Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Τσεχική ∆ηµοκρατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, στην Τσεχική Δημοκρατία όλες οι αγωγές μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Οι αγωγές επιτρέπεται να κατατίθενται (α) με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ή (β) μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων, δηλαδή ενός ειδικού ηλεκτρονικού αποθετηρίου που έχει σχεδιαστεί για την κατάθεση και την εκτέλεση πράξεων ενώπιον δημόσιας αρχής. Οι εν λόγω διαδικασίες κατάθεσης είναι ισοδύναμες με την κλασική γραπτή κατάθεση της αγωγής. Μια αγωγή μπορεί επίσης να κατατεθεί με συνήθη ηλεκτρονική επιστολή, χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, ωστόσο στην εν λόγω περίπτωση πρέπει να ακολουθήσει εντός τριών ημερών η κατάθεση πανομοιότυπου κειμένου, συντεταγμένου με τον κλασικό γραπτό τύπο ή με μια από τις μεθόδους που περιγράφονται στα στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω. Οι λεπτομέρειες όλων των εν λόγω διαδικασιών ορίζονται στην απάντηση της ερώτησης 6.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Σε όλες τις υποθέσεις επιτρέπεται να κατατίθεται ηλεκτρονικά η αγωγή. Ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία για την έκδοση της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής είναι ειδική και συντετμημένη. Ο ενάγων καταθέτει την αγωγή του κάνοντας χρήση ενός ηλεκτρονικού εντύπου, που το συμπληρώνει στον δικτυακό τόπο ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/, και την υπογράφει με την πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ο ενάγων μπορεί να αξιώσει ποσό έως 1 εκατ. CZK (κορώνες Τσεχίας), ενώ στους όρους έκδοσης της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής περιλαμβάνεται η ορθή συμπλήρωση του εντύπου και η καταβολή δικαστικών τελών. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει την ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής. Μ’ αυτήν, διατάσσει τον εναγόμενο να καταβάλει το ποσό της αξίωσης και τα έξοδα της διαδικασίας μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της ή να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί ανακοπή έχει ισχύ αμετάκλητης απόφασης. Εάν οποιοσδήποτε εναγόμενος ασκήσει ανακοπή κατά της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μέσα στο επιτρεπόμενο διάστημα, αυτή ακυρώνεται πλήρως και το δικαστήριο διατάσσει προφορική ακρόαση.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ηλεκτρονική αγωγή μπορεί να κατατίθεται οποτεδήποτε.

Στην περίπτωση αγωγής που κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορεί να γίνει χρήση του δικτυακού τόπου ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (διατίθεται μόνο στην τσεχική γλώσσα). Αγωγή μπορεί επίσης να κατατίθεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γραμματειών μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Στην περίπτωση αγωγής που κατατίθεται σε δικαστική ηλεκτρονική θυρίδα δεδομένων, τα αναγνωριστικά στοιχεία των ηλεκτρονικών θυρίδων δεδομένων του αρμόδιου δικαστηρίου μπορούν να αναζητηθούν στην πύλη της δημόσιας διοίκησης, στον κατάλογο των κατόχων ηλεκτρονικών θυρίδων δεδομένων (http://seznam.gov.cz/) – στην ενότητα «κρατικά διοικητικά όργανα» ή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης https://www.justice.cz/, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι πράξεις μπορούν να εκτελούνται με οποιονδήποτε τύπο, εκτός αν ο νόμος έχει ορίσει ειδικό τύπο για συγκεκριμένες πράξεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι κατανοητές και σαφείς οι καταθέσεις.

Κατά τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών, οι ενάγοντες ενδέχεται να περιορίζονται από τις τεχνικές παραμέτρους που ισχύουν για τα διάφορα μέσα επικοινωνίας. Επί παραδείγματι, κατά τη χρήση της πύλης ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (βλέπε ερωτήσεις 2, 3 και 6) το συνολικό μέγεθος των συνημμένων εγγράφων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 MB, ενώ τα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται σε έναν από τους εξής αποδεκτούς μορφότυπους: pdf, rtf, xls, doc και txt. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το μέγιστο μέγεθος των μηνυμάτων σε επικοινωνία που γίνεται σε θυρίδες δεδομένων είναι 10 MB και τα μηνύματα δεδομένων που αποστέλλονται στις θυρίδες δεδομένων πρέπει να συντάσσονται με έναν από τους εξής αποδεκτούς μορφότυπους: pdf, PDF/A, xml (αν ανταποκρίνεται στο δημόσια διαθέσιμο σχήμα XSD που έχει εκδοθεί από τον αποδέκτη του μηνύματος δεδομένων), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn και gml/gfs/xsd. Τα έγγραφα που κατατίθενται σε ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον μορφότυπο HTML, PLAIN TEXT, με κωδικοποιημένο κείμενο - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), τον μορφότυπο Unicode ή τον μορφότυπο UTF-8. Το μέγιστο μέγεθος της ηλεκτρονικής επιστολής, περιλαμβανομένων των συνημμένων εγγράφων, είναι 5 MB. Υποστηρίζεται από τα εξής λειτουργικά συστήματα: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista [στην περίπτωση των Windows Vista έχει διαπιστωθεί πρόβλημα με την αποθήκευση, στο υλικό του Η/Υ, των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα (λ.χ., διάταξη ανάγνωσης με έξυπνη κάρτα SCR3320), και επί του παρόντος καμία ηλεκτρονική κατάθεση δεν μπορεί να υπογραφεί ή να αποσταλεί με χρήση της εν λόγω διάταξης – μια κατάθεση μπορεί να υπογραφεί και να αποσταλεί εφόσον το αρχείο τύπου pfx (p 12) προσδιοριστεί στην εφαρμογή Java Applet και καταχωριστεί κωδικός για ιδιωτικό κλειδί]. Ο ενάγων που αποφασίζει να κάνει χρήση της πύλης ePodatelna ή θυρίδας δεδομένων μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες και στο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθενται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Τα δικαστήρια και οι δικαστικοί επιμελητές ενεργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως τον νόμο αριθ. 101/2000, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και λοιπούς οικείους νομικούς κανονισμούς.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Τρεις διαφορετικές ηλεκτρονικές διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάθεση αγωγής στις τακτικές αστικές διαδικασίες:

