Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku („Narodne novine“ broj 43/21. i 94/21.) i objavom Odluke ministra nadležnog za poslove pravosuđa o ispunjenju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju između sudionika u ovršnom postupku na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, pušten je u rad sustav koji omogućava da se prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave šalju u elektroničkom i strojno čitljivom obliku elektroničkim putem kroz sustav e-Ovrha.

Zakonom o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22 i 155/23; dalje: ZPP) propisano je da se podnesak može podnijeti u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava. Navedeno znači da je moguće podnijeti tužbu kojom se pokreće parnični postupak (ili prijedlog za pokretanje određenih izvanparničnih postupaka) putem zasebnog informacijskog sustava. Također sudovi mogu dostavljati svoje odluke u siguran elektronički pretinac putem informacijskog sustava. Na takav način uspostavljen je dvostruki kanal komunikacije putem posebnog informacijskog sustava.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se isključivo putem mrežne aplikacije eOvrha. Dakle, postupak prisilne naplate novčane tražbine pokreće se isključivo elektroničkim putem.

Ostali postupci, pokreću se pisanim putem uz mogućnost korištenja sustava e-komunikacije koji omogućuje razmjenu podnesaka između stranaka i suda elektroničkim putem.

Državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici, punomoćnici iz članka 434.a ZPP-a, povjerenici u postupku stečaja potrošača, likvidatori, posebni skrbnici zaposleni u Centru za posebno skrbništvo, pravne osobe te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti uvijek su dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave putem mrežne aplikacije eOvrhe i podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava omogućeno je 24 sata dnevno.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom. Takav način omogućava da osoba koja raspolaže certifikatom nužnim za potpisivanje može podnijeti prijedlog za ovrhu. Isto načelo je primjenjivo i na elektroničku komunikaciju sa sudom. Nadalje, gore navedeni sustavi koriste i kvalificirani vremenski žig kao elektronički vremenski žig koji povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka. Vremenski žig temelji se na izvoru točnog vremena povezanog s koordiniranim svjetskim vremenom te je potpisan pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćen pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom. Takav način omogućava da osoba koja raspolaže certifikatom nužnim za potpisivanje može podnijeti prijedlog za ovrhu. Isto načelo je primjenjivo i na elektroničku komunikaciju sa sudom. Nadalje, gore navedeni sustavi koriste i kvalificirani vremenski žig kao elektronički vremenski žig koji povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka. Vremenski žig temelji se na izvoru točnog vremena povezanog s koordiniranim svjetskim vremenom te je potpisan pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćen pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

U postupku pred sudovima plaćaju se sudske pristojbe u skladu s odredbama Zakona o sudskim pristojbama i u visini utvrđenoj Tarifom sudskih pristojbi.

Za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom.

Na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke.

Plaćanje sudske pristojbe moguće je kroz sustav elektroničke komunikacije ili na način da se dokaz o prethodno plaćenoj pristojbi priloži podnesku koji se šalje elektroničkom komunikacijom.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

U elektroničkom obliku putem informacijskog sustava moguće je slati sve podneske koji su propisani ZPP-om, pa tako i podnesak kojim se povlači tužba.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik može u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava slati podneske neovisno je li tužitelj podnio podnesak u elektroničkom obliku ili nije. Člankom 106.a stavak 5. ZPP propisano je koje osobe su obvezene dostaviti podnesak sudu u elektroničkom obliku.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Postupak u kojem tuženik elektroničkim putem dostavljaju odgovor na tužbu nema razlike u odnosu na postupak u kojem tuženik odgovor na tužbu ne dostavlja elektroničkim putem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Člankom 106.a stavkom 5. ZPP-a određeno je da su državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici, punomoćnici iz članka 434.a ovoga Zakona, povjerenici u postupku stečaja potrošača, likvidatori, posebni skrbnici zaposleni u Centru za posebno skrbništvo, pravne osobe te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti uvijek dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.

Ako gore navedene osoba odgovor na tužbu ne podnesu u elektroničkom obliku, sud će podnositelju naložiti da u roku od osam dana podnesak dostavi u elektroničkom obliku. Ako podnositelj ne dostavi podnesak u elektroničkom obliku u određenom roku, smatrat će se da je podnesak povučen.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

ZPP-om je propisano da se podnesak i isprave koje su prilažu podnesku mogu se podnijeti u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava. Podnesak u elektroničkom obliku mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s posebnim propisima. Kad se uz podnesak prilažu javne isprave koje već postoje u elektroničkom obliku, one se dostavljaju u izvorniku kao dokument elektronički potpisan od strane izdavatelja isprave. Podnesak u elektroničkom obliku mora biti u PDF obliku, a prilozi mogu biti u bilo kojem elektroničkom obliku.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Razvijena je i implementirana usluga elektroničke oglasne ploče (e-Oglasna ploča) te je time omogućena dostava pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče suda korištenjem informacijskih tehnologija.

Na e-Oglasnoj ploči objavljuju se presude u skladu s uvjetima iz članka 335. ZPP-a te sva pismena sukladno članku 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16, 73/17, 131/20, 114/22 i 06/24).

Pored navedenog, na e-Oglasnoj ploči suda objavljuju se i sva pismena koja se prema postupovnim propisima objavljuju na oglasnoj ploči suda.

Nadalje, sudovi mogu dostavljati svoje odluke u siguran elektronički pretinac putem informacijskog sustava.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije moguće.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

U elektroničkom obliku putem informacijskog sustava moguće je slati sve podneske koji su propisani ZPP-om, pa tako i žalbu, a sud može dostaviti odluku o žalbi u siguran elektronički pretinac primatelja putem informacijskog sustava.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se isključivo putem mrežne aplikacije eOvrhe. Dakle, postupak prisilne naplete novčane tražbine na temelju vjerodostojne isprave pokreće se isključivo elektroničkim putem.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.