Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, στην Τσεχική Δημοκρατία όλες οι αγωγές μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Οι αγωγές επιτρέπεται να κατατίθενται (α) με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ή (β) μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων, δηλαδή ενός ειδικού ηλεκτρονικού αποθετηρίου που έχει σχεδιαστεί για την κατάθεση και την εκτέλεση πράξεων ενώπιον δημόσιας αρχής. Οι εν λόγω διαδικασίες κατάθεσης είναι ισοδύναμες με την κλασική γραπτή κατάθεση της αγωγής. Μια αγωγή μπορεί επίσης να κατατεθεί με συνήθη ηλεκτρονική επιστολή, χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, ωστόσο στην εν λόγω περίπτωση πρέπει να ακολουθήσει εντός τριών ημερών η κατάθεση πανομοιότυπου κειμένου, συντεταγμένου με τον κλασικό γραπτό τύπο ή με μια από τις μεθόδους που περιγράφονται στα στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω. Για λεπτομέρειες σχετικά με όλες αυτές τις διαδικασίες, ανατρέξτε στην απάντηση στην ερώτηση 6.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Σε όλες τις υποθέσεις επιτρέπεται να κατατίθεται ηλεκτρονικά η αγωγή. Αίτηση για την έκδοση ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί μόνον ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία για την έκδοση της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής είναι ειδική και ταχεία. Ο αιτών καταθέτει την αίτησή του κάνοντας χρήση ενός ηλεκτρονικού εντύπου, που το συμπληρώνει στον δικτυακό τόπο ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/, και την υπογράφει με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ο αιτών μπορεί να αξιώσει ποσό έως 1 εκατ. CZK (κορώνες Τσεχίας), ενώ στους όρους έκδοσης της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής περιλαμβάνεται η ορθή συμπλήρωση του εντύπου και η καταβολή δικαστικών τελών. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει την ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής. Μ’ αυτήν, διατάσσει τον καθ’ ου να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό που του οφείλει και τα έξοδα της διαδικασίας μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της ή να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε εντός της ίδιας προθεσμίας. Ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί ανακοπή έχει ισχύ αμετάκλητης απόφασης. Εάν οποιοσδήποτε από τους καθ’ ων ασκήσει εμπρόθεσμα ανακοπή κατά της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, αυτή ακυρώνεται πλήρως και το δικαστήριο διατάσσει προφορική ακρόαση.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ηλεκτρονική αγωγή μπορεί να κατατίθεται οποτεδήποτε.

Στην περίπτωση αγωγής που κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορεί να γίνει χρήση του δικτυακού τόπου ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (διατίθεται μόνο στην τσεχική γλώσσα). Αγωγές μπορούν επίσης να κατατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γραμματειών μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο https://justice.cz/soudy.

Στην περίπτωση αγωγής που κατατίθεται σε δικαστική ηλεκτρονική θυρίδα δεδομένων, τα αναγνωριστικά στοιχεία των ηλεκτρονικών θυρίδων δεδομένων του αρμόδιου δικαστηρίου μπορούν να αναζητηθούν στην πύλη της δημόσιας διοίκησης, στον κατάλογο των κατόχων ηλεκτρονικών θυρίδων δεδομένων (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – στην ενότητα «κρατικά διοικητικά όργανα» ή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης https://www.justice.cz/, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

Αγωγές μπορούν επίσης να κατατίθενται με την απευθείας συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – βλ. την ενότητα «Κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο» («Podání k soudu»).

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι πράξεις μπορούν να εκτελούνται με οποιονδήποτε τύπο, εκτός αν ο νόμος έχει ορίσει ειδικό τύπο για συγκεκριμένες πράξεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι κατανοητές και σαφείς οι καταθέσεις.

