Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η αυτόματη διαδικασία διατίθεται για την υποβολή αιτήσεων για κλήτευση σε περίπτωση μη αμφισβητούμενων αξιώσεων, για αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής (και για αίτηση συνηγόρου υπεράσπισης ή για τον διορισμό δημόσιου δικηγόρου παροχής νομικής συνδρομής και για δικηγόρους που αιτούνται αποζημίωσης από το κράτος για τέλη και έξοδα) καθώς και για αιτήσεις για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης (στην περίπτωση αιτήσεων ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση οφειλών που βασίζονται σε βούλευμα ή απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου (käräjäoikeus)).

Στη Φινλανδία δεν υπάρχουν διαδικασίες που διατίθενται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Διατίθεται ένα υπόδειγμα XML για επιχειρήσεις και οργανισμούς που υποβάλλουν συχνά αιτήσεις κλήτευσης. Διατίθεται ξεχωριστό ηλεκτρονικό έντυπο στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η δυνατότητα αυτόματης διαδικασίας των φινλανδικών δικαστηρίων διασφαλίζεται με ένα κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων https. Τα στοιχεία που υποβάλλουν τα δικαστήρια διατηρούνται σε έναν ασφαλή εξυπηρετητή, από τον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να μεταφορτώνουν τα έγγραφά τους.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν για να μεταφορτώσουν αρχεία από τον ασφαλή εξυπηρετητή.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ισχύουν τα ίδια τέλη με εκείνα που αντιστοιχούν στις μη ηλεκτρονικές διαδικασίες. Τα περιφερειακά δικαστήρια χρεώνουν τέλη σε αιτούντες και δικαιούχους στο τέλος κάθε διαδικασίας. Το ύψος των τελών εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης και την περιπλοκότητα της διαδικασίας.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, ισχύουν οι αρχές που ισχύουν και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται με συμβατικό, μη ηλεκτρονικό τρόπο.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Οι εναγόμενοι μπορούν να απαντούν μέσω του διαδικτύου, όμως η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Σε αστικές υποθέσεις δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών διαδικασιών.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Σε αστικές υποθέσεις δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών διαδικασιών.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι. Οι αιτήσεις κλήτευσης, οι απαντήσεις καθώς και άλλα δικαστικά έγγραφα μπορούν επίσης να αποστέλλονται στα δικαστήρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Έγγραφα που δεν απαιτούν απόδειξη παραλαβής (όπως ανταπαντήσεις, κλητεύσεις σε προκαταρκτικές ακροάσεις και στην κύρια ακροαματική διαδικασία και περιλήψεις δικαστικών αποφάσεων) μπορούν να αποσταλούν στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να αποσταλούν στα ενδιαφερόμενα μέρη ηλεκτρονικά, κατόπιν αιτήματος. Ο παραλήπτης ή ο εκπρόσωπός του/της πρέπει να συνδεθούν ηλεκτρονικά προκειμένου να μεταφορτώσουν τις δικαστικές αποφάσεις από την υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή προσφυγής.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Οι αιτήσεις αναγκαστικής εκτέλεσης οφειλών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Η αυτόματη διαδικασία είναι διαθέσιμη για αιτήσεις ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την εκτέλεση οφειλών που βασίζονται σε βούλευμα ή απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι. Οι ενάγοντες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους συνδεόμενοι με την ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον η διαδικασία κινήθηκε μέσω του διαδικτύου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.