Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας διαδικτυακά είτε μέσω της ηλεκτρονικής άσκησης αγωγής με αντικείμενο χρηματικές απαιτήσεις είτε μέσω της ηλεκτρονικής άσκησης αγωγής με αντικείμενο την απόδοση κατοχής [Money Claim Online (MCOL) και Possession Claim Online (PCOL), αντίστοιχα]. Αμφότερα τα συστήματα υποστηρίζονται από ένα γραφείο εξυπηρέτησης το οποίο μπορεί να παράσχει συνδρομή (αλλά όχι νομικές συμβουλές). Ο αριθμός επικοινωνίας με το γραφείο εξυπηρέτησης είναι 0845 601 5935 (για κλήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο) και +44 1604 619 402 (για κλήσεις εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης και διαχείρισης υποθέσεων (CE Filing scheme). είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση αγωγών που υπάγονται στην αρμοδιότητα των διαφόρων δικαστηρίων που στεγάζονται στο Rolls Building του Λονδίνου [ του τμήματος εμπορικών και λοιπών ιδιωτικών διαφορών του ανώτερου δικαστηρίου (Chancery Division of the High Court), του δικαστηρίου εμπορικών διαφορών (Commercial Court), του δικαστηρίου διαφορών από τεχνολογία και κατασκευαστικά έργα (Technology and Construction Courts), του δικαστηρίου επιχειρηματικών διαφορών (Mercantile Court) και του δικαστηρίου ναυτικών διαφορών (Admiralty Court)] και η ηλεκτρονική διαχείριση υποθέσεων.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η MCOL παρέχεται για αγωγές που ασκούνται ενώπιον του πρωτοβάθμιου πολιτικού περιφερειακού δικαστηρίου (County Court) με καθορισμένη αξία αντικειμένου που δεν υπερβαίνει τις 100.000 λίρες στερλίνες (περίπου 125.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και τυχόν δικηγορικών αμοιβών. Η αγωγή θα πρέπει να στρέφεται κατά δύο προσώπων το πολύ, και η διεύθυνση του/των εναγομένου/-ων πρέπει να βρίσκεται στην Αγγλία και την Ουαλία. Ο ενάγων πρέπει επίσης να διαθέτει διεύθυνση επίδοσης στην Αγγλία και την Ουαλία.

Η PCOL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση αγωγής με αντικείμενο την απόδοση της κατοχής ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων των κτισμάτων ή τμημάτων κτισμάτων). Περιλαμβάνεται η άσκηση αγωγής του εκμισθωτή κατά του μισθωτή για απόδοση της κατοχής μισθίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, αποκλειστικά λόγω ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων (αλλά όχι αξίωση λόγω λήξης της μίσθωσης) και του ενυπόθηκου δανειστή κατά του ενυπόθηκου οφειλέτη αποκλειστικά λόγω μη πληρωμής των ποσών που οφείλονται δυνάμει ενυπόθηκου δανείου. Δεν περιλαμβάνονται οι αγωγές για ικανοποίηση καμίας άλλης απαίτησης, πλην της απαίτησης για καταβολή ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων ή χρηματικού ποσού που οφείλεται δυνάμει ενυπόθηκου δανείου, τόκων και εξόδων. Όπως στην περίπτωση της MCOL, όλοι οι εναγόμενοι πρέπει να διαθέτουν διεύθυνση επίδοσης στην Αγγλία και την Ουαλία, ενώ ο δανειστής πρέπει επίσης να διαθέτει διεύθυνση επίδοσης στην Αγγλία και την Ουαλία όπου μπορούν να επιδίδονται τα έγγραφα. Ο ενάγων πρέπει επίσης να είναι σε θέση να υποδείξει ταχυδρομικό κώδικα για το αποδοτέο ακίνητο και θα πρέπει να διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τόσο στη MCOL όσο και στην PCOL, ο δανειστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να είναι νοητικά ικανός, να μην του έχει παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας κατά την έννοια του νόμου του 1988 για το ευεργέτημα της πενίας (Legal Aid Act 1988) και να μην είναι κακόβουλος διάδικος (πρόσωπο στο οποίο έχει απαγορευτεί από δικαστή του High Court να κινήσει διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε county court στην Αγγλία και στην Ουαλία χωρίς άδεια). Δεν μπορούν να ασκηθούν αγωγές κατά της Κυβέρνησης ή της Μοναρχίας.

