Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Δεν είναι δυνατή.

Τα εισαγωγικά δίκης έγγραφα, τα έγγραφα άμυνας, τα ένδικα μέσα και οι λοιπές δηλώσεις, προτάσεις και κοινοποιήσεις που υποβάλλονται εκτός της ακροαματικής διαδικασίας υποβάλλονται υπό τη μορφή εντύπου (δικόγραφα). Τα δικόγραφα πρέπει να υπογράφονται στο τέλος τους από τον διάδικο ή τον πληρεξούσιό του.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Άνευ αντικειμένου.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου

Άνευ αντικειμένου.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Άνευ αντικειμένου.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Άνευ αντικειμένου.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Άνευ αντικειμένου.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ο νόμος περί πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku), [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας (Narodne Novine), αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 και 70/19] προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων μέσω συστήματος ΤΠ. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να υπογράφονται με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές νομοθετικές διατάξεις. Ωστόσο, τα κρατικά όργανα, η εισαγγελία, οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι δικαστικοί εκτιμητές, οι διερμηνείς δικαστηρίων, οι διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι δικαστικοί επίτροποι και τα νομικά πρόσωπα πρέπει πάντοτε να υποβάλλουν τα έγγραφα ηλεκτρονικά.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί μια υπηρεσία ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča) η οποία καθιστά δυνατή την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στους διαδίκους μέσω ενός πίνακα ανακοινώσεων που λειτουργεί με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

Στον εν λόγω ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων δημοσιεύονται οι αποφάσεις σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 335 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 και 70/19) και όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Ovršni zakon) (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, αριθ. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 και 73/17).

Επιπλέον, στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων δημοσιεύονται όλα τα έγγραφα τα οποία, βάσει των σχετικών δικονομικών κανόνων, δημοσιεύονται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Δεν είναι δυνατόν.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο μέσω του διαδικτύου. Οι διάδικοι μπορούν να λάβουν γνώση της απόφασης επί ενδίκου μέσου μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν είναι δυνατόν.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.