Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, δικαστική διαδικασία μπορεί να κινηθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος διαδικαστικών πληροφοριών (εφεξής: σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων).

Πρόσβαση στο σύστημα παρέχεται μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης: https://etoimik.rik.ee/.

Ένα βίντεο όπου εξηγείται ο τρόπος χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι μπορούν να χρησιμοποιούνται σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις και σε υποθέσεις πλημμελημάτων. Σε περίπτωση αστικής και διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, παρέχεται η δυνατότητα κίνησης της δικαστικής διαδικασίας και κατάθεσης εγγράφων και προσφυγών όσον αφορά τη διαδικασία. Σε ποινικές διαδικασίες και διαδικασίες πλημμελημάτων, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περιορισμένου αριθμού εγγράφων σε τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες.

Αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την κίνηση της ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής σε αξιώσεις οφειλών και αξιώσεις διατροφής.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Για την κατάθεση υπόθεσης στο δικαστήριο, πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία κάνοντας χρήση των παρεχόμενων εντύπων. Τα έντυπα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της διαδικασίας και της αίτησης, αλλά έχουν όλα παρόμοιο μορφότυπο: θα πρέπει να παράσχετε γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, τα στοιχεία των διαδίκων, τυχόν έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση και τυχόν στοιχεία που αφορούν την πληρωμή του παραβόλου.

Το έντυπο για την υποβολή πληροφοριών για την ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής είναι αναλυτικότερο, και το σύνολο της αίτησης καταχωρίζεται με μορφή μεταδεδομένων.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Για να αναγνωρίσει το σύστημα ένα πρόσωπο που συνδέεται σε αυτό, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων κάνοντας χρήση της ταυτότητας ή του αναγνωριστικού του κινητού του τηλεφώνου (Mobile-ID). Η δικτυακή πύλη είναι ασφαλής. Όταν συνδέονται με τη δικτυακή πύλη (με ταυτότητα ή αναγνωριστικό κινητού τηλεφώνου), οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση μόνον στη διαδικασία και στα δεδομένα που τους αφορούν. Δεν παρέχεται πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία σε πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με τη διαδικασία. Για τη διαβίβαση δεδομένων χρησιμοποιείται το X-Road, το περιβάλλον ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών των κρατικών συστημάτων πληροφοριών. Πρόκειται για ένα τεχνικό και οργανωτικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μέσω του διαδικτύου μεταξύ των κρατικών συστημάτων πληροφοριών.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Εάν από τον νόμο απαιτείται η υπογραφή ορισμένων τύπων εγγράφων, αυτά υπογράφονται ηλεκτρονικά με χρήση ταυτότητας. Διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να κατατεθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων με χρήση ψηφιακής υπογραφής. Εάν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο, το σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων αποθηκεύει αυτομάτως την ημερομηνία κίνησης της δικαστικής διαδικασίας. Πρόσωπο το οποίο διαβιβάζει έγγραφο κίνησης δικαστικής διαδικασίας ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο στο δικαστήριο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων λαμβάνει αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία αναφέρονται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής του εγγράφου από το δικαστήριο.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Καταβάλλεται παράβολο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τον νόμο. Γενικά, το παράβολο καταβάλλεται πριν από την υποβολή αίτησης εκτέλεσης πράξης. Το παράβολο καταβάλλεται μέσω τραπεζικού συνδέσμου στο σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων, καθώς και εκτός του συστήματος μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ή σε υποκαταστήματα τραπεζών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ο ενάγων μπορεί να αποσύρει την αξίωσή του έως το τέλος της προδικαστικής διαδικασίας, καταθέτοντας στο δικαστήριο αίτηση απόσυρσης της αγωγής. Με τη συγκατάθεση του εναγομένου, η απόσυρση αγωγής επιτρέπεται έως τη θέση σε ισχύ της απόφασης του δικαστηρίου επί της αγωγής. Το δικαστήριο πρέπει να ενημερωθεί για την απόσυρση της αγωγής εγγράφως ή πρέπει να γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί επίσης στο δικαστήριο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει υποχρέωση απάντησης μέσω του διαδικτύου. Ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικά ή εγγράφως.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ διαδικασίας που κινείται μέσω του διαδικτύου και διαδικασίας που κινείται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο τρόπος χειρισμού της διαδικασίας εξαρτάται από τις επακόλουθες ενέργειες του αρμόδιου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας φορέα και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος της διαδικασίας καθώς και το είδος της αξίωσης.

Εάν, στην ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής, ο οφειλέτης καταθέσει ένσταση, το δικαστήριο θα συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης μέσω αγωγής ή θα θέσει τέλος στη διαδικασία. Αυτό εξαρτάται από το αίτημα του ενάγοντος.