Αυτού του είδους οι αγωγές δεν επιτρέπεται να ασκηθούν μέσω του διαδικτύου.

Το σύστημα CE Filing παρέχεται για όλες τις αγωγές (με εξαίρεση αυτές που περιλαμβάνουν αίτημα απαλλαγής από τα έξοδα) οι οποίες, διαφορετικά, θα κατατίθεντο στο Rolls Building για τις αγωγές που δεν ασκήθηκαν στο πλαίσιο του συστήματος CE Filing μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα δύο συστήματα.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Τόσο η MCOL όσο και η PCOL παρέχονται ανά πάσα στιγμή. Αν η αγωγή παραληφθεί πριν από τις 09.00, σε χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί το δικαστήριο, το αίτημα εξετάζεται αυθημερόν. Αν παραληφθεί μετά τις 09.00, το αίτημα εξετάζεται την επόμενη ημέρα λειτουργίας του δικαστηρίου. Η αγωγή συνήθως εκτυπώνεται και ταχυδρομείται στον εναγόμενο την ημέρα κατά την ημέρα εξέτασης του αιτήματος.

Το σύστημα CE Filing παρέχεται επίσης 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με βάση την προγραμματισμένη συντήρηση.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Προκειμένου να κάνει χρήση της MCOL ή της PCOL, ο ενάγων θα κληθεί να συμπληρώσει μια σειρά από οθόνες. Κάθε οθόνη περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτούμενες πληροφορίες — για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του δανειστή, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εναγομένου ή των εναγομένων, το αιτούμενο χρηματικό ποσό, καθώς και λεπτομέρειες της αγωγής.

Τα συστήματα της MCOL και της PCOL αποθηκεύουν αυτόματα τις πληροφορίες ενόσω αυτές συμπληρώνονται στην οθόνη. Αν συμπληρωθεί μόνο μέρος της οθόνης, ο δανειστής μπορεί να αποθηκεύσει τις πληροφορίες επιλέγοντας την επιλογή αποθήκευσης η οποία εμφανίζεται στο πάνω και στο κάτω μέρος κάθε οθόνης. Στη MCOL οι εν λόγω λεπτομέρειες αποθηκεύονται για 28 ημέρες προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στον δανειστή για να συγκεντρώσει τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες πληροφορίες. Στην PCOL αποθηκεύεται σχέδιο της αγωγής επ’ αόριστον μέχρι την υποβολή και/ή τη διαγραφή της από τον χρήστη.

Οι αρχικές πληροφορίες σχετικά με τους διαδίκους και τους δικηγόρους τους υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Μέσω του συστήματος CE Filing παρέχεται η δυνατότητα στον διάδικο να αναφορτώσει έγγραφα, όπως στην περίπτωση της μη ηλεκτρονικής κατάθεσης ο μόνος περιορισμός είναι το μέγεθος, καθώς, αν ένα έγγραφο είναι υπερβολικά μεγάλο, θα πρέπει να υποβληθεί τμηματικά.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η ασφάλεια είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας τόσο στο σύστημα της MCOL όσο και σε αυτό της PCOL. Ορισμένες από τις πληροφορίες που παρέχει ο δανειστής μπορεί να είναι ευαίσθητου χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, παρέχεται ασφάλεια με τη χρήση μοναδικού αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης χρήστη. Επίσης, ο ιστότοπος προστατεύεται και κρυπτογραφεί τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, οι διάδικοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται ή λαμβάνονται, δεν μπορούν να θεωρούνται ασφαλή.

Οι δανειστές πρέπει να εγγραφούν στη MCOL και στην PCOL προτού καταθέσουν αγωγές ηλεκτρονικά. Μόλις εγγραφούν, τους ζητείται να επιλέξουν αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Τόσο το αναγνωριστικό χρήστη όσο και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνουν από 8 έως 12 χαρακτήρες και να αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς.

Κατά την εγγραφή, η MCOL και η PCOL ζητούν επίσης από τον δανειστή να επιλέξει ερώτηση ασφαλείας και να δώσει μια απάντηση σε αυτή. Αυτό αφορά την περίπτωση που ο δανειστής ενδέχεται να ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του. Το σύστημα αποστέλλει τον κωδικό πρόσβασης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπό τον όρο ότι έχει απαντηθεί σωστά η ερώτηση ασφαλείας. Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει το αναγνωριστικό χρήστη, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης.

