Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Στις αστικές διαδικασίες είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση αγωγής ή αίτησης στο δικαστήριο. Προϋπόθεση αποτελεί η αγωγή ή η αίτηση να φέρει αναγνωρισμένη υπογραφή του αρμόδιου προσώπου ή να είναι (απλώς) υπογεγραμμένη από το αρμόδιο πρόσωπο και να διαβιβάζεται με ασφαλές μέσο διαβίβασης. Το ασφαλές μέσο διαβίβασης ορίζεται στο άρθρο 130a παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO).

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Κατ’ αρχήν, σε όλες τις αστικές διαδικασίες είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση αγωγής ή αίτησης στο δικαστήριο, όπως περιγράφεται στην απάντηση στην ερώτηση 1. Ορισμένες διαδικασίες μπορούν να κινηθούν εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, όπως παραδείγματος χάρη, οι διαδικασίες καταχωρίσεως σε μητρώο και η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren).

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να είναι δεκτικό επεξεργασίας. Το τεχνικό πλαίσιο για τη διαβίβαση και τη δεκτικότητα επεξεργασίας καθορίζεται στον κανονισμό για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Το τεχνικό πλαίσιο καθορίζεται στον κανονισμό για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η αγωγή ή η αίτηση που υποβάλλεται με τη μορφή του ηλεκτρονικού εγγράφου πρέπει να φέρει αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου προσώπου ή απλώς να έχει υπογραφεί και αποσταλεί στο δικαστήριο με ασφαλές μέσο διαβίβασης (πρβλ. απάντηση στην ερώτηση 1).

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Κατ’ αρχήν, η φύση των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών επικοινωνίας δεν ασκεί επιρροή στο ύψος των δικαστικών τελών. Προβλέπονται διάφοροι τρόποι πληρωμής: τιμολόγιο, άμεση χρέωση και ηλεκτρονική πληρωμή. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τις δικαστικές διοικήσεις των ομόσπονδων κρατών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή. Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ανεξάρτητα από τη μορφή της άσκησης της αγωγής, υπάρχει γενική υποχρέωση διαβίβασης απάντησης στο δικαστήριο με τη μορφή του ηλεκτρονικού εγγράφου για τους δικηγόρους, τις δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κατά τα λοιπά, οι διάδικοι είναι ελεύθεροι να υποβάλλουν υπομνήματα στο δικαστήριο με τη μορφή του ηλεκτρονικού εγγράφου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες. Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική, αμιγώς ηλεκτρονική αστική διαδικασία.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες. Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική, αμιγώς ηλεκτρονική αστική διαδικασία.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Τα έγγραφα μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να διαβιβάζονται στο δικαστήριο σε ηλεκτρονική μορφή (πρβλ. την απάντηση στην ερώτηση 1).

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Οι δικαστικές πράξεις, και ιδίως οι αποφάσεις, μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά με ασφαλές μέσο διαβίβασης (άρθρο 173 παράγραφος 1 του ZPO). Οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές, οι δημόσιες αρχές, οι ενώσεις προσώπων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οφείλουν να εγκαθιδρύσουν ασφαλή μέσα διαβίβασης για την επίδοση ή την κοινοποίηση. Ηλεκτρονικό έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε όλα τα άλλα πρόσωπα μόνον εάν, τα φυσικά πρόσωπα, έχουν συναινέσει στην επίδοση ή κοινοποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων για την αντίστοιχη διαδικασία ή, τα νομικά πρόσωπα, έχουν εν γένει συναινέσει στην επίδοση ή κοινοποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων (άρθρο 173 παράγραφος 4 πρώτο και τρίτο εδάφιο του ZPO).

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι, είναι δυνατή η διαβίβαση απόφασης δικαστηρίου σε ηλεκτρονική μορφή, όπως περιγράφεται στη απάντηση στην ερώτηση 13.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για τη διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων που περιγράφονται ανωτέρω (πρβλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 1 και 13).

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Οι εντολές εκτέλεσης προς τον δικαστικό επιμελητή και οι αιτήσεις εκτέλεσης στο δικαστήριο της εκτέλεσης μπορούν επίσης να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στην απάντηση στην ερώτηση 1. Ορισμένοι αποστολείς, ιδίως δικηγόροι και δημόσιες αρχές, οφείλουν μάλιστα να διαβιβάζουν τις αιτήσεις ή τις εντολές τους ηλεκτρονικά (άρθρο 753 παράγραφος 5 και άρθρο 130d του ZPO). Τα συνημμένα έγγραφα μπορούν ή πρέπει να διαβιβάζονται επίσης ηλεκτρονικά, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει την υποβολή του εγγράφου σε έγχαρτη μορφή. Αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου πρέπει κατ’ αρχήν να διαβιβάζεται σε έγχαρτη μορφή. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο εκτελεστός τίτλος συνίσταται σε διαταγή εκτέλεσης που δεν απαιτεί περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και η απαίτηση δεν υπερβαίνει τις 5 000 EUR, ο εκτελεστός τίτλος μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά. Αυτό ισχύει, αφενός, στην περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης εκτέλεσης στο πλαίσιο κατάσχεσης και εκχώρησης χρηματικής απαίτησης (άρθρο 829a του ZPO). Αφετέρου, αυτό ισχύει στην περίπτωση εντολής εκτέλεσης χρηματικών απαιτήσεων που διαβιβάζεται ηλεκτρονικά (άρθρο 754a του ZPO).

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Κατά κανόνα, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις κτηματολογίου/μητρώων και προσδιορισμό δικασίμου σε αστικές διαδικασίες μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.