationssystem. Når lydfiler er lagt ind i domstolenes informationssystem, og data er synkroniseret, overføres filerne til datadistributionsfunktionen på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.tiesas.lv/ en gang i døgnet. Når man har registreret sig som bruger på webstedet, har man kun adgang til oplysninger om de sager, hvori man selv er registreret som part i sagen, og såfremt det er tilfældet, kan man åbne og lytte til de lydfiler, som er tilføjet sagsakterne. Parterne kan få adgang til menupunktet Manas lietas ("Mine sager") på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.tiesas.lv/ ved at anvende en elektronisk signatur eller et elektronisk id-kort eller ved at tilsende domstolskontoret (Tiesu administrācija) en anmodning om adgang.

Sidste opdatering: 16/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Litauen

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Siden den 1. juli 2013 har det været muligt at indgive civile krav elektronisk via det litauiske retsvæsens informationssystem (LITEKO), som kan tilgås via undersystemet for elektroniske tjenester på Link åbner i nyt vinduehttp://www.teismai.lt/ og Link åbner i nyt vinduehttp://www.epaslaugos.lt/ ved at klikke på linket til det litauiske retsvæsens portal for elektroniske tjenester.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Forskellige krav i civile sager eller klager over enkeltstående retshandler og begæringer i forbindelse med forvaltningssager kan indgives elektronisk. Elektroniske dokumenter kan fremsendes til retten i forbindelse med både nye og eksisterende papirdokumenter. Når der fremsendes elektroniske dokumenter, som også foreligger i papirform, skal sagsøger endvidere fremsende det påkrævede antal papirkopier (en kopi, som arkiveres i sagsmappen, og kopier, som retten sender til hver part i sagen).

Siden den 1. januar 2014 er det elektroniske format udelukkende blevet brugt i forbindelse med civile sager, der behandles ved distriktsdomstolene, hvor begæringen om at indlede retssagen er indgivet efter den 1. juli 2013 ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi:

1.2 civile sager, der behandles ved distriktsdomstolene, hvor det processkrift, som retssagen er baseret på, er indgivet den 1. januar 2014 eller senere ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi.

1.3 civile sager, der behandles af de regionale domstole som domstole i første instans, forvaltningssager, der behandles af forvaltningsdomstole som domstole i første instans, hvor det processkrift, som retssagen er baseret på, er indgivet den 1. juli 2013 eller senere ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi.

1.4 alle sager ved almindelige domstole og særlige domstole, der behandler appel- eller kassationssager på baggrund af appeller, der er indgivet den 1. januar 2014 eller senere, af domme eller kendelser i sager, som udelukkende er blevet behandlet i elektronisk format.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Processkrifter kan fremsendes ved at udfylde skemaerne i LITEKO PES eller ved at uploade eksisterende dokumenter i formater, som understøttes af systemet; formater for tekstdokumenter: doc, docx, odt, rtf og txt.; formater for regneark: xls, xlsx, ods; formater for præsentationer: ppt, pptx, ppsx, odp, vector graphics image og tekstformater: pdf, application/pdf, ADOC; dot matrix billedformater: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videoformater: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; lydformater: wav, aif, mp3, mid, wma, flac og aac.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Elektroniske data vedrørende retssager behandles, registreres og opbevares ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknolog i overensstemmelse med de nærmere regler, der fastsættes af dommerrådet (Teisėjų taryba) og efter aftale med Litauens statsarkivar (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Portalen for elektroniske tjenester kan tilgås via den offentlige e-forvaltningsportal ved brug af netbank, et personligt id-kort eller en digital signatur. Systemet har desuden en tidsstempelfunktion.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Borgere, der fremsender elektroniske dokumenter, får 25 % rabat på retsgebyret og behøver ikke udskrive processkrifter eller maile dem til retten, gå i banken for at betale gebyret eller fremlægge dokumentation for betaling.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Krav, der indgives via internettet, er underlagt samme retsplejeregler som almindelige krav. I artikel 139, stk. 1, i den civile retsplejelov (Civilinio proceso kodeksas) bestemmes det, at en sagsøger har ret til at trække sit krav tilbage, så længe retten ikke har sendt en kopi heraf til sagsøgte. Kravet kan trækkes tilbage på et senere tidspunkt, men kun hvis sagsøgte giver sit samtykke hertil, og kravet er trukket tilbage, før retten i første instans har truffet afgørelse. Indtil et krav er registreret, kan det trækkes tilbage ved simpelthen at slette det. Efter registrering kan det kun trækkes tilbage fra systemet, hvis der indgives en anmodning om tilbagetrækning.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Både papirdokumenter og elektroniske dokumenter kan indgives til retten.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Anvendelse af elektronisk kommunikation i civile sager har ingen betydning for retsplejereglerne.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Anvendelse af elektronisk kommunikation i civile sager har ingen betydning for retsplejereglerne.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Der kan indgives elektroniske dokumenter til retten i forbindelse med både sager, hvis dokumentation foreligger i papirform, og sager, hvis dokumentation er registreret elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Sager, hvor der skal afsiges kendelse, andre sager, som er nærmere angivet af retsrådet, og oplysninger om retssager kan behandles elektronisk. Er en sag oprettet elektronisk, bliver eventuel trykt information, som retten modtager eller afsender, digitaliseret, mens trykte dokumenter behandles, opbevares eller destrueres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af retsrådet og aftalt med Litauens statsarkivar.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, det er muligt at indgive en appel via internettet i både civile sager og forvaltningssager. Retsafgørelser kan fremlægges både elektronisk og på anden måde i henhold til specifikke love.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En ændring af den civile retsplejelov, der regulerer anvendelsen af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi i fogeders aktiviteter, trådte i kraft den 1. juli 2013, men det er endnu ikke muligt at indlede en fuldbyrdelsessag via internettet. Det elektroniske informationssystem for fogeder tages i brug i april 2015.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Fra den 1. juli 2013 kan advokater og advokatfuldmægtige modtage processkrifter elektronisk.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Luxembourg

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej, i Luxembourg skal alle stævninger udfærdiges på papir.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Nej.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej, de skal forkyndes ved stævningsmand (personligt eller med posten) eller af justitskontoret (med posten) afhængigt af enkelte sagers karakter.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, justitskontoret skal udlevere retsafgørelserne til parterne via deres respektive advokater. Normalt finder denne udlevering sted, når justitskontoret lægger afgørelsen i det pågældende advokatkontors "kasse". Alle advokatkontorer har en "kasse" i form af en aflåst brevkasse i retsbygningen. Direkte udlevering af afgørelsen til parterne sker med posten.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.legilux.lu/

Sidste opdatering: 09/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Ungarn

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Nærmere regler for elektronisk kommunikation med domstolene findes på Link åbner i nyt vinduehttps://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato og de tilknyttede links.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

En vigtig ændring i forhold til tidligere bestemmelser om sager, der kan indledes via internettet, er, at parterne i forbindelse med visse kontradiktoriske og ikkekontradiktoriske sager, der er indledt den 1. januar 2018 eller derefter, ikke blot har mulighed for at føre deres sag elektronisk, men faktisk har pligt til at gøre det. Som hovedregel er alle erhvervsdrivende, statslige myndigheder, kommunale myndigheder, budgetinstanser, offentlige anklagere, notarer, offentlige instanser og andre forvaltningsmyndigheder, der handler som kunde, og den retlige repræsentant for en sådan kunde forpligtede til at udøve deres virksomhed elektronisk.

Desuden kan visse typer sager kun føres elektronisk, uanset om parterne handler i en af ovenstående egenskaber. F.eks. kan en procedure om registrering af en virksomhed (eller ændring af selskabsdata) kun indledes elektronisk, og i civile registreringsprocedurer kan en ansøgning kun indgives elektronisk, hvis ansøgeren f.eks. anmoder om en forenklet procedure for registrering (ændring af data), eller en organisation indgiver en ansøgning om at opnå status som en almennyttig enhed, mens organer, der allerede er almennyttige enheder, fremover kun kan indgive deres indlæg elektronisk.

Hvis en ansøger ikke er forpligtet til at anvende elektroniske midler, kan vedkommende stadig vælge at indsende ansøgningen elektronisk.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ja, faciliteten er til rådighed til enhver tid, bortset fra perioder med planlagt vedligeholdelse og uforudsete funktionsfejl i systemet. Frister fastsat i dage og arbejdsdage i lovgivningen eller af domstolen omfatter ikke dage – eller ved frister fastsat i måneder og år datoen for fristen – hvor en fejl eller en driftsafbrydelse, som defineret i lovgivningen, varede mere end fire timer. Hvis en tidsfrist fastsat i timer udløber under en funktionsfejl eller en driftsafbrydelse, som defineret i lovgivningen, udløber fristen ved udgangen af den første time efter starten af kontortiden den næste arbejdsdag. Hvis afbrydelsen af elektroniske tjenester varer mere end én arbejdsdag, skal det organ, der leverer elektroniske forvaltningstjenester, sørge for modtagelse og behandling af kunders indlæg på en måde, der ikke kræver elektroniske midler, selv i tilfælde, hvor den relevante lovgivning kun tillader elektronisk behandling af den pågældende type procedure.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Hvis der findes en standardformular til indgivelse af en ansøgning (indlæg) eller dennes bilag, må den ikke ændres, og dataformatet må således heller ikke ændres. Formularerne findes på Link åbner i nyt vinduehttps://birosag.hu/ og kan udfyldes ved hjælp af Általános Nyomtatványkitöltő-programmet (rammeprogram for udfyldning af formularer). I overensstemmelse med regeringsdekret nr. 451/2016 af 19. december 2016 om de nærmere regler om elektronisk forvaltning og bekendtgørelsen fra det nationale kontor for retsvæsenet kan følgende filformater anvendes i specifikke domstoles elektroniske arkiver: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Bilag i følgende formater kan vedhæftes formularerne: .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic og .asice. Det er vigtigt, at størrelsen af de enkelte filer, der vedhæftes formularerne, ikke overstiger 150 MB, mens den samlede størrelse af alle bilag, der vedhæftes formularerne, ikke må overstige 300 MB. Hvis den samlede størrelse af de bilag, der skal vedlægges formularen eller indlægget, ikke desto mindre overstiger 300 MB, kan de filer, der skal vedlægges, indgives på et lagermedie som bilag til en særlig formular (nr. 28), der er beregnet til dette formål, i et antal eksemplarer på ét mere end antallet af parter i sagen. Domstolen accepterer kun indlæg på CD R‑, CD R+‑, DVD R‑, DVD R+‑ og USB-nøgle som lagermedier.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

I elektroniske procedurer sikres sikker transmission og lagring af data ved hjælp af IT-værktøjer til beskyttelse af kommunikation, levering og interne administrative systemer. Procedurer kan kun gennemføres online via en "kundegateway" ("ügyfélkapu"), "virksomhedsgateway" ("cégkapu") eller "officiel gateway" ("hivatali kapu") efter forudgående registrering. Overførsel og lagring af data sikres f.eks. ved hjælp af elektroniske identifikationstjenester, sikre leveringstjenester og elektroniske signaturtjenester samt de strenge bestemmelser i lov L af 2013 om statslige og lokale myndigheders elektroniske informationssikkerhed og anden relateret lovgivning.

Personer, der kommunikerer elektronisk, har f.eks. mulighed for at sende deres indlæg til domstolen krypteret med deres egen krypteringsnøgle ud over den krypteringsnøgle, som domstolen har frigivet. Krypteringsnøglen sendes til domstolen som en del af indlægget fra den person, der kommunikerer elektronisk, og domstolen forkynder i givet fald sine dokumenter for den person, der kommunikerer elektronisk, krypteret med den pågældendes krypteringsnøgle.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Indlæg, der indgives elektronisk til domstolen, skal indgives på en sådan måde, at

 • underskriveren har forsynet det elektroniske dokument med sin kvalificerede elektroniske signatur eller avancerede elektroniske signatur eller avancerede elektroniske segl og forsynet det med et tidsstempel, hvis dette kræves i henhold til lovgivningen
 • underskriveren autentificerer det elektroniske dokument ved hjælp af en identifikationsbaseret dokumentautentificeringstjeneste, eller
 • det elektroniske dokument er oprettet inden for rammerne af en tjeneste, hvor tjenesteudbyderen har overdraget dokumentet til den udstedende person ved at identificere udstederen, og overdragelsen til den pågældende person er ægthedscertificeret med oplysninger, der klart kan spores tilbage til en underskrift fra udstederen, eller på grundlag af sådanne oplysninger, og tjenesteudbyderen har udstedt en attest, hvoraf det klart fremgår, at dokumentet er overdraget til personen, i en klausul, der er forbundet med og uadskillelig fra det elektroniske dokument, og tjenesteudbyderen har påført klausulen, sammen med dokumentet, mindst ét avanceret elektronisk segl og mindst ét avanceret tidsstempel.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsafgifterne og afgifterne for procedurer er de samme for papirbaserede og elektroniske procedurer.

Hvis der foreligger en forpligtelse til at betale en afgift, skal det fremgå af ansøgningen, feltet "afgift" (på den formular, der skal indsendes) skal udfyldes med det relevant beløb, og afgiften kan derefter betales i henhold til den kvittering for modtagelse, der automatisk modtages efter indgivelsen af formularen. Afgiften kan betales via det elektroniske system for betaling og afvikling ("Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer" – EFER), som gør det muligt at opfylde en betalingsforpligtelse på retsvæsenets betalingsportal ("Igazságügyi Fizetési Portál") via en VPOS‑/homebankinggrænseflade. En anden metode til betaling af afgifter er at overføre afgifterne til den regionale domstols konto i den ungarske statskasse til dette formål.