Το σύστημα CE Filing είναι ασφαλής μέθοδος διαβίβασης πληροφοριών μεταξύ των δικαστηρίων, των διαδίκων και των τραπεζών τους.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν απαιτούνται ηλεκτρονικές υπογραφές, αλλά εφαρμόζεται η διαδικασία σύνδεσης που περιγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 5. Ο χρόνος υποβολής της αγωγής καθορίζει, όπως επεξηγείται στην απάντηση της ερώτησης 3, την ημέρα εξέτασης της αγωγής.

Εφόσον το σύστημα CE Filing συνιστά μέθοδο υποβολής εγγράφων, δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή. Χρόνος υποβολής είναι είτε ο χρόνος καταβολής των σχετικών εξόδων είτε η ημερομηνία και η ώρα που ορίζονται στους σχετικούς κανόνες.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Οι αγωγές που κατατίθενται ηλεκτρονικά υπόκεινται σε λιγότερα τέλη από αυτές που κατατίθενται χειροκίνητα, καθώς το προσωπικό του δικαστηρίου καταβάλλει λιγότερους πόρους. Τόσο στην περίπτωση της MCOL όσο και σε αυτή της PCOL, τα δικαστικά έξοδα θα πρέπει να καταβληθούν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ενώ η PCOL παρέχει επίσης τη δυνατότητα πληρωμής με άμεση χρέωση για οργανισμούς και δικηγόρους. Όσοι δικαιούνται να ζητήσουν απαλλαγή από τα έξοδα, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη MCOL ή την PCOL. Όταν ζητείται απαλλαγή από τα έξοδα, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από μέλος του προσωπικού του δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό, δεν παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων απαλλαγής από τα έξοδα. Οι ενάγοντες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα έξοδα πρέπει να επικοινωνήσουν με το δικαστήριο του τόπου κατοικίας τους και να καταθέσουν χειροκίνητα την αγωγή μαζί με την αίτησή τους.

Τα καταβλητέα έξοδα είναι ίδια με τα έξοδα που καταβάλλονται στην περίπτωση της μη ηλεκτρονικής άσκησης της αγωγής τα έξοδα καταβάλλονται είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε με κατάθεση σε λογαριασμό.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ενώ είναι δυνατή η διαγραφή των αγωγών και των αιτήσεων που κατατίθενται μέσω της MCOL και της PCOL πριν από την υποβολή τους, δεν είναι δυνατή η διαγραφή των αγωγών μετά την υποβολή τους. Μετά την κίνηση της διαδικασίας που ζητήθηκε μέσω της MCOL ή της PCOL, είναι δυνατή η ακύρωσή της, με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται και για τις μη ηλεκτρονικές διαδικασίες. Όταν υποβάλλεται αίτημα ακύρωσης μετά την κίνηση της διαδικασίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή των δικαστικών εξόδων.

Στο πλαίσιο του συστήματος CE Filing μια αγωγή μπορεί να ανακληθεί όπως στην περίπτωση της μη ηλεκτρονικής κατάθεσής της.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Αν η αγωγή έχει κατατεθεί μέσω της MCOL ή της PCOL, ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τον κωδικό σύνδεσης που παρέχεται στην εμπρόσθια όψη του εντύπου της αγωγής. Δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει μέσω του διαδικτύου.

Αγωγή που ασκήθηκε μέσω του συστήματος CE Filing, αν δεν ορίζεται αλλιώς, εκδικάζεται ως τέτοια.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει ηλεκτρονικά στην αγωγή που ασκήθηκε μέσω της MCOL με 5 τρόπους. Μπορεί:

 • Να εξοφλήσει πλήρως το ποσό που ζητείται με την αγωγή.
 • Να αποδεχτεί εν όλω την αγωγή.
 • Να αποδεχτεί εν μέρει την αγωγή.
 • Να καταθέσει το αποδεικτικό επίδοσης.
 • Να αμυνθεί κατά της αγωγής.
 • Να ασκήσει ανταγωγή κατά του ενάγοντος.

Αν ο εναγόμενος προβάλει αμυντικούς ισχυρισμούς, η υπόθεση διαβιβάζεται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Αν ασκηθεί ανταγωγή, η υπόθεση διαβιβάζεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η αγωγή εκδικάζεται σαν να είχε κατατεθεί σε έντυπη μορφή.