Πρώτον, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Η πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ορίζεται στο άρθρο 11 του νόμου αριθ. 227/2000, για την ηλεκτρονική υπογραφή πρόκειται (α) για εγγυημένη υπογραφή βάσει πιστοποιητικού που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο, έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης της Τσεχίας και περιλαμβάνει πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την ακριβή ταυτοποίηση του υπογράφοντος (ο κατάλογος των πιστοποιημένων παρόχων στην Τσεχική Δημοκρατία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχίας http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) ή (β) για εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει πιστοποιητικού που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο, έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που εδρεύει εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι το κατάλληλο πιστοποιητικό εκδίδεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών που υπάγονται στον κατάλογο των αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης, ως υπηρεσία που παρέχεται από πιστοποιημένο πάροχο ή ως εποπτευόμενη υπηρεσία σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία της EΕ. Το εν λόγω είδος κατάθεσης είναι ισοδύναμο με την κατάθεση με τον κλασικό γραπτό τύπο. Ο ενάγων που επιθυμεί να καταθέσει αγωγή μ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να συμβουλευτεί τον δικτυακό τόπο ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Η αγωγή μπορεί επίσης να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματειών μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

Δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θυρίδα δεδομένων, που αποτελεί ένα ειδικό ηλεκτρονικό αποθετήριο, σχεδιασμένο για την κατάθεση και την εκτέλεση πράξεων ενώπιον δημόσιας αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι θυρίδες ρυθμίζονται πρωτίστως από τον νόμο αριθ. 300/2008, για τις ηλεκτρονικές πράξεις και την εγκεκριμένη μετατροπή εγγράφων. Το εν λόγω είδος κατάθεσης είναι ισοδύναμο με την κατάθεση με τον κλασικό γραπτό τύπο. Λεπτομέρειες του συστήματος των θυρίδων δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο http://www.datoveschranky.info/, ενώ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω του δικτυακού τόπου https://www.mojedatovaschranka.cz/. Όλα τα δικαστήρια διαθέτουν θυρίδες δεδομένων. Τα αναγνωριστικά στοιχεία των θυρίδων των επιμέρους δικαστηρίων μπορούν να αναζητηθούν στην πύλη της δημόσιας διοίκησης, στον κατάλογο των κατόχων θυρίδων (http://seznam.gov.cz/) – στην ενότητα «κρατικά διοικητικά όργανα», του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης https://www.justice.cz/, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

Τρίτον, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί με χρήση απλής ηλεκτρονικής επιστολής χωρίς επαληθευμένη υπογραφή. Ωστόσο, το εν λόγω είδος κατάθεσης θα πρέπει να συμπληρωθεί σε διάστημα τριών ημερών με την κατάθεση πανομοιότυπου κειμένου, συντεταγμένου με τον κλασικό γραπτό τύπο ή με τις μεθόδους που έχουν περιγραφεί ανωτέρω, άλλως το δικαστήριο δεν θα τη λάβει υπόψη (άρθρο 42 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου επισύρει τέλη. Ο ενάγων μπορεί να καταβάλει το τέλος, που υπολογίζεται βάσει μιας κλίμακας τελών, είτε στον λογαριασμό του συγκεκριμένου δικαστηρίου στην Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας ή –με τον όρο ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 CZK– με χαρτόσημο. Εάν το τέλος δεν καταβληθεί με την κατάθεση της αγωγής, το δικαστήριο καλεί τον ενάγοντα να το καταβάλει τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία και τον ενημερώνει για τις επιπτώσεις της μη καταβολής. Με την παρέλευση της προθεσμίας, η διαδικασία αναστέλλεται.

