Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία ηλεκτρονικά μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV). Κάτι τέτοιο, ωστόσο, απαιτεί εγγραφή σε ένα από τα πολλά γραφεία διαβίβασης, τα οποία προωθούν την αίτηση στο δικαστικό σύστημα. Η εγγραφή δεν είναι δωρεάν. Προβλέπεται βασική χρέωση, που ανέρχεται σε περίπου 20 ευρώ τον μήνα, συν ένα τέλος περίπου 0,30 ευρώ ανά διαβίβαση. Στην Αυστρία η αποστολή συστημένης επιστολής κοστίζει περίπου 3 ευρώ.

Διατίθεται επίσης για την ηλεκτρονική διαβίβαση υπηρεσία δωρεάν αναφόρτωσης με χρήση της κάρτας του πολίτη. Ωστόσο, παρέχει «μονόδρομη» υπηρεσία χωρίς ο αιτών να λάβει ηλεκτρονική ανταπάντηση, σε αντίθεση με την αυστριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η αυστριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των δικαστηρίων και των εισαγγελικών αρχών και, αφετέρου, των διαδίκων, με τρόπο ανάλογο με εκείνον της γραπτής επικοινωνίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διαδικασίας. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες που πρέπει να κινούνται πάντοτε ηλεκτρονικά.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Η βάση της αγωγής και όλα τα διαδικαστικά στοιχεία που απαιτούνται πρέπει να αναφορτώνονται σε προκαθορισμένη μορφή XML (ή ως συνημμένο αρχείο PDF).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η αποστολή στοιχείων μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης διασφαλίζεται μέσω του πρωτοκόλλου https. Χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά για την επαλήθευση της ταυτότητας όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η επικοινωνία μεταξύ διακομιστών βασίζεται επίσης σε πιστοποιητικά. Η υποχρέωση εγγραφής των χρηστών σε κάποιο σημείο πρόσβασης (βλέπε σημείο 1 παραπάνω) παρέχει επιπλέον ασφάλεια.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Βλέπε σημείο 5 παραπάνω (πιστοποιητικά). Δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή. Μόνο για τις καταχωρίσεις στο κτηματολόγιο υπάρχει υπηρεσία χρονοσφράγισης. Στην περίπτωση αυτή, η καταχώριση βεβαιώνεται από κεντρική υπηρεσία χρονοσφράγισης, εφόσον ο αιτών υποβάλει έγκυρη αίτηση καταχώρισης.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Τα δικαστικά έξοδα για τις ηλεκτρονικές υποβολές καταβάλλονται με άμεση χρέωση. Κατά γενικό κανόνα, τα τέλη για την ηλεκτρονική κίνηση της διαδικασίας είναι ίσα με εκείνα που προβλέπονται για την έγγραφη κίνηση της διαδικασίας. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, προβλέπεται έκπτωση για την ηλεκτρονική υποβολή.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει διαφορά (ούτε) σε αυτό το σημείο μεταξύ της ηλεκτρονικής και της μη ηλεκτρονικής εκδοχής. Οι κανόνες της πολιτικής δικονομίας ισχύουν εξίσου για τις διαδικασίες που διεξάγονται μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Η παραίτηση από αγωγή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ακόμα και αν η κατάθεσή της δεν έγινε ηλεκτρονικά.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απάντηση στην αγωγή, στο ένδικο μέσο κ.λπ. Η χρήση της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης δεν είναι, σε γενικές γραμμές, υποχρεωτική ωστόσο υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την αυστριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, η υπηρεσία νομικής εκπροσώπησης του αυστριακού κράτους (Finanzprokuratur) και οι δικηγορικοί σύλλογοι.

Οι πραγματογνώμονες και οι διερμηνείς υποχρεούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιούν την αυστριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Οι κανόνες της πολιτικής δικονομίας ισχύουν εξίσου για τις διαδικασίες που διεξάγονται μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Οι κανόνες της πολιτικής δικονομίας ισχύουν εξίσου για τις διαδικασίες που διεξάγονται μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι, όλοι οι τύποι εγγράφων μπορούν να διαβιβαστούν στο δικαστήριο μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Έγγραφα με ισχύ πρωτοτύπου μπορούν να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά ακόμη και σε διαδικασίες για το κτηματολόγιο και τα βιβλία εταιρειών.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι, οι διάδικοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμβουλεύονται το μητρώο υποθέσεων σε όλες τις αστικές διαδικασίες και διαδικασίες εκτέλεσης ηλεκτρονικά, μέσω των γραφείων συμψηφισμού. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνον όσον αφορά τις δικές τους υποθέσεις. Τα δικαιώματα πρόσβασης επαληθεύονται με τη χρήση του λεγόμενου κωδικού διεύθυνσης που αποδίδεται σαφώς σε κάθε άτομο με τα εν λόγω δικαιώματα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.