Κατά τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών, οι ενάγοντες ενδέχεται να περιορίζονται από τις τεχνικές παραμέτρους που ισχύουν για τα διάφορα μέσα επικοινωνίας. Επί παραδείγματι, κατά τη χρήση της πύλης ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (βλ. ερωτήσεις 2, 3 και 6) το συνολικό μέγεθος των συνημμένων εγγράφων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 MB, ενώ τα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται σε έναν από τους εξής αποδεκτούς μορφότυπους: pdf, rtf, xls, doc και txt. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το μέγιστο μέγεθος των μηνυμάτων σε επικοινωνία που γίνεται σε θυρίδες δεδομένων είναι 10 MB και τα μηνύματα δεδομένων που αποστέλλονται στις θυρίδες δεδομένων πρέπει να συντάσσονται με έναν από τους εξής αποδεκτούς μορφότυπους: pdf, PDF/A, xml (αν ανταποκρίνεται στο δημόσια διαθέσιμο σχήμα XSD που έχει εκδοθεί από τον αποδέκτη του μηνύματος δεδομένων), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn και gml/gfs/xsd. Τα έγγραφα που κατατίθενται σε ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να είναι στον μορφότυπο HTML, PLAIN TEXT, με κωδικοποιημένο κείμενο - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), τον μορφότυπο Unicode ή τον μορφότυπο UTF-8. Το μέγιστο μέγεθος της ηλεκτρονικής επιστολής, περιλαμβανομένων των συνημμένων εγγράφων, είναι 5 MB. Τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι τα εξής: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP και Windows Vista [στην περίπτωση των Windows Vista έχει διαπιστωθεί πρόβλημα με την αποθήκευση, στο υλικό του Η/Υ, των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα (λ.χ., διάταξη ανάγνωσης με έξυπνη κάρτα SCR3320), και επί του παρόντος καμία ηλεκτρονική κατάθεση δεν μπορεί να υπογραφεί ή να αποσταλεί με χρήση της εν λόγω διάταξης. Κατάθεση μπορεί να υπογραφεί και να αποσταλεί εφόσον το αρχείο τύπου pfx (p 12) προσδιοριστεί στην εφαρμογή Java Applet και καταχωριστεί κωδικός για ιδιωτικό κλειδί]. Ενάγων που προτίθεται να κάνει χρήση της πύλης ePodatelna ή θυρίδας δεδομένων μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες και στο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθενται στον δικτυακό τόπο.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς επιμελητές διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τη λοιπή συναφή νομοθεσία.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Τέσσερις διαφορετικές ηλεκτρονικές διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάθεση αγωγής στις τακτικές αστικές διαδικασίες:

Πρώτον, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Η πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ορίζεται στο άρθρο 11 του νόμου αριθ. 227/2000, για την ηλεκτρονική υπογραφή πρόκειται (α) για εγγυημένη υπογραφή βάσει πιστοποιητικού που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο, έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης της Τσεχίας και περιλαμβάνει πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την ακριβή ταυτοποίηση του υπογράφοντος (ο κατάλογος των πιστοποιημένων παρόχων στην Τσεχική Δημοκρατία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχίας http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) ή (β) για εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει πιστοποιητικού που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο, έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που εδρεύει εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι το κατάλληλο πιστοποιητικό εκδίδεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών που υπάγονται στον κατάλογο των αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης, ως υπηρεσία που παρέχεται από πιστοποιημένο πάροχο ή ως εποπτευόμενη υπηρεσία σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία της EΕ. Το εν λόγω είδος κατάθεσης είναι ισοδύναμο με την κατάθεση με τον κλασικό γραπτό τύπο. Ο ενάγων που επιθυμεί να καταθέσει αγωγή μ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να συμβουλευτεί τον δικτυακό τόπο ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Αγωγές μπορούν επίσης να κατατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματειών μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο https://justice.cz/soudy, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

Δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θυρίδα δεδομένων, που αποτελεί ένα ειδικό ηλεκτρονικό αποθετήριο, σχεδιασμένο για την κατάθεση και την εκτέλεση πράξεων ενώπιον δημόσιας αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι θυρίδες ρυθμίζονται πρωτίστως από τον νόμο αριθ. 300/2008, για τις ηλεκτρονικές πράξεις και την εγκεκριμένη μετατροπή εγγράφων. Το εν λόγω είδος κατάθεσης είναι ισοδύναμο με την κατάθεση με τον κλασικό γραπτό τύπο. Λεπτομέρειες του συστήματος των θυρίδων δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο http://www.datoveschranky.info/, ενώ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω του δικτυακού τόπου https://www.mojedatovaschranka.cz/. Όλα τα δικαστήρια διαθέτουν θυρίδες δεδομένων. Τα αναγνωριστικά στοιχεία της θυρίδας δεδομένων κάθε δικαστηρίου μπορούν να αναζητηθούν στην πύλη της δημόσιας διοίκησης, στον κατάλογο των κατόχων ηλεκτρονικών θυρίδων δεδομένων (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – στην ενότητα «Κρατικά διοικητικά όργανα» («Orgány státní správy») ή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης https://www.justice.cz/, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

Τρίτον, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί με χρήση απλής ηλεκτρονικής επιστολής χωρίς πιστοποιημένη υπογραφή. Ωστόσο, το εν λόγω είδος κατάθεσης θα πρέπει να συμπληρωθεί σε διάστημα τριών ημερών με την κατάθεση πανομοιότυπου κειμένου, συντεταγμένου με τον κλασικό γραπτό τύπο ή με τις μεθόδους που έχουν περιγραφεί ανωτέρω, άλλως το δικαστήριο δεν θα τη λάβει υπόψη (άρθρο 42 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Τέταρτον, οι αγωγές και τα παραρτήματά τους μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στα δικαστήρια με απευθείας συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Διατίθεται διαδικτυακός οδηγός για την κατάθεση αγωγών – βλ. την ενότητα «Κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο» («Podání k soudu»). Ο οδηγός για τις ηλεκτρονικές αγωγές δίνει τη δυνατότητα στους ενάγοντες να συμπληρώνουν επιλεγμένα ηλεκτρονικά έντυπα και να καταρτίζουν αγωγές σε μορφότυπο PDF. Για την ορθή κατάθεση αγωγής σε δικαστήριο, οι ενάγοντες πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader και να «διαθέτουν πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή».

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου επισύρει τέλη. Ο ενάγων μπορεί να καταβάλει το τέλος, που υπολογίζεται βάσει μιας κλίμακας τελών, είτε στον λογαριασμό του οικείου δικαστηρίου στην Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας είτε με χαρτόσημο (για ποσά έως 5 000 CZK). Εάν το τέλος δεν καταβληθεί με την κατάθεση της αγωγής, το δικαστήριο καλεί τον ενάγοντα να το καταβάλει τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία και τον ενημερώνει για τις επιπτώσεις της μη καταβολής. Η διαδικασία αναστέλλεται εάν το τέλος δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα.

Τα τέλη και η μέθοδος πληρωμής τους για διαδικασία που κινείται με ηλεκτρονική κατάθεση δεν διαφέρουν από τα τέλη και τη μέθοδο πληρωμής σε διαδικασίες που κινούνται με τον κλασικό τρόπο. Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, στην οποία τα δικαστικά τέλη είναι ελάχιστα χαμηλότερα από αυτά των τακτικών αστικών διαδικασιών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Αγωγή που έχει κατατεθεί μέσω του διαδικτύου μπορεί να ανακληθεί όπως ακριβώς αγωγή που έχει κατατεθεί με τον κλασικό τρόπο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με τον κλασικό τρόπο.