Τα τέλη και η μέθοδος πληρωμής τους για διαδικασία που κινείται με ηλεκτρονική κατάθεση δεν διαφέρουν από τη μέθοδο πληρωμής σε διαδικασίες που κινούνται με τον κλασικό τρόπο. Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, στην οποία τα δικαστικά τέλη είναι ελάχιστα χαμηλότερα από αυτά των τακτικών αστικών διαδικασιών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Δικόγραφο που έχει κατατεθεί μέσω του διαδικτύου μπορεί να ανακληθεί όπως ακριβώς δικόγραφο που έχει κατατεθεί με τον κλασικό τρόπο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με τον κλασικό τρόπο.

Όσον αφορά την αγωγή, ο ενάγων μπορεί να την ανακαλέσει συνολικά ή εν μέρει έως ότου καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Αν η αίτηση ανακληθεί, το δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία, είτε πλήρως είτε εντός των ορίων της αίτησης που έχει ανακληθεί. Αν η αίτηση κίνησης της διαδικασίας ανακληθεί μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία όμως δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, το δικαστήριο αποφασίζει επίσης κατά πόσον θα ανακαλέσει την απόφαση, εντός των ορίων της αίτησης που έχει ανακληθεί. Αν οι άλλοι διάδικοι προβάλουν εύλογη διαφωνία για την ανάκληση της αίτησης, το δικαστήριο κηρύσσει ανίσχυρη την ανάκληση της αίτησης, εκτός από συγκεκριμένες διαδικασίες. (Άρθρο 96 του κώδικα πολιτικής δικονομίας)

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ο εναγόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με χρήση του διαδικτύου, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Εάν ο εναγόμενος απαντήσει στην ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μέσα στη νόμιμη επιτρεπόμενη προθεσμία, η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής ακυρώνεται πλήρως, το δικαστήριο διατάσσει προφορική ακρόαση και η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου συνεχίζεται με τον συνήθη τρόπο, δηλαδή όπως η κλασική αστική πρωτοβάθμια διαδικασία.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εάν ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μέσα στη νόμιμη επιτρεπόμενη προθεσμία, η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ αμετάκλητης απόφασης.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Τα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο με ηλεκτρονική μορφή σε κάθε είδος διαδικασίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται στην απάντηση της ερώτησης αριθ. 4.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Το δικαστήριο πραγματοποιεί επιδόσεις στις ηλεκτρονικές θυρίδες των νομικών προσώπων που τις έχουν δημιουργήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιδίδει έγγραφα και αποφάσεις με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη υπογραφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο παραλήπτης στο δικαστήριο, με τον όρο ότι ο παραλήπτης έχει ζητήσει ή έχει συναινέσει στην επίδοση εγγράφων από το δικαστήριο με τον εν λόγω τρόπο και έχει ορίσει πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει εκδώσει την πιστοποίησή του, που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη, και τηρεί αρχεία αυτής ή έχει υποβάλει τη δική του έγκυρη πιστοποίηση που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6. Η επίδοση παράγει έννομα αποτελέσματα αν ο παραλήπτης επιβεβαιώσει τη λήψη με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε 3 ημέρες από την αποστολή του εγγράφου (λ.χ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου δικαστηρίου) με εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Οι δικαστικές αποφάσεις επιδίδονται στις ηλεκτρονικές θυρίδες των νομικών προσώπων που τις έχουν δημιουργήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6.

Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν επίσης να επιδίδονται με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη υπογραφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο παραλήπτης στο δικαστήριο, με τον όρο ότι ο παραλήπτης έχει ζητήσει ή έχει συναινέσει στην επίδοση εγγράφων από το δικαστήριο με τον εν λόγω τρόπο και έχει ορίσει πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει εκδώσει την πιστοποίησή του, που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη, και τηρεί αρχεία αυτής ή έχει υποβάλει τη δική του έγκυρη πιστοποίηση που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6. Η επίδοση παράγει έννομα αποτελέσματα αν ο παραλήπτης επιβεβαιώσει τη λήψη με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε 3 ημέρες από την αποστολή του εγγράφου (λ.χ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου δικαστηρίου) με εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η έφεση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς κατατίθεται η αγωγή. Βλέπε την ερώτηση αριθ. 6.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να κινηθεί ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς κατατίθεται η αγωγή.

Όταν ο ενάγων επιλέγει την εκτέλεση μέσω δικαστικού επιμελητή, εφαρμόζεται αναλογικά η απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6. Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών με τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τους θυρίδων δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο http://www.ekcr.cz/.

Σε περίπτωση δικαστικής εκτέλεσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην απάντηση της ερώτησης αριθ. 6.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι γραμματείες των δικαστηρίων της Τσεχίας επικοινωνούν με τους διαδίκους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεφωνικά για τη διευθέτηση ερωτημάτων που αφορούν την κατάσταση των υποθέσεών τους.

Βασικές πληροφορίες για ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (χωρίς προσωπικές λεπτομέρειες) διατίθενται επίσης ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (διατίθεται μόνο στην τσεχική γλώσσα). Πληροφορίες για τις επικείμενες διαδικασίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Η πρόσβαση στο σύστημα προϋποθέτει την καταχώριση του ονόματος του δικαστηρίου και του αριθμού του φακέλου της υπόθεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.