I forbindelse med procedurer for registrering af virksomheder (eller ændringer i selskabsdata) skal afgifterne for proceduren og udgifterne til offentliggørelse betales elektronisk før indgivelsen af ansøgningen om registrering (eller ændring af data) med angivelse af sagsnummer for betaling af afgifter og omkostninger, som kan downloades fra selskabsinformationssystemets websted. Afgifterne skal betales ved overførsel til handelsrettens konto i den ungarske statskasse, mens udgifterne til offentliggørelse indbetales til justitsministeriets løbende konto.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Det er ikke teknisk muligt at trække et dokument tilbage, når det er indgivet. Proceduren kan bringes til ophør (eller andre ansøgninger eller klager trækkes tilbage) efter den civile retsplejes regler. Parter, der vælger en elektronisk procedure, har de samme rettigheder og forpligtelser som parter, der indgiver deres ansøgninger i papirformat.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Den elektroniske forvaltning afhænger ikke af den form, hvori den pågældende har valgt at udøve sin virksomhed. Den afhænger derimod af, om sagsøgte er forpligtet til at udøve sin virksomhed elektronisk. Hvis sagsøgte er en person, der som hovedregel er forpligtet til at udøve sin virksomhed elektronisk (se spørgsmål 2), kan han eller hun kun fremsætte kravet via internettet og i henhold til de betingelser, der er fastsat i lovgivningen, idet hans eller hendes indlæg ellers vil være ugyldigt. I andre tilfælde kan sagsøgte frit vælge, om han eller hun ønsker at svare på papir eller elektronisk. Hvis sagsøgte vælger at anvende elektroniske midler (elektronisk indgivelse af dokumenter), skal vedkommende kommunikere med domstolen ad elektronisk vej, og domstolen vil også forkynde alle retsdokumenter elektronisk for den pågældende part. Hvis en part handler uden retlig repræsentation, eller dennes repræsentant, som ikke kan betragtes som en retlig repræsentant, har forpligtet sig til at kommunikere elektronisk med domstolen, kan domstolen efterfølgende anmodes om at godkende overgangen til en papirbaseret procedure, samtidig med at der indgives et papirbaseret indlæg. Anmodningen skal gøre det muligt at fastslå, at en fortsættelse af proceduren med elektroniske midler vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på grund af ændringer i partens eller dennes repræsentants situation.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der gælder samme procedureregler for elektroniske og papirbaserede procedurer.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Se svar på spørgsmål 9 og 10.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Hvis elektronisk forvaltning er obligatorisk for parten i en given sag, eller hvis parten har valgt denne form for forvaltning, skal dokumentet og dets bilag forelægges på en standardformular – hvis en sådan foreligger – og den formular, der skal anvendes i dette tilfælde, kan ikke redigeres. Hvis der ikke foreligger nogen standardformular for dokumenter eller bilag, skal parterne forelægge sådanne dokumenter og bilag i et format, der svarer til et hvilket som helst af de dokumentformater, der er godkendt af formanden for det nationale kontor for retsvæsenet og opført på listen under spørgsmål 4, i henhold til de regler, der er beskrevet der (undtagelser fra forpligtelsen til at indgive dokumenter elektronisk er fastsat i lovgivningen, og der foreligger derfor på nuværende tidspunkt en fritagelse for forpligtelsen til elektronisk indgivelse, hvis et dokument skal forelægges og inspiceres i papirform under proceduren, hvilket navnlig kan ske, hvis ægtheden af et papirbaseret dokument anfægtes).

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Domstolen forkynder retsdokumenter elektronisk for parter, der har valgt at føre sagen elektronisk, på grundlag af de regler, der er beskrevet under spørgsmål 2 og 9. Retsdokumenter, der forkyndes elektronisk, sendes til afsenders onlinedokumentlagringsfacilitet i kundegatewayen, den officielle gateway eller virksomhedsgatewayen, hvor dokumentet kan modtages ved at åbne linket til dokumentet. Dokumentet anses for forkyndt, når det er åbnet, og systemet genererer en elektronisk kvittering for forkyndelse, som automatisk sendes til domstolen.

Post, der forkyndes på den officielle adresse, anses for at være blevet forkyndt på det tidspunkt, der er anført på kvitteringen for afslaget, selv om tjenesteudbyderen på den officielle adresse bekræfter, at modtageren har nægtet at modtage den pågældende post, eller den femte arbejdsdag efter den frist, der er anført i den anden meddelelse, hvis tjenesteudbyderen på den officielle adresse bekræfter, at modtageren ikke har hentet posten, selv om den er forkyndt to gange.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja, se svaret på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

En part, der er forpligtet til at kommunikere elektronisk, eller som tidligere har valgt elektronisk kommunikation, skal også indgive en eventuel klage elektronisk, mens enhver part, der har anvendt papirbaserede dokumenter frem til indgivelsen af klagen, kan overgå til elektronisk forvaltning, selv på tidspunktet for indgivelsen af klagen. Domstolens afgørelse om klagen forkyndes også elektronisk for en part, der er forpligtet til at kommunikere elektronisk, eller som har valgt dette kommunikationsmiddel i overensstemmelse med de regler, der er beskrevet under spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Hvis den elektroniske forvaltning er obligatorisk i henhold til lovgivningen, er det naturligvis også obligatorisk at indlede proceduren på denne måde. En part, der ikke er omfattet af en sådan forpligtelse, har også ret til at indlede proceduren ad elektronisk vej. Han eller hun skal dog først skriftligt acceptere vilkårene og betingelserne for anvendelse af servicesystemet i det ungarske kammer for retsembedsmænd.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja, i visse sager, f.eks. i forbindelse med virksomhedsprocedurer.

Sidste opdatering: 03/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Malta

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, men det afhænger af, hvilken ret der behandler sagen.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Følgende sager kan indledes via internettet:

 • sager ved retten for småkrav
 • sager ved forvaltningsretten
 • sager ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans.

Der findes ingen sagstyper, som kun kan anlægges via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er tilgængelig døgnet rundt, syv dage om ugen, men stævningen/anmodningen behandles i rettens åbningstid, dvs. i tidsrummet kl. 9-15 (fra 1. oktober til 15. juni) og kl. 8-12 (fra 16. juni til 30. september). Hvis stævningen/anmodningen indgives uden for dette tidsrum, anses den for at være indgivet den følgende arbejdsdag inden for ovennævnte tidsrum.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ved retten for småkrav indledes sagen ved at udfylde en ad hoc-onlineformular, som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for registreringen.

I forbindelse med søgsmål ved forvaltningsretten og ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans angives oplysningerne i givet fald i en elektronisk formular, og en skannet kopi af stævningen vedlægges i det format, der er fastsat i lovgivningen, eventuelt ledsaget af de relevante dokumenter.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Oplysningerne overføres i krypteret form, og de lagres i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Når der anlægges en sag ved retten for småkrav, er det ikke nødvendigt at anvende elektronisk signatur. Replikker, modkrav og appeller indbragt for denne ret underskrives dog elektronisk, da de skal knyttes til et e-ID.

Når der anlægges en sag ved forvaltningsretten eller ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans, underskrives stævningen automatisk elektronisk, da denne tjeneste kun tilbydes advokater, når de har tilmeldt sig denne tjeneste med et e-ID.

Dato og klokkeslæt genereres automatisk, så snart der registreres en stævning/anmodning.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, gebyrerne ved onlineregistrering betales ligeledes online. Gebyrerne adskiller sig ikke fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Dette kan ikke gøres via internettet, og enhver, der ønsker at frafalde en sag, skal henvende sig personligt til justitskontoret.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

I forbindelse med sager ved retten for småkrav, ved forvaltningsretten og ved byretten i Malta samt på Gozo i den lavere instans kan onlinetjenesten kun anvendes til indledning af sagen. Det er endnu ikke muligt at reagere på procedurer af denne karakter via internettet.

I forbindelse med sager ved retten for småkrav er det ud over at anlægge sagen også muligt at indgive en replik, et modkrav og en appel via internettet.

Sagsøgte har ikke pligt til at reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der fastsættes en dato for retsmødet, uanset om der er afgivet replik eller ej.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Efter udløbet af fristen for afgivelse af en replik fastsættes en dato for retsmødet, uanset om der er afgivet replik eller ej.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Det er muligt at indgive dokumenter elektronisk, når de vedhæftes den oprindelige stævning, der ligeledes indgives elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ifølge maltesisk ret skal domme ikke forkyndes.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Under retsmødet oplæses alle foreløbige eller endelige domme, og der udleveres en kopi til parterne eller til den retlige repræsentant, der er til stede under retsmødet. Det er imidlertid muligt at indhente en elektronisk kopi af dommen, jf. nedenfor.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er kun muligt at indgive en appel via internettet i forbindelse med appel af en afgørelse truffet af retten for småkrav, men dommen kan ikke forkyndes via internettet.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Retlige repræsentanter og den brede offentlighed har gratis onlineadgang til afgørelser via webstedet for Link åbner i nyt vinduedomstolstjenester.

Ud over dette websted kan jurister bruge deres e-ID til at abonnere på Link åbner i nyt vindueeCourts-tjenesten, hvor de har adgang til retssager, retshandler og afgørelser.

Sidste opdatering: 09/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Nederlandene

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Den 1. september 2017 blev elektronisk sagsbehandling obligatorisk i forbindelse med civile krav med obligatorisk advokatbistand (værdi på over 25 000 EUR), der indbringes for domstolene i første instans (rechtbanken) i Midden-Nederland og Gelderland (se retsvæsenets websted, Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak).

Fra den 1. oktober 2019 er elektronisk sagsbehandling ikke længere mulig, med undtagelse af allerede verserende sager, som er indbragt for domstolene i første instans i Midden-Nederland og Gelderland efter den 1. september 2017. Nye sager, der indbringes for disse domstole efter den 1. oktober 2019, kan ikke anlægges elektronisk.

Administratorer/modtagere kan indgive deres indlæg elektronisk via den kommunale one-stop-portal (Digitaal loket kanton). Disse indlæg (oversigt over den pågældende persons indtægter, udgifter, tilgodehavender, opkrævede beløb og gæld i det forgangne år) kan hvert år udfærdiges ved hjælp af den elektroniske formular og sendes til retten i første instans, medmindre retten bestemmer andet. I disse tilfælde logger administratorerne/modtagerne sig på med deres DigID.

Desuden har alle domstole i første instans siden november 2017 opfordret professionelle administratorer til at kommunikere online i forvaltningssager. Denne udvikling sker gradvist, administrator efter administrator (se retsvæsenets websted, Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak).

Ved Nederlandenes øverste domstol (Hoge Raad der Nederlanden) skal kassationsappel i civile sager altid indgives online (se den øverste domstols websted, Link åbner i nyt vindueHoge Raad der Nederlanden).

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

I perioden 1. september  2017 til 1. oktober 2019 blev sager vedrørende civile krav med obligatorisk advokatbistand ved retterne i første instans i Midden-Nederland og Gelderland behandlet online. Dette var ikke muligt ved andre domstole. Sager, som i denne periode blev anlagt ved retterne i første instans i Midden-Nederland og Gelderland, vil i princippet også blive afsluttet online (jf. også punkt 3-16).

Det nederlandske retsvæsen (De Rechtspraak) arbejder på igen at få gjort civile sager tilgængelige online. De gjorte fremskridt og mulighederne på området vil blive offentliggjort på retsvæsenets websted (Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak).

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

For så vidt angår civile sager med obligatorisk advokatbistand, der er anlagt ved retterne i første instans i Midden-Nederland og Gelderland i den under punkt 2 anførte periode, er den elektroniske sagsbehandling tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Helpdesken i retsvæsenets servicecenter (rechtspraakservicecentreum) kan tilgås elektronisk og telefonisk mellem kl. 8.00 og 20.00.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ja. En retssag indledes ved at indsende et indledende processkrift (procesinleiding) via retsvæsenets webportal.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Se i denne forbindelse den tekniske forskrift på retsvæsenets websted (Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak).

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ja, elektronisk identifikation er nødvendig for at kunne indgive dokumenter. Advokater bruger deres advokat-id til dette formål, mens borgerne f.eks. kan bruge deres DigID-login eller digitale id (virksomheder). Mulighederne for identifikation er fastlagt ved lov.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der skal betales retsgebyr i alle sager. Advokater har en løbende konto hos retsvæsenet. I forbindelse med sager, der behandles elektronisk, betales retsgebyrer elektronisk. Hvis gebyret ikke betales, indledes sagen ikke.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, det er fastlagt i lovgivningen og retsplejereglerne, hvordan et krav kan trækkes tilbage.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ja, hvis lovgivningen om elektronisk sagsbehandling finder anvendelse, kan sagsøgte indgive sit svarskrift online. Hvis sagsøgte har en advokat, skal svarskriftet indgives online. Hvis sagsøgte har ret til at handle på egne vegne, kan svarskriftet også indgives i papirform.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ved elektronisk sagsbehandling gennemføres hele processen online. Sagsøgte modtager en besked pr. e-mail for hvert nyt dokument, der lægges i den elektroniske sagsmappe. Sagsøgte kan tilføje egne dokumenter og tilgå sagen online. Rettens dom fremsendes elektronisk.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagen er forkyndt korrekt for den anden part, kan dommen afsiges som en udeblivelsesdom. Den anden part underrettes skriftligt om de formelle skridt.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svar på spørgsmål 1. Elektronisk fremsendelse af meddelelser og dokumenter er ikke tilladt, fordi der ikke kan garanteres tilstrækkelig sikkerhed.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej, retslige dokumenter kan ikke forkyndes eller meddeles via internettet,  men mange domme offentliggøres på retsvæsenets websted (Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak) og tildeles et ECL-nummer, så de let kan spores. Retsformanden afgør normalt, om dommen skal lægges ud på ovennævnte hjemmeside.  Ikke alle domme lægges ud på internettet, kun et udvalg af retslig relevans, eller hvis der er stor (medie)interesse for dommen.

Personnavne, der er anført i en dom, anonymiseres af hensyn til privatlivets fred. Navne på virksomheder og personer, der deltager i sagen som led i deres erhvervsmæssige aktivitet, anonymiseres ikke.

I sager, der kan eller skal behandles elektronisk, lægges dommen i den elektroniske sagsmappe. Dommen anses dermed forkyndt for parterne.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, offentliggørelse på internettet sker efter underretning af parterne og derfor efter domsafsigelsen. Se svar på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej, det er ikke muligt at indbringe en sag for en højere instans elektronisk. Det er kun i sager, som behandles elektronisk, og i hvilke der er afsagt udeblivelsesdom, at der kan indgives appel elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej, i sager, der behandles elektronisk, er det kun advokaterne, der til enhver tid kan konsultere sagens akter.

Nogle formularer kan downloades fra retsvæsenets websted (Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak) i PDF-format, men også disse dokumenter skal derefter sendes med almindelig post til domstolene for at kunne indgå i sagen. Disse dokumenter omfatter formularer til bodeling og deling af alderspension, formularer til ændring af forældremyndighed, værgemål for en voksen, formueforvaltning og -vejledning, erklæringer til sagkyndige og tolke, insolvensformularer, formularer til den europæiske betalingspåkravsprocedure, formularer til den europæiske småkravsprocedure og klageformularer til appelsager.

Oplysninger, som kan være relevante i retssager, og også oplysninger vedrørende dommernes uafhængighed registreres centralt og er via retsvæsenets websted (Link åbner i nyt vindueDe Rechtspraak) tilgængelige for offentligheden. Her er der adgang til det centrale register for værgemål (Centraal Curateleregister), det centrale insolvensregister (Centraal Insolventieregister), registret over formueforhold mellem ægtefæller (huwelijksgoederenregister) og registret over retsvæsenets sekundære funktioner (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), som alle kan konsulteres online.

Sidste opdatering: 02/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Østrig

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, retssager kan anlægges via internettet ved hjælp af det såkaldte elektroniske domstolssystem (ERV). En betingelse herfor er dog, at man skal være registreret ved et af flere mulige kontaktsteder (clearing houses), hvorfra registreringen videreformidles til retsmyndighederne. Registreringen er afgiftspligtig. Der påløber en grundafgift på ca. 20 EUR om måneden samt en afgift på ca. 30 cent pr. overførsel. I Østrig koster det ca. 3 EUR at sende et anbefalet brev.