Ο ενάγων μπορεί να ανακαλέσει την αγωγή συνολικά ή εν μέρει έως ότου καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Αν η αγωγή ανακληθεί, το δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία πλήρως ή στον βαθμό στον οποίο ανακαλείται η αγωγή. Αν η αίτηση κίνησης της διαδικασίας ανακληθεί μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία όμως δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, το δικαστήριο αποφασίζει επίσης κατά πόσον θα ανακαλέσει την απόφαση, στον οποίο ανακαλείται η αίτηση. Αν οι άλλοι διάδικοι προβάλουν εύλογη διαφωνία για την ανάκληση της αγωγής, το δικαστήριο κηρύσσει ανίσχυρη την ανάκληση, εκτός από συγκεκριμένες διαδικασίες (άρθρο 96 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ο εναγόμενος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του διαδικτύου, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Αν ο καθ’ ου ασκήσει ανακοπή κατά ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μέσα στη νόμιμη προθεσμία, η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής ακυρώνεται πλήρως, το δικαστήριο διατάσσει προφορική ακρόαση και η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου συνεχίζεται με τον συνήθη τρόπο, δηλαδή όπως η κλασική αστική πρωτοβάθμια διαδικασία.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Αν καθ’ ου δεν ασκήσει ανακοπή κατά ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μέσα στη νόμιμη προθεσμία, η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ αμετάκλητης απόφασης.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Τα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο ηλεκτρονικά σε κάθε είδος διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες παρατίθενται στην απάντηση της ερώτησης 4.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Το δικαστήριο πραγματοποιεί επιδόσεις στις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων των οντοτήτων που τις έχουν δημιουργήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων, βλ. την απάντηση στην ερώτηση 6.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιδίδει έγγραφα και αποφάσεις με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη υπογραφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο παραλήπτης στο δικαστήριο, με τον όρο ότι ο παραλήπτης έχει ζητήσει ή έχει συναινέσει στην επίδοση εγγράφων από το δικαστήριο με τον εν λόγω τρόπο και έχει ορίσει διαπιστευμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει εκδώσει την αναγνωρισμένη πιστοποίησή του και τηρεί αρχεία αυτής ή έχει υποβάλει τη δική του έγκυρη αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Για πληροφορίες για τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, βλ. την απάντηση στην ερώτηση 6. Η επίδοση παράγει έννομα αποτελέσματα αν ο παραλήπτης επιβεβαιώσει τη λήψη με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε 3 ημέρες από την αποστολή του εγγράφου (λ.χ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου δικαστηρίου) με εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Οι δικαστικές αποφάσεις επιδίδονται στις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων των οντοτήτων που τις έχουν δημιουργήσει. Για πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων, βλ. την απάντηση στην ερώτηση 6.

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι επίσης δυνατόν να επιδοθούν με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη υπογραφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο παραλήπτης στο δικαστήριο, με τον όρο ότι ο παραλήπτης έχει ζητήσει ή έχει συναινέσει στην επίδοση εγγράφων από το δικαστήριο με τον εν λόγω τρόπο και έχει ορίσει διαπιστευμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει εκδώσει την αναγνωρισμένη πιστοποίησή του και τηρεί αρχεία αυτής ή έχει υποβάλει τη δική του έγκυρη αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Για πληροφορίες για τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, βλ. την απάντηση στην ερώτηση 6. Η επίδοση παράγει έννομα αποτελέσματα αν ο παραλήπτης επιβεβαιώσει τη λήψη με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε 3 ημέρες από την αποστολή του εγγράφου (λ.χ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου δικαστηρίου) με εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η έφεση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς κατατίθεται η αγωγή. Βλ. ερώτηση 6.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να κινηθεί ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς κατατίθεται η αγωγή.

Όταν ο ενάγων επιλέγει την εκτέλεση μέσω δικαστικού επιμελητή, εφαρμόζεται αναλογικά η απάντηση στην ερώτηση 6. Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών με τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τους θυρίδων δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο http://www.ekcr.cz/.

Για την περίπτωση της δικαστικής εκτέλεσης, βλ. την απάντηση στην ερώτηση 6.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι γραμματείες των δικαστηρίων της Τσεχίας επικοινωνούν με τους διαδίκους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεφωνικά για τη διευθέτηση ερωτημάτων που αφορούν την κατάσταση των υποθέσεών τους.

Βασικές πληροφορίες για ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (χωρίς προσωπικές λεπτομέρειες) διατίθενται επίσης ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (διατίθεται μόνο στην τσεχική γλώσσα). Πληροφορίες για τις επικείμενες διαδικασίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Η πρόσβαση στο σύστημα προϋποθέτει την καταχώριση του ονόματος του δικαστηρίου και του αριθμού του φακέλου της υπόθεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.