Αν ο εναγόμενος αποδεχτεί εν μέρει την αγωγή, ο δανειστής θα ερωτηθεί αν είναι διατεθειμένος να συναινέσει στη μερική αποδοχή. Αν συναινέσει, ο ενάγων μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση κατά του εναγομένου και να αποστείλει επιταγή προς πληρωμή. Αν δεν συναινέσει, η υπόθεση εκδικάζεται κατ’ αντιδικία.

Αν ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή απόδοσης κατοχής ακινήτου, επιδίδεται ένα αντίγραφο στον ενάγοντα και ένα φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για την αρχική επ’ ακροατηρίου συζήτηση της αγωγής απόδοσης. Στην PCOL, οι εναγόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο απάντησης το οποίο είναι δήλωση περιουσιακής κατάστασης και συνιστά προαπαιτούμενο της συζήτησης της αγωγής απόδοσης.

Ο εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής που ασκήθηκε μέσω του συστήματος CE Filing έχει τα ίδια δικαιώματα με τον εναγόμενο στο πλαίσιο αγωγής που δεν ασκήθηκε μέσω του εν λόγω συστήματος.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Αν ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης ηλεκτρονικά μέσω της MCOL. Ο ενάγων μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση επιλέγοντας την επιλογή «Εκκίνηση έκδοσης απόφασης». Ο δανειστής καλείται να αποφασίσει αν επιθυμεί η καταβολή του αιτούμενου ποσού από τον εναγόμενο να πραγματοποιηθεί σε δόσεις ή εφάπαξ. Αν ο δανειστής έχει ζητήσει τόκους στο πλαίσιο της αρχικής αγωγής, δικαιούται να ζητήσει τόκους από την ημέρα της κατάθεσης έως την ημέρα υποβολής της αίτησης για έκδοση απόφασης. Όπως και στην περίπτωση της άσκησης αγωγής, αν η αίτηση για έκδοση απόφασης παραληφθεί μέσω της MCOL πριν από τις 09.00, σε χρόνο κατά τον οποίο λειτουργούν τα δικαστήρια, εξετάζεται στο τέλος της ημέρας. Αν παραληφθεί μετά τις 09.00, θα εξεταστεί την επόμενη ημέρα λειτουργίας του δικαστηρίου και μπορεί να μην εμφανιστεί στη MCOL μέχρι την επόμενη ημέρα.

Η PCOL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία απόδοσης, στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν συμμορφώθηκε με τους όρους της διαταγής απόδοσης της κατοχής ακινήτου (Order for Possession). Ωστόσο, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να κατατεθούν απευθείας στο δικαστήριο και δεν μπορούν να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική αίτηση.

Η μη συμμετοχή του εναγομένου σε διαδικασία που κινήθηκε μέσω του συστήματος CE Filing έχει τα ίδια αποτελέσματα με τη μη συμμετοχή του σε διαδικασία που δεν κινήθηκε μέσω του εν λόγω συστήματος.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Με την PCOL παρέχεται η δυνατότητα στους ενάγοντες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής:

 • Γενική αλληλογραφία
 • Γενική αίτηση
 • Αίτηση αναβολής της επ’ ακροατηρίου συζήτησης
 • Ανάκληση της αγωγής.

Μέσω της MCOL οι ενάγοντες μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τα εξής:

 • Να εκδώσουν απόφαση κατόπιν αποδοχής της αγωγής, κατόπιν μερικής αποδοχής της αγωγής ή να εκδώσουν ερήμην απόφαση
 • Να εκδώσουν διαταγή εκτέλεσης (warrant of execution).

Οι ενάγοντες και οι εναγόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αλληλογραφία και ερωτήματα μέσω της MCOL και της PCOL. Ωστόσο, δεν μπορούν να υποβάλλουν γενική αλληλογραφία ή αιτήσεις ηλεκτρονικά.

Μέσω του συστήματος CE Filing παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης όλων των εγγράφων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Οι αποφάσεις μπορούν να εκδοθούν τόσο μέσω της MCOL όσο και μέσω της PCOL, πλην όμως πρέπει να κοινοποιηθούν και να επιδοθούν με τη μέθοδο που ορίζουν οι κανόνες.

Στις αγωγές που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος CE Filing, ο διάδικος που κινεί τη διαδικασία είναι υπεύθυνος για την επίδοση.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Οι δικαστές δεν έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τις αποφάσεις στους διαδίκους ηλεκτρονικά.