Desuden stilles der en gratis uploadtjeneste til rådighed for elektronisk overførsel ved brug af borgerkortet. I modsætning til ERV er det imidlertid ikke muligt at sende elektroniske dokumenter tilbage til sagsøgeren.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

ERV muliggør elektronisk kommunikation mellem på den ene side domstolene og statsadvokaturen og på den anden side retssagernes parter i samme udstrækning som i papirform. Systemet kan anvendes i alle typer sager. Der findes ingen sagstyper, som kun kan anlægges via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke alene sagens nærmere omstændigheder, men samtlige nærmere oplysninger om sagen skal angives i en foruddefineret XML-struktur (eller som et PDF-bilag hertil).

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Overførslen af dataene via ERV er sikret ved hjælp af https-protokollen. Godkendelsen af alle deltagende parter sker ved hjælp af certifikater. Kommunikationen mellem serverne er ligeledes certifikatbaseret. Desuden giver kravet om registrering ved et kontaktsted en vis sikkerhed (se punkt 1).

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Se punkt 5 ovenfor (certifikater). Der kræves ingen elektroniske signaturer. Kun i forbindelse med indførelser i tingbogen er der en datostemplingstjeneste. I forbindelse med en gyldig indførelse modtager sagsøgeren en bekræftelse på registreringen via retsmyndighedernes centrale datostemplingstjeneste.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsafgifterne betales ved elektronisk sagsanlæg i form af en direkte debiterings- og inddrivelsesprocedure. Normalt er afgifterne ved elektronisk sagsanlæg de samme som ved papirbaseret sagsanlæg. I nogle særlige konstellationer nedsættes afgifterne dog ved elektronisk kommunikation.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Også her gælder det, at der ikke er nogen forskel i forhold til den ikke-elektroniske procedure. Retsplejelovens bestemmelser gælder på samme måde for de sager, hvor der anvendes elektronisk kommunikation. Sager kan, også selv om de ikke blev anlagt elektronisk, trækkes tilbage via internettet.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ja, internettet kan også bruges til at besvare sagsanlæg, retsmidler osv. I almindelighed er brugen af ERV ikke obligatorisk. Advokater, notarer, banker, forsikringsselskaber, offentlige socialsikringsinstitutioner, skattemyndighederne (Finanzprokuratur) og advokatsamfund er dog forpligtet til at anvende ERV.

Sagkyndige og tolke er i visse tilfælde ligeledes forpligtet til at anvende ERV.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Retsplejelovens processuelle regler gælder på samme måde for de sager, hvor der anvendes elektronisk kommunikation.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Retsplejelovens processuelle regler gælder på samme måde for de sager, hvor der anvendes elektronisk kommunikation.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ja, alle typer dokumenter kan fremsendes til domstolen via det elektroniske domstolssystem. Selv i tingbogs- og virksomhedsregistersager kan dokumenter forelægges elektronisk for retten med oprindelig virkning.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja, via ERV.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja, via ERV.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, via ERV.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, via ERV.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja, parter og advokater kan få onlineindsigt i de pågældende retsregistre i samtlige civil- og udlægssager. Det gælder imidlertid kun, hvis deres forespørgsel vedrører deres egne sager. Kontrollen med adgangen til indsigt sker via en såkaldt adressekode, som tildeles entydigt til den person, der har indsigtsret.

Sidste opdatering: 11/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Polen

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det er muligt at indlede en sag som en elektronisk procedure for betalingsordrer (elektroniczne Postępowanie upominawcze, EPU) via internettet. Første trin i denne procedure gennemføres uden deltagelse af skyldneren. Skyldneren kan først indgive sit svarskrift, når betalingspåbuddet er udstedt og forkyndt.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

En elektronisk procedure for betalingsordrer kan anvendes ved sager om pengekrav, uanset værdien af sagens genstand.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Sagsøgers påstand i en elektronisk procedure for betalingsordrer kan til enhver tid indgives til e-retten (e-sąd).

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Software, der er udviklet specielt til e-retten, konverterer automatisk tekstfilen med påstanden til det format og den datastruktur, som e-retten kræver.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Data sikres ved hjælp af en række avancerede it-løsninger, herunder CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA er en teknologi, der anvendes som sikkerhedsfunktion på websteder, og som kun tillader overførsel af data, der indtastes af mennesker. Her beskytter CAPTCHA-webportalen mod, at maskiner opretter konti. Det kontrollerer systemet ved at kræve, at brugeren indtaster den tekst, der vises i et billede. Teksten er bevidst fordrejet, så den ikke kan aflæses med OCR (optisk tegngenkendelse, der er en række teknologier eller Link åbner i nyt vinduesoftware, der anvendes til genkendelse af tegn og hele tekster i en grafikfil, der indgår i Link åbner i nyt vinduebillederLink åbner i nyt vindue i rasterformat af Link åbner i nyt vinduebitmap-typen), men som stadig tydeligt kan læses af mennesker. Koden fra billedet indtastes i feltet med små eller store bogstaver.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der skal bruges digital signatur til at underskrive sagsfremstillinger og indlæg i en elektronisk procedure for betalingsordrer. Følgende typer signatur kan anvendes:

a) en almindelig digital signatur, som kan fås gratis på EPU-webstedet. Man skal dog først oprette en konto. Når kontoen er blevet aktiveret, skal man ansøge om et certifikat fra EPU-certificeringscentret og afvente bekræftelse af, at certifikatet er udstedt (ca. 2 timer). Derefter downloades certifikatet. Der skal bruges en adgangskode til at installere det pågældende certifikat korrekt i operativsystemet. Adgangskoden fremsendes pr. e-mail. - Hvis man mister certifikatet efter at have downloadet det, skal der genereres en ny ansøgning om et certifikat. En almindelig digital signatur kan kun bruges i e-sager. Certifikatet til en almindelig digital signatur er gyldigt i ét år

b) en kvalificeret elektronisk signatur. Når der er oprettet en brugerkonto, kan man automatisk anvende en kvalificeret digital signatur. Man skal dog selv først have en kvalificeret digital signatur.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyret i en elektronisk procedure for betalingsordrer kan kun betales ved hjælp af elektroniske midler gennem en udbyder af betalingstjenester. Den udgør en fjerdedel af det gebyr, der skal betales i en traditionel procedure for betalingsordrer.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøger trække sin påstand tilbage, indtil sagen er afsluttet med en endelig afgørelse. Der skal indsendes anmodning herom. En sådan anmodning skal indeholde sagsøgers erklæring om tilbagetrækning af kravet med angivelse af bankkontonummer. Sagsøgeren kan bringe sin ansøgning til ophør i sin helhed. I så fald giver denne afkald på retlig beskyttelse af alle kravene (deres fulde beløb) i påstanden. En påstand kan også trækkes delvist tilbage. Der er således tale om en delvis tilbagetrækning. Trækker sagsøger påstanden tilbage, kan denne samtidig give afkald på kravet. Når en påstand trækkes tilbage, skal der angives et kontonummer, som det erlagte retsgebyr kan indsættes på. Retsgebyret refunderes, hvis påstanden trækkes tilbage, før betalingspåbuddet er udstedt.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøgte ikke reagere via internettet. Det første dokument, der skal forkyndes for sagsøgte i en elektronisk procedure for betalingsordrer, er kendelsen om betalingspåbuddet. Sagsøgte kan appellere denne kendelse ved at indgive en indsigelse (traditionelt eller elektronisk).

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøgte ikke reagere på påstanden. Den eneste måde at appellere betalingspåbuddet på er at indgive en indsigelse til retten (på traditionel vis eller elektronisk). I så fald mister betalingspåbuddet sin retskraft og har ingen retsvirkning. Sagen henvises fra e-retten til den stedligt kompetente ret på sagsøgtes bopæl og behandles i en anden sag.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Et betalingspåbud, der er udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer, bliver endelig to uger efter forkyndelsen for sagsøgte. Et endeligt betalingspåbud udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer, som er indlæst i it-systemet, er en fuldbyrdelsesordre. Et betalingspåbud udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer erklæres eksigibel af retten ved hjælp af et elektronisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan dokumenter ikke vedlægges indlæg ad elektronisk vej.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer forkyndes retsprocessen for sagsøger ad elektronisk vej. Når sagen indledes ved indgivelse af en påstand via e-rettens websted, får sagsøger adgang til en særlig del af webstedet, hvor han eller hun kan korrespondere med retten. Retsprocessen forkyndes for sagsøger via det datatransmissionssystem, der understøtter den elektroniske procedure for betalingsordrer (elektronisk meddelelse af retsprocessen). Retsprocessen forkyndes kun for sagsøgte elektronisk, hvis denne har givet sit samtykke til denne form for forkyndelse.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer er retsafgørelser elektroniske.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, men kun i en elektronisk procedure for betalingsordrer.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Hvis tvangsfuldbyrdelsesdokumentet vedrører en retsafgørelse i en elektronisk procedure for betalingsordrer, kan der elektronisk indgives begæring om at indlede en fuldbyrdelsessag.
Denne skal indgives via det datatransmissionssystem, der understøtter den elektroniske procedure for betalingsordrer.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Under en elektronisk procedure for betalingsordrer har parterne fuld adgang til de processkrifter, der indgår i deres sag. Denne adgang sker via det datatransmissionssystem, der understøtter proceduren. Tilgængelige processkrifter kan også udskrives. I sager, som ikke er omfattet af den elektroniske procedure for betalingsordrer, er dette ikke muligt.

Sidste opdatering: 01/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Portugal

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det er i Portugal muligt at anlægge sag online, og der er oprettet specifikke IT-applikationer til formålet: Citius og platformen til forvaltning af bodelingssager (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário).

Citius

I civilretlige sager er det i princippet muligt at indgive processkrifter og dokumenter elektronisk via Citius-platformen på Link åbner i nyt vinduehttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/ i overensstemmelse med de procedurer og instrukser, der er fastsat dér.

Citius-platformen indeholder specifikke moduler for dommere, anklagere og retsmedarbejdere til behandling af retssager og indgivelse af formelle dokumenter og til retlige repræsentanters indgivelse af formelle dokumenter og konsultation af sager (artikel 3 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 280/2013).

For at få adgang til systemet skal advokater, advokatfuldmægtige og juridiske rådgivere lade sig registrere hos den enhed, som har ansvaret for forvaltningen af adgangen hertil. Adgangen er baseret på oplysninger fra de relevante faglige sammenslutninger med hensyn til gyldigheden af medlemsregistreringen.

Efter registreringen udstedes der hemmelige, personlige og uoverdragelige oplysninger, som giver adgang til platformens adgangsbegrænsede område.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

I arvesager har parterne siden den 2. september 2013 i sager, hvor arven anfægtes, kunnet vælge behandling ved et notarkontor, som efter parternes ønske skal behandle bodelingssagen, forudsat at der er en relevant forbindelse til arven, navnlig under hensyntagen til det sted, hvor arvesagen behandles, omstændighederne for de fleste af de faste ejendomme eller virksomheder, der indgår i arven, eller bopælen for flertallet af de parter, der er direkte involveret i arvesagen. Sagen henvises i visse faser til domstolene med henblik på en afgørelse, herunder bekræftelse af bodelingen.

Bodelingssager bør fortrinsvis behandles elektronisk af notarer, jf. ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 278/2013 af 26. august (artikel 2 i lov nr. 117/2019).

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Citius

Som regel behandles alle retssager, dvs. hovedsager, sikrende retsmidler, accessoriske procedurer, forkyndelser af individuelle retslige dokumenter og alle andre sager, uanset om der er tale om forenede eller selvstændige sager, herunder appelsager, nu elektronisk i Citius (artikel 3 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 280/2013).

I sager, der indbringes for domstolene, gør Citius-platformen det muligt at iværksætte og behandle:

a) civilretlige anerkendelsessøgsmål, sikrende retsmidler og forkyndelser af individuelle retslige dokumenter med undtagelse af sager vedrørende beskyttelse af børn og unge og påstande om erstatning eller sager om civilretlig fuldbyrdelse anlagt i forbindelse med en straffesag

b) civilretlige fuldbyrdelsessager og alle accessoriske procedurer, der er knyttet til fuldbyrdelsen (i dette tilfælde bør fuldbyrdelsessagen, samt trykning af alle dokumenter, der anses for væsentlige, først finde sted, når retten har modtaget en begæring eller oplysninger, der kræver dens indgriben).

Det samme gælder betalingspåkravssager. Se det relevante faktablad.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Indgivelse af en anmodning om bodeling til en notar, eventuelle indsigelser og alle efterfølgende foranstaltninger skal så vidt muligt foretages via platformen til forvaltning af bodelingssager (artikel 6 i lov nr. 23/2013).

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Som regel er de nævnte tjenester tilgængelige hele døgnet og alle ugens dage.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Citius

Processkrifter skal indgives ved at udfylde de tilgængelige formularer på den webside, der er anført i svaret på spørgsmål 1, og hertil vedhæfte:

a) filer med de øvrige lovpligtige oplysninger, indholdet af processkriftet og øvrige oplysninger, den retlige repræsentant anser for at være relevante, og som ikke passer ind i formularens øvrige rubrikker, og

b) de dokumenter, der skal vedlægges processkriftet.

Processkrifter og dokumenter, som indgives på denne måde, skal underskrives digitalt med et certifikat for elektronisk signatur, som til stadighed garanterer underskriverens erhvervsmæssige status. Der underskrives i Citius-systemet, når processkrifterne indgives.

Filer og dokumenter skal være i PDF-format — helst PDF/A-format — og have søgbart indhold (artikel 8 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 280/2013).

I forbindelse med betalingspåbud skal filer være i XML-format. Specifikationerne findes her: Link åbner i nyt vinduehttps://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platformen til forvaltning af bodelingssager

En anmodning om bodeling kan indgives: 
a) af den interesserede part eller af den retlige repræsentant ved at udfylde den elektroniske formular via platformen for indledning af en bodelingssag og vedlægge de relevante dokumenter i overensstemmelse med de anførte procedurer og instrukser
b) af den interesserede part på notarkontoret, i fysisk format, ved at aflevere den standardansøgningsformular, der er omhandlet i ovenstående punkt, sammen med de relevante dokumenter (artikel 4 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 278/2013).

Der gives adgang til ovennævnte websted ved elektronisk certificering som følger:   
a) af borgere via det digitale certifikat, der er integreret i deres identitetskort
b) af advokater og juridiske rådgivere via det digitale certifikat, der bekræfter deres erhvervsmæssige status.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Behandlingen af personoplysninger, der indsamles af domstolene i forbindelse med udøvelsen af den dømmende magt, foretages via IT-platformen Citius, som er oprettet og forvaltes af Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ, I.P.), under tilsyn af justitsministeriet, der har status som registerfører i forhold til retsvæsenets øverste organ (i henhold til artikel 4, stk. 8 og 28, i den generelle forordning om databeskyttelse), som er det øverste retsråd.

IGFEJ, I.P. sørger for, at der gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med reglerne, og at rettighedshavernes rettigheder beskyttes. I overensstemmelse med artikel 37 i den generelle forordning om databeskyttelse har justitsministeriet udpeget en fælles databeskyttelsesansvarlig for de organer, der er under dens tilsyn, herunder IGFEJ, I.P.

