Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Το σημείο αυτό εξετάζεται στους λεγόμενους νόμους «Phenix», και συγκεκριμένα:

•     τον νόμο της 10ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την ηλεκτρονική διαδικασία (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006)

•     τον νόμο της 5ης Αυγούστου 2006 για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Δικαστικού Κώδικα ενόψει της ηλεκτρονικής διαδικασίας (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006).

Οι νόμοι Phenix οφείλουν το όνομά τους στο ομώνυμο έργο πληροφορικής, που είχε ως στόχο τη μηχανογράφηση όλων των δικαστηρίων στο Βέλγιο, έτσι ώστε τελικά να μπορεί να διεξάγεται ηλεκτρονικά ολόκληρη η δικαστική διαδικασία.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τέθηκαν σταδιακά σε ισχύ δύο νόμοι, πέραν των προαναφερθέντων νόμων Phenix. Αυτοί είναι:

•     ο νόμος της 31ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορες διατάξεις, ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης

•     ο νόμος της 31ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορες διατάξεις στον τομέα της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η σταδιακή έναρξη ισχύος δεν έχει επιφέρει ακόμη τη μηχανοργάνωση της διαδικασίας, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για διατάξεις οι οποίες μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και σε έγγραφες διαδικασίες. Επομένως, η «κανονική» διαδικασία, η οποία δεν είναι μηχανογραφημένη, παραμένει προς το παρόν ο κανόνας.

Στο μεταξύ, οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών έχουν εξοπλιστεί με μια εφαρμογή διαχείρισης των υποθέσεων που τους επιτρέπει να επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα. Επιπλέον, εξετάζονται πολλές δυνατότητες για την ηλεκτρονική διαβίβαση διαδικαστικών εγγράφων και πειστηρίων στη γραμματεία.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Άνευ αντικειμένου.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Άνευ αντικειμένου.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Άνευ αντικειμένου.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Άνευ αντικειμένου.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Άνευ αντικειμένου.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Το άρθρο 32β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι κάθε κοινοποίηση ή διαβίβαση ή κατάθεση εγγράφων στα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές ή τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από το δικαστικό σώμα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ή κάθε κοινοποίηση ή διαβίβαση εγγράφων σε δικηγόρο, δικαστικό επιμελητή ή συμβολαιογράφο από τα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές ή τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από το δικαστικό σώμα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ή από δικηγόρο, δικαστικό επιμελητή ή συμβολαιογράφο, μπορεί να γίνει μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της Δικαιοσύνης.

Με βάση τη διάταξη αυτή, δημιουργήθηκε το δίκτυο e-Box για κοινοποιήσεις ή διαβιβάσεις και καταθέσεις εγγράφων, και το σύστημα e-Deposit, ειδικά για την κατάθεση προτάσεων, υπομνημάτων και πειστηρίων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Τα εργαλεία αυτά εφαρμόζονται μόνο στα δικαστήρια που απαριθμούνται σε υπουργική απόφαση.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Άνευ αντικειμένου.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/09/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.