Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Το βουλγαρικό δίκαιο δεν προβλέπει μια τέτοια δυνατότητα. Τα εισαγωγικά δίκης έγγραφα υποβάλλονται γραπτώς στη γραμματεία του δικαστηρίου και πρέπει να συντάσσονται στα βουλγαρικά. Μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, αλλά όχι με τηλεομοιοτυπία ούτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο, οι διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις δεν θεωρούνται έγκυρες εφόσον πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή. Οι διάδικοι προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίου με γραπτή αίτηση στα βουλγαρικά η οποία φέρει τις υπογραφές τους. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς με παραλήπτη το δικαστήριο.

Το άρθρο 184 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (GPK) επιτρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έγγραφα καθώς και έγγραφα σε έντυπη μορφή ως αποδείξεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το ηλεκτρονικό έγγραφο μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο σε έντυπη μορφή. Εάν αμφισβητηθεί από τον αντίδικο, το έγγραφο θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό μέσο. Σε περίπτωση έλλειψης του εξοπλισμού και του προσωπικού που απαιτείται για την αναπαραγωγή του ηλεκτρονικού εγγράφου κατά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον διάδικο που υπέβαλε το ηλεκτρονικό έγγραφο να παραδώσει στους λοιπούς διαδίκους ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Η διαδικασία για την προσβολή ηλεκτρονικού εγγράφου, και, ιδίως, της ηλεκτρονικής υπογραφής που είναι υποχρεωτικό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εγγράφου, ορίζεται στον νόμο για το ηλεκτρονικό έγγραφο και την ηλεκτρονική υπογραφή.

Η μόνη διάταξη του κώδικα πολιτικής δικονομίας που προβλέπει διαδικαστική ενέργεια στο διαδίκτυο είναι η κατάσχεση αξιώσεων του οφειλέτη στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης. Αυτό το νομικό πλαίσιο εντάσσεται στη διαδικασία εκτέλεσης και η ενέργεια εκτελείται από δικαστικό επιμελητή.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Το άρθρο 42 παράγραφος 4 του κώδικα πολιτικής δικονομίας επιτρέπει να πραγματοποιούνται κοινοποιήσεις σε διάδικο σε αστική ή εμπορική υπόθεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι κοινοποιήσεις θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί όταν έχουν εισαχθεί στο καθορισμένο σύστημα πληροφοριών και έχουν πιστοποιηθεί με αντίγραφο της σχετικής ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κώδικα.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 13.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 13.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Το βουλγαρικό δίκαιο δεν προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Βλέπε το τελευταίο εδάφιο της απάντησης στην ερώτηση 12.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Η πρόσβαση του κοινού σε δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατή (χωρίς υποχρέωση εγγραφής) μέσω του δικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας: http://legalacts.justice.bg/. Η αναζήτηση των δικαστικών αποφάσεων μπορεί να γίνει με χρήση διάφορων κριτηρίων, δηλαδή «δικαστήριο», «είδος υπόθεσης», «έτος», «αριθμός υπόθεσης» και «λέξεις κλειδιά». Είναι επίσης δυνατές οι σύνθετες αναζητήσεις χρησιμοποιώντας πιο συγκεκριμένα κριτήρια. Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης, ένας διάδικος στην υπόθεση, ή ο εκπρόσωπός του, μπορεί να τηλεφορτώσει δικαστική απόφαση σε μορφή «.doc». Οι αποφάσεις δημοσιεύονται μόλις εκδοθούν, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του νόμου για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτές να μην μπορεί να ταυτοποιηθούν. Οι αποφάσεις επί υποθέσεων που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας φυσικών προσώπων δημοσιεύονται χωρίς το σκεπτικό τους.

Επιπλέον, στον δικτυακό τόπο κάθε δικαστηρίου παρουσιάζονται η πρόοδος των υποθέσεων και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Τις δικαστικές αποφάσεις και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των υποθέσεων μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησης που απαριθμούνται ανωτέρω, και οι αποφάσεις δημοσιεύονται με τον τρόπο που περιγράφεται. Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης, ένας διάδικος στην υπόθεση, ή ο εκπρόσωπός του, μπορεί να τηλεφορτώσει τη δικαστική απόφαση σε μορφή «.doc».

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.