Οι αστικές υποθέσεις μπορούν να επιλυθούν μέσω έγγραφης διαδικασίας, εάν οι διάδικοι υποβάλουν σχετική αίτηση, ή το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί με ακροαματική διαδικασία. Ο τρόπος εξέλιξης της διαδικασίας εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης και τις ενστάσεις που καταθέτει ο εναγόμενος κατά της αξίωσης.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Στην ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής, εάν ο οφειλέτης δεν απαντήσει στο αίτημα πληρωμής, δηλαδή δεν καταθέσει ένσταση, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής για το κατάλληλο ποσό. Η απόφαση αυτή είναι άμεσα εκτελεστή. Επομένως, το δικαστήριο πρέπει να είναι βέβαιο ότι ο εναγόμενος έλαβε το αίτημα πληρωμής.

Σε άλλες αστικές υποθέσεις, εάν το δικαστήριο όρισε προθεσμία εντός της οποίας καλούνταν να απαντήσει ο εναγόμενος, αλλά αυτός δεν απάντησε, το δικαστήριο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εκδώσει απόφαση ερήμην του εναγομένου κατόπιν αιτήματος του ενάγοντα. Εάν το δικαστήριο δεν θεωρεί κάτι τέτοιο εφικτό, μπορεί να ορίσει νέα προθεσμία εντός της οποίας καλείται να απαντήσει ο εναγόμενος ή νέα δικάσιμο. Η αίτηση έκδοσης ερήμην απόφασης μπορεί να κατατεθεί μαζί με το δικόγραφο της αγωγής. Το δικαστήριο δεν εκδίδει ερήμην αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων και εγγράφων στο δικαστήριο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ειδικά σχεδιασμένου συστήματος πληροφοριών (σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων).

Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης όλων των εγγράφων σε αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες και, σε περιορισμένο βαθμό, σε ποινικές διαδικασίες και διαδικασίες πλημμελημάτων. Διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να κατατεθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων με χρήση ψηφιακής υπογραφής.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Δικαστικές αποφάσεις και κλητεύσεις μπορούν να επιδίδονται στους συμμετέχοντες στη διαδικασία ηλεκτρονικά είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων είτε μέσω της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντος ή οποιασδήποτε άλλης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο δικαστήριο. Ο παραλήπτης ενός εγγράφου πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο για την παραλαβή του, εάν το έγγραφο εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ, εάν το έγγραφο επιδόθηκε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων, η ημερομηνία κατά την οποία ο αποδέκτης λαμβάνει και ανοίγει το έγγραφο καταχωρίζεται αυτομάτως.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Στις αστικές και διοικητικές διαδικασίες, το δικαστήριο μπορεί να συντάξει την απόφαση ηλεκτρονικά, προσθέτοντας την ψηφιακή υπογραφή του δικαστή, ή να την συντάξει με άλλο τεχνικά ασφαλή τρόπο.

Στην ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής, όλα τα δικαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων, συντάσσονται αυτόματα στο σύστημα πληροφοριών.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής έφεσης και επίδοσης των σχετικών αποφάσεων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κινηθεί μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων. Μπορείτε να αναζητήσετε τα πρόσθετα έγγραφα που αναφέρονται στο τμήμα 2 παράγραφος 1 σημεία 1-4 του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης στο σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων, κατόπιν να συμπληρώσετε την αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης και, αν χρειαστεί, να προσθέσετε συμπληρωματικούς φακέλους. Η συμπληρωμένη αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον αιτούντα. Στη συνέχεια, αποστέλλεται η αίτηση μαζί με το επιλεγμένο συμπληρωματικό έγγραφο και τους πρόσθετους φακέλους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικαστικού επιμελητή.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας είναι εφικτή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων. Για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με την ταυτότητα ή το αναγνωριστικό κινητού τηλεφώνου του ώστε να επαληθευτεί η ταυτότητά του. Σε αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, παρέχεται η δυνατότητα προβολής όλων των διαδικαστικών εγγράφων για τα οποία δεν ισχύει περιορισμός προσωπικής πρόσβασης και τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των συμμετεχόντων στη διαδικασία στο σύστημα.

Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων είναι εφικτή η παρακολούθηση ολόκληρης της ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής.

Σε ποινικές διαδικασίες και διαδικασίες πλημμελημάτων, παρέχεται δυνατότητα προβολής περιορισμένων μόνο πληροφοριών στο σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων:

https://www.e-toimik.ee/

Νομική συνδρομή – πρόσωπα που προσφεύγουν στα δικαστήρια:

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Εσθονικό δικαστικό σύστημα

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Επίσημη Εφημερίδα

https://www.riigiteataja.ee

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.