Afgørelsen om adgang til og fremsendelse af personoplysninger i forbindelse med en retssag tilkommer dommeren i den pågældende sag, der træffer afgørelse i overensstemmelse med de procedureregler, der finder anvendelse på sagen, og har følgende særlige kendetegn, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse: Domstolenes behandling af personoplysninger gør det muligt at begrænse anvendelsen af forordningen til visse aktiviteter og procedurer (artikel 23, stk. 1, litra d) og f), i den generelle forordning om databeskyttelse). Tilsynsmyndigheden kan ikke føre tilsyn med de behandlingsaktiviteter, der udføres af domstole i forbindelse med udøvelsen af domstolsfunktionen (begrænsning i henhold til artikel 55, stk. 3, i den generelle forordning om databeskyttelse). Retsafgørelser på dette område er således omfattet af den klageadgang, der er fastsat i de nationale retsplejeregler.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Citius

Processkrifter og dokumenter, der indgives af retlige repræsentanter, skal underskrives digitalt ved hjælp af et certifikat for elektronisk signatur, som til stadighed garanterer underskriverens identitet og erhvervsmæssige status.

Citius-platformen sikrer:

a) certificering af afsendelsesdato og -tidspunkt

b) at afsenderen får en genpart af de indsendte processkrifter og dokumenter med påsat dato og tidspunkt for certificeret afsendelse

c) at afsenderen, hvis modtagelse ikke er mulig, får tilsendt en meddelelse om, at det ikke var muligt at sende processkriftet eller dokumenterne til platformen.

Dommere og offentlige anklagere indgiver altid formelle dokumenter elektronisk via IT-systemet Citius med en kvalificeret eller avanceret elektronisk signatur.

I sager, der ikke kræver advokatbistand, og hvor parten ikke har en advokat, kan der endvidere indgives processkrifter til domstolen på en af følgende måder (artikel 144, stk. 7, i den civile retsplejelov (Código de Processo Civil)):

a) fysisk til justitskontoret, idet datoen for indleveringen af dokumenterne regnes som datoen for indgivelsen af processkriftet

b) pr. anbefalet brev, idet datoen for registreringen af forsendelsen regnes som datoen for indgivelsen af processkriftet

c) pr. telefax, idet datoen for afsendelsen af dokumenterne regnes som datoen for indgivelsen af processkriftet.

Hvis parten har en retlig repræsentant, og der foreligger en begrundet hindring for elektronisk fremsendelse af dokumenterne, kan de indgives på en af ovennævnte måder.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Når begæringen er indsendt behørigt, sender platformen eller notaren rekvirenten en bekræftelse af indgivelsen med angivelse af: 
a) dato og tidspunkt for indgivelse af begæringen
b) adgangskode og vejledning i adgang til webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.inventarios.pt/ med henblik på adgang til sagsakterne

c) en ATM-reference med henblik på betaling af første rate af retsafgiften og det relevante beløb
d) det nummer, sagen vil blive tildelt efter betaling af første rate af retsafgiften.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Citius

Ja, der skal betales retsafgifter.

Først udstedes der et "enhedsdokument til opkrævning" (Documento Único de Cobrança — DUC) med henblik på betaling. Det kan tilgås på IGFIJ's websted:  Link åbner i nyt vinduehttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Retsafgifter kan betales via:

 • ATM eller netbank under "Pagamentos ao Estado" (betalinger til staten))
 • på justitskontoret med debetkort
 • i din bank.

Yderligere oplysninger findes her:

Tjenester — sagsomkostninger:   Link åbner i nyt vinduehttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

I sager, hvor anvendelsen af elektroniske midler ikke er obligatorisk, nedsættes retsafgifterne til 90 % af beløbet, hvis parten indgiver alle processkrifter elektronisk (artikel 6 i forordningen om sagsomkostninger (Regulamento das Custas Processuais)).

Med hensyn til betalingspåbud henvises til det relevante faktablad.

Portugal accepterer også betaling af retsafgifter via udenlandske bankoverførsler.

En retsafgiftssimulator er tilgængelig på: Link åbner i nyt vinduehttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Omkostningerne i forbindelse med bodelingssager dækker notarens honorar og udgifter. Betaling sker via en ATM-reference, der genereres, når ansøgningen indgives.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, det er muligt at afbryde sagen eller trække begæringen tilbage på de betingelser, der er fastsat i de for de enkelte sager gældende nationale procedureregler.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Som regel indgives sagsøgtes processkrifter i retssager elektronisk, og datoen for indlevering af dokumenterne regnes som datoen for indleveringen af processkriftet (artikel 144 i den civile retsplejelov).

I sager, der ikke kræver advokatbistand, og hvor parten ikke har en advokat, kan processkrifter også afleveres personligt til justitskontoret eller sendes pr. anbefalet brev eller fax.

For så vidt angår bodelingssager henvises til svarene på spørgsmål 4 og 6.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Citius

Hvis sagsøgte ønsker at svare, behandles sagen stadig elektronisk, selv om visse dokumenter vil blive udskrevet. Der er stadig behov for papirdokumenter (f.eks. råder dommere ikke over materielle ressourcer, der giver dem mulighed for at analysere en sag og udarbejde en afgørelse på særskilte computere eller få adgang til den digitale proces i retslokalet, mens sagen behandles. I nogle tilfælde er det op til retten at afgøre, om en detaljeret analyse af visse dokumenter kræver, at de udskrives).

De fysiske sagsakter skal kun indeholde processkrifter og procesdokumenter, der er relevante for afgørelsen om sagens realitet som angivet af dommeren i en begrundet afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Det antages, at følgende ikke er relevante (artikel 28 i ministeriel bekendtgørelse (Portaria ) nr. 280/2013):

a) anmodninger om ændring af datoen for et retsmøde

b) administrative meddelelser og meddelelser om fuldbyrdelse, der udelukkende vedrører tilrettelæggelsen af sagerne, og svarskrifterne, såsom:

i) bekendtgørelser om indkaldelse af eller forkyndelse for parterne

ii) meddelelser om planlægning af retsmøder

iii) meddelelser om fremsendelse af en sag til anklagemyndigheden

iv) meddelelser om undersøgelser foretaget af forskellige afdelinger som f.eks. kriminalpolitiet, registerkontorer, Portugals nationale retsmedicinske og kriminaltekniske institut (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forense I. P.), direktoratet for fængselsvæsen og social rehabilitering (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) eller direktoratet for socialsikring (Direcção-Geral da Segurança Social).

v) anklagemyndighedens og dommerens stempler

c) accept af udpegelsen af en foged til at forkynde en stævning

d) interne meddelelser

e) negative certifikater, der er et resultat af søgning i databaser i offentlige forvaltninger

f) særlige foranstaltninger, bekendtgørelser eller meddelelser fra fogeden.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Notaren skal registrere alle trin i proceduren via platformen, således at hvert trin kan identificeres, og en genpart heraf findes i de tilknyttede dokumenter og eventuelle vedhæftede dokumenter.

Enhver form for formelt søgsmål, der anlægges af enhver person, der er involveret i en retssag, og som ikke indgives elektronisk, skal scannes af en notar og registreres i den pågældende bodelingssag.

Hvis scanningen af ovennævnte dokumenter ikke er mulig på grund af arten af processkriftet eller ethvert andet dokument, som den interesserede part har indgivet, skal notaren registrere handlingen via platformen til forvaltning af bodelingssager og anføre, at det pågældende dokument kan konsulteres på notarkontoret.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Svarer sagsøgte ikke, følger sagen den gældende procedure og behandles digitalt indtil den endelige afgørelse. Visse dokumenter vil blive udskrevet som forklaret i svaret på det foregående spørgsmål.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svarene på spørgsmål 2 og 4.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Citius

Oplysninger om, i hvilke tilfælde loven tillader forkyndelse via internettet, findes i faktabladet "Forkyndelse af dokumenter — Portugal", navnlig svarene på spørgsmål 5 og 6.

Når elektronisk forkyndelse er tilladt, sker det via Citius-platformen, som automatisk sikrer, at dokumenterne er tilgængelige og kan ses på Link åbner i nyt vinduehttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Notarens forkyndelse af dokumenter for retlige repræsentanter for parter, der allerede er involveret i sagen, sker via platformen til forvaltning af bodelingssager på det sted i systemet, der er forbeholdt den retlige repræsentant. Forkyndelsen anses for at være foretaget på tredjedagen efter, at dokumentet er gjort tilgængeligt på det sted i systemet, der er forbeholdt den juridiske repræsentant, eller den næste arbejdsdag, hvis denne dag ikke er en arbejdsdag.

Når dokumentet er tilgængeligt på det sted i systemet, der er forbeholdt den juridiske repræsentant, sendes der samtidig en e-mail til den oplyste e-mailadresse om, at dokumentet er tilgængeligt på platformen.

Når dokumenterne forkyndes direkte for parterne, skal de forkyndes i papirform på de betingelser, der er fastsat i den civile retsplejelov, og registreres på platformen til forvaltning af bodelingssager med den respektive justitssekretærs elektroniske underskrift.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Oplysninger om, i hvilke tilfælde loven tillader forkyndelse af retsafgørelser via internettet, findes i faktabladet "Forkyndelse af dokumenter — Portugal", navnlig svarene på spørgsmål 5 og 6.

Retsafgørelser afsiges i Citius-Magistrados Judiciais-systemet, og afgørelserne er tilgængelige via Citius-platformen.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, følgende kan indsendes elektronisk: ansøgninger om tilladelse til at indgive klage, erklæringer om anbringender og svarskrifter samt klager over afvisning eller indbringelse af klager.

Med hensyn til forkyndelse af afgørelser om klager henvises til svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, det er muligt at indlede en fuldbyrdelsessag via internettet.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Citius

Med undtagelse af fuldbyrdelsessager, som parterne selv kan konsultere, kan alle andre retssager kun konsulteres online af repræsentanter (advokater og juridiske rådgivere), fogeder og kuratorer (i insolvensbehandlinger).

Fuldbyrdelsesforanstaltninger kan konsulteres af fordringshaver eller skyldner på https://processoexecutivo.justica.gov.pt med forudgående autentificering ved hjælp af det digitale autentificeringscertifikat, der er integreret i identitetskort, eller via den mobile digitale nøgle. Der gives adgang til sager i overensstemmelse med de procedurer og instrukser, der er angivet på webstedet.

Platformen til forvaltning af bodelingssager

Parterne og deres repræsentanter kan få adgang til bodelingssager via platformen til forvaltning af bodelingssager.

Parterne kan udelukkende få adgang til dette system ved at anvende en kode, der udleveres af notaren ved dennes første stævning eller forkyndelse af dokumenter for parterne, med henblik på adgang til sagsakterne.

Gældende lovgivning

Link åbner i nyt vindueLov nr.º 41/2013 af 26. juni 2013Código de Processo Civil (den civile retsplejelov)

Link åbner i nyt vindueBekendtgørelse nr. 280/2013 af 26. august 2013Tramitação electrónica dos processos judiciais (elektronisk sagsbehandling)

Link åbner i nyt vindueLov nr. 117/2019 af 13. september 2019Regime do Inventário Notarial (retlige rammer for notariel bodeling)

Link åbner i nyt vindueBekendtgørelse nr. 278/2013 af 26. august 2013 — retlige rammer for behandling af dokumenter og betingelser for bodelingssager

Relevante links

Link åbner i nyt vindueCitius-portalen

Link åbner i nyt vindueJustiça-portalen

Link åbner i nyt vindueDirecção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet for retlige anliggender)

Link åbner i nyt vindueDirecção-Geral da Política de Justiça (generaldirektoratet for retspolitik)

Link åbner i nyt vindueInstituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça (institut for økonomisk forvaltning og infrastruktur under justitsministeriet)

Bemærk:

EJN-kontaktpunktet, domstolene eller andre enheder og myndigheder er ikke bundet af oplysningerne i dette faktablad. Det er stadig nødvendigt at læse gældende lovgivning, som kan være genstand for regelmæssige opdateringer eller ændringer i retspraksis.

Sidste opdatering: 15/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Elektronisk sagsbehandling - Rumænien

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov kan en begæring om sagsanlæg indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller den kan scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Begæringer kan indgives ved at scanne dokumentet og indsende det pr. e-mail eller som elektroniske dokumenter i civile sager. Der findes ingen procedurer, som udelukkende er tilgængelige via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov kan en begæring om sagsanlæg indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller den kan scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument. Den registreres, og datoen påstemples. Efter registrering udleveres begæringen og de dokumenter, der er vedlagt den, samt i påkommende tilfælde dokumentation for, hvordan de er fremsendt til retten, til retsformanden eller en person udpeget af denne. Den pågældende træffer straks de nødvendige foranstaltninger til at sammensætte retsinstansen efter lovens forskrifter.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Den civile retsplejelov indeholder ingen bestemmelser om brugen af standardiserede formularer til fremsættelse af krav. Indholdet af nogle af de civile krav (f.eks. begæring, svarskrift og replik) er fastlagt i sædvanerettens retsplejeregler.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Datatransmission og -lagring sikres ved hjælp af it-værktøjer i e-mailsystemet, såsom firewalls, certifikater, antivirus og rollebaseret adgangskontrol, samt af anvendelse af god praksis på området.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

I henhold til artikel 148, stk. 2 og 5, i den civile retsplejelov kan begæringer, der sendes til domstolene, også indgives som elektroniske dokumenter, forudsat at de lovmæssige betingelser er opfyldt. Begæringen skal også indeholde en underskrift. Et dokument kan underskrives, scannes og sendes pr. e-mail. Underskriften kan være digital, hvis anmodningen er et elektronisk dokument, som fremsendes pr. e-mail.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der betales retsafgifter efter statens hastebekendtgørelse nr. 80/2013 om domstolenes stempelafgifter, men beløbet er det samme. Stempelafgifter til retsvæsenet indbetales af den person, der skylder afgiften, enten kontant, ved bankoverførsel eller online, til en særlig lokal budgetkonto for stempelafgifter til retsvæsenet eller andre stempelafgifter, som åbnes af den territoriale forvaltningsenhed det sted, hvor den juridiske person har bopæl eller opholder sig, eller evt. det sted hvor den retlige enhed har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Hvis den person, der skal betale stempelafgiften til retsvæsenet, hverken har sit hjemsted eller bopæl eller, alt efter omstændighederne, vedtægtsmæssige hjemsted i Rumænien, betales stempelafgiften til en lokal budgetkonto tilhørende den territoriale forvaltningsenhed det sted, hvor den ret, sagen indbringes for eller begæringen indsendes til, er beliggende.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, på samme betingelser som sagsøger kan trække sig ud af retssagen. I henhold til artikel 406 i den civile retsplejelov kan sagsøger til enhver tid trække sig ud af sagen, enten mundtligt under et retsmøde eller i form af en skriftlig begæring.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte har ikke pligt til at bruge internettet.