Το σύστημα CE Filing δεν προβλέπει την έκδοση των αποφάσεων.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί μέσω της PCOL με γενική αίτηση, πλην όμως, πέραν αυτού, κανένα ένδικο μέσο δεν μπορεί να ασκηθεί ηλεκτρονικά μέσω της PCOL ή της MCOL. Οι αποφάσεις δεν μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου.

Το σύστημα CE Filing δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων μέσων.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όταν ο δανειστής ζητεί την έκδοση ερήμην απόφασης με άμεση καταβολή μέσω MCOL, μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής εκτέλεσης, μόλις φανεί στην κατάσταση της MCOL ότι η απόφαση έχει εκδοθεί και εφόσον ο εναγόμενος έχει αθετήσει τους όρους της απόφασης (αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η απόφαση εκδόθηκε ερήμην ή κατόπιν αποδοχής της αγωγής). Υπάρχει τέλος για την έκδοση της διαταγής εκτέλεσης το οποίο ο δανειστής θα κληθεί να καταβάλει με τη χρήση είτε χρεωστικής είτε πιστωτικής κάρτας. Τα εν λόγω δικαστικά έξοδα προστίθενται στο οφειλόμενο ποσό. Για την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης διαταγής εκτέλεσης ο δανειστής πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτει, να επιλέξει την αγωγή και την επιλογή «έκδοση διαταγής εκτέλεσης».

Η διαταγή εκτέλεσης πρέπει να εκδοθεί:

είτε για το υπόλοιπο που οφείλεται δυνάμει της απόφασης

είτε, αν η απόφαση διατάσσει την καταβολή σε δόσεις, για ελάχιστο ποσό ύψους 50 λιρών στερλινών ή για μία μηνιαία δόση, αναλόγως του υψηλότερου ποσού εκ των δύο.

Μόλις εκδοθεί η διαταγή εκτέλεσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους δικαστικούς επιμελητές που εδρεύουν στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Οι δικαστικοί επιμελητές καταβάλλουν αρκετές προσπάθειες προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματα του δανειστή.

Άλλες μέθοδοι εκτέλεσης —αναλυτικές πληροφορίες για την εκτέλεση στην Αγγλία και την Ουαλία παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο enforcement factsheet— δεν είναι διαθέσιμες μέσω της MCOL.

Η PCOL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο για έκδοση εντάλματος απόδοσης κατοχής (Warrant of Possession). Μ’ αυτό καθίσταται δυνατή η εκτέλεση απόφασης ή διαταγής για την απόδοση της κατοχής ακινήτου (ως ακίνητα νοούνται τόσο τα κτίσματα όσο και τα γεωτεμάχια). Αν οι κάτοχοι του ακινήτου δεν το εγκαταλείψουν οικειοθελώς, ο δικαστικός επιμελητής έχει την εξουσία, δυνάμει του εντάλματος, να τους αποβάλει. Απαιτείται η καταβολή τέλους.

Η PCOL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο με αντικείμενο την παροχή άδειας χορήγησης εντάλματος επαναπόδοσης (Leave to Issue a Warrant of Restitution). Τα εντάλματα επαναπόδοσης (Warrants of Restitution) έχουν εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής έχει εκτελέσει επιτυχώς ένα ένταλμα απόδοσης κατοχής και ο προηγούμενος κάτοχος έχει ανακτήσει την κατοχή του ακινήτου. Ωστόσο, αν ο αιτών προτίθεται να επικαλεστεί χωριστή κατάθεση μάρτυρα ή αποδεικτικά έγγραφα, δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν άλλες μέθοδοι εκτέλεσης μέσω της PCOL.

Το σύστημα CE Filing δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις εκτέλεσης.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι διάδικοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κατάσταση της υπόθεσής τους ηλεκτρονικά, καθώς και το ιστορικό των αγωγών που έχουν ασκηθεί από αυτούς ή εναντίον τους.

Με βάση τους Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας (CPR), οι αγωγές που ασκήθηκαν μέσω του συστήματος CE Filing μπορούν να αναζητηθούν μέσω του τερματικού που παρέχεται για τον σκοπό αυτό.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Money Claim Online

Possession Claim Online

Civil Procedure Rules

Ministry of Justice

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.