I henhold til artikel 149, stk. 4, og artikel 154, stk. 6, i den civile retsplejelov skal stævninger og alle processkrifter forkyndes af rettens ledende medarbejdere eller enhver anden medarbejder, samt ansatte ved eller medarbejdere ved andre domstole i områder, hvor den person, som dokumentet skal forkyndes for, er bosat. Forkyndelse af stævninger og andre processkrifter kan foretages af retssekretæren og kan også ske pr. fax, e-mail eller ved hjælp af andre midler, der sikrer, at dokumentet sendes og modtagelsen bekræftes, forudsat at den pågældende part har givet retten de relevante oplysninger hertil. For at få en bekræftelse skal retten sammen med processkriftet sende en formular, der indeholder: navnet på retten, dato for fremsendelse af stævningen samt navnet på den sagsbehandler, der har ansvaret for fremsendelse af og information om fremsendte dokumenter. Formularen udfyldes af modtageren med angivelse af modtagelsesdatoen, tydeligt navn på og underskrift af den person, der har ansvaret for modtagelsen, og den sendes til retten pr. fax, e-mail eller på anden måde. Når begæringen er sendt i overensstemmelse med lovens bestemmelser pr. fax eller e-mail, skal retssekretæren tage kopier af den. Omkostningerne herved bæres af den part, der har pligt til at tilvejebringe kopierne.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Svarskriftet skal fremsendes på samme måde som ved forkyndelse af processkrifter. Se svaret på spørgsmål 9.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

I overensstemmelse med artikel 208 i den civile retsplejelov er sanktionen for, at svarskrifter ikke fremsendes inden for den frist, der er fastsat i lovgivningen, den samme, uanset fremsendelsesmetoden. Fremsendes svarskriftet ikke, fortaber sagsøgte sin ret til at fremlægge yderligere dokumentation eller gøre andre indsigelser end indsigelser vedrørende den offentlige orden, medmindre andet er anført i lovgivningen.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svaret på spørgsmål 9.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Se svaret på spørgsmål 9.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Se svaret på spørgsmål 9.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Se svaret på spørgsmål 1 og 9.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Retslige dokumenter udstedt i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er underlagt de samme almindelige regler som processkrifter. Se svaret på spørgsmål 1.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

På domstolenes websider ( Link åbner i nyt vinduehttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspxeller på visse domstoles informationskontor kan man få adgang til en oversigt over afgørelser, baseret på sagens nummer, dens genstand og parternes navne. Der er også planer om på sigt at give adgang til sagsakter hjemmefra mod betaling af et gebyr.

Sidste opdatering: 04/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Slovenien

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, i henhold til den civile retsplejelov (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) kan stævninger i civilretlige sager indgives i elektronisk format, og sager anlægges via internettet.

Nærmere bestemt fastsættes det i artikel 105b, at stævninger i civilretlige sager skal indgives skriftligt, hvor der ved skriftlig stævning forstås en stævning, der er håndskrevet eller udskrevet og underskrevet af sagsøgeren (stævning i fysisk form), eller en stævning i elektronisk form, som er underskrevet med en elektronisk signatur, hvilket svarer til en håndskreven underskrift. En stævning i fysisk form indgives pr. post, ved hjælp af kommunikationsteknologi, direkte til instansen eller af en person, der som erhverv indgiver stævninger (erhvervsudbyder/postlovni ponudnik). En stævning i elektronisk format indgives ved indgivelse til retsinformationssystemet, hvor informationssystemet automatisk bekræfter, at stævningen er modtaget.

Uanset de gældende lovbestemmelser (retsakter og gennemførelsesbestemmelser) vedrørende alle civil‑ og handelsretlige procedurer er det på nuværende tidspunkt kun sager, som er opført på e-retspleje-webstedet (e-Sodstvo), der kan indledes via internettet eller elektronisk: I fuldbyrdelsessager er det muligt at indgive anmodninger om fuldbyrdelse og andre anmodninger i elektronisk form samt udstede og forkynde retslige dokumenter i de tilfælde, hvor det er obligatorisk for visse adressater (notarer og advokater). Det er desuden muligt at indgive stævninger og udstede afgørelser i forbindelse med insolvensbehandling og indgive anmodninger om tinglysning og udstede afgørelser i tinglysningssager.

Til dette formål har Slovenien e-retspleje-webstedet, som gør det muligt at indsende materiale i elektronisk format: Link åbner i nyt vinduehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Indgivelse af elektroniske stævninger og elektronisk forkyndelse af dokumenter er mulig i civilretlige sager og i andre civilretlige procedurer, hvor reglerne i den civile retsplejelov finder anvendelse.

En tinglysningssag kan kun indledes online, eftersom artikel 125a i loven om tinglysning (Zakon o zemljiški knjigi) indeholder bestemmelser om obligatorisk elektronisk indgivelse af dokumenter. Ikke desto mindre kan en sagsøger også indgive en anmodning om registrering af en ejendomsret til sin fordel i prioritetsorden med henblik på registrering af anmodningen i retsregistrene ved personligt at møde op i kontortiden ved den tinglysningsret, som dækker det område, hvor den ejendom, der er genstand for anmodningen, er beliggende, hvis sagsøgeren fremsender alle de dokumenter til tinglysningsretten, der ligger til grund for anmodningen om tinglysning som omhandlet i denne lovs artikel 142, stk. 1, og hvis han eller hun samtidig betaler de retsafgifter, der gælder for anmodningen. En person, der selv har indgivet en elektronisk anmodning om tinglysning, og en notar, en advokat, et ejendomsselskab eller et statsligt advokatkontor, der repræsenterer en part i en tinglysningssag, skal indsende alle anmodninger elektronisk (artikel 125a, stk. 4, i den civile retsplejelov).

I forbindelse med andre sager, der kan indledes elektronisk, giver lovgivningen stadig mulighed for at indgive anmodninger i fysisk form (papirformat).

Fuldbyrdelse: Artikel 29, stk. 2, i loven om fuldbyrdelse og sikring af fordringer (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) fastsættes det, at justitsministeren skal foreskrive de former for fuldbyrdelsesprocedurer, hvor anmodninger om fuldbyrdelse og andre anmodninger kan indgives elektronisk og behandles automatisk i informationssystemet, samt forløbet af sådanne procedurer. I henhold til ovennævnte artikel fremgår det af bilag 5 til reglerne om formularer, typer fuldbyrdelsesprocedurer og den automatiserede fuldbyrdelsesprocedure, hvilke elektroniske anmodninger der kan indgives via e-retspleje-webstedet (på det underordnede websted om e-fuldbyrdelse (e-Izvrišba)). Parterne kan indgive alle anmodninger i elektronisk format via e-fuldbyrdelse-webstedet på e-retspleje-webstedet.

Insolvensbehandling: En officiel modtager er forpligtet til at indsende sine rapporter, lister over bekræftede krav og andre dokumenter til domstolen i elektronisk format, underskrevet med en sikker elektronisk signatur, som er verificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat (artikel 98 i loven om finansielle transaktioner, insolvens og tvangsopløsning/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). En advokat, der repræsenterer en part i en insolvenssag, er forpligtet til at indgive anmeldelser af krav og andre anmodninger i elektronisk format med en sikker elektronisk signatur, der er verificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat (artikel 123a i ZFPPIPP). I modsat fald afviser domstolen anmodningen. Alle dokumenter afleveres til den advokat, der repræsenterer parten i en insolvensbehandling, og til den officielle modtager elektronisk til en sikker e-mailadresse.

På samme måde udsteder en domstol en oprindelig afgørelse eller kendelse i insolvenssager i elektronisk format underskrevet af dommeren med en sikker elektronisk signatur, som er verificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat. (Artikel 124 i ZFPPIPP).

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

E-retspleje-informationssystemet skal gøre det muligt at gennemføre elektroniske transaktioner hver arbejdsdag mellem kl. 8 og kl. 20. I princippet kan brugerne af e-retspleje-informationssystemet foretage elektroniske transaktioner på et hvilken som helst tidspunkt og alle ugens dage, da ovennævnte begrænsninger gælder for tilfælde, hvor systemet undergår en teknisk opgradering.

I artikel 112 i den civile retsplejelov fastsættes det, at når en anmodning sendes elektronisk, betragtes det tidspunkt, hvor den blev modtaget af informationssystemet, som tidspunktet for indgivelse til den domstol, som den er rettet til. Som en gennemførelsesbestemmelse fastsætter reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager, at hvis der gælder en frist for indgivelse af en elektronisk anmodning, anses anmodningen for at være indgivet på det tidspunkt, hvor den modtages af den server, hvorpå det elektroniske register for den civilretlige procedure, som ansøgningen indgives til via e-retspleje-informationssystemet, kører (artikel 18 i disse regler).

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Hvis den ikke-standardiserede del af teksten i den elektroniske anmodning oprindeligt er udarbejdet som et elektronisk dokument, skal den vedlægges den elektroniske transaktion i PDF/A-form. Brugeren skal konvertere den ikke-standardiserede del af teksten i en elektronisk anmodning, der oprindeligt er udarbejdet som et skriftligt dokument, og ethvert bilag, der udgør et skriftligt dokument i elektronisk format, ved at scanne dokumentet og vedhæfte det til den elektroniske transaktion. Et elektronisk dokument, der udarbejdes på denne måde, skal opfylde følgende krav:

 • Det skal være i PDF/A-form og i sort/hvid.
 • Opløsningen skal være på mellem 240 dpi og 300 dpi.
 • Hvis det skriftlige dokument indeholder flere sider, skal alle sider være indeholdt i én enkelt PDF-fil uden mellemliggende tomme sider.
 • Hvis der vedhæftes to eller flere dokumenter, skal hvert dokument være indeholdt i sin egen PDF-fil.

Hvis et elektronisk dokument, der er vedhæftet en elektronisk transaktion, ikke opfylder disse betingelser, anses den elektroniske anmodning for at være ufuldstændig. (Artikel 19 i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager).

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

E-retspleje-informationssystemet findes i det sikre offentlige netværk (HKOM), og dataene lagres på HKOM-netværkets centrale server.

Retten til indsigt i dataene behandles som led i den ordning for rettigheder, der reguleres af IT-centret ved Republikken Sloveniens højesteret (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) i overensstemmelse med reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager. Alle brugere af e-retspleje-informationssystemet og de tre underordnede websteder skal registreres i sikkerhedsordningen, før de foretager elektroniske transaktioner. Der skelnes mellem brugergrupper efter præsentationsniveau i informationssystemet (almindelige brugere, registrerede brugere og kvalificerede brugere). Antallet af brugerrettigheder (elektroniske transaktioner) på webstedet og de underordnede websteder afhænger af, hvilken type brugergruppe brugeren tilhører.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Alle elektroniske anmodninger skal være underskrevet med anmoderens elektroniske signatur (kvalificeret digitalt certifikat). E-retspleje-informationssystemet fremsender alle elektroniske anmodninger, som er modtaget med et tidsstempel, samtidig med at anmoderen automatisk modtager et elektronisk certifikat med angivelse af det tidspunkt, hvor anmodningen blev indlæst i e-retspleje-informationssystemet.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Den almindelige lovgivning om betaling af retsafgifter er loven om retsafgifter (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), hvoraf det fremgår, at retsafgifter skal betales ved domstolene i Slovenien i henhold til bestemmelserne i denne lov. Loven sondrer i princippet ikke mellem elektroniske og ikke-elektroniske procedurer, men tilskynder til elektronisk indgivelse af anmodninger i forbindelse med fuldbyrdelsesprocedurer, idet afgiften for elektronisk indgivelse er 20% lavere end afgiften for en anmodning, der indgives i fysisk form (papirformat).

Fuldbyrdelsesprocedurer:

Ved den elektroniske indgivelse af en anmodning udstedes der et betalingspåbud, som pålægger sagsøgeren at betale retsafgiften inden for en frist på otte dage, efter at kendelsen er afsagt, ved at overføre beløbet til den relevante konto med det referencenummer, der er anført i påbuddet. Påbuddet om betaling af retsafgiften anses for at være forkyndt, når sagsøgeren eller dennes repræsentant har indgivet ansøgningen elektronisk.

Hvis sagsøgeren ikke betaler retsafgiften i overensstemmelse med betalingspåbuddet senest otte dage efter forkyndelsen af påbuddet, og betingelserne for fritagelse, udskydelse eller betaling af retsafgifter ikke er opfyldt, anses anmodningen for at være trukket tilbage. Den eneste undtagelse vedrører en elektronisk anmodning om fuldbyrdelse baseret på et officielt bekræftet dokument, hvor forpligtelsen til at betale afgiften opstår, når anmodningen registreres i informationssystemet. Sagsøgeren modtager ikke et betalingspåbud, men modtager de oplysninger, der er nødvendige for at betale retsafgiften. Hvis en sagsøger ikke betaler retsafgiften for en elektronisk anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et dokument, som er officielt bekræftet af afdelingen for officiel bekræftelse af dokumenter (centralni oddelek za verodstoojno listino, COVL), senest otte dage efter indgivelsen af begæringen, anses anmodningen for ikke at være indgivet.

Der skelnes ikke mellem betaling af retsafgifter generelt og betaling af retsafgifter for elektroniske anmodninger, der ikke er anmodninger om fuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument. Hvis en anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument indgives i fysisk form (papirformat), og hvis sagsøgeren ikke betaler retsafgifter i henhold til anmodningsformularen, fremsender domstolen et betalingspåbud til sagsøger.

Tinglysningssager: Hvis der skal betales en retsafgift for en anmodning om tinglysning eller en anden elektronisk anmodning, udstedes der ved den elektroniske indgivelse af anmodningen et påbud om, at sagsøgeren skal betale retsafgiften senest otte dage efter forkyndelsen af påbuddet ved at overføre beløbet til den relevante konto og med det referencenummer, der er anført i påbuddet. Påbuddet om betaling af retsafgiften anses for at være forkyndt, når sagsøgeren eller dennes repræsentant har indgivet ansøgningen elektronisk. Hvis sagsøger ikke betaler retsafgiften i overensstemmelse med betalingspåbuddet senest otte dage efter forkyndelsen af påbuddet, anses anmodningen for at være trukket tilbage.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

De samme regler gælder for tilbagetrækning af en anmodning, der indgives elektronisk med henblik på tilbagetrækning af en skriftlig anmodning. I forbindelse med computerbaserede procedurer for fuldbyrdelse, insolvensbehandling og tinglysning kan en indgivet anmodning også trækkes tilbage elektronisk.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Som nævnt i punkt 1 ovenfor er dette endnu ikke muligt i alle civilretlige sager, selv om der foreligger retlige bestemmelser om indgivelse af elektroniske anmodninger.

Reglerne om formularer, typer fuldbyrdelsesprocedurer og den automatiserede fuldbyrdelsesprocedure indeholder en liste over anmodninger og andre dokumenter, der kan sendes elektronisk i en fuldbyrdelsessag. Hvis en skyldner i en fuldbyrdelsessag ønsker at indgive et svar eller en elektronisk anmodning via e-retspleje-webstedet (det underordnede websted om e-fuldbyrdelse), skal den pågældende opfylde de betingelser, der gælder for en ekstern kvalificeret bruger af e-retspleje-informationssystemet (åben, sikker elektronisk postkasse, kvalificeret digitalt certifikat fra et slovensk certificeringsorgan med et skatteregistreringsnummer), samt andre betingelser afhængigt af, hvilken brugergruppe den pågældende tilhører (artikel 12 i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager).

Se svaret under punkt 2 for så vidt angår de forpligtelser, der gælder for visse parter i forbindelse med indgivelse af dokumenter i elektronisk format og for parter i insolvenssager.

Der kan også indgives indsigelser eller andre retsmidler online i tinglysningssager og i visse typer fuldbyrdelsessager. Det er obligatorisk for nogle parter (advokater, offentlige notarer, statslige organer og ejendomsselskaber) at indsende alle dokumenter elektronisk i tinglysningssager.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Den elektroniske procedure i tilfælde af et manglende svar fra en modpart er den samme som den skriftlige procedure. Efter udløbet af den frist, der er fastsat for sagsøgtes eller skyldners svar, træffer retten en afgørelse.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Se punkt 10 – samme spørgsmål.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

I henhold til artikel 16a i den civile retsplejelov er en elektronisk formular lig med en skriftlig formular, hvis oplysningerne i den elektroniske formular kan behandles af domstolen og er tilgængelige og egnede til efterfølgende anvendelse, og data i elektronisk format må ikke anses for at være uden bevisværdi, fordi de er i elektronisk format. Det samme er fastsat i loven om elektroniske transaktioner og elektroniske signaturer (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, artikel 13, stk. 1).

Dokumenter og bevismateriale kan fremsendes elektronisk i sager om fuldbyrdelse og sikring af fordringer. For så vidt angår overholdelse af de tekniske krav, finder bestemmelserne i artikel 19, stk. 1 og 2, i reglerne om elektroniske dokumenter tilsvarende anvendelse, når de ikke henviser til en elektronisk anmodning, men til et elektronisk dokument (bilag). Se også svaret under punkt 4.

Dokumenter kan også indgives i elektronisk format. En elektronisk anmodning er et elektronisk dokument, der indeholder en parts anmodning i civilretlige sager (regler om elektroniske transaktioner i civilretlige sager). De samme regler definerer også et "elektronisk bilag", dvs. et skriftligt dokument, der er konverteret til et elektronisk dokument og vedlagt en elektronisk anmodning.

Brugeren indgiver en elektronisk anmodning ved at vælge den relevante elektroniske transaktion til indgivelse af en elektronisk anmodning på e-retspleje-webstedet og ved at indtaste de krævede oplysninger fra den standardiserede del af anmodningens tekst i det relevante felt i formularen på skærmen (online). Hvis en elektronisk anmodning også indeholder en forklarende del som påkrævet af lovgivningen eller efter sagsøgerens skøn, opretter brugeren et særskilt elektronisk dokument fra teksten i den forklarende del (den ikke-standardiserede del af teksten til den elektroniske anmodning), der opfylder betingelserne i artikel 19 i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager og vedhæfter dette elektroniske dokument til transaktionen på webstedet e-fuldbyrdelse. Brugeren underskriver den med sin egen sikre elektroniske signatur. Det samme gælder for elektroniske bilag til en elektronisk anmodning. Se også svarene ovenfor.

Der er fastsat en særregel for tinglysningsprocedurer med henblik på at garantere retssikkerheden, og fordi det dokument, der konverteres til et elektronisk dokument, får det oprindelige dokuments karakter (bevisværdi), må kun en notar i sin egenskab af en person, der nyder offentlighedens tillid, konvertere private dokumenter (kontrakter) til elektroniske dokumenter. En notar er også i henhold til reglerne om opbevaring hos en notar forpligtet til at opbevare dette dokument, indtil registreringen bliver endelig. En part/sagsøger må selv konvertere andre dokumenter, som danner grundlag for registrering (retsafgørelser og andre afgørelser truffet af en offentlig myndighed) til elektroniske dokumenter.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til bestemmelserne i reglerne om elektroniske transaktioner i civilretlige sager betragtes en retsafgørelse i elektronisk format som en oprindelig retsafgørelse. Ved elektronisk forkyndelse af en retsafgørelse sendes et eksemplar af retsafgørelsen som et elektronisk dokument. Ved forkyndelse af en retsafgørelse pr. post sendes et udskrevet eksemplar af retsafgørelsen i elektronisk format.

* Det skal bemærkes, at det i praksis og på trods af de gældende lovbestemmelser endnu ikke er muligt at indsende dokumenter elektronisk i civil‑ og handelsretlige sager, med undtagelse af insolvenssager og tinglysningssager. Siden den 10. april 2014 er retsdokumenter også blevet udleveret til advokater og bobestyrere i elektronisk format, dvs. ad elektronisk vej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja. En dom eller en afgørelse, der er udstedt i elektronisk format, underskrives af formanden for dommerpanelet ved hjælp af formandens sikre elektroniske signatur og domstolens sikre elektroniske signatur, som verificeres ved hjælp af et kvalificeret certifikat. Hvis dommerpanelets formands sikre elektroniske signatur er certificeret ved hjælp af et kvalificeret certifikat, der også angiver domstolen, er domstolens sikre elektroniske signatur ikke påkrævet. Domme, der behandles automatisk i informationssystemet, kan være påført en faksimileunderskrift i stedet for en underskrift og et stempel.

En afgørelse, der er udstedt i fysisk eller elektronisk format, kan forkyndes for parterne som en bekræftet kopi eller som en elektronisk (scannet) kopi eller i elektronisk format. Se også bemærkning til svar 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Som allerede anført ovenfor kan der, på trods af at der foreligger retlige bestemmelser, ikke indgives elektroniske anmodninger, herunder klager, i alle sager. Det er dog muligt at indgive elektroniske anmodninger i sager om fuldbyrdelse, insolvensbehandling og tinglysning, hvis anmoderen opfylder de betingelser, der gælder for brugere af e-retspleje-informationssystemet. Se også svarene ovenfor.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, elektronisk fuldbyrdelse (e-fuldbyrdelse) er også mulig via e-retspleje-webstedet. En sagsøger kan indgive en anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument via e-retspleje-webstedet (det underordnede websted e-fuldbyrdelse) som registreret og ekstern kvalificeret bruger. En sagsøger kan kun indgive en anmodning om fuldbyrdelse på grundlag af et fuldbyrdelsesgrundlag og en anmodning om sikring af fordringer via det underordnede websted e-fuldbyrdelse som ekstern kvalificeret bruger. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der er tale om fuldbyrdelse og sikring af fordringer i overensstemmelse med de nationale forskrifter (ZIZ).

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne har ret til at få indsigt i og kopiere en fil i elektronisk format i informationssystemet. Parten skal bevise sin identitet ved hjælp af en elektronisk signatur med et kvalificeret certifikat.

Med henblik på fuldbyrdelse og sikring af fordringer ved lokale domstole (okrajna sodišče) kan brugere, der har indgivet en elektronisk anmodning via det underordnede websted e-fuldbyrdelse, få indsigt i deres egne dokumenter samt procedureakterne i den sag, som de har indgivet den elektroniske anmodning til, og hvori de er part. Reglerne om formularer, typer fuldbyrdelsesprocedurer og den automatiserede fuldbyrdelsesprocedure fastsætter, hvad en bruger fra en bestemt brugergruppe må få indsigt i.

Aktindsigt er også tilladt i tinglysningssager. En forskel mellem tinglysningssager og fuldbyrdelsessager er, at alle registrerede brugere (dvs. ikke blot sagsøgere og andre parter) har ret til indsigt, indtil registreringen i tingbogen bliver endelig. Af hensyn til beskyttelsen af personoplysninger er kun procedureakter (anmodning, retsafgørelse osv.) tilgængelige for alle – ikke bilag, dvs. dokumenter.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Link åbner i nyt vinduehttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Link åbner i nyt vinduehttps://www.uradni-list.si/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Link åbner i nyt vinduehttp://www.sodisce.si/

Sidste opdatering: 10/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Slovakiet

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

En retssag kan indledes via internettet, eller mere præcist kan krav og andre dokumenter fremsendes elektronisk, hvis de er forsynet med en certificeret digital signatur.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Alle former for krav og dokumenter kan indsendes elektronisk. Hvis et dokument i en sag indsendes elektronisk uden autorisation (dvs. uden en certificeret digital signatur), skal det efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur inden 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Retten opfordrer ikke udtrykkeligt den pågældende til at foretage denne efterfølgende indlevering eller indsendelse.

I sager, der hører under den frivillige retspleje, kan dokumentation fremsendes til enhver distriktsdomstol, der skal registrere det pågældende og straks sende det til den kompetente domstol. En sådan dokumentation har samme virkning, som hvis den var indgivet til den kompetente domstol.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

På alle tidspunkter.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der er ingen krav til format; krav vurderes ud fra deres indhold. Hvis et krav er mangelfuldt, bestemmer retten, at den pågældende part skal korrigere eller supplere det inden for en frist på ikke under 10 dage.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Betingelserne for opbevaring og overførsel af data er fastlagt i lov nr. 543/2005 om regler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole som ændret (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (i det følgende betegnet "PaOR").

a) Proceduren for godtagelse af indlæg fremsendt via internettet forsynet med en certificeret digital signatur er omfattet af lov nr. 215/2002 om digital signatur og om ændring af visse love, som ændret ved lov nr. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) og NBU-forordning nr. 542/2002 om anvendelse af digital signatur i erhvervs- og forvaltningsanliggender (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Indlæg, der modtages på denne måde, videresendes til postafdelingen, som videreformidler den i henhold til artikel 129 PaOR. En rets postafdeling anvender en softwareapplikation til at registrere indlæg

b) indlæg, der modtages uden certificeret digital signatur, overføres straks til postafdelingen, som behandler dem i overensstemmelse med artikel 129 i PaOR.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Et indlæg, der indsendes elektronisk uden certificeret digital signatur, skal efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur inden 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Hvis et indlæg er forsynet med en certificeret digital signatur, er der ikke behov for at gøre yderligere. Det nøjagtige tidspunkt for modtagelsen af indlægget noteres og registreres.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der skal betales retsgebyr for kopier af kravet og dets bilag (sagsakterne) og en kopi af kravet og dets bilag, der leveres til parterne, hvis kravet er indgivet elektronisk og underskrevet med en certificeret digital signatur i henhold til lov nr. 215/2002 om digital signatur og om ændring af visse love, som ændret ved lov nr. 679/2004 og en NBU-forordning nr. 542/2002 om anvendelse af digitale signaturer i erhvervs- og forvaltningsforbindelser på 0,1 EUR pr. side, dog mindst 10 EUR pr. indlæg, der udgør et krav eller en begæring om indledning af en retssag, samt bilag hertil, og mindst 3 EUR for alle andre indlæg og bilag hertil (punkt 20a i bilaget til lov nr. 71/1992 om retsgebyrer, som ændret (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, alle indlæg kan trækkes tilbage i forbindelse med hel eller delvis tilbagetrækning af et krav, uanset hvordan de er indgivet.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte har denne mulighed, men er ikke forpligtet til at udnytte den.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Den procedure, der finder anvendelse på elektronisk indgivelse af indlæg, er fastsat ved lov nr. 543/2005 , som ændret, samt forvaltnings- og kontorregler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Den procedure, der finder anvendelse på elektronisk indgivelse af indlæg, er fastsat ved lov nr. 543/2005 , som ændret, samt forvaltnings- og kontorregler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Bevismateriale er ethvert middel, hvorved sagens genstand kan fastslås. Bevismateriale er tilladt i alle typer sager. Dokumenter kan indgives til en domstol på de betingelser, der er fastsat i artikel 125 i den civile retsplejelov (Civilný sporový poriadok).

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til artikel 105 i den civile retsplejelov kan skriftlige dokumenter forkyndes via internettet. Et dokument fra retten anses for at være forkyndt den femte dag efter, at det er afsendt, også selv om modtageren ikke har læst det.

Forkyndelse via internettet er imidlertid ikke tilladt, hvis det, der skal forkyndes, er en dom, andre retsafgørelser, indkaldelser til retsmøder og andre skriftlige dokumenter, idet disse skal forkyndes personligt i henhold til loven. En dom kan kun forkyndes personligt og altså ikke via internettet.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej. Dommen affattes ved hjælp af it-teknologi efter en skabelon, hvorpå Slovakiets rigsvåben og følgende tekst er fortrykt: "Dom afsagt i Den Slovakiske Republiks navn". En skriftlig dom underskrives af formanden for retsinstansen eller dommeren, hvis der kun er en dommer.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

En appel kan indgives via internettet. Hvis en appel indgives elektronisk uden certificeret digital signatur, skal den efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur senest efter 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Hvis appellanten ikke gør det, vil appellen ikke blive behandlet. En afgørelse om en appel kan ikke formidles via internettet, men udelukkende i papirform.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En begæring om fuldbyrdelse af en afgørelse kan indgives via internettet. Hvis den indgives elektronisk uden certificeret digital signatur, skal den efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur efter senest 10 dage. Hvis den pågældende ikke gør det, vil begæringen ikke blive behandlet.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne og deres retlige repræsentanter kan udelukkende konsultere sagsakterne ved personligt fremmøde og kun under tilstedeværelse af en af rettens medarbejdere.

På webstedet for Slovakiets justitsministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) kan man søge i en database over retsafgørelser. Alle kan søge efter og konsultere domstolsafgørelser, idet der kan søges på dato, domstol, journalnummer, afgørelsens form og art, lovområde, anvendte lovbestemmelser samt for- og efternavn på den dommer eller retsmedarbejder, der har truffet afgørelsen, eller der kan søges på ord brugt i afgørelsen (en såkaldt fuldtekstsøgning).

Sidste opdatering: 16/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Finland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Elektronisk sagsbehandling kan anvendes til indsendelse af ansøgninger om stævninger i forbindelse med ubestridte krav, ansøgninger om retshjælp (og ansøgninger om at få beskikket en forsvarer eller en offentligt beskikket advokat og advokaternes ansøgninger om godtgørelse af salærer og omkostninger fra staten) samt anmodninger om tvangsfuldbyrdelse (inden for privatretten anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af gæld, der tager udgangspunkt i en kendelse eller dom afsagt af distriktsdomstolen (käräjäoikeus).

I Finland er ingen procedurer udelukkende tilgængelige over internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Faciliteten er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der findes en XML-skabelon for sammenslutninger og organisationer, der ofte indgiver ansøgninger om stævninger, og en separat elektronisk online formular for borgere og virksomheder.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

De finske domstoles elektroniske sagsbehandlingsfacilitet er sikret af en krypteret https-filoverførselsprotokol. Data, som registreres af domstolene, opbevares på en sikker server, hvorfra parterne kan downloade deres dokumenter.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Brugerne skal logge på for at downloade filer fra den sikre server.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der skal betales de samme gebyrer for elektroniske procedurer som for ikkeelektroniske procedurer.  Distriktsdomstolene pålægger rekvirenter og sagsøgere gebyrer efter endt procedure. Gebyrernes størrelse afhænger af sagens karakter og procedurens kompleksitet.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

De elektroniske procedurer er omfattet af de samme principper som søgsmål indbragt ad konventionel, ikkeelektronisk vej.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte kan svare via internettet, men det er ikke obligatorisk at bruge internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

I civile sager er der ingen forskel på elektroniske og ikkeelektroniske procedurer.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

I civile sager er der ingen forskel på elektroniske og ikkeelektroniske procedurer.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ja.  Ansøgninger om stævninger, svar og andre domstolsdokumenter kan også sendes til domstolene pr. e-mail.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Dokumenter, der ikke kræver kvittering for modtagelsen (såsom svar, indkaldelser til indledende retsmøder og til retsmøder under sagens behandling samt domstolenes resuméer), kan sendes til parterne pr. e-mail.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Retsafgørelser kan på anmodning sendes til parterne elektronisk.  Modtageren eller dennes befuldmægtigede skal logge på for at downloade retsafgørelser fra den online facilitet.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er ikke på indeværende tidspunkt muligt at indgive appel elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af gæld, der er fastslået ved dom, kan indsendes elektronisk. Inden for privatretten kan elektronisk sagsbehandling anvendes til tvangsfuldbyrdelse af gæld, der er fastslået ved distriktsdomstolens kendelse eller dom.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja. Sagsøgere kan følge med i deres sager ved at logge på en online facilitet, hvis proceduren blev indledt via internettet.

Sidste opdatering: 14/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Sverige

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anlægge en retssag via internettet. En stævning skal indgives skriftligt og underskrives af sagsøgeren eller dennes repræsentant. Kravet om underskrift er til hinder for, at en stævning kan indgives elektronisk.

Inden for rammerne af den summariske procedure kan en begæring om udstedelse af et betalingspåkrav indgives til fogedretten (Link åbner i nyt vindueKronofogdemyndigheten) via internettet.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, er dette kun muligt inden for rammerne af den summariske procedure.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

En elektronisk begæring til fogedretten (Kronofogdemyndigheten) om at udstede et betalingspåkrav skal underskrives i form af en avanceret elektronisk signatur som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og ophævelse af direktiv 1999/93/EF. Fogedretten kan fravige kravet om underskrift, hvis en rekvirent må antages på betryggende vis og på en teknisk forsvarlig måde at skulle indgive en lang række begæringer. Hvis en tvist om et betalingspåkrav overgår til behandling i retten som et almindeligt civilt søgsmål, er det ikke nødvendigt at forsyne en elektronisk begæring med en underskrift på papir.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager. Som det fremgår af svaret på spørgsmål 12, er det dog som regel muligt at indgive svarskrift og andre processkrifter via internettet, der ikke skal være underskrevet personligt.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Dokumenter, som ikke skal underskrives personligt, kan indgives elektronisk. Dette indebærer, at det som udgangspunkt er muligt at indgive alle processkrifter elektronisk, bortset fra stævninger. Retten kan imidlertid i en konkret sag bestemme, at et processkrift, der er indgivet elektronisk, skal bekræftes af afsenderen i form af et personligt underskrevet dokument.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der er intet til hinder for, at en myndighed fremsender et dokument elektronisk, og at modtagelsen af dokumentet bekræftes pr. e-mail, hvis det skønnes at være forsvarligt henset til de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger mv.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

En retsafgørelse sendes pr. post, medmindre parten udtrykkeligt har anmodet om, at det sker på anden vis. Når det er hensigtsmæssigt, navnlig henset til de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, kan dokumenter i stedet sendes pr. fax eller e-mail eller på anden måde fremsendes i elektronisk form.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er muligt at indsende en ankestævning pr. e-mail. Retten kan om nødvendigt anmode afsenderen om, at appellen bekræftes i form af et personligt underskrevet dokument.

Vedrørende forkyndelse, se svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En begæring om tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes mundtligt eller skriftligt af den berettigede selv eller af dennes repræsentant. En mundtlig begæring forudsætter, at rekvirenten (den, som begærer tvangsfuldbyrdelse) møder op i fogedretten (Kronofogdemyndigheten). Alle skriftlige begæringer skal være underskrevet af rekvirenten eller dennes repræsentant. Fogedretten kan dog give en person, som agter at indgive en lang række begæringer, adgang til at gøre det elektronisk.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.

Sidste opdatering: 02/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - England og Wales

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det er muligt at indlede retssager via internettet gennem enten Link åbner i nyt vindueMoney Claim Online (MCOL) for pengekrav eller Link åbner i nyt vinduePossession Claim Online (PCOL) for besiddelseskrav. I begge systemer er der adgang til en helpdesk, som kan yde bistand (men ikke juridisk rådgivning). Helpdesken kan kontaktes på 0845 601 5935 (for opkald inden for Det Forenede Kongerige) og + 44 1604 619 402 (for opkald uden for Det Forenede Kongerige).

Endvidere kan krav, der er indgivet til de forskellige jurisdiktioner i Rolls Building i London (Chancery Division of the High Court, the Commercial and Technology and Construction Courts, Mercantile Court og Admiralty Court) administreres ad elektronisk vej i henhold til domstolenes elektroniske arbejdssystem, CE-file.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

MCOL er tilgængelig for krav i County Court på et fast beløb på under 100 000 GBP (ca. 125 000 EUR), inklusive retsafgifter og advokatsalærer. Kravet må højst stilles til to personer, og den eller de personer, der sagsøges, skal have adresse i England og Wales. Sagsøger skal også have adresse i England og Wales.

PCOL kan anvendes til at fremsætte besiddelseskrav vedrørende jord (herunder bygninger eller dele af bygninger). Det kan f.eks. være en udlejer, der af en lejer kræver igen at få besiddelse af en bolig, alene fordi lejeren er i restance med huslejen (men ikke krav om fortabelse af en lejekontrakt) eller en pantedebitors krav over for panthaver, der alene er baseret på sidstnævntes misligholdelse med hensyn til betaling af skyldige beløb som følge af pant i fast ejendom. Det omfatter ikke krav om noget andet retsmiddel bortset fra betaling af forfaldne lejebeløb eller forfaldne beløb i forbindelse med pant i fast ejendom, renter og omkostninger. Som for MCOL skal alle sagsøgte have adresse med henblik på forkyndelse i England og Wales, og kreditor skal have en adresse i England eller Wales, hvor dokumenter kan afleveres. Sagsøger skal også kunne oplyse om et postnummer for den omhandlede ejendom samt en e-mailadresse.

For både MCOL og PCOL skal kreditorer være fyldt 18 år, have deres fulde åndsevner, må ikke få juridisk bistand som omhandlet i lov om retshjælp, Legal Aid Act 1988, og må ikke forvolde unødig trætte (dvs. have fået forbud af en dommer ved en High Court mod at anlægge en sag ved en byret i England og Wales uden tilladelse). Der kan ikke fremsættes krav over for staten eller kongehuset.

Disse typer krav behøver ikke at blive fremsat via internettet.

CE-systemet kan bruges til alle krav (undtagen krav, der vedrører fritagelse for afgifter), som ellers ville blive fremsat i Rolls Building. Sager, der ikke anlægges i CE-systemet, kan anlægges i begge systemer.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Både MCOL og PCOL er tilgængelige døgnet rundt. Hvis kravet modtages inden kl. 9.00 en dag, hvor retten er åben, behandles det samme dag. Hvis det modtages efter kl. 9.00, vil det blive behandlet den næste dag, hvor retten er åben. Kravet udskrives normalt og sendes til sagsøgte den dag, hvor det behandles.

CE-systemet er også tilgængeligt 24/7, dog med undtagelse af perioder med rutinemæssig vedligeholdelse.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

For både MCOL og PCOL vil en sagsøger blive bedt om at udfylde en række skærmbilleder. Hvert skærmbillede omhandler en specifik oplysning, der er påkrævet — f.eks. kreditors fulde navn og adresse, sagsøgtes navn og adresse og det beløb, der stilles krav om, samt nærmere oplysninger om kravet.

MCOL-systemet og PCOL-systemet vil automatisk gemme oplysninger, i takt med at de udfyldes på skærmen. Hvis kun en del af felterne på skærmbilledet er udfyldt, kan kreditor få gemt oplysningerne ved at trykke på gem-knappen øverst og nederst på hvert skærmbillede. I MCOL gemmes disse oplysninger i 28 dage for at give kreditor tilstrækkelig tid til at indhente yderligere påkrævede oplysninger. PCOL gemmer et udkast til kravsfremstillingen på ubestemt tid, indtil brugeren indgiver eller sletter kravet.

De oprindelige oplysninger om parterne og deres advokater indgives via en onlineformular. CE-systemet sætter parten i stand til at uploade dokumenter, ganske som hvis de blev indleveret personligt. Den eneste begrænsning er størrelsen. Hvis et dokument er for stort, skal det indsendes i flere dele.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Sikkerhed er af afgørende betydning i både MCOL-systemet og PCOL-systemet. Fordi nogle af de oplysninger, som en kreditor afgiver, kan være af følsom karakter, sikres de gennem et unikt brugernavn og kodeord. Webstedet har også sikkerhedsbeskyttelse og krypterer data, der transmitteres via internettet. Parterne bør dog bemærke, at e-mails, der sendes eller modtages, ikke kan betragtes som sikre.

Kreditorer skal lade sig registrere i MCOL og PCOL, før de kan indgive krav online. Når de er registreret, anmodes de om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Både brugernavnet og adgangskoden skal være på mindst otte og højst 12 tegn og være en kombination af bogstaver og tal.

I MCOL og PCOL bliver en kreditor også bedt om at vælge et sikkerhedsspørgsmål og et svar på det, når han/hun registrerer sig. Dette skal bruges, hvis kreditor glemmer sit kodeord. Systemet sender så kodeordet pr. e-mail, forudsat at sikkerhedsspørgsmålet er besvaret korrekt. Hvis man glemmer sit brugernavn, er det gået uigenkaldeligt tabt.

CE-systemet er en sikker metode til at fremsende oplysninger mellem domstolene, parterne og deres bank.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Elektronisk underskrift er ikke påkrævet, selv om den login-procedure, der er beskrevet i svaret på spørgsmål 5, finder anvendelse. Det tidspunkt, hvor kravet fremsendes, vil som forklaret i besvarelsen af spørgsmål 3 være afgørende for, hvornår kravet behandles.

Da CE-systemet er en metode til at indgive dokumenter, kræves der ikke elektronisk underskrift. Tidspunktet for indgivelse af kravet er enten tidspunktet for betalingen af det pågældende gebyr eller den dato og det tidspunkt, der er fastsat i de relevante regler.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsafgiften på krav, der fremsættes online, er lavere end for krav, der fremsættes fysisk, da førstnævnte er mindre ressourcekrævende for rettens personale. Retsafgifterne for både MCOL og PCOL betales med kredit- eller debetkort, mens organisationer og advokater også kan betale med direkte debitering i PCOL. Personer, der har ret til at blive fritaget for retsafgifter, kan ikke anvende MCOL og PCOL. Hvis der ansøges om fritagelse for retsafgifter, skal der fremlægges dokumentation, som kontrolleres af en medarbejder ved retten. Derfor er ansøgninger om fritagelse for retsafgifter ikke tilgængelige online. Sagsøgere, der mener, at de er berettigede til fritagelse for retsafgifter, skal kontakte deres lokale domstol og fremsætte et krav personligt, samtidig med at de indgiver deres krav.

Afgifterne er de samme, som hvis sagen blev indgivet personligt, og afgiften betales enten via kreditkort eller på konto.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Det er muligt at slette krav og anmodninger registreret i MCOL og PCOL, før de er indgivet, men er de først indgivet, kan de ikke slettes. Det er muligt at annullere en sag, der er anlagt via MCOL eller PCOL, når de er udstedt, på samme måde som ved ikke-elektroniske procedurer. Retsafgifter kan ikke refunderes, hvis der fremsættes en annulleringsanmodning, efter at sagen er gået i gang.

En sag i CE-systemet kan trækkes tilbage på samme måde som sager, der registreres ved personlig henvendelse.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Hvis et krav er fremsat gennem MCOL eller PCOL, kan en sagsøgt indgive et elektronisk svar ved hjælp af den adgangskode, der står på forsiden af kravsformularen. Det er ikke obligatorisk at reagere via internettet.

Hvis der ikke findes andre regler, fortsætter en sag, der er registreret i CE-systemet, som en sag i dette system.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Sagsøgte kan reagere online på et krav, der er fremsat af MCOL, på fem måder. Han/hun kan:

 • betale hele kravet
 • erkende at skylde hele gælden
 • erkende at skylde en del af gælden
 • indgive en anerkendelse af forkyndelsen
 • forsvare sig mod kravet
 • fremsætte et modkrav mod sagsøger.

Når sagsøgte indgiver sit svarskrift, overføres sagen til sagsøgtes lokale domstol. Når der fremsættes modkrav, overføres sagen til en passende domstol. I begge tilfælde vil sagen gå videre, som om den var anlagt ikke-elektronisk.

Hvis sagsøgte delvist anerkender kravet, vil kreditor blive spurgt, om han/hun er villig til at acceptere dette. Hvis det accepteres, kan sagsøger anmode retten om at afsige dom over sagsøgte og sende en ordre om betaling. Hvis det ikke accepteres, vil sagen gå videre som en kontradiktorisk sag.

Hvis sagsøgte besvarer besiddelseskravet, forkyndes en kopi for sagsøger, der indleveres til retten på det indledende retsmøde. I PCOL-systemet kan sagsøgte udfylde svarformularen, der er en erklæring om midler, som skal indgives før et retsmøde.

En sagsøgt i en sag i CE-systemet har samme muligheder som en sagsøgt i en sag, der ikke er registreret i CE-systemet.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke reagerer på et krav, kan kreditor anmode om et betalingspåbud online via MCOL. Der kan fremsættes en anmodning ved at vælge funktionen "Judgment Start". Kreditor bliver bedt om at oplyse, om han/hun ønsker, at sagsøgte betaler gælden i rater eller som et engangsbeløb. Hvis kreditor har krævet renter som led i det oprindelige krav, har han/hun ret til at kræve renter fra datoen for udstedelsen indtil den dato, hvor retten træffer sin afgørelse. Som ved fremsættelse af krav behandles en anmodning om dom, hvis den modtages via MCOL inden kl. 9.00, ved dagens slutning. Hvis anmodningen modtages efter kl. 9.00, vil den blive behandlet på den følgende dag, hvor retten er åben, og lægges først ud på MCOL den følgende dag.

PCOL kan anvendes til at anmode retten om at fastsætte en dato for besiddelse af genstanden for kravet, hvis sagsøgte ikke har overholdt betingelserne i en kendelse om besiddelse. Den krævede dokumentation skal dog indgives direkte til retten og kan ikke vedhæftes en onlineanmodning.

Undlader sagsøgte at deltage i en CE-registreret sag, bliver resultatet det samme, som var der tale om en CE-sag.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

PCOL giver sagsøgere mulighed for at indgive følgende elektronisk:

 • almindelig korrespondance
 • almindelige anmodninger
 • anmodning om udsættelse af retsmøde
 • tilbagetrækning af krav.

I MCOL kan sagsøger også gøre følgende elektronisk:

 • anføre dom, hvor sagsøgte erkender kravet, dom, hvor sagsøgte anerkender dele af kravet eller betalingspåbud
 • udstede en fuldbyrdelsesordre.

Sagsøger og sagsøgte kan indsende e-mail-korrespondance og forespørgsler via MCOL og PCOL. De kan dog ikke indsende almindelig korrespondance og ansøgninger elektronisk.

CE-systemet betyder, at alle dokumenter kan udfyldes elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Domme kan registreres i både MCOL og PCOL, men de skal forkyndes i henhold til den metode, der er fastsat i reglerne.

I sager i CE-systemet er det sagsøger, der er ansvarlig for forkyndelsen.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Dommerne har ikke mulighed for at sende afgørelser elektronisk til parterne.

CE-systemet har ingen betydning for afsigelsen af domme.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der kan indgives appel via PCOL på en almindelig formular, men der kan ikke indgives appeller elektronisk via PCOL eller MCOL. Afgørelser kan ikke forkyndes via internettet.

CE-systemet finder ikke anvendelse i appelsager.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Når en kreditor anmoder om et betalingspåbud med øjeblikkelig betaling via MCOL, kan han/hun anmode om en fuldbyrdelseskendelse, når status i MCOL viser, at der er afsagt dom, og når sagsøgte har misligholdt betingelserne i dommen (dette gælder, uanset om afgørelsen vedrører et betalingspåbud eller anerkendelse af kravet). Der betales en afgift for udstedelse af et betalingspåbud, som kreditor vil blive anmodet om at betale med enten debet- eller kreditkort. Denne retsafgift lægges oven i det skyldige beløb. For at anmode om et betalingspåbud online skal kreditor logge ind på systemet ved hjælp af sit brugernavn og sin adgangskode, vælge kravet og vælge "warrant of execution".

Betalingspåbuddet skal vedrøre:

enten den saldo, der skal betales i henhold til dommen

eller, hvis gælden skal betales i rater, et beløb på mindst 50 GBP eller en måneds rate, alt efter hvilket beløb der er størst.

Når påbuddet er udstedt, sendes det elektronisk til fogeden ved sagsøgtes lokale ret. Fogeden vil gøre flere forsøg på at inddrive kreditors penge.

Andre fuldbyrdelsesmetoder — detaljerede oplysninger herom findes i faktabladet om fuldbyrdelse for England og Wales — er ikke mulige via MCOL.

PCOL kan anvendes til at indgive en anmodning til retten om at udstede en besiddelseskendelse. Dette giver mulighed for at fuldbyrde en dom eller en kendelse om besiddelse af jord (hvorved forstås både bygninger og åbne arealer). Hvis beboerne i stedet ikke forlader stedet frivilligt, har en foged beføjelser til at udsætte dem. Der skal betales en afgift.

PCOL kan også anvendes til at indgive en anmodning til retten om at udstede en kendelse om tilbagegivelse. Kendelser om tilbagegivelse finder kun anvendelse i de tilfælde, hvor fogeden har gennemført fuldbyrdelseskendelsen, og den foregående beboer igen har fået besiddelse over ejendommen. Hvis en ansøgning er baseret på en særskilt vidneerklæring eller dokumentation, er det ikke muligt at indgive en ansøgning online. PCOL giver ikke mulighed for andre fuldbyrdelsesmetoder.

CE-systemet indeholder igen bestemmelser om fuldbyrdelse.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne kan se status for deres sag online og se historikken for sager, der er anlagt af eller mod dem.

Med forbehold af bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser kan der i CE-systemet søges via den terminal, der stilles til rådighed til dette formål.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMoney Claim Online

Link åbner i nyt vinduePossession Claim Online

Link åbner i nyt vindueCivil Procedure Rules

Link åbner i nyt vindueMinistry of Justice

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Nordirland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, det er muligt at indlede civile retssager via internettet ved hjælp af Small Claims On Line (SCOL), online-proceduren for småkrav, som kan findes på Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Small Claims On Line (SCOL) kan benyttes til pengekrav på under 3 000 GBP, eksklusive retsafgifter, som ikke vedrører personskader, trafikulykker, injurier eller bagvaskelse, ejendomsret til jord, arv eller livrente eller ethvert formuegode hidrørende fra et ægteskab.

Den eller de personer, der sagsøges (sagsøgte), kan bo i Det Forenede Kongerige, så længe der opgives et anerkendt postnummer, som gør det muligt at identificere den korrekte adresse. Hvis sagsøgte har adresse i England, Skotland eller Wales, skal sagsøger bekræfte, at sagen ikke er indbragt for en anden domstol. Hvis sagsøgte har adresse uden for Det Forenede Kongerige, kan SCOL dog ikke anvendes.

Sagsøgere, der ønsker at anvende SCOL, skal være fyldt 18 år, have deres fulde åndsevner, må ikke få juridisk bistand som omhandlet i lov om retshjælp, Legal Aid Act 1988, og må ikke forvolde unødig trætte (dvs. have fået forbud af en dommer ved en High Court mod at anlægge en sag ved en byret i Nordirland uden tilladelse). Der kan ikke fremsættes krav over for staten eller kongehuset.

Småkrav kan indbringes for domstolene eller online ved hjælp af SCOL-processen.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

SCOL er tilgængelig 24/7.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

I SCOL vil sagsøgeren blive bedt om at udfylde en række skærmbilleder. På hvert skærmbillede skal der angives en bestemt oplysning — f.eks. sagsøgers fulde navn og adresse, navn og adresse på sagsøgte og det pengebeløb, kravet vedrører, samt oplysninger om kravet.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Sikkerhed er af afgørende betydning. Da nogle af de oplysninger, som sagsøger afgiver, kan være af følsom karakter, sikres disse gennem en unik bruger-ID og adgangskode. Webstedet har også sikkerhedsbeskyttelse og krypterer de data, der overføres via internettet.

Sagsøgere skal registrere sig på webstedet, inden de kan gøre småkrav gældende online. Under registreringen bliver de bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Adgangskoden skal være på mindst 7 tegn og være en kombination af store og små bogstaver og tal.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Elektroniske underskrifter er ikke påkrævet. Sagsøger skal udfylde en erklæring på tro og love.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der er ingen forskel på de retsafgifter, der skal betales for sager om krav, som indledes via internettet, og afgifter for ikke-elektroniske procedurer. Retsafgifterne kan betales med kredit- eller debetkort eller fra en forudbetalt konto. Personer med ret til fritagelse eller eftergivelse af retsafgifter kan ikke benytte SCOL.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Sagsøger kan anmode om at trække en fordring tilbage. Denne anmodning kan indgives online eller via kontoret, og sagens status ændres så til "afsluttet".

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Hvis et krav er fremsat via SCOL, kan sagsøgte svare elektronisk ved hjælp af de oplysninger om kravet, der er anført på formularens forside, eller alternativt kan sagsøgte svare til det relevante dommerkontor. Det er ikke obligatorisk at reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Sagsøgte kan reagere online på et krav, der er fremsat ved hjælp af SCOL, på tre måder. Han/hun kan reagere med følgende:

En accept af kravet — hvis han/hun anerkender kravet og ønsker at betale.

Sagsøgte skal udfylde og indgive dette dokument, hvis de erkender at skylde pengene og ønsker at betale det udestående beløb. Sagsøgte skal angive, om de har brug for ekstra tid til at betale, enten ved at anføre, at de kan betale et beløb pr. uge/måned, eller at de kan betale det fulde beløb inden en bestemt dato.

Meddelelse om indsigelse — hvis sagsøgte ønsker at anfægte det krav, der er fremsat over for ham/hende.

Hvis de ikke er enige i kravet, skal de udfylde og indgive en meddelelse om indsigelse og her angive grunden til, at de mener, at kravet skal anfægtes. Når dokumentet er verificeret, overføres sagen til den ret, der er anført i den oprindelige anmeldelse (sædvanligvis et lokalt dommerkontor) med henblik på registrering (dvs. tidsplanlægning) og retsmøde. De skal indgive kopier af alle dokumenter, der støtter deres sag, til det relevante dommerkontor mindst 10 dage før retsmødet.

Indsigelse og modkrav — hvis sagsøgte ønsker at anfægte kravet og at fremsætte et modkrav over for sagsøgeren. Der opkræves en afgift for dette dokument, som beregnes på grundlag af det beløb, sagsøgte ønsker at gøre krav på. Vedkommende skal betale for denne anmodning online med kredit- eller debetkort. Hvis han/hun ikke har et kredit- eller debetkort, skal de indsende dette dokument til rettens Civil Processing Centre og betale med kontanter, pengeoverførsel (postal order) eller check. Checks skal udstedes til Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Når dokumentet er verificeret i Civil Processing Centre, overføres det til det kontor, der er anført i den oprindelige anmodning (sædvanligvis et lokalt dommerkontor), med henblik på registrering og retsmøde. Sagsøgte skal indgive kopier af alle dokumenter, der støtter deres sag, til det relevante dommerkontor mindst 10 dage før retsmødet.

Når sagsøgte indgiver svarskrift, overføres sagen til dennes lokale domstol. Når der fremsættes modkrav, overføres sagen til en passende domstol. I begge tilfælde vil sagen gå videre, som om den var anlagt ikke-elektronisk.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Når fristen er udløbet, og sagsøgte ikke har svaret, kan sagsøger anmode om en udeblivelsesafgørelse med angivelse af beløb (Liquidated Default Decree) eller en udeblivelsesafgørelse med angivelse af et skønnet beløb (Unliquidated Default Decree). Anmodningen om et Default Decree kan udfyldes og indgives online.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Der findes ikke en generel onlinefunktion til elektronisk fremsendelse af dokumenter til en domstol, men retten kan på visse betingelser meddele, at den vil acceptere visse dokumenter elektronisk. Dokumenter accepteres, hvis de fremsendes mellem konti i Criminal Justice Secure eMail (CJSM), dvs. fra én CJSM-e-mailadresse til en anden. En protokol for elektronisk udveksling af oplysninger mellem Northern Ireland Courts & Tribunals Service og andre organisationer i sager i henhold til Children (Northern Ireland) Order 1995 indeholder nærmere oplysninger om parametrene for udveksling af den aftalte dokumentation.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.

Relevante links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Skotland

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, dog kun for fordringer under den forenklede procedure. Formålet med den forenklede retsprocedure er at tilvejebringe en hurtig, billig og uformel måde at bilægge tvister på, hvis værdi ikke overstiger 5 000 GBP.

Der er adgang til flere oplysninger om Civil Online" på webstedet Link åbner i nyt vindueScottish Courts and Tribunals under linket Link åbner i nyt vinduecivil online.

Skotlands domstolsstyrelse, Scottish Courts and Tribunals Service, har et langsigtet mål om at levere sine ydelser ad elektronisk vej, men tilbyder ikke denne funktion på nuværende tidspunkt bortset fra det ovenfor beskrevne. Anlæggelse af forskellige retssager via internettet vil være et centralt mål for revisionen af de interne systemer og processer.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Den er kun til rådighed for de sagstyper, der kan afgøres efter den forenklede procedure. Disse sager behandles ikke udelukkende via internettet, og sager kan stadig anlægges i papirformat til retten.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Onlinetjenesten er tilgængelig 24/7. Bekræftelse af, at et krav er accepteret af retten, sker dog kun i kontortiden, når der er personale til rådighed til at kontrollere kompetence og proceskrav.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ja, der findes standardformularer, som er i overensstemmelse med de regler, der gælder for retten, og som kan udfyldes og indsendes elektronisk.

Formularer for den forenklede procedure findes på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service her: Link åbner i nyt vinduecourt rules..

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Brugernes identitet skal bekræftes, før de får adgang til data. Data krypteres ved overførsel og lagring. Applikationen er bygget til OWASP ASVS 3.0 niveau 2.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der kræves ingen elektronisk underskrift.

Tidspunktet og datoen for indgivelse af krav og andre dokumenter registreres i sagsstyringssystemet.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der skal betales retsafgifter som fastsat i lovgivningen.

Afgifterne kan betales elektronisk med kredit- eller debetkort, når der indgives en begæring om behandling af krav gennem den forenklede procedure ved brug af Civil Online.

Hvis der anvendes en ikke-elektronisk procedure, kan afgifter også betales kontant, med check eller med debet- eller kreditkort.

Der kan findes yderligere oplysninger på Scottish Courts and Tribunals Services websted under Link åbner i nyt vinduecourt fees.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Nej, men en begæring om behandling af krav gennem den forenklede procedure kan blive afvist eller afgøres i henhold til rettens regler, Link åbner i nyt vinduerules of court.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Det er muligt, men er ikke obligatorisk.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Hvis svaret afgives elektronisk, sender retten en elektronisk bekræftelse af modtagelsen af svaret og informerer om eventuelle yderligere procedurer ved at fremsende elektroniske meddelelser.

Der er adgang til flere oplysninger på Scottish Courts and Tribunals Services websted under Link åbner i nyt vindueresponding to a claim (svar på et krav).

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke reagerer, gives der ingen meddelelse fra retten. Sagsøger kontakter sagsøgte vedrørende sagens udfald.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Når en sag efter den forenklede procedure er rejst ved hjælp af onlinesystemet Civil Online, vil alle beviser, der indgives til retten elektronisk, blive fremlagt i retten elektronisk — dette gælder dog kun for sager indledt på Civil Online.

I alle andre sagstyper er dette kun muligt, hvis begge parter og den dommer, der behandler sagen, når til enighed om formatet.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej. Men hvis sagen behandles på almindelige retsmøder og afsluttes med en retsafgørelse, kan en kopi af rettens udtalelse efterfølgende offentliggøres på webstedet for den skotske domstolsstyrelse, Link åbner i nyt vindueScottish Courts and Tribunals Service og/eller webstedet for Skotlands retsvæsen, Link åbner i nyt vindueJudiciary of Scotland.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej. Nogle domstoles udtalelser er dog tilgængelige online. Yderligere oplysninger findes på Link åbner i nyt vindueScottish Courts and Tribunals Service og Link åbner i nyt vindueJudiciary of Scotland.

Sidste opdatering: 16/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Elektronisk sagsbehandling - Gibraltar

1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det er ikke muligt at indlede en retssag eller en tvangsfuldbyrdelsessag via internettet i Gibraltar. Det er heller ikke muligt at indgive dokumenter til en domstol, forkynde domme, træffe retsafgørelser eller indgive klager elektronisk i Gibraltar.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ikke relevant

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke relevant

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke relevant

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke relevant

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ikke relevant

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant

Sidste opdatering